Министерство на регионалното развитие регионален план за развитиестраница4/24
Дата14.08.2018
Размер3.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

I.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА

Южен централен район обхваща териториите на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково и 57 общини.

Районът обхваща западната половина на Горнотракийската низина, южната част на Централна Стара планина, част от Средна гора, подбалканските полета и голяма част от Родопите.

Площта на района е 22 365.1 км² или 20.1% от територията на страната.

Териториалната структура е следната: земеделските територии са 48.1%, горските – 45.1%, а урбанизираните територии заемат само 3.9%. Южният централен район е сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк “Централен Балкан”, част от Национален парк “Рила” и целият масив на Родопите. На територията на района се намират 11 природни резервата, 9 поддържани резервата, 155 защитени местности и 98 природни забележителности. Тук попадат и най-много от защитените зони по Натура 2000 – 44.5% от тези за страната.

Населението по актуални данни на НСИ към 31.12.2012 г. е 1 462 252 души, отговарящо на 20.08% от населението на страната, с което районът се нарежда на второ място в България след Югозападен район. С най-голям брой население в рамките на района се откроява област Пловдив – 678 818 души, а с най-малък – област Смолян – 118 778 души.

Гъстотата на населението е 65.3 д/км², малко по-ниска от средната за страната, която е 65.6%. С най-висока гъстота на населението е област Пловдив – 113.6 д/ км², която е много над средната за страната. По показатели за общо демографско развитие Южен централен район се доближава до средните стойности за страната и негативните тенденции имат сравнително умерен характер.

Степента на урбанизация (градското население) е 66,9%, при средна стойност за страната 72,9%, като районът се нарежда в групата на районите с по-слаба урбанизираност. На територията на района има 54 градски центъра (най-много от всички райони), но само 9 от тях са с население над 20 хил.души. Най-големият град на територията на района е град Пловдив (втори по големина в страната) с население 339 077 д., Има четири средни града над 30 хил. д., центрове на области – Хасково – 75 336 д., Пазарджик – 71 174 д., Кърджали – 43 670 д., и Смолян – 30 068 д. Има още четири града над 20 хил.д., които допълват и балансират областните центрове – Асеновград (50 317д.), Димитровград ( 37 816д.), Карлово (22 853 д.), Велинград (22 316д.).

Населението на всички градове (с изключение на Джебел) намалява в периода 2000 – 2010г.

Районът има ясно изразени оси на урбанизационно развитие с национално значение по направлението на Европейския транспортен коридор № 4 (София – Пловдив – Хасково – Свиленград) и Русе – Велико Търново – Стара Загора – Хасково – Кърджали по направлението на ЕТК № 9.

От 57 общини, 22 са с малко население и без изявен град-център, които могат да бъдат отнесени към категорията на райони за целенасочена подкрепа по 5 и над 5 показателя от 8-те, посочени в чл. 6 на ЗРР за определяне на райони за целенасочена подкрепа. Те са локализирани предимно в крайграничната и планинска част на района в Родопите.Икономическото развитие на Южния централен район е сравнително стабилно. В него преобладава приносът на сектора на услугите с дял от 54.1 % в регионалната БДС (НСИ, 2010 г.), с над 10 процентни пункта по-нисък от средния дял за страната 65.6 %. Индустриалният сектор има важно значение и принос към регионалната (и националната) икономика с дял от 38.1 % при средно ниво за страната 29.4 %. В аграрния сектор се формира 7.8 % от БДС за района, което представлява значително по-високо ниво от средното за страната 4.9 %. Развитието на туризма в района има все по-голямо значение за икономиката и заетостта.

Средната стойност на БВП на човек за 2009 г. е 6 256 лв. при среден показател за страната 9 007 лв., но това е само 31.0 % от средния БВП за регионите на ЕС-27. Южният централен район има 14.1 % принос в БДС на страната за 2010 г. Предприятията в ЮЦР са 65 666 броя. Големите фирми (с над 250 заети лица) през 2010 г. са 120 броя, а реализираните приходи от тяхната дейност възлизат на 9.11% от общия обем за страната.

Делът на ПЧИ в района за 2010 г. е 7.5 % от този за страната.

Средният коефициент на безработица на населението през 2011 г. в района е 12.8%, по-висок от средния за страната (11.2%). Средният коефициент на заетост на населението на 15 -64 навършени години за 2011 г. е 55.8%, под средния за страната (58.5%).

Системата на здравеопазването в Южен централен район е сравнително добре развита и покрива нуждите от здравна помощ на населението в съответствие със стандартите за страната. Болничната помощ разполага с 67 болнични заведения с капацитет общо 9 620 легла към 31.12.2011 г.

Предоставянето на образователни услуги и осигуреността с високо професионално и специализирано образование за нуждите на регионалната икономика са на нива, близки до средните показатели за страната. В района функционират пет университета и осем колежа.

Недвижимите културни ценности са 5 275, от които се отличават известните манастири – Бачковски, Сопотски, Калоферски, Манастирският комплекс “Кръстова гора – Св. Троица” (Българският Йерусалим) като поклоннически център, тракийските култови храмове в Старосел, Перперикон, археологическите резервати “Старинен Пловдив”и Хисаря, Тракийската гробница край с. Александрово, Тракйската гробница и византийска крепост в с. Мезек, Античният театър в Пловдив и др.

На територията на района са разположени 35 музея. От тях регионални са 8, общински 18 и 1 национален. Има и 8 художествени галерии. Значими културни прояви са: в гр. Пловдив - Международният фестивал на камерната музика, “Верди” фестивал, Международен театрален фестивал, Международен куклено-театрален фестивал, Международен пленер на графичното ателие, Международен пленер по живопис “Старинен Пловдив“, Международен телевизионен фестивал “Златната ракла”, Международен фолклорен фестивал, фестивал „Родопи пее“, „Майски фестивал - Бъдеще с традиции" и др.; Национален конкурс за цигулари с международно участие, Международен джаз фестивал и др.

Южен централен район е добре интегриран в транспортната мрежа на Европа. През територията на района преминават направленията на европейските транспортни коридори № 4, № 8, № 9 и коридорът ТРАСЕКА, осъществяващ връзка със страните от Кавказкия регион и Централна Азия. Най-голямо значение за интегрирането на Южния централен район с националната и европейската пътна мрежа имат автомагистралите „Марица” и “Тракия”, път Е-80, като част от европейския транспортен коридор № 4, път Е 773, като част от коридор № 8 и път І - 5, който е част от пътната инфраструктура на коридор № 9.

Гъстотата на републиканската пътна мрежа – 0,18 км/км² е малко по-висока от средната за страната (0.17 км/ км²), но Южният централен район има определени проблеми в транспортното обслужване, тъй като първокласната пътна мрежа е с най-нисък относителен дял от всички райони и е разположена предимно в северната част на района. Въпреки изградените автомагистрали, гъстотата на пътищата от висок клас (0.029 км/ км²) е една от най-ниските в страната (по-ниска е само в СЗР). Южният централен район се обслужва преобладаващо от регионална пътна мрежа от ІІ и ІІІ клас, при това в незадоволително състояние. От особено значение е изграждането на т.н. „Южна хоризонтала”, както и подобряване трансграничната свързаност към вътрешността на страната, предвидени в приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура на страната до 2020 г.

Общата дължина на изградените и функциониращи железопътни линии на територията на района през 2010 г. съставляват 18.9% от жп мрежата на страната. Предвид по-малките въздействия на жп транспорта върху околната среда в сравнение с автомобилния, подходящата организация и комбиниране на транспортните услуги и повишаване привлекателността на жп транспорта, би допринесла в значителна степен за нарастване дела на превозените пътници и товари и повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика.

Въздушният транспорт е представен от летище Пловдив ЕАД – с международен статут. Има добра транспортна връзка със столицата и в близост до летището има гара на жп линията София – Пловдив – Бургас/ Свиленград.

ЮЦР е с висок относителен дял на лица, които никога не са използвали интернет и с по-скоро неблагоприятен показател за относителен дял на домакинствата с достъп до интернет. В същото време показателят за широколентов достъп до интернет нарежда ЮЦР на второ място след ЮЗР, което говори за големи териториални диспропорции в развитието на електронната съобщителна инфраструктура.

По достигната степен на развитие на водоснабдителната мрежа Южният централен район е на последно място в страната, като делът на водоснабденото население е 97.7% за 2010 г., при среден показател за страната 99.1%, но само 0.1% от населението е с режим на водоснабдяване, което е най-нисък процент от всички райони. Изоставането в изграждането на канализационните мрежи е сравнително по-малко в сравнение с другите райони. През 2010 г. 66.8% от населението е обхванато от канализационните мрежи и 31.9% – от ПСОВ, при средни показатели за страната 70.6% и 47.6%.

Територията на района в екологично отношение е идентифицирана като най-замърсена по отношение на въздуха, водите и почвите, поради разположението на голям брой територии с натрупани екологични проблеми – Пловдив, Кърджали, Димитровград и Асеновград. Замърсяването е предимно от серни диоксиди, азотни диоксиди и фини прахови частици. Основни източници на замърсяване са промишлените дейности в "ОЦК" АД – гр. Кърджали, "КЦМ" АД – гр. Пловдив, “Вулкан Цимент” АД и ТЕЦ „Марица 3” – гр. Димитровград.Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница