Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница40/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

9Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.


  В Таблица 9.1 са предложени необходимите допълнителни мерки за наблюдение и контрол по време на прилагането на РПР на СЗР за периода 2014 – 2020 г. Предложените мерките и индикаторите са съобразени с резултатите от докладите по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагането на РПР на СЗР за периода 2007 – 2013 г.

В съответствие с подхода, ползван при оценка на въздействието върху околната среда – оценка на две нива на подробност на предвижданията, за всяка от мерките по наблюдение и контрол в настоящия раздел е посочено на какво ниво се събира (ниво приоритетна ос, подприоритет, конкретна дейност);

Дадени са и индикаторите за наблюдение и контрол по отделните мерки, при възможност, за да се види връзката им с предвидените мерки за наблюдение и контрол.


Таблица 9.1 Мерки за наблюдение и контрол по време на прилагането на РПР на СЗР 2014 – 2020 г.

Компонент/Фактор на околната среда

Мерки за наблюдение и контрол и индикатори/ единица за измерване

Периодичност на отчитане


Източник на информация, отговорен за събиране и предоставяне

Стратегическа цел, приоритет, подприоритет, за която се отнася индикатора

Въздух, биоразнообразие, отпадъци, население

Мярка:

Опазване, управление и насърчаване на природните ресурсиИндикатор:

Брой внедрени системи за управление на околната среда

Ежегодно

Бенефициенти

Приоритет 1.3, Приоритет 3.3

Въздух и климатични фактори

Мярка:

Подобряване на енергийната ефективностИндикатор:

(kWh)

Веднъж годишно

Бенефициенти по проекти

Подприоритет 2.1.2

Въздух и климатични фактори, население

Мярка:

Разработване на планове за управление на трафика и въвеждане на автоматизирани системи за управление и контрол на трафикаИндикатор:

- Ръст на пътникопотока в подпомогнатия градски транспорт – Пътникопоток в градския транспорт – % от населението на града,

- Брой планове

Ежегодно

При изпълнение на конкретни дейностиБенефициенти,

РИОСВ,


еколог на съответната община, Общински администрации


Стратегическа цел 3

Въздух и климатични фактори

Мярка:

Контрол по време на строителствоИндикатор:

замърсяването на въздуха по отношение на ФПЧ10, SO2, NO2, О3 и CO (μg/m3).

1-2 пъти по време на строителството

Бенефициенти,

РИОСВ,


еколог на съответната община, Общински администрации

За всички подприоритети, в които има включени строителни дейности

Повърхностни води

Мярка:

Контрол по време на рехабилитация и изграждане на нови водоснабдителни системи и съоръженията към тях.Индикатори:

- Изградено водоснабдяване км

-Рехабилитация на съществуващи мрежи - км

- Изградени пречиствателни станции за питейна вода - бр.

-Изградени нови водохващания и водоизточници - бр.

Годишно

Бенефициенти РИОСВ, еколог на съответната община, Общински администрации ВиК

Подприоритет 3.3.1


Повърхностни води

Мярка:

Контрол на рехабилитация и изграждане на нови канализационни системи и съоръженията към тяхИндикатори:

-Дължина на реконструираната канализационна мрежа – кm

-Нова канализационна мрежа- km

-Пречиствателни съоръжения за канални води и др. съоръжения - брой, l/sek.

-Разделна канализация - km

-Урбанизирани територии и население, включени към канализационната мрежа - % територия, брой, обхванато население.

- Относителен дял на населението, обслужвано от СПСОВ - в %

Годишно


Бенефициенти РИОСВ, еколог на съответната община, Общински администрации и В и К

Подприоритет 3.3.1


Повърхностни води

Мярка-

Мониторинг на повърхностните водиИндикатор

Качество на повърхностните води, за определяне състоянието на водите в отделни участъци на водните тела - характерни за дадения участък на водния обект замърсители

Периодично или по утвърден план

Басейнова дирекция, В и К Общината, РИОСВ

ИАОС


Подприоритет 1.3.1

Приоритет 3.1

Приоритет 3.2

Подприоритет 3.3.2

Подприоритет 3.5.1


Подземни води

Мярка:

Контрол на водовземането от подземни води:Индикатор

обем на черпената вода в куб. м./годишно

Ежегодно

ВиК дружествата,

Басейнова дирекция,

РЗИ


Стратегическа цел 3;

Приоритет 3.3;

Подприоритет 3.3.1


Подземни води

Мярка:

Мониторинг на подземните води:Индикатор:

- мониторинг на химичното състояние: физико-химични и показатели и специфични замърсители в мг/л.

Ежемесечно или на полугодие и тримесечия, съгласно Плана за управление на речните басейни

ИАОС;

„В и К“ дружествата;

Басейнова дирекция;

РЗИ;


Титуляри на разрешителни за водовземане.

Стратегическа цел 3;

Приоритет 3.3;

Подприоритет 3.3.1


Почви

Мярка:

Ограничаване на строителните дейности върху почви 1-ва до 4-та категория.Индикатор:

-Площ отчуждени земеделски земи; площ земи със сменено предназначение / декара


При изпълнение на съответната дейност

Бенефициенти

Стратегическа цел 3 и Приоритети 3.1 и 3.2, Подприоритет 3.5.1

Ландшафт

Флора,


Фауна

Почви


Мярка:

Рекултивация на нарушените терени на обектитеИндикатор:

Брой реализирани проекти

постоянно

РИОСВ, еколог на съответната община

Подприоритет 1.1.3 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.1.2, Приоритет 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

Ландшафт

Почви


Флора

Мярка:

Разработване и прилагане на мероприятия и мерки за предотвратяване на наводнения и свлачища, противоерозионно укрепване на откосите и предпазване на почвения слой от ерозияИндикатор:

-Брой реализирани проекти

Постоянно

При изпълнение на съответната дейностРИОСВ, Експертен технико икономически съвет (ЕТИС) към Агенция „Пътна инфраструктура”

Подприоритет 3.3.2

Ландшафт

Флора


Мярка:

Поддържане на зелената система, създадена при ландшафтното устройване на териториите и при необходимост, извършване на допълнително озеленяванеИндикатори:

-отстранена растителна покривка (m2)

-брой реализирани проекти

Два пъти годишно за една седмица – ранна пролет и за

една седмица - есенРИОСВ, служители на Държавни Горско Стопанство


Подприоритет 1.3.1, 1.3.2, 3.3.3, 3.4.1.

Флора

Мярка:

Контрол за ограничаване на строителството само в одобрените за целта площи Индикатори:засегнати площи (дка)

При изпълнение на съответната дейност


РИОСВ, МОСВ

Подприоритет 1.1.3.,1.3.1.,2.1.1.,2.1.2.,3.3.2, 3.4.1., 3.4.2., 3.5.1,

Приоритет 1.2, 3.1., 3.2.Флора

Мярка:

Създадени/обновени зони за обществен отдих, градски зелени площи


Индикатор:

-% от зелените площи

Постоянно

При изпълнение на съответната дейностБенефициенти РИОСВ, еколог на съответната община,

Подприоритет 3.3.1, 3.4.1


Фауна

Мярка:

Изготвяне на Доклади по ОВОС и ОС и Доклади от мониторингови изследванияИндикатор:

Численост на популациите и загинали животни в резултат на дейностите по програмата

Постоянно

При изпълнение на съответната дейностРИОСВ, ИАОС, МОСВ


Приоритет 1.1., 3.1, 3.3


Защитени територии и защитени зони, ландшафт

Мярка:

Спазване на нормите за рекреационно натоварване и съобразяване със статута на конкретната територияИндикатор:

m2/човек

постоянноРИОСВПодприоритет 1.3.2.Защитени територии и защитени зони, ландшафт

Мярка:

Контрол, недопускащ нерегламентирано нарушаване и фрагментация на местообитанияИндикатор:

засегнати площи (дка)

При изпълнение на съответната дейност

МОСВ

Приоритет 3.1., 3.2., Подприоритет 3.3.1, 3.4.2.

Културно-историческо наследство

Мярка:

Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културатаИндикатор:

-брой

Постоянно

При изпълнение на съответната дейностНДА към НИНКН;

Регионален исторически музейПриоритет 3.4.

Културно-историческо наследство

Мярка:

Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните обекти в СЗРИндикатор:

-Брой създадени и популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство

Постоянно


НДА към НИНКН;

Регионален исторически музейПодприоритет 1.3.2

Културно-историческо наследство

Мярка:

Текущ контрол от институциите по опазване на КН; контрол от общинските служби; от НПО; граждански контрол;Индикатор:

-брой направени проверки и изпълнени санкции;-брой изпълнени предписания за предприемане на превантивни мерки, на укрепителни работи, на КРР;

Планов мониторинг – поне веднъж годишно; Текущ по сигнали - на общини, НПО, граждански сдружения граждани

НДА към НИНКН;

Регионален исторически музейПодприоритет 1.3.2, Приоритет 3.4.

Рискови енергийни източници

Шум


Ландшафт

Мярка:

Системи за защита за намаляване и екраниране на шумаИндикатор:

Брой, вид и описание на реализирани мерки за шумозащита

Постоянно

При изпълнение на съответната дейностБенефициенти РИОСВ, еколог на съответната община, РЗИ

Приоритет 3.1, 3.4

Отпадъци

Мярка:

Контрол на системата за разделно събиране на отпадъциИндикатор:

Брой населени места с въведени системи за разделно събиране в района

% население обслужвано от системите за разделно събиране на отпадъците


Постоянно

РИОСВ, ИАОС

Общините


Подприоритет 3.3.1

Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита

Мярка:

Наблюдение върху създаването на нови местни фирмиИндикатор:

Бр. новонаети лица в новосъздадените фирми, индустриалните зони

Ежегодно

НСИ, Областни (общински) отчети

Приоритет 1.1.3.

Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита

Мярка:

Анализ на туристическия секторИндикатор:

Бр. лица, ангажирани в сферата на туризма

Ежегодно

НСИ, Областни (общински) отчети

Подприоритет 1.3.2.

Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита

Мярка:

Отчитане на демографските показатели.Индикатори:

- Разпределение на населението по възраст

- Относителен дял на лицата в трудоспособна възраст - %. - Трудова заетост на младите хора

Ежегодно

Областни (общински) съвети,

НСИ


Стратегическа цел 2


Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита

Мярка:

Анализ на образованието в районаИндикатор:

- Дял на преждевременно напусналите училище (%)

- Дял на завършилите висше образование на възраст 30-34 г. (%)

- Нарастване на броя на заетите, преминали през курсове за квалификация и преквалификация (%)

- Бр. безработни и/или изключени от пазара на труда лица, преминали квалификационни или преквалификационни курсове

Ежегодно

НСИ, Областни (общински) отчети,

Данни от училищатаПодприоритет 2.1.1.

Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита

Мярка:

Анализ на социалната дейностИндикатор:

 • Бр. участвали лица в програми за преодоляване на бедността, съфинансирани от държавния бюджет

 • Бр. новоизградени социални жилища

 • Бр. реализирани проекти за достъпна среда

Ежегодно

НСИ, Областни (общински) отчети

Приоритет 2.3.

Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита

Мярка:

Анализ на заетостта и пазара на трудаИндикатор:

 • Дял на безработните лица (%)

 • Бр. проведени обучения за повишаване на квалификацията на работещите

 • Бр. консултирани лица за намиране на работа

 • Дял на младежката безработица (%)

Ежегодно

НСИ, Областни (общински) отчети

Приоритет 2.2.

Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита

Мярка:

Анализ на обществените услугиИндикатор:

 • Бр. нововъведени услуги за комплексно административно обслужване

 • Бр. служители, преминали курсове за повишаване на квалификацията на работещите в областните и общинските администрации

Ежегодно

НСИ, Областни (общински) отчети

Приоритет 2.3.

Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита

Мярка:

Анализ на екологичната инфраструктураИндикатор:

 • Дял от населението с подобрена/новоизградена ВиК инфраструктура (%)

 • Дял на населението, обслужвано от организирана система за сметосъбиране (%)

 • Дял от населението, което събира разделно отпадъци (%)

Ежегодно

НСИ, Областни (общински) отчети

Подприоритет 3.3.1

Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита

Мярка:

Наблюдение на транспортното развитие на районаИндикатор:

Население с подобрен транспортен достъп (%)

Ежегодно

Агенция пътна инфраструктура

Отчетни данни от областните (общинските) администрацииПриоритет 3.1.

Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита

Мярка:

Наблюдение върху качествата на градската средаИндикатор:

 • Бр. на населението, живеещо на територия с приети Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

 • Дял на населението, което е обхванато от интегрирани мерки за подобряване на селищната среда и услугите (%)

 • Увеличение на пътуванията чрез използване на интегриран градски транспорт (%)

Ежегодно

НСИ, Областни (общински) отчети

Подприоритет 3.4.1.

Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита

Мярка:

Наблюдение върху качеството на живот в селските региони.Индикатор:

 • Дял на населението, живеещо в села, което е обхванато от интегрирани мерки за подобряване на селищната среда и услугите (%)

Ежегодно

НСИ, Областни (общински) отчети

Подприоритет 3.4.2.

10Заключение


Регионалният план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г. е планов документ, с който се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Основна функция на плана е да осигури връзката и координацията между целевата концепция на националните и европейски документи за развитие на страната през периода 2014-2020 г., включително Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., и необходимите цели и действия за развитие на района при отчитане на неговите специфични условия и потенциали за развитие. Приоритетите заложени в плана са насочени към изграждане на по-интелигентна и конкурентоспособна икономика, на приобщаващо общество с висока степен на заетост. В контекста на Северозападен район е необходимо тези приоритети да бъдат реализирани съвместно с мерки за стабилизиране на демографската и икономическа структура на района.

Изпълнението на РПР на СЗР ще допринесе за подобряване качеството на живот на хората, както и за подобряване на екологичната обстановка в района.

В резултат на направения анализ може да се обобщи, че предвидените с РПР на СЗР цели, приоритети, подприоритети, и предвидените дейности за реализирането им са допустими за осъществяване, предвид изискванията за опазване на околната среда. Необходимо е някои от дейностите да се реализират с голямо внимание, тъй като има инвестиционни предложения, предимно свързани с изграждане на пътна, водоснабдителна и канализационна инфраструктура, по време на строителството на които се очакват отрицателни въздействия. При направеното сравнение на съответствието на предложените с РПР на СЗР цели с приоритетите на Национална програма за развитие на Р. България: България 2020, изискванията за опазване на околната среда и осигуряване на устойчиво развитие на района е установено, че като цяло се очаква предлаганите цели, приоритети и подприоритети да допринесат за постигане на приоритетите и подприоритетите на НПР БГ 2020. От направеното сравнение с други стратегии, планове и програми, е установено, че като цяло РПР на СЗР се очаква да допринесе за постигането им.

От направения екологичен анализ се вижда, че РПР на СЗР ще окаже предимно положително въздействие върху околната среда. По време на изпълнение на някои от дейностите, свързани със строителство, ще се наблюдават предимно отрицателни въздействия, а по време на експлоатацията им – предимно положителни въздействия. Необходимо е инвестиционните проекти да се осъществяват при строго съблюдаване на екологичните изисквания, тъй като по време на строителството на големите обекти се очакват негативни въздействия върху околната среда. Особено внимание трябва да се обръща при изграждането на линейни обекти (пътища, газопроводи, магистрали), разположени на територията на или в близост до защитени зони. В тази връзка, при прилагането на РПР на СЗР е необходимо да се реализират препоръчаните мерки за намаляване на въздействието.В заключение може да се обобщи, че цялостното въздействие на РПР на СЗР се очаква да бъде положително, поради произтичащите от осъществяването на Плана комплексни и дългосрочни положителни резултати по отношение на развитието на района и да доведе до комплексно положително въздействие по отношение на околната среда и човешкото здраве на национално ниво, при спазване на мерките, предложени в т. 7 на доклада за ЕО.

11Приложения към екологичната оценка

Приложение 1 - Административна карта на Северозападен район

Приложение 2 - Използвана литература и източници на информация

Приложение 3 – Получена кореспонденция във връзка с разработването на Доклад за Екологична оценка на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 г. – 2020 г.

Приложение 4 – Справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им

Приложение 5 – Списък с подписи на експертите, разработили ЕО на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 г. – 2020 г., декларации по чл. 83 от ЗООС и чл. 16 на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.


1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница