Министерство на регионалното развитие регионален план за развитие


VIII.Резултати от предварителната оценкастраница24/24
Дата14.08.2018
Размер3.15 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

VIII.Резултати от предварителната оценка


В рамките на извършената независима предварителна оценка са анализирани отделните части на РПР на ЮЦР 2014-2020 г. както следва: социално-икономически анализ, SWOT анализ, стратегическа част на плана, финансови ресурси и обезпеченост и др.

В оценката като цяло е изразено становище, че „планът е изготвен в съответствие с ,,Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие 2012-2020г., Регионални планове за развитие, Областни стратегии и Общински планове за развитие за периода 2014-2020г.” на МРР и е съобразен със Заданието на Възложителя, с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., както и с приоритетите, целите и мерките, заложени в Националната програма за развитие „България 2020”. Регионалният план отчита основните постановки на Стратегията „Европа 2020”, както и на новата Кохезионна политика на ЕС за периода 2014-2020 г. Като изключително положителна черта в изготвения анализ е посочено обособяването на отделна секция ,,Вътрешно регионални различия” към всеки изследван сектор, както и извеждането на изводи и препоръки.”

Дадени са конкретни препоръки по всяка една от частите на плана, по които се предлагат следните коментари:

Препоръките, отнасящи се до социално-икономическия анализ в голяма степен са приети и отразени в преработения вариант на плана. Не са възприети препоръки, свързани с набавяне на информация, за която не съществуват официални данни, различни от посочените, като например:Цитат: „Основен проблем на анализа в сектор „Социални услуги”е липсата на актуални данни (в плана е декларирано, че последните налични данни от НСИ са към 2008 г.). Препоръчително е да се използват данни от други източници (напр. Агенция за социално подпомагане, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за защита на детето), за да се осъвремени информацията.”

Цитираните институции не поддържат обществено достъпна информация на ниво район от ниво 2, а целевото търсене и обобщаване на такава не би допринесла за повишаване качеството на анализа, за целите на идентифициране на нужди и планиране на стратегически интервенции.Цитат:„По отношение на броя театри, кина, музеи, библиотеки и училища по изкуство, приложените данни се сравняват само с останалите региони, но не и с европейските равнища към съответното население.”

Липсва достъпна информация относно броя театри, кина, музеи, библиотеки и училища по изкуство на европейско равнище и такава не е специално търсена по причината, изложена по-горе.Цитат: „Показателите „Разходи в лева за придобиване на дълготрайни материални активи” и „Средна работна заплата” използват данни от НСИ до 2009 г., което също не отразява съвременната картина.”.

Във всички случаи като горния, при които са използвани данни от 2007 до 2009 година на НСИ или ЕВРОСТАТ, това е направено за целите на отразяване на динамиката на съответния процес. Изпълнителят е използвал актуалните налични статистически данни от съответния източник.

По отношение на SWOT анализа направените препоръки са отразени и са прецизирани текстове в силни и слаби страни.

В стратегическата част на плана са отразени следните промени, в съответствие с направените препоръки: общата стратегическа рамка е запазена, като е прецизирана чрез намаляване на приоритети и специфични цели, преформулиране и обединяване. Специално внимание е обърнато на спецификата на района и фокусирането, съобразно местни, областни и регионални нужди и приоритети.

По отношение на предвидените финансови ресурси: към общата оценка на необходимите ресурси са добавени в съответствие с препоръките: анализ на разпределението на финансовите средства по приоритети, коментар на индикативните средства и степенуване по важност, както и индикативно времево разпределение.

В раздела на индикаторите: включени са допълнителни индикатори по отношение на някои специфични цели, в съответствие с направените препоръки и при отчитане на особеностите на региона.

За наблюдението, оценката и актуализацията на РПР на ЮЦР: всички направени препоръки са съответно отразени.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите съгласува със Становище по Екологична оценка № 3-1/2013г. Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020г., при следните мерки и условия:

8.1 Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия на РПР на ЮЦР:

А. Общи:

1. Инвестиционни предложения/планове, програми или проекти, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и оценка за съвместимостта в предмета и целите на опазване на защитените зони (по реда на ЗБР) да се одобряват по реда на съответния специален закон само след произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с условията в съответния акт.Б. При прилагането на РПР на ЮЦР 2014-2020г. да се осигури съобразяването на следните мерки и условия:

1. При реализацията на съответните дейности да се вземат предвид границите и режимите на всички защитени по реда на специален закон територии и зони, като: • Зони за защита на водите по реда на чл. 119а от Закона за водите и предвидените за тях мерки за опазване в Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски и Западнобеломорски райони;

 • Паметниците на културата и на техните охранителни зони;

 • Защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление;

 • Защитените зони: обявени със заповед по чл. 12, ал.6 от ЗБР; включени в списъка по чл. 10, ал. 4 от ЗБР, обнародван в „Държавен вестник”; разгледани и одобрени по принцип от Националния съвет по биологичното разнообразие, независимо дали са отложени за допълнително проучване и разглеждане, или са включени в списъка по чл. 10, ал. 3 от ЗБР за внасяне в Министерски съвет за приемане;

 • Санитарно-охранителни зони, водите в зоните за съществуващо и перспективно ползване (зони за къпане и др.).

2. За предотвратяване на негативното въздействие върху водните тела и зоните за защита на водите от предвидените дейности в РПР на ЮЦР трябва да се съблюдават следните мерки от Раздел 7 Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда на ПУРБ в Източнобеломорски и Западнобеломорски район:

 • Прилагане на добри земеделски (в т.ч. „Правила за добрите земеделски практики”, одобрени със Заповед на МЗХ) и фермерски практики;

 • Прилагане на водоспестяващи техники и технологии за напояване;

 • Контрол върху прилагането на торове и препарати, вкл. Прилагане на задължителните за земеделските стопани по нитратната директива общи и допълнителни мерки и мерки при съхранение на азотосъдържащи торове, (органични и минерални/неорганични) по „Програма от мерки за ограничаване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони” (приета със Заповед на МОСВ и МЗХ);

 • Контрол на водовземането;

 • Изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване;

 • Изграждане и реконструкция на „В и К” мрежа, ПСОВ, депа за отпадъци и др.

 1. Развитието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) да става в съответствие с мерките и ограниченията в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници за периода 2011-2020г.

 2. При изпълнение на дейностите по Приоритет 1.3, специфична цел 6 „Превенция на последиците от климатичните промени” да се предвидят рискове, свързани с евентуални бъдещи наводнения като за целта бъдат взети предвид разработените от Басейновите дирекции Предварителни оценки на риска от наводнения, в които са определени районите с потенциален риск от наводнения.

8.2 Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на РПР на ЮЦР 2014-2020г.

1. Министерство на регионалното развитие да изготвя в рамките на предвидените междинна и последваща оценка на плана, доклади по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на РПР на ЮЦР 2014-2020г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана. Изготвените доклади, които да представляват и доклади по смисъла на чл. 30, ал. 1 от Наредбата за ЕО, да се представят своевременно в МОСВ (дирекция „Превантивна дейност”) за одобряване, преди обсъждането на междинната и последваща оценка на плана на Регионалния съвет за развитие.

2. Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при прилагането на РПР на ЮЦР 2014-2020г. да се извършват въз основа на специфичните екологични индикатори за проследяване на реализацията на плана, предвидени в т. VI на проекта на плана, и следната допълнителна мярка и индикатори:

Мярка по наблюдение и контрол

Индикатори

Източник на информация за стойностите на индикатора

Контрол на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

Нерегламентирани сметища – бр. Или площ, дка;

Общини

Осигуряване на добро качество на питейните води

Новоизградени водоизточници за питейно-битови цели, бр.;

Новоизградени пречиствателни станции за питейни води, бр.ВиК-дружества

3. При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда да се предложат и предприемат своевременни мерки за възможното им отстраняване.IX.приложения


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПРИМЕРНИ ПРОЕКТИ*, ПОСОЧЕНИ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ОТ НИВО 2 ЗА ПЕРИОД 2014-2020 Г.


 1. Рехабилитация на път I-6 “Пирдоп-Карлово“ по проект “Транзитни пътища ІV”;

 2. Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград-турска граница;

 3. Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив–Бургас”;

 4. Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив, част от трансевропейската железопътна мрежа;

 5. Проект „Енергийно обновяване на българските домове”– в процес на изпълнение

 6. Проект „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” в общините Брацигово, Раковски, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Симеоновград, Стамболово и Минерални бани;

 7. Проект „Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в Университета по хранителни технологии – Пловдив и модернизация на информационното обслужване“;

 8. Проект „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център“;

 9. Проект „Изграждане и развитие на центрове за насърчаване на предприемачеството към висшите училища в България”;

 10. Изготвяне на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Панагюрище, Велинград, Хасково, Кърджали и Смолян;

 11. Рехабилитация на довеждащия водопровод от яз.”Боровица” и ПС за питейни води (общини Кърджали и Черноочене);

 12. Разширение на ПСОВ Пазарджик за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик;

 13. Интегриран воден проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори и МПСОВ с. Добрич; община Димитровград;

 14. Интегриран воден проект за изграждане на канализационна мрежа с МПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Меричлери, община Димитровград;

 15. Водоснабдяване на системата с. Българин от ПС за питейни води - Харманли, община Харманли;

 16. Изграждане на инсталация за сортиране и компостиране в Регионален център за управление но отпадъци /РЦУО/ край Вишеград, община Кърджали;

 17. Проект за изграждане на тунел с ж.п. връзка ,,Троян – Христо Даново”;

 18. Изграждането на скоростно трасе на републиканския път II 86 „Пловдив, Асеновград-Смолян-Рудозем”;

 19. Реконструкцията и модернизацията на следните пътища: път Церово-Септември-Велинград-Якоруда-Гоце Делчев; път Гоце Делчев-Смолян-Кърджали-Бургас; път Пловдив-Смолян-Рудозем-Ксанти, път Кърджали–Подкова-Маказа-Комотини (Гърция).ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

С П Р А В К А

за отразяване на становищата, получени след поместване на проекта на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. на портала на Министерски съвет за обществени консултацииИзготвил становището

Предложение

Отразяване на становището

Мотиви

Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие”


 1. За пълноценно използване на природните дадености на района, считаме че държавната политика към него следва да обърне внимание на проблема с качеството на атмосферния въздух, пречистването на отпадъчните води, опазване на защитените територии, и консервиране и популяризиране на културно-историческите паметници.
 1. В транспортната политика държавата следва да подкрепи мерки за достъпност и подкрепа на железопътния транспорт и за подобряване на конкурентоспособността на ж.п. услугите.


 1. В общините в района има висок потенциал за развитие на биоземеделие. Следва да се планират целеви средства за подпомагане на биопроизводители и за популяризиране на местни марки биопродукти.

Не се приема

Не се приема

Не се приема


В РПР на ЮЦР на стр. 140, 144, 145, 147, 160, 185 са включени мерки по проблемите свързани с качеството на атмосферния въздух, пречистването на отпадъчните води, опазване на защитените територии, и консервиране и популяризиране на културно-историческите паметници

На стр. 156-157 към Приоритет 3.1: Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните гранични територии на Стратегическа цел 3: Развитие на трансгранично и транснационално сътрудничество в принос на икономическото и социалното развитие и сближаване е включена дейност в подкрепа на железопътния транспорт на ЮЦР.


РПР на ЮЦР представлява документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие, съдържащ целите и приоритетите на района. За различните секторни политики са разработени съответно Стратегии и програми, които по-задълбочено анализират и прогнозират развитието на района.1 Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.

2 Регламент (ЕО) № 176/2008г. от 20 февруари 2008г. за изменение и допълнение на Регламент (ЕС) № 1059/2003 г.

3 Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020), м. септември 2011 г., одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие.


4 Последните официални статистически данни на Евростат за създадения БВП по райони от ниво 2 са за 2009 г.


5 „Стандарт за покупателна способност“ („PPS“) - изкуствената обща референтна парична единица, използвана в ЕС, за да се изрази обема на икономическите агрегати с цел пространствени сравнения, така че разликите в равнището на цените между държавите членки да бъдат елиминирани. Вж. Регламент (ЕО) № 1445/2007.

6 Последните официални статистически данни на НСИ за създадения БВП по области на ЮЦР са за 2009 г.

7 Последните официални статистически данни на НСИ за създадената БДС по области на ЮЦР са за 2009 г.

8 Целева стойност към 2020 г.: инвестиране на 3% от БВП на ЕС в НИРД


9 Съгласно методическото ръководство „Фраскати” (Proposed standard practice for surveys on research and experimental development - Frascati Manual, OECD, 2002), възприето от Евростат, разходите и кадровият потенциал на НИРД се разпределят в четири институционални сектора:

- сектор „Предприятия” - обхваща всички фирми, организации или институции, чиято основна дейност е производство на пазарни стоки и услуги (без попадащите в сектор „Висше образование”);

- сектор „Държавно управление” - обхваща държавните организации и институции, които не продават, а предоставят услуги за задоволяване на индивидуалните и колективните потребности на обществото и са финансирани предимно с бюджетни средства (без попадащите в сектор „Висше образование”);

- сектор „Висше образование” включва университетите, колежите, висшите училища, научноизследователските сектори към висшите училища и университетските болници;- сектор „Нетърговски организации” - обхваща фондациите, асоциациите, сдруженията и други, предоставящи непазарни услуги.

10 Innovation Union Scoreboard 2011 (February 2012)

11 3 по Процедура BG161PO003-1.1.01 Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия; 3 по Процедура BG161PO003-1.1.02 Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги и 6 по Процедура BG161PO003-1.1.04 Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги.

12 В общините Панагюрище, Пазарджик, Пещера, Велинград, Карлово, Първомай, Девин и Хасково.

13В точката не е извършен анализ по отношение на относителния дял на предприемачите (работодатели и самонаети лица, наемащи хора) спрямо общия брой на заетите лица, поради липса на статистическа информация на регионално и областно ниво за броя самонаети лица, наемащи хора.


14 Обн. ДВ. бр.84 от 24 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.42 от 27 Април 2001г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

15 Включва Републиканска пътна мрежа и общинска пътна мрежа

16 Инвестиционен процес при използване на слънчева енергия http://www.mee.government.bg/geoterm/docs/Slunsheva_energia_BUL.pdf

17 Проект „Региони за устойчива промяна” (“Regions for sustainable change”, RSC 0301R1) по програма INTERREG IVC на ЕС с бенефициент Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно – териториално устройство ”, МРР.

18 Брой лица от населението над 65 и повече години на 100 лица от населението от 15 до 64 години.


19 Това са лицата в трудоспособна възраст, които или работят или активно търсят работа

20 Включително и внедряването на ИКТ продуктови, процесни и организационни иновации или такива свързани с подобряването на енергийната ефективност в предприятията от другите икономически сектори.

21 Включително чрез прилагане на съдържащите се в регулаторната рамка за далекосъобщенията разпоредби в полза на хората с увреждания чрез изготвяне и прилагане на дългосрочни политики за електронни умения и цифрова грамотност за групите в неравностойно положение и съдържащите се в Директивата за аудио-визуалните медийни услуги разпоредби в полза на хората с увреждания

22 Кохезионен фонд

23 ЕЗФРСР

24 Кохезионен фонд

25 ЕЗФРСР

* За всички проекти по ОПИК 2014-2020 г. не се гарантира финансирането им, т. к. подлежат на разглеждане по общия, законоустановен ред.Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница