Министерство на регионалното развитие и благоустройството


ІІІ. Резултати от проведеното изследване за ИКТ състоянието и е-услугите на общините в България (ноември–декември 2008)страница3/18
Дата02.03.2017
Размер3.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
ІІІ. Резултати от проведеното изследване за ИКТ състоянието и е-услугите на общините в България (ноември–декември 2008)ІІI.1. Характеристика на изследваните общини


(1) До 16 декември 2008 г. са получени и обработени данните от анкетни карти на 161 общини от всичките 27 области на страната (без област София-град), т.е. 61% от всички 263 общини в България (без община София)37. По-значимо като брой са представени общините от област Пловдив (9,3% от изследваните общини, но съставляващи 83% от общините в областта), Пазарджик (6,2% от изследваните общини; 91% от общините в областта), Плевен (5,6% от изследваните общини; 82% от общините в областта), Варна (5,6% от изследваните общини; 75% от общините в областта), Хасково (5% от изследваните общини; 73% от общините в областта), Монтана (5% от изследваните общини; 73% от общините в областта),Софийска (5% от изследваните общини; 36% от общините в областта) и пр. По-слабо са представени общините от областите Търговище (0,6% от изследваните общини; 20% от общините в областта), Перник (1,2% от изследваните общини; 33% от общините в областта), Кърджали (1,9% от изследваните общини; 43% от общините в областта), Сливен (1,2% от изследваните общини; 50% от общините в областта) и пр. Следва да се посочи още, че изследването е обхванало всички общини в област Габрово, макар те да съставляват 2,5% от изследваните общини (вж. също: табл. 2 и 4).

Както се вижда от фиг. 1, преобладават общините от Южен Централен район (29% от изследваните), но в този район общините са общо 68 (т.е. почти 26% от всички в България) за разлика например от общините в Северен Централен – общо 41 (почти 16%). Така че обхванатите от проучването общини отразяват количествените характеристики на общините въобще в страната. Всичко това дава основание да се приеме, че данните за ИКТ състоянието и е-услугите на изследваните общини са представителни и може да се каже, че получените резултати са валидни и за останалите общини.

Фигура 1. Разпределение на изследваните общини според района за планиране
(2) Действащата система за категоризиране на общините се основава на специална методика.38 В нея се подчертава, че „категоризацията на административно-териториалните единици и териториалните единици (АТЕ и ТЕ) е инструмент за управление на централно, областно и общинско равнище. Чрез категоризирането се създават условия за хармонизиране на управленските въздействия при взаимодействието между държавата, административно-териториалните и териториалните единици и гражданите”. Категоризирането на общините, районите, кметствата и населените места се извършва поотделно по подбрани показатели съобразно особеностите на обекта.

С решение на Министерски съвет № 710 от 2003 г. са определени следните критерии и показатели:а) Критерии и показатели за категоризиране на общините в Република България

 1. Демографски критерийсвързан с основния потенциал на АТЕ и ТЕ – човешкия фактор и основната функция на общината, свързана с подобряване стандарта на живот на това население. Включва показателите: Население – брой; Коефициент на възрастова зависимост – % (население под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от 15 до 64 г.).

 2. Критерий „Урбанизация” – отразява качествената степен в развитието на териториалната общност и характеризира качествената структура на АТЕ и ТЕ; Включва показателите: Гъстота на населението (ч./км2); Жилища със стоманобетонна носеща конструкция от общо построени жилища (%).

 3. Критерий „Инфраструктура”определящ базисните условия за развитие на АТТЕ; Този критерий съдържа два компонента: Техническа (транспортна, енергийна, водностопанска и съобщителна) инфраструктура, включваща показателите: Население, обслужвано с автомагистрали и пътища І и ІІ клас (%); Електрифициране (%); Доставена вода от общественото снабдяване (ВиК), население, обслужвано от питейно-битовото водоснабдяване, и канализационни мрежи (%); Население, обслужвано от пощенски, телеграфни и телефонни станции (%). Втората компонента е Социална инфраструктура, включваща показателите: Болнични заведения (в т.ч. болници и диспансери) (бр.); Функциониращи детски градини, училища и обслужващи звена (бр.).

 4. Социално-икономически критерийхарактеризира степента на социално-икономическо развитие в настоящия етап; Включва показателите: Данъчни приходи на човек от населението (лв.) и Степен на заетост (%) (брой заети/население в трудоспособна възраст).

 5. Критерий „Селищно-административни функции”отчита административните функции и националните приоритети, които изпълнява общината, както и нейния териториален потенциал. Включва показателите: Територия (км2); Децентрализирани служби (бр.).

б) Критерии и показатели за категоризиране на населените места

1. Демографски

Население (бр.); Коефициент на възрастова зависимост (%) (население под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от 15 до 64 г.).2. Урбанизационен

Жилища със стоманобетонна носеща конструкция от общо построени жилища (%).3. Инфраструктурен:

3.1. Техническа (транспортна, енергийна, водностопанска и съобщителна) инфраструктура, включваща показателите: Население, обслужвано с автомагистрали и пътища І и ІІ клас (%); Електрифициране (%); Доставена вода от общественото снабдяване (ВиК), население, обслужвано от питейно-битовото водоснабдяване, и канализационни мрежи (%); Население, обслужвано от пощенски, телеграфни и телефонни станции (%);

3.2. Социална инфраструктура, включваща показателите: Болнични заведения (в т.ч. болници и диспансери) (%); Функциониращи детски градини, училища и обслужващи звена (%).

в) Критерии и показатели за категоризиране на кметствата

Прилагат се критериите по буква “б”:

 1. Когато кметството се състои от едно населено място (съставно кметство), се използват показателите по буква “б”.

 2. Когато кметството се състои от повече от едно населено място, към показателите по буква “б” се добавя показател “населени места – брой”.

г) Критерии и показатели за категоризиране на районите на градовете

 1. Демографски Население (бр.).

 2. Икономически Данъчни приходи на човек от населението (лв.).

 3. Административно-културни функции Водещи обекти с национално и регионално административно и културно значение (бр.).

 4. Териториален Територия (км2).

От съдържанието на методиката е видно, че категорията е комплексна величана, базирана на няколко съществени характеристики и като такава е изключително важен индикатор. Ето защо в анкетната карта е зададен въпрос за категорията (а не за функционален тип) на общината с изричната инструкция да бъде въведено число от 1 до 5 (напомняне да се вземе предвид Заповед № 02-14-256 от 31.05.2004). И все пак, едва 61% от анкетираните са посочили категорията на общината, докато близо 39% не са в състояние да отговорят на този въпрос, въпреки че категоризацията е официално обявена в Държавен вестник (ДВ бр. 52, 2004). Нещо повече, в една анкетна карта е посочено числото 8 за категория въпреки инструкциите в картата. Ето защо се наложи категорията на всяка от изследваните общини да бъде въведена допълнително от екипа, с което да се получи точната категоризация съгласно приложената таблица към Заповедта (табл. 3).


Фигура 2. Категория на изследваните общини

Както се вижда от фиг. 2, преобладаващо са проучени общини с категория 3 и 4, но не са за пренебрегване и от последната – 5. Броят на общините от категория 2 е 18 от общо 23 в страната (т.е. 78% от всички). Сравнително по-малко са общините от категория 1 – 18 от общо 26, т.е. 69% от всички в България.


(3) Според отговорите на 159 анкетирани изследваните общини обхващат 3020 населени места, от които 157 града и 2863 села. (фиг. 3) В извадката са попаднали общи 2024 кметства, от които 237 са посочени като съставни кметства.

Според посоченото от 149 анкетирани (12 не са дали отговор), общият брой население в проучените общини е 4 297 081 души, от които 3 006 637 живеят в общинските центрове, т.е. 70% от всички жители. Освен това, както се вижда от фиг. 4, преобладава населението, живеещо в град общински център (69% от всички жители), а делът на живеещите в село общински център е 0,7% от всички жители.


Фигура 3. Тип населено място на общинския център


Фигура 4. Разпределение на населението от проучените общини по тип населено място (брой)
Като съотношение тези данни не се отличават от официалната информацията на НСИ, според която 71% от населението живее в населени места от градски тип (табл. 7). Очевидно вътрешната миграция продължава да поддържа високи стойности.39 От данните в табл. 8 се откроява значително нарастване броя на жителите в изброените градове, с изключение на гр. Враца. От общо 1 557 172 жители в посочените градове към декември 2007 (по данни на Националния регистър) броят им нараства на 1 753 306 към ноември 2008 (по данни на анкетираните общини), т.е. със 196 134 души повече.

Таблица 7. Население на България към 31.12.2007 г. по пол и местоживеене
Общо

В градовете

В селата

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

7 640 238

3 699 689

3 940 549

5 403 188

2 597 743

2 805 445

2 237 050

1 101 946

1 135 104

Източник: НСИ (12.06.2008 г.)
Таблица 8. Брой на населението в някои градове – общински центрове, обхванати от проучването


Град – общински център

Брой население, посочено в анкетната карта

(ноември 2008)Брой население според Националния регистър на населените места (31.12.2007 г.) 40

Пловдив

365000

345249

Варна

351000

313983

Бургас

206624

187514

Русе

175028

156761

Добрич

114117

93300

Шумен

102549

86735

Пазарджик

86766

75568

Ямбол

92928

78302

Враца

60000

61562

Кюстендил

58498

46386

Търговище

47780

37861

Силистра

47872

38733

Разград

45144

35218

Общо

1753306

1557172(4) В началото на анкетната карта от респондентите е поискано да посочат актуален e-mail адрес на общината, както и адрес на уеб сайт, ако разполагат с такъв. Получените резултати сочат, че 96% от общините са изписали e-mail адреси, а 82% – уеб адрес.
Фигура 5. Дял на общините с e-mail адрес и адрес на уеб сайт (%)

В същото време запитани дали кметът на общината има e-mail адрес, повечето анкетирани са отговорили утвърдително (73%), но от тях едва 43% са изписали различен от този на общината адрес, а в 30% от случаите адресът на общината е и адрес на кмета (Приложение 2).

Друг особен момент във връзка с електронните адреси за комуникация с общината е това, че мейлите преобладаващо са в abv.bg, mail.bg, orbitel.bg, b-trust.org. Това дава основание да се предложи да бъде създадена единна национална система за мейл и уеб адреси на общините и кметствата, така че гражданите лесно да могат да разпознават тези адреси и да се свързват с тях.

Интересни са и резултатите, получени като отговор на въпроса за най-често посещавани раздели в сайтовете на общините:
 • Forum, Municipality, Contacts

 • Административни услуги

 • Административни услуги, Култура, Образование, здравеопазване

 • Административно обслужване, Наредби

 • Администрация, Галерия

 • Администрация, Общински съвет, Документи, наредби, Туризъм

 • Администрация, Център за услуги и информация, Туризъм, Култура

 • Актуални новини, Дневен ред на заседанията на Общинския съвет, Решения на Общинския съвет, Наредби на Общинския съвет

 • Вестник Струмяни

 • Документи, Новини

 • Е-документ, Общинска администрация

 • Е-Документи, Новини

 • История и култура, Общински съвет, Туризъм

 • Какво ново, Търгове и конкурси

 • Контакти, Конкурси, Обяви и съобщения, Документи и справки, Решения, наредби Обс-Варна

 • Наредби и решения на ОбС, Обяви

 • Наредби на Общинския съвет, Обществени поръчки и конкурси, Публични регистри

 • Начална страница, Администрация, Общински съвет, Връзки

 • Новини, Европейски програми, Търгове

 • Новини, За общината, Общински съвет, Административни услуги

 • Новини, Контакти, Обща информация, Забележителности

 • Новини, Наредби, Решения, Услуги

 • Новини, Общински имоти, Местни данъци и такси

 • Новини, Обявления, Полезни връзки

 • Новини, Фотогалерия, Населени места и туризъм

 • Нормативи

 • Обществен посредник (33,3%), Общинска администрация (3,3%), Административни услуги (22%), Районни администрации (2,1%)

 • Общинска администрация, Общински съвет, Конкурси, търгове, обяви

 • Общински Съвет, Общинска Администрация, Новини

 • Общински наредби, Новини, Фото галерия

 • Общински съвет

 • Общински съвет, обяви и търгове

 • Общински съвет, Е-Услуги, Нормативна уредба

 • Общински съвет, Конкурси, Административни услуги

 • Обяви

 • Обяви, търгове и конкурси; Пресцентър; Административни услуги; Актуално

 • Пресцентър, Новини, Процедури, Общински съвет

 • Пресцентър, Туризъм, Икономическо развитие, Общински съвет

 • Решения на ОбС, Наредби, Туризъм

 • Ръководство, Търгове, конкурси, Автобусни линии, Туризъм

 • Справочник, Информация за града, Стратегически приоритети, Европейска политика, Административни услуги

 • Форум, Новини, Събития

На един от следващите въпроси относно това дали общината има собствен уеб сайт 89% са отговорили с „да”, т.е. 7% от анкетираните не са успели да изпишат сайта на общината. Като цяло 17 от проучените общини са заявили, че нямат сайт (вж. също фиг. 11). Други 103 нямат данни за интереса на потребителите към сайта на общината и за често посещавани от тях рубрики. Това обаче е основание да се подложи на съмнение качеството на съответния сайт, както и да се предположи, че съществуването му е не толкова за привличане на обществеността към дейността на общината, за предлагането на функционални и адекватни услуги чрез сайта, колкото е самоцел – защото това е модерно. Както се вижда и от цитираните по-горе саморъчно изписани рубрики, не са малко отговори като „новини”, „фотогалерия”, „туризъм” и пр., но също „вестник Струмяни”, „връзки” и „полезни връзки” (към външни сайтове, предимно на институции в страната).

По време на издирването на e-mail адреси на общини, на които да бъдат изпратени електронни варианти на анкетната карта, се установи, че в нито една от институциите не разполагат със справочник (каталог) на тези адреси. Поради това екипът извърши специално проучване и идентифицира 183 адреса чрез изследване на уеб сайтове на общини (общински центрове и кметства). Впечатленията от пътя за достъп и структура на уеб сайтовете са, че в голяма част от тях липса адекватно на нуждите на гражданите съдържание, както и подходяща навигация. Преобладават сайтове с предимно „хвалебствено” съдържание, но не и с полезна за населението и актуална информация. Рядко се срещат сайтове с реално функциониращи онлайн услуги в контекста на европейската визия. Друг регистриран недостатък е свързан с това, че дизайнът на общинските сайтове (информационен и графичен) е разнотипен. Това значително затруднява гражданите и фирмите при използването на тези сайтове, особено като се отчита коментираният по-горе проблем с вътрешната миграция и това, че не малко физически и юридически лица се нуждаят от услугите на повече от една общини. Ето защо изследователският екип препоръчва да се проведе специално изследване на функционалните възможности на общинските уеб сайтове, както и анализ на информационното им съдържание, включително онлайн услугите, в контекста на настоящото проучване и перспективата общините да се превърнат в ключови актьори на информационното общество в България.Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г
attachments -> Програма за междурегионално сътрудничество interreg ivc глава Приоритетни оси Въведение стр. 44/45 …


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница