Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница39/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

8Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на извършване на екологична оценка, включително трудностите при събиране на необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау.

8.1Мотиви за избор на разглежданите алтернативи


На базата на информацията, изложена в Регионален план за развитие на СЗР 2014 – 2020, може да се дефинират следните алтернативи:

  • Алтернатива 1 „Нулева алтернатива”: Продължение на настоящите процеси и тенденции на развитие, без прилагане на Регионален план за развитие на СЗР 2014 - 2020.

  • Алтернатива 2: Развитие при условие, че се прилагат мерките и дейностите, предложени в Регионален план за развитие на СЗР 2014 – 2020.В следващата таблица е направено сравнение между Алтернатива 1 и Алтернатива 2:

Критерии за въздействие

Алтернатива 1

Алтернатива 2

Въздействие на ниво стратегически цели, приоритети и специфични цели върху околната среда и човешкото здраве

Очаква се отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като в рамките на нулевата алтернатива не се предвиждат цели, които да доведат до балансирано и устойчиво управление на околната среда, развитие на научния потенциал и квалификацията на хората, подобряване на конкурентоспособността на района.

Въздействието е комплексно положително, поради включването в тази алтернатива на приоритети и подприоритети насочени към балансирано и устойчиво управление на околната среда, развитие на района и подобряване качеството на живот на населението.

Въздействие на ниво допустими дейности

Очаква се отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като в рамките на нулевата алтернатива не се предвиждат дейности, които да доведат до подобряване на техническата инфраструктура – водоснабдяване и канализация, и инфраструктура, свързана с отпадъците.

Въздействието е комплексно положително, поради включването в тази алтернатива на допустими дейности насочени към опазване чистотата на въздуха, подобряване на енергийната ефективност, ограничаване на емисиите на парникови газове, превенция на почвена ерозия, наводнения, свлачища, подобряване на ВиК мрежата и инфраструктурата, свързана с отпадъците.

Степен на съответствие с екологичните цели на НПР на Република България 2020

Не е правено сравнение между нулевата алтернатива и целите на НПР на Република България 2020

Екологичните цели като цяло са отчетени и съобразени.

От направеното сравнение между Алтернатива 1 „Нулева алтернатива” и Алтернатива 2 „Развитие при условие, че се прилагат мерките и дейностите, предложени в Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 г. – 2020 г.” е видно, че:  • Алтернатива 1 е неприемлива, тъй като РПР на СЗР е изискуем документ, съгласно Закона за регионалното развитие

  • Алтернатива 1 е непрепоръчителна и от гледна точка опазването на околната среда и човешкото здраве, тъй като от направените анализи и оценки в доклада за екологична оценка ясно се вижда екологичната насоченост на Алтернатива 2 и РПР на СЗР, като се доказва, че същия ще допринесе за устойчиво развитие чрез прилагане на предвидените допустими дейности, към съответните подприоритети, приоритети и стратегически цели.

  • С изпълнението на Алтернатива 2 се осигурява пълно съобразяване и изпълнение на екологичните приоритети на НПР на Република България до 2020 г.

8.2Методите на извършване на екологична оценка


Екологичната оценка е извършена в съответствие с изискванията на Директива 2001/42/EC на Европейския парламент от м. юни 2001 г. за оценка на ефекта от планове и програми върху околната среда и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ 03/2006 г.).

Методологията на оценяване се основава на: Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, указания и методики за стратегическа екологична оценка, публикувани на Интернет-страницата на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm) и на Интернет-страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg, ключова тема "Превантивна дейност").

Списък с използваната литература е представен в Приложение 2 на Доклада за екологична оценка.

8.3Трудностите при събиране на необходимата информация


По време на изготвяне на екологичната оценка на РПР на СЗР не са срещнати трудности.

8.4Справка за проведени консултации


Относно процедура по Екологична оценка и Оценка за съвместимост за Регионален план за развитие на Северозападен район 2014-20120, Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпрати писмо с Изх. № 90-05-547/23.03.2012 г. до Министерството на околната среда и водите относно приложимата процедура, съгласно екологичното законодателство за РПР на СЗР 2014 – 2020 г. Съгласно писмо отговор на МОСВ с Изх. № 04-00-791/21.04.2012 г. РПР на СЗР 2014 – 2020 г. подлежи на задължителна екологична оценка, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

С цел провеждане на консултации по обхвата и съдържанието на екологичната оценка и схемата за провеждане на консултации на РПР на СЗР 2014 – 2020, Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпрати писмо до МОСВ (Изх. № 90-05-547/15.01.2013 г.); Басейнова дирекция Дунавски район (Изх.№ 92-00-45/18.01.2013 г.); Министерство на здравеопазването (Изх. № 90-05-148/18.01.2013 г.); РИОСВ Враца (Изх. № 92-00-45/18.01.2013 г.); РИОСВ Монтана (Изх. № 92-00-45/18.01.2013 г.); РИОСВ Плевен (Изх. № 92-00-45/18.01.2013 г.). Отговори са получени от РИОСВ Монтана (Изх. № 262/05.02.2013 г.); МОСВ (Изх. № ЕО-4/06.02.2013 г.); РИОСВ Враца (Изх. № В-203/06.02.2013 г.); РИОСВ Плевен (Изх. № 523/07.02.2013 г.); Басейнова дирекция Дунавски район Плевен (Изх. № 547/11.02.2013 г.) и Министерство на здравеопазването (Изх. №04-15-19/22.02.2013 г.). Копие от получените писма е представено в Приложение 3, а в Приложение 4 е представена Справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им.


1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница