Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница37/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

6.3Предполагаеми трансгранични въздействия


Съгласно Протоколът за стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, е направен анализ и оценка на въздействието на предвижданията на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. върху околната среда и човешкото здраве, в т.ч. върху други държави, спрямо критериите за определяне на възможното значително въздействие, представени в Анекс ІІІ на Протокола.


Критерии за определяне на възможното значително въздействие върху околната среда, включително здравно въздействие

Анализ и оценка на предполагаемото трансгранично въздействие на РПР на СЗР за периода 2014-2020 г. по съответните критерии

Съответствие на РПР на СЗР по отношение на интегрирането на екологични, включително здравни съображения, в частност с оглед подпомагането на устойчивото развитие.

Въз основа на анализа на предвижданията на РПР на СЗР спрямо други съотносими планове и програми и спрямо националните, европейски и международни документи, поставящи екологични цели, РПР на СЗР 2014-2020 г. съобразява и интегрира екологични, вкл. здравни съображения.

Степента, до която РПР на СЗР дава рамка за проекти и други дейности или по отношение на разположение, естество, размер и условия на експлоатация, или чрез разпределяне на ресурси.

Стратегическите цели, приоритети и подприоритетите на РПР на СЗР 2014-2020 г. определят рамката за развитие на проекти и други дейности, с локален обхват на реализиране на предвижданията, съответно локален обхват на въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

Степента, до която РПР на СЗР оказва въздействие върху други планове и програми, включително онези в йерархията.

РПР на СЗР 2014-2020 г. съобразява, произтича, съответства и не влиза в конфликт с националните и европейски стратегически, планови и програмни документи, с които е съотносим (съгласно анализа по т. 1.3. от Доклада за екологична оценка)

Екологични, включително здравни проблеми, свързани с РПР на СЗР.

РПР на СЗР 2014-2020 г. и неговите стратегическите цели, приоритети и подприоритетите са насочени към устойчиво развитие, свързано и с разрешаването на съществуващи екологични и здравни проблеми.

Естеството на въздействията върху околната среда, включително здравните въздействия, като вероятност, продължителност, честота, обратимост, величина и разпространение (например географска област или брой на населението, които има вероятност да бъдат засегнати).

Въздействия върху околната среда, населението и човешкото здраве се очакват предимно за фазите на строителство по отношение на отделните допустими дейности, които се предвиждат, продължителността е малка, честотата също, въздействията като цяло са обратими, обхватът на въздействие е локален.

Рисковете за околната среда, включително здравето.

Не са прогнозирани сериозни и значителни рискове по отношение на околната среда и човешкото здраве при реализирането на РПР на СЗР 2014-2020 г.

Трансграничното естество на въздействията.

Като се има предвид направения анализ на допустимите дейности идентифицирани в РПР на СЗР 2014-2020 г. не се очаква те да окажат трансгранично въздействие.

Степента, до която РПР на СЗР ще засегнат ценни или чувствителни области, включително ландшафти с признат национален или международен статут на защитени.

Предвид стратегическата рамка, която задава РПР на СЗР 2014-2020 г. на този етап от изготвянето на плана не може да се определи дали ще бъдат засегнати ценни или чувствителни области, включително ландшафти с признат национален или международен статут на защитени.

Извършеният анализ на РПР на СЗР 2014-2020 г. и предвидените допустими дейности, не предполагат изпълнението на дейности, които имат потенциал за трансгранично въздействие върху околната среда и човешкото здраве на други държави.


7Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда

7.1Предвидените в Регионален план за развитие на Северозападен район мерки


  В Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014 г.-2020 г. са предвидени следните мерки за постигане на целите за опазване на околната среда: • Към Стратегическа цел 1 ”Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗР ”, Приоритет 1.2. Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективност, са определени следните мерки:

 • Подкрепа за повишаване на ефективността на потребление на енергия в отраслите на икономиката – чрез стимулиране на инвестициите за подобряване на енергийната ефективност в предприятията”,

 • Подкрепа за въвеждането на нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадни технологии, както и оползотворяването и рециклирането на по-голямо количество отпадъци“,

 • Насърчаване на инвестициите в съвременни съоръжения за оползотворяването на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия“,

 • Повишаване на осведомеността сред обществеността и бизнеса за насърчаване избора на ниско-въглеродни производства и потребление“,

 • Подкрепа за разпространение на нови ниско-въглеродни процеси, технологии и продукти“,

 • Насърчаване на инвестициите в технологии за производство и потребление на енергия от ВЕИ от предприятията и домакинствата“,

 • Диверсификация на инвестициите във ВЕИ, слънчева енергия, но също така вода, вторични продукти, отпадъци от селското стопанство и горското стопанство (включително биогаз от оборски тор)“,

 • Подкрепа на електромобилността чрез местни преференции и изграждане на зарядна инфраструктура“;

 • Към Стратегическа цел 1 ”Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗР ”, към Приоритет 1.3. Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономика, Подприоритет 1.3.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм са определени следните мерки:

 • Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство“,

 • Развитие на природни, културни и исторически атракции – възстановяване, опазване, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.

 • Развитие на различни видове туризъм (културен, религиозен, спа, еко и приключенски, селски туризъм), чрез подпомогне развитието на туристически атракции и специализирана инфраструктура за оползотворяване на туристическите ресурси“,

 • Към Стратегическа цел 2 „Съхранение и развитие на човешкия капитал“, Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключване, Подприоритет 2.1.2 Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за регионалното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус и преминаване от служби на институционално равнище към служби на местно равнище е определена мярка:

 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради/помещения на образователната инфраструктура, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.“;

 • Към Стратегическа цел 3 „Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност“, Приоритет 3.2 Развитие на техническата инфраструктура е определена мярка

 • Изграждане на ефективна енергийна инфраструктура чрез газифициране, и съоръжения за производство и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници“;

 • Към Стратегическа цел 3 „Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност“, Приоритет 3.3. Опазване на околната среда и биоразнообразието, Подприоритет 3.3.1. Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъци е определена мярка

 • Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез увеличаване на дървесната растителност в терените за озеленяване“;

 • Към Стратегическа цел 3 „Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност“, Приоритет 3.3. Опазване на околната среда и биоразнообразието, Подприоритет 3.3.2. Превенция на природни рискове и климатична сигурност са определени следните мерки:

 • Инфраструктурни мерки за предотвратяване на наводнения и борба с абразията и ерозията“

 • Поддържане и съхраняване на горските ресурси – подкрепа за борба с ветровата и водна ерозия, с опустиняването и неблагоприятните последствия от затоплянето на климата; предпазване на горите от пожари, възстановяването на горските масиви и осъществяването на залесителните дейности с оглед увеличаване площите, използвани по устойчив начин, преобразуване на нискокачествената изоставена земя в гори, намаляване на почвената ерозия и подобряване на водния баланс“

 • Към Стратегическа цел 3 „Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност“, Приоритет 3.3. Опазване на околната среда и биоразнообразието, Подприоритет 3.3.3 Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктура са определени следните мерки:

 • Инвестиции в екологосъобразна инфраструктура, включително в обекти по Натура 2000 и други територии за насърчаване на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги“,

 • Към Стратегическа цел 3 „Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност“, Приоритет 3.4 Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен район, Подприоритет 3.4.1. Подобряване качествата на градската и агломерационната среда са включени следните мерки:

 • Рехабилитация на производствени зони, подобряване на жилищната среда, благоустрояване на публичните пространства, подобряване на достъпа до публични услуги (образование, здравеопазване), включително за хора с увреждания, мерки за енергийна ефективност, производство на енергия от ВЕИ в градска среда, газифициране“,

 • Намаляване на емисиите на вредни вещества и достигане на добро качество на атмосферния въздух на територията на градовете, като същевременно ще се намалят значително емисиите на парникови газове на основа на интегрирано развитие на екологосъобразни форми на транспорт.“,

 • Въвеждане и използване на възобновяеми енергийни източници;

 • Туристическа информация и обозначаване на туристически обекти;

 • Поддръжка, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата и селския ландшафт.“
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница