Министерство на регионалното развитие регионален план за развитие


VII.Прилагане на принципа на партньорство И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТстраница23/24
Дата14.08.2018
Размер3.15 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

VII.Прилагане на принципа на партньорство И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Разработването и прилагането на работещ механизъм за осъществяване на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност на изпълнението на РПР на ЮЦР за периода 2014-2020 г. има решаващо значение за постигането на целите и приоритетите на устойчивото интегрирано регионално развитие.

Прилагането на принципа на партньорство включва информиране за Регионалния план на всички заинтересовани страни, възможност за изразяване на мнения и представяне на предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг актьори, осъществяване на широко консултиране чрез организиране на публични дискусии, в т.ч. и чрез интернет, участие във формални структури за планиране и мониторинг със състав, основан на принципа на партньорството - власти на различните равнища, социални и икономически партньори, гражданско общество.

Гражданското участие и партньорство при обсъждането на РПР на ЮЦР 2014-2020 г.

допринесе за подобряване качеството на Плана и за бъдеща по-широка подкрепа при изпълнението на целите му. В приложение към Плана е представена справка с получените становища, след поместване на проекта на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. на портала на Министерски съвет за обществени консултации.

Изготвянето на РПР е в съответствие с принципа, заложен в Закона за регионалното развитие за провеждане на държавната политика за регионално развитие, а именно: партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.

Регионалният план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. е разработен чрез прилагане на принципа на партньорство с включване на широк кръг заинтересовани страни, вкл. членове на РСР, в процеса на обсъждане и консултиране.

.Министерство на регионалното развитие осигурява информация и публичност на РПР на ЮЦР 2014-2020 г., чрез публикуването му на интернет страницата на МРР.

Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на регионалния план за развитие се осъществява и от председателя на регионалния съвет за развитие и областните управители в съответствие с техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, организации, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Значителна роля за ефективното и ефикасно изпълнение на РПР, както и за необходимата прозрачност, публичност и координация при неговото изпълнение, има Регионалният координационен комитет. Неговата роля, свързана с наблюдението и оценката на териториалните аспекти и въздействието на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, включва взаимодействие за съответствието и координация с приоритетите, заложени в РПР.

Изграждането и усъвършенстване на интегрираната система за информационно осигуряване на регионалното и местното развитие също ще осигури публичност и прозрачност при реализацията на РПР в ЮЦР. Централизираната информационна система (интернет базирана), в която всички министерства, държавни агенции, областни и общински администрации да попълват информация за изпълняваните на тяхната територия проекти, ще осигури необходимата информационно-технологична платформа за събиране, обработка, съхранение на информация, както за икономическото и социалното състояние на различните териториални нива, така и за изпълнението на мерките за развитие.

Създаването на специализирани комисии в отделни области, както е според разпоредбите в ЗРР и ППЗРР, ще допринесе за въвличането на по-широк кръг от заинтересовани страни в процеса на реализация на плана.

С Годишната индикативна програма се определят основните дейности, пряко свързани с функциите на РСР. В нея се предвижда провеждането на работни срещи, семинари и други форми за взаимодействие с областните съвети за развитие, други РСР, с централните и местните органи на изпълнителната власт. За осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на РСР и изпълнение на РПР, се предвижда организиране на пресконференции, информационни срещи и други форми с цел осигуряване на информация и публичност, както и изготвяне на презентации, обучителни материали и провеждане на обучителни семинари.

Изграждането на ефективни партньорства в процеса на планиране и изпълнение ще даде възможност да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да укрепят потенциала за разкриване на нови възможности за привличане на средства. Партньорството ще допринесе и за доизграждане на връзки между различните местни субекти за осигуряване на устойчиво и балансирано регионално развитие. Изграждането на публично-частни партньорства при реализацията на отделни мерки в РПР ще съдейства за по-доброто изпълнение на плана.

Важни инструменти за осигуряване на информация и публичност са Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие, както и междинната и последваща оценка, които също се публикуват на електронната страница на МРР.

Участието на партньорите на всички нива при подготовката, съгласуването, обсъждането и контрола на изпълнението, гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г.

РПР е ориентиран основно към дейности в сферата на компетенция на местните и регионални власти, като ключови партньори на регионално равнище се явяват Националното сдружение на общините в Република България, БАРДА, регионални структури на Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, браншови и синдикални организации, Агенции за регионално развитие, НПО, изследователски и университетски институции, граждански сдружения и др.
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница