Министерство на регионалното развитие регионален план за развитие


II.СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА И ТЕНДЕНЦИИстраница5/24
Дата14.08.2018
Размер3.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

II.СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА И ТЕНДЕНЦИИ

Брутният вътрешен продукт (БВП) е определящ индикатор за развитието на икономиката както на национално, така и на регионално ниво.

Приносът на районите в БВП на страната през 2010 г. продължава да бъде неравномерен при нарастване на регионалния БВП за всеки от районите, с изключение на Северозападния район (СЗР). С най-голям принос в съвкупния БВП в абсолютна стойност и като относителен дял през 2010 г. е Югозападният район (ЮЗР) – 33974328 хил. лв. и дял от 48,2 %, докато най-нисък е приносът на Северозападния район - съответно 5057415 хил. лв. и дял от 7,2 %.

Таблица 1 Създаден Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2Райони от ниво 2

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

 

хил. лева

%

Общо за страната

60184626

69295031

68321610

70511243

100%

100%

100%

100%

СЗР

4901889

5443025

5087374

5057415

8.1%

7.9%

7.4%

7.2%

СЦР

5177876

5799432

5528186

5576919

8.6%

8.4%

8.1%

7.9%

СИР

6661379

7771231

7241399

7503229

11.1%

11.2%

10.6%

10.6%

ЮИР

7216425

8442680

8307880

8475395

12.0%

12.2%

12.2%

12.0%

ЮЦР

8741470

9776169

9591432

9923957

14.5%

14.1%

14.0%

14.1%

ЮЗР

27485587

32062494

32565339

33974328

45.7%

46.3%

47.7%

48.2%

Източник: НСИ, 2010

По принос на БВП, ЮЦР се нарежда на второ място с относителен дял от 14,1 %, следвайки ЮЗР, за чието лидерство допринася град София. Този относителен дял в общи линии се запазва през целия анализиран период.

В сравнение с останалите райони от ниво 2 на ЕС4, ЮЦР, както и останалите български райони по обем на създадения БВП са сред най-малките в ЕС. В съпоставка с най-големия район от ниво 2 на ЕС Île de France, който обхваща Париж и региона около него, българските райони създават от 0,46 %, до 2,59 % (ЮЦР 0,82 %) през 2007 г. и от 0,46 % до 2.96 % (ЮЦР 0,87 %) през 2009 г. от неговия БВП (ВЖ. Таблица 2). Този нисък обем на БВП се дължи както на различия в големината, така и в производителността и структурата на създавания БВП.

Сравнението с най-малкия по обем на създаден БВП район в ЕС Åland, Финландия (с население от 27 300 души през 2009 г.) показва, че обемът на БВП в българските райони е по-голям от 2 до над 10 пъти.Таблица 2 Създаден Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2 на България, спрямо водещия и последния в подреждането по райони от ниво 2 на ЕС

 

БВП по райони от ниво 2

(мил.

Евро)

БВП по райони от ниво 2

(мил. Евро)

БВП по райони от ниво 2

(мил. Евро)

БВП по райони от ниво 2

(мил. Евро)

в %, Île de France=100

БВП по райони от ниво 2

(мил. Евро)

в %, Île de France=100

БВП по райони от ниво 2

(мил. Евро)

в %, Île de France=100

ЕС-27

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Île de France
(водещ)


541880.00

558330.00

561957.00

100.00%

100.00%

100.00%

Åland
(последен)


1119.00

1162.00

1295.00

0.21%

0.21%

0.23%

СЗР

2506.00

2783.00

2601.00

0.46%

0.50%

0.46%

СЦР

2647.00

2965.00

2827.00

0.49%

0.53%

0.50%

СИР

3406.00

3973.00

3703.00

0.63%

0.71%

0.66%

ЮИР

3690.00

4317.00

4248.00

0.68%

0.77%

0.76%

ЮЦР

4470.00

4999.00

4904.00

0.82%

0.90%

0.87%

ЮЗР

14053.00

16394.00

16651.00

2.59%

2.94%

2,96%

Източник: Eurostat, 2009

За 2009 г. единствено ЮЗР реализира ръст по обем на създадения БВП, спрямо БВП на водещия район от ниво 2 на ЕС.

По показателя БВП на човек от населението ЮЦР се нарежда на четвърто място от районите на ниво 2, като изпреварва само Северозападен и Северен централен район (ВЖ. Приложение 1). Това се обяснява от една страна с по-слабо изразената негативна демографска тенденция в сравнение с останалите райони по отношение на смъртност и раждаемост, а от друга с преобладаващата вътрешнорайонна мобилност на населението пред миграцията към други райони, което не води до рязко намаляване на населението в района.

По БВП на човек от населението ЮЗР е едноличен лидер в районите от ниво 2 със стойности от над 70% от средното равнище на страната. Всички други райони по разглеждания показател са на равнище под средното за страната. Средната стойност на БВП на човек в ЮЦР за 2009 г. е 6 256 лв. при среден показател за страната от 9 007 лв. През 2010 г. този показател в абсолютна стойност е 6 525 лв. за ЮЦР при 9 359 лв. за страната. Налице е тенденция на увеличаване на този показател за 2010 г. в сравнение с 2009 г. както за страната, така и за 6 района от ниво 2.

При съпоставка на регионалния БВП на ЮЦР на човек от населението със стойностите за страните от Европейския съюз (ЕС – 27) (на база Стандарти на покупателна способност, PPS)5 спрямо съответните стойности – 25 000 евро за 2007г. и 23 494 евро за 2009 г. относителните дялове са 28,8 % и 31,0 %.

За периода 2007-2009 г. ЮЦР, заедно с СЗР и СЦР са на равнище от около 30% от средното ниво на ЕС. На това равнище те са много близко до последния в класацията по този показател район в ЕС през 2007 г. Nord-Est, който се намира в Румъния. През 2008 г. и 2009 г. СЗР вече заема последното място по БВП на жител, което го прави най-неразвит район в целия ЕС. Водещ район в страната е ЮЗР, който достига до близо 75% от средната стойност за ЕС през 2009 г.Таблица 3 Сравнителен регионален БВП/човек от нас. (PPS) (в %, ЕС 27=100%)

 

2007

2008

2009

в %, ЕС-27=100
2007


в %, ЕС-27=100
2008


в %, ЕС-27=100
2009


ЕС-27

25000.00

25000.00

23494.00

100.0%

100.0%

100.0%

Inner London
(водещ)


83200.00

85800.00

78000.00

332.8%

343.2%

332.0%

Nord-Est
(последен)


6600.00

7200.00

6900.00

26.4%

28.8%

29.0%

СЗР

6700.00

7100.00

6400.00

26.8%

28.4%

27.0%

СЦР

7100.00

7500.00

6900.00

28.4%

30.0%

29.0%

СИР

8600.00

9400.00

8400.00

34.4%

37.6%

36.0%

ЮИР

8200.00

9000.00

8500.00

32.8%

36.0%

36.0%

ЮЦР

7200.00

7600.00

7200.00

28.8%

30.4%

31.0%

ЮЗР

16600.00

18200.00

17700.00

66.4%

72.8%

75.0%

Източник: Eurostat, 2009

За 2009 г. само ЮЦР и ЮЗР бележат ръст по показателя БВП/човек от населението (PPS).Вътрешнорегионални различия

Вътрешнорегионалните различия в ЮЦР са разгледани на равнище области6.

През 2009 г. най-голям дял в БВП на района има област Пловдив - 53,4 % и в абсолютна стойност - 5124.3 млн. лв., а най-нисък област Смолян - 8,17 % или 783.6 млн. лв., следвана непосредствено от област Кърджали – 8,22 % или 788.6 млн. лв.

Таблица 4 Брутен вътрешен продукт по области на ЮЦР за 2007-2009 г.Район от ниво 2, области

БВП (млн. лв.)

2007 г.

БВП (млн. лв.)

2008 г.

БВП (млн. лв.)

2009 г.

БВП/ човек от населението (лв.)

2009 г.

БВП в % спрямо общото за страната

2009 г.

БВП в % спрямо общото за района

2009 г.

БЪЛГАРИЯ

60184.6

69295.0

68321.6

9007

100%

-

ЮЦР

8741.5

9776.2

9591.4

6256

14.04%

100.00%

Кърджали

685.3

842 .5

788.6

5076

1.15%

8.22%

Пазарджик

1593.9

1772. 2

1571.5

5390

2.30%

16.38%

Пловдив

4074.4

4802 .9

5124.3

7291

7.50%

53.43%

Смолян

678.1

890.1

783.6

6235

1.15%

8.17%

Хасково

1202.9

1468. 5

1323.5

5136

1.94%

13.80%

Източник: НСИ, 2007-2009

По отношение на формирания национален БВП област Пловдив дава 7,50 % за 2009 г., докато за областите Кърджали, Смолян и Хасково относителния дял е под 2 на сто.

Средната стойност на БВП/ човек от населението в ЮЦР е 6256 лв. по текущи цени за 2009 г., при средна стойност за страната 9007 лв. Област Пловдив е с най-висока стойност на показателя – 7291 лв., следвана от област Смолян - 6235 лв./човек, а с най-ниска е област Кърджали – 5 076 лв./човек.
Изводи и обобщения


  • Икономическото състояние на ЮЦР като цяло се запазва стабилно, като се има предвид въздействието на световната криза от 2008 г.

  • По принос на БВП, ЮЦР се нарежда на второ място с относителен дял от 14,1 % (НСИ, 2010), следвайки ЮЗР.

  • В сравнение с регионите от ЕС, създадения БВП на ЮЦР, поставя района на едно от последните места по достигнато равнище на икономически принос и общо развитие.

  • Водещо място в икономическото развитие на района заема област Пловдив, с относителен дял в БВП на района за 2009 г. над 50 %, а най-нисък областите Смолян – и Кърджали – около 8 %.

  • По показателят БВП на човек от население в ЮЦР няма област със стойности над средното за страната.

  • Налице са значителни за района вътрешни несъответствия и дисбаланси по отношение на общия икономически потенциал и принос на отделните области.


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница