Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница38/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

7.2Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия за отразяване в окончателния вариант на Регионален план за развитие на Северозападен район


В настоящата точка са идентифицирани мерки, които експертите по отделните компоненти и фактори на околната среда предлагат да се отразят в окончателния вариант на РПР на СЗР. Предложените мерки са съобразени с резултатите от оценката на възможните значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, идентифицирани в т. 6 на Доклада за екологична оценка, с мерките предвидени в РПР на СЗР за 2014 – 2020 г., както и с резултатите от годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) за 2011 година. Мерките за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия за отразяване в окончателния вариант на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 – 2020 г. са:

 • За дейностите, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 към ЗООС да се проведат изискващите се процедури по ОВОС и ЕО. За тези дейности, или за други дейности, попадащи под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, да се проведат изискващите се процедури по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони. Одобряването на дейностите следва да става само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изисквания и мерки, разписани в решението/становището;

 • При проектиране на жилищни и индустриални сгради и пътна инфраструктура да бъдат изготвени анализ и оценка на микроклиматичните условия в градската среда като задължителна основа за успешна енергийна политика в бита и индустрията;

 • Да не се разрешават проекти, реализирането на които ще повлияе негативно върху качеството на водите поради липса на изградена канализационна система или поради непредставено решение, относно пречистването и отвеждането на формираните потоци отпадъчни води.

 • По отношение на предвидените ВиК сградни инсталации - да се дава приоритет на изграждането на съвременни водопроводни мрежи и канализационни системи, на поддържането им в добро състояние, като не се допускат загуби и течове;

 • При проектиране и изграждане на канализационни системи да се отчита влиянието на туризма и нарастващия брой туристи през активния сезон

 • При реализиране на дейностите да се вземат предвид границите на зоните за защита на водите по реда на чл.119а от Закона за водите и предвидените за тях мерки за опазване в ПУРБ

 • При планиране на строителните дейности да се предвидят условия, които да гарантират опазването на качеството на повърхностните води в засегнатите от РПР на СЗР за периода 2014-2020 градове и/или региони

 • При планиране на строителство на пречиствателни станции над 10 000 е.ж., които попадат в чувствителна зона или водосбор на чувствителна зона, да се предвижда изграждане на линии за отстраняване на азот и фосфор.

 • Да се следват мерките за постигане на целите за опазване на водните тела заложени в ПУРБ

 • При изпълнение на дейностите на Подприоритет 3.3.2 да бъде разработената от БДДР Предварителна оценка на риска от наводнения, в които са определени районите с потенциален риск от наводнения.

 • За предотвратяване на негативното въздействие върху водните тела и зоните за защита на водите от предвидените дейност в РПР на СЗР трябва да се съблюдават мерките от Раздел 7 Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда на ПУРБ

 • При планиране на строителните дейности да се предвидят условия, които да гарантират опазването на почвите от унищожаване, замърсяване и уплътняване.

 • Предвиждане на финансиране на дейности за предпазване на почвата от ветрова ерозия чрез създаване на ветрозащитни растителни пояси и съхраняване на съществуващите такива.

 • Приоритетно да се изграждат регионални съоръжения за третиране на отпадъци.

 • Да се разработи система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите, а също и за укрепване на свлачищата по Дунавския бряг.

 • Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

 • При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии.

 • Мерките за развитие на градската среда да включват планиране на зелени системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията

 • Проектите за развитие на туризма да се изготвят при спазване на нормите за рекреационно натоварване и съобразяване със статута на територията

 • Инвестиционният процес, определен с регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциални защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и със съществуващи защитени територии в района.

7.3Мерки за изпълнение при прилагане на Регионален план за развитие на Северозападен район


В настоящата точка са идентифицирани мерки, които експертите по отделните компоненти и фактори на околната среда предлагат да се имат предвид при прилагане на РПР на СЗР. Предложените мерки са съобразени с резултатите от оценката на възможните значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, идентифицирани в т. 6 на Доклада за екологична оценка, с мерките предвидени в РПР на СЗР за 2014 – 2020 г., както и с резултатите от годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) за 2011 година.

Компонент/Фактор на околната среда

Мерки за изпълнение при прилагане на РПР на СЗР

Въздух и климатични фактори

 • Ефективно изпълнение на мерките и условията от издадените Решения и/или Становища по ОВОС, ЕО и ОС за етапа на строителство по съответната допустима дейност;

 • При проектиране, рехабилитация на пътна инфраструктура да се предвидят автоматични измервателни станции на основните метеорологичните параметри, с цел поддръжка на пътищата и избягване на пътно – транспортни произшествия.

Повърхностни води

 • Рекултивация на строителната ивица, а където е необходимо – стабилизиране/укрепване на речните брегове. Мониторинг на повърхностните води при аварийни ситуации.

 • Обслужването на техниката да се извършва на минимум 30 m от водни обекти, в съответствие с най-добрите практики.

 • Да се съблюдават стриктно предписанията за събиране, отвеждане и третиране на отпадните води

 • Всички съоръжения изградени по Подприоритет 3.3.2 да са изпълнени с пълни хидравлични изчисления за проводимост. При необходимост да се търсят начини за увеличаване на пропускливостта чрез извършване на корекционни действия в коритото на реката.

 • Да не се депонират в речните тераси материали от строителни дейности

 • При строителство в коритото на реките при изпълнение на Подприоритет 3.3.2 да не се използват материали и вещества при изграждане на конструкции, съоръжения и пр., които да водят до замърсяване на водите и увреждане на екосистемите

 • Да се изпълняват мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита от ПУРБ на БДДР

Подземни води

 • Контрол на консумацията и качеството на водата от подземни водоизточници, предназначена за питейно-битово водоснабдяване на населението и други цели.

Почви

 • Ограничаване на строителните дейности върху почви 1-ва до 4-та категория

 • Ограничаване на строителните дейности само в обхвата на проектите. Използване на съществуващите пътища за достъп за намаляване на уплътняването на почвите

 • Съхраняване на строителни материали и изхвърляне на отпадъци само на предназначени за това места

 • Ограничаване на запрашеността на почвите чрез оросяване на строителните площадки

 • Да се извършва своевременна рекултивация на нарушените терени, съгласно изготвените проекти за рекултивация на обектите, в съответствие с изискванията на Наредба 26/22 март 2002 година за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт по времена експлоатация на обектите;

Ландшафт

 • При проектиране на обекти по Подприоритет 1.1.3 (привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейности), Приоритет 1.3 (активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономика), Приоритет 3.1 (развитие на транспортната инфраструктура), Приоритет 3.2 (развитие на техническата инфраструктура)Приоритет 3.3 (опазване на околната среда и биоразнообразието) и Приоритет 3.4 (подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен район) да се търси минимално отрицателно въздействие върху ландшафтите;

 • Да се проектират и изграждат елементи за шумова защита. Засаждане на зелени шумозащитни пояси, за всички обекти в градска среда за които това е необходимо;

 • Да не се допусне строителството на обектите да провокира появата на ерозия, склонови процеси като свлачища, срутища и други;

 • Приоритетно развитие на екотуризма и други алтернативни форми на туризъм с цел опазване на ландшафтите и популяризиране на характерните и интересни ландшафти в района и популяризиране на туризма

Флора

 • По време на строителство на обекти да не се допуска изсичане на дървета и храсти извън териториите, определени с проект;

 • По време на строителството да се прилагат мерки за опазване на околната среда: ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества в атмосферата; строителните дейности да се ограничат само в обхвата на проектите и по възможност да се използват само съществуващите пътища за достъп; строителните материали да се съхраняват и генерираните отпадъци да се изхвърлят само на предназначени за това места; да не се допуска изсичане на дървета и храсти извън проектно определените територии.

Фауна

 • При разрешени строителни дейности извън регулационните граници на населените места, те да по възможност да започнат да се извършват извън размножителния сезон на повечето животински видове, който е от април до юни, за да се избегне нарушаване на местообитания. Подходящо е тези дейности да започнат рано напролет (м. февруари-март), когато птиците и останалите животни не са заели гнездови и размножителни територии или през есента.

Защитени територии и защитени зони

 • Инвестиционният процес, определен с Регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциални защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и със съществуващи защитени територии и защитени зони в района.

 • Проектите за развитие на туризма да се изготвят при спазване на изискванията по околна среда и нормите за рекреационно натоварване, както и при съобразяване със статута на територията, с оглед опазване на ландшафтите от замърсяване и запазване екологичното равновесие на териториите.

 • Приоритетно да се развива устойчив туризъм (екотуризъм и други алтернативни форми на туризъм), предлагащ възможности за икономически растеж и инвестиции при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

 • При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии.

 • За местоположението на всеки нов пътен обект да бъдат предложени и разгледани варианти, съобразени с режимите за ползване на защитени територии, защитени зони, опазване на културно-историческото наследство, спазване на санитарно-охранителни зони и обекти, подлежащи на здравна защита;

Културно-историческо наследство

 • Ограждане на терените с археологически НКЦ и осигуряване на постоянното им охраняване по време на извършване на археологическото проучване и на експонирането им;

 • Да не се допуска озеленяване, увреждащо основите, градежите и повърхностите на НКЦ и на елементи на тяхната среда /огради, чешми, беседки и пр./;

 • Недопускане полагане на външни изолации на НКЦ, които имат видими градежни елементи, или са с богата фасадна архитектурна декорация. Недопускане реализиране на ново строителство в среда на НКЦ, което въздейства като рисков фактор на увреждане на НКЦ и средата им; уврежда устойчивия контекст на градски исторически и културен ландшафт.

Рискови енергийни източници

 • Инвестиционните проекти на всички видове строежи трябва да съдържат анализ на източниците на шум на строителната площадка и описание на мерките за ограничаване на шума по време на строителството и на експлоатацията;

Отпадъци

 • Предаването и приемането на производствени, строителни и опасни отпадъци да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците;

 • Възложителят на строителни и монтажни работи да изготви план за управление на строителните отпадъци, съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците;

 • Да се осигури контрол за недопускане на нерегламентирано депониране на земни маси, строителни материали и отпадъци извън отредения за строителство терен за всички обекти, при които има строителни дейности, ремонт и реконструкция. Изхвърлянето на генерираните отпадъци да става само на предназначените за целта места;

 • Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини да се събират разделно.

Население, човешко здраве и обекти подлежащи на здравна защита

 • Мерки за контрол и превенция на разпространението на заразни заболявания във връзка с предвидените интензивни трансгранични взаимодействия при прилагане на РПР на СЗР.

 • Информиране на населението за предлаганите проекти и конкретни дейности по РПР

 • Информираност (при възможност обучение) на населението за реагиране при природни бедствия във връзка с предвиденото в РПР разработване на планове за управление на риска при природни бедствия и системи за ранно предупреждение1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница