Министерство на транспорта и съобщенията изпълнителна агенция “морска администрация” р а з п о р е ж д а н е №91Дата22.01.2019
Размер154.54 Kb.


МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е №91

София, 09.11 .2004 г.

На основание чл.362, ал. 1, т.1, т. 2 и т. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, както и с цел повишаване на безопасността на кораби за насипни товари, посещаващи терминали в пристанищата на Република България с цел товарене или разтоварване на твърди насипни товари, чрез намаляване на рисковете от свръхнапрежения и механични повреди в корабната конструкция по време на товаро-разтоварните операции


Р А З П О Р Е Ж Д А М:
І. Обхват

1. Това Разпореждане установява:

1.1. изисквания за експлоатационна годност на кораби превозващи твърди насипни товари и

1.2. процедури за взаимодействие и комуникация между тези кораби и пристанищни терминали.

2. Разпореждането се прилага за всички кораби за насипни товари, независимо от знамето, под което плават, посещаващи терминал за товарене или разтоварване на твърди насипни товари в морските пристанища на Република България;

3. Като се запазва действието на разпоредбите на Правило VІ/7 на Конвенция SOLAS 1974, настоящото Разпореждане не се прилага в случаи, когато за извършване на товаро-разтоварните операции се използва единствено оборудването на кораба за насипни товари.


ІІ. Определения

1. За целите на това Разпореждане:

1.1. “Конвенция SOLAS 1974” означава Международната конвенция за опазване на човешкия живот на море, заедно с Протоколите и измененията към нея;

1.2. “BLU Code” означава Кодекса относно правила за безопасно товарене и разтоварване на кораби за насипни товари, поместен в приложението към Резолюция на Асамблеята на Международната морска организация А.862(20) от 27 ноември 1997 г.;

1.3. “кораб за насипни товари” означава:

1.3.1. еднопалубен кораб, снабден с подпалубни танкове в товарното пространство и предназначен основно за превоз на сухи товари в насипно състояние, или

1.3.2. рудовоз, което означава морски еднопалубен кораб, имащ две надлъжни прегради и двойно дъно, минаващи по продължение на товарното пространство и предназначен за превоз на руда само в централните хамбари, или

1.3.3. кораб за комбинирани товари, съгласно определението в Правило ІІ-2/3.27 на Конвенция SOLAS 1974;

2. “сух товар в насипно състояние” или “твърд насипен товар” означава твърд насипен товар, с изключение на зърно, съгласно определението в Правило ХІІ/1.4 на Конвенция SOLAS 1974;

3. “зърно” има значение, съгласно определението на Правило VІ/8.2 на Конвенция SOLAS 1974;

4. “терминал” означава всяко стационарно, плаващо или подвижно съоръжение, оборудвано и използвано за товарене или разтоварване на сухи товари в насипно състояние в или от кораби за насипни товари;

5. “оператор на терминал” означава собственикът на терминала или организация или лице, на което собственикът е прехвърлил отговорността за товаро-разтоварните операции, които се извършват в терминала за конкретен кораб за насипни товари;

6. “представител на терминал” означава лице, определено от оператора на терминала, което носи цялостната отговорност за и притежава властта да контролира подготовката, провеждането и завършването на товаро-разтоварните операции, които се извършват в терминала за конкретен кораб за насипни товари;

7. “капитан” означава лицето, на което е поверено управлението на кораб за насипни товари или корабен офицер, определен от капитана на кораба да контролира товаро-разтоварните операции;

8. “призната организация” означава организация, която е призната в съответствие с Наредба № 4 за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (ДВ, бр. 7 от 27.01.2004 г.);

9. “администрация на държавата на знамето” означава компетентните органи на държавата, под чието знаме има право да плава корабът за насипни товари;

10. “информация за товара” означава информацията за товара, която се изисква от Правило VІ/2 на Конвенция SOLAS 1974;

11. “товарен или разтоварен план” означава плана, упоменат в Правило VІ/7.3 на Конвенция SOLAS 1974, имащ формата, определена в Приложение 2 на Кодекса относно правила за безопасно товарене и разтоварване на кораби за насипни товари (BLU Code);

12. “контролен списък за безопасност на кораба/брега” означава контролния списък, упоменат в раздел 4 на Кодекса относно правила за безопасно товарене и разтоварване на кораби за насипни товари (BLU Code), имащ формата, определена в Приложение 3 на същия Кодекс;

13. “декларация за плътност на твърд насипен товар” означава информацията за плътността на товара, която трябва да бъде предоставена в съответствие с Правило ХІІ/10 на Конвенция SOLAS 1974.


ІІІ. Изисквания по отношение на експлоатационната годност на кораби за насипни товари

1. Операторите на терминали започват товаро-разтоварни операции, само след като установят, че корабът за насипни товари отговаря на следните изисквания за експлоатационна годност:

1.1. Товарните им хамбари и отворите на люковете им трябва да са с достатъчен размер и да са конструирани така, че да позволяват товарене, разполагане, тримиране и разтоварване на твърд насипен товар по удовлетворителен начин.

1.2. Товарните им хамбари трябва да имат идентификационни номера, съответстващи на тези, които са използвани в товарния или разтоварния план. Разположението, размерът и цветът на тези номера трябва да бъдат ясно видими и разпознаваеми от оператора на товаро-разтоварното оборудване на терминала.

1.3. Люковете на товарните им хамбари, съоръженията за отваряне и затваряне на люкови закрития и предпазните устройства трябва да бъдат в изправно състояние и да се използват само по предназначение.

1.4. Светлините, обозначаващи крен, ако корабът е снабден с такива, трябва да се тестват преди започване на товаро-разтоварните операции и да са демонстрирали своята изправност.

1.5. Ако се изисква на борда на кораба да има одобрен товарен инструмент, този инструмент трябва да бъде освидетелстван и да е в състояние да извършва изчисления на напреженията в корпуса по време на товаро-разтоварните операции.

1.6. Главните и спомагателните машини и механизми трябва да бъдат в изправно състояние.

1.7. Палубното оборудване, свързано с извършване на швартови операции, трябва да бъде в изправно състояние.
ІV. Задължения на капитана на кораба и представителя на терминала

1. По време на извършване на товаро-разтоварни операции се спазват и прилагат следните принципи по отношение на задълженията на капитана на кораба и представителя на терминала:

1.1. Задължения на капитана на кораба:

1.1.1. капитанът е отговорен през цялото време за безопасното товарене и разтоварване на кораба за насипни товари, който се намира под негово управление;

1.1.2. капитанът е длъжен да предостави на терминала, достатъчно рано преди очакваното време на пристигане на кораба в терминала, следната информация:

.1 Информация за очакваното време на пристигане на кораба в пристанището, изпратена колкото е възможно по-рано. Тази информация трябва да се актуализира своевременно.

.2 В момента на първоначалното съобщаване на очакваното време на пристигане:

.1 име, позивни, IMO-номер на кораба, държава на знамето и пристанище на регистрация;

.2 товарен или разтоварен план, съдържащ информация за количеството на товара, разпределението на товара по хамбари, реда за товарене или разтоварване и количеството товар за една стъпка от товарния/ разтоварния план;

.3 газене при пристигане и предлагано газене при отплаване;

.4 време, необходимо за приемане или изхвърляне на баласта;

.5 най-голяма дължина и ширина на кораба и дължина на товарното пространство, в което ще се товари или от което ще се разтоварва, измерена от предния комингс на най-близо разположения до носа хамбар до задния комингс на най-близо разположения до кърмата хамбар;

.6 разстояние от водолинията до първия хамбар, в който ще се товари или от който ще се разтоварва и разстояние от борда на кораба до отвора на люка на този хамбар;

.7 местоположение на парадния трап на кораба;

.8 въздушно газене;

.9 характеристики и товароподемност на корабното товарно устройство, ако има такова;

.10 брой и вид на швартовите въжета;

.11 специфични изисквания, като например изисквания за тримиране или непрекъснато измерване на съдържанието на вода в товара;

.12 информация за необходими ремонтни работи, които биха могли да забавят заставането на кораба на кея, началото на товаро-разтоварните операции или отплаването на кораба при завършване на товаро-разтоварните операции;

.13 друга информация относно кораба, поискана от терминала.

1.1.3 Преди натоварване на какъв да е твърд насипен товар, капитанът трябва да се увери, че е получил информацията за товара, която се изисква от Правило VІ/2.2 на Конвенция SOLAS 1974 и декларация за плътност на твърд насипен товар, когато се изисква такава. Тази информация трябва да бъде предоставена под формата на декларация за товара, във вида, който е посочен в Приложение 5 на Кодекса относно правила за безопасно товарене и разтоварване на кораби за насипни товари (BLU Code);

1.1.4 Преди началото и по време на товаро-разтоварните операции, капитанът е длъжен да осигури, че:

.1 товаренето или разтоварването на товара и изхвърлянето или приемането на воден баласт се извършват под контрола на отговорния корабен офицер;

.2 разположението на товара и водния баласт се наблюдава в процеса на товаро-разтоварните операции, за да се гарантира, че конструкцията на кораба няма да бъде подложена на свръхнапрежения;

.3 корабът се поддържа в изправено положение или, ако от експлоатационни съображения се налага наличие на крен, този крен ще бъде колкото е възможно по-малък;

.4 корабът през цялото време е надеждно швартован, като се следят местната метеорологична обстановка и местните прогнози за времето;

.5 на борда на кораба има достатъчно офицери и екипаж, които се грижат за регулиране на швартовите въжета и са в състояние да действат адекватно в обичайна или аварийна ситуация, като обърне внимание на необходимостта на екипажа от достатъчна почивка за избягване на умора;

.6 представителят на терминала е запознат с изискванията за тримиране на товара, които трябва да са в съответствие с процедурите, предвидени в Кодекса относно правила за безопасна обработка на твърди насипни товари на IMO (BC Code);

.7 представителят на терминала е запознат с изискванията за синхронизация между скоростите на изхвърляне или приемане на баласт и нормите на товарене или разтоварване за неговия кораб, както и с всяко отклонение от плана за изхвърляне или приемане на баласт или с други въпроси, които биха могли да окажат влияние върху товаро-разтоварните операции;

.8 водният баласт се изхвърля със скорост, която е в съответствие със съгласувания товарен план и не води до наводняване на кея или съседен плавателен съд. Когато не е възможно корабът да изхвърли напълно водния си баласт преди етапа на тримиране в товарния процес, капитанът трябва да постигне съгласие с представителя на терминала по отношение на моментите, в които може да се наложи преустановяване на товаренето, както и по отношение на продължителността на това преустановяване;

.9 е налице съгласие с представителя на терминала по отношение на действията, които трябва да се предприемат при поява на дъжд или друга промяна във времето, когато естеството на товара е предпоставка за възникване на опасност в случай на такава промяна;

.10 на борда на кораба или в близост до него не се извършват огневи работи, докато корабът е застанал на кейовото място, освен с разрешение на представителя на терминала и в съответствие с изискванията за безопасност;

.11 товаро-разтоварните операции и корабът се следят отблизо по време на финалните етапи на товаренето/разтоварването;

.12 представителят на терминала ще бъде незабавно предупреден, ако в процеса на товаро-разтоварните операции корабът претърпи повреди, създаде се опасна ситуация, или има вероятност това да се случи;

.13 представителят на терминала е уведомен кога трябва да започне окончателното тримиране на кораба, за да се даде възможност за изпразване на конвейерната система от товара в нея;

.14 разтоварваното количество от левия борд е много близко до това от десния борд за един и същ хамбар, за да се избегне усукване на корпуса на кораба;

.15 когато се приема баласт в един или повече хамбари, се отчита възможността за отделяне на лесно възпламеними пари от хамбарите, както и че са взети предпазни мерки преди даване на разрешение за извършване на огневи работи в близост до или над тези хамбари.

1.2. Задължения на представителя на терминала:

1.2.1. При получаване на първоначалното уведомление от кораба за неговото очаквано време на пристигане, представителят на терминала трябва да предостави на капитана следната информацията:

.1 Име на кейовото място, на което ще се извърши товаренето или разтоварването и очакваните времена на заставане на кея и на завършване на товаро-разтоварните операции. Информацията относно очакваните времена на заставане и снемане от кея и относно минималната дълбочина на водата при кейовото място, трябва своевременно да се актуализира и да се подава на капитана на кораба при получаване на всяко следващо уведомление за ЕТА.

.2 Характеристики на товаро-разтоварното оборудване, включително номиналната норма на товарене/разтоварване на терминала и броя на товарните или разтоварните съоръжения, които ще се използват, както и очакваното време, необходимо за изпълнение на всяка стъпка/етап от товарния/разтоварния план.

.3 Характерни особености на кея или пристана, които капитанът е необходимо да знае, включително разположението на стационарни и подвижни препятствия, кранци, пушки и швартови съоръжения.

.4 Минимална дълбочина на водата при кейовото място и във входните или изходните фарватери Информацията относно минималната дълбочина на водата във входните и изходните фарватери трябва да се предостави от терминала.

.5 Плътност на водата при кейовото място.

.6 Най-голямото разстояние между водолинията и горния ръб на люковите закрития или комингсите, което от двете има значение за товаро-разтоварните операции, и най-голямото въздушно газене.

.7 Съоръжения за поставяне на сходни и качване на борда на кораба.

.8 С кой борд ще застане корабът на кея.

.9 Максимално допустима скорост за подхождане към пристана и наличие на влекачи, техния вид и тягово усилие на пушката.

.10 Последователност на товарене за различни партиди товар и други ограничаващи обстоятелства, характерни за кораба, в случай че не е възможно приемане на товара в произволен ред или произволен хамбар.

.11 Определени свойства на товара, които биха могли да представляват опасност, когато товарът влезе в контакт с намиращия се на борда товар или остатъци от такъв.

.12 Предварителна информация за планираните товаро-разтоварни операции или изменения в съществуващи планове за товарене или разтоварване.

.13 Дали товаро-разтоварното оборудване на терминала е стационарно и дали са налице някакви ограничения, касаещи неговото придвижване.

.14 Необходими швартови въжета.

.15 Предупреждение за нетипични швартови съоръжения.

.16 Ограничения относно приемане или изхвърляне на баласт.

.17 Максимално газене при отплаване, което е разрешено от компетентните органи.

.18 Друга информация относно терминала, поискана от капитана на кораба.

1.2.2 Представителят на терминала трябва да се увери, че капитанът е бил уведомен възможно най-рано за информацията, съдържаща се в декларацията за товара.

1.2.3. Представителят на терминала трябва незабавно да уведоми капитана на кораба и органите на държавния пристанищен контрол за очевидни несъответствия, които той е забелязал на борда на кораб за насипни товари и които биха могли да застрашат безопасното товарене или разтоварване на твърди насипни товари.

1.2.4. Преди началото и по време на товаро-разтоварните операции представителят на терминала трябва да изпълни следните задължения:

.1 да съобщи на капитана на кораба имената на лицата от персонала на терминала или от агенцията на товарача, които ще носят отговорност за товарните/разтоварните операции и с които ще контактува капитанът, както и реда за осъществяване на контакт с тях;

.2 да вземе всички предпазни мерки за избягване на нанасяне на повреди на кораба от товаро-разтоварното оборудване и да уведоми капитана, ако възникнат такива повреди;

.3 да осигури поддържане на кораба в изправено положение или, ако от експлоатационни съображения се налага наличие на крен, този крен да бъде колкото е възможно по-малък;

.4 да гарантира, че разтоварваното количество от левия борд е много близко до това от десния борд за един и същ хамбар, за да се избегне усукване на корпуса на кораба;

.5 в случаи на товари с висока плътност или когато грайферът захваща голямо количество товар наведнъж, да предупреди капитана, че са възможни големи локализирани ударни натоварвания на корабната конструкция, докато дъното на хамбара се покрие изцяло с товар, особено когато е разрешено свободно падане на товар от високо, и че трябва да се обръща особено внимание при започване на товарните операции във всеки хамбар;

.6 да се увери, че е налице съгласие между капитана и представителя на терминала на всички етапи от и по отношение на всички аспекти на товарните/разтоварните операции, и че капитанът е уведомен за всяка промяна в съгласуваната норма на товарене и за натовареното количество товар при завършване на всяка стъпка от товарния план;

.7 да води записи за масата и разположението на натоварения или разтоварения товар и да се увери, че количествата товар в хамбарите съответстват на съгласувания товарен или разтоварен план;

.8 да предприеме действия за тримиране на товара, при товарене или разтоварване, съгласно изискванията на капитана;

.9 да гарантира, че количеството товар, необходимо за постигане на газенето и диферента при отплаване, позволява конвейерната система на терминала да се изпразни от намиращия се в нея товар при завършване на товарните операции. За тази цел представителят на терминала трябва да уведоми капитана за номиналната маса на товара, намиращ се в конвейерната система на терминала и всички изисквания за почистване на конвейерната система при завършване на товарните операции;

.10 в случай на разтоварване, да предупреди капитана на кораба възможно най-рано, когато се предвижда увеличаване или намаляване на броя на разтоварните устройства, както и да уведоми капитана кога се очаква завършване на разтоварните операции от всеки хамбар;

.11 да се увери, че на борда или в близост до кораба не се извършват огневи работи, докато корабът е застанал на кейовото място, освен с разрешение на капитана и в съответствие с изискванията за безопасност.
V. Процедури между кораби за насипни товари и терминали

1. При товаренето или разтоварването на кораби за насипни товари с твърди насипни товари капитанът на кораба и оператора на терминала са длъжни да спазват следните правила:

1.1. Преди да започне товарене или разтоварване на твърди насипни товари, капитанът на кораба постига съгласие с представителя на терминала по отношение на товарния или разтоварния план в съответствие с разпоредбите на Правило VІ/7.3 на Конвенция SOLAS 1974. Товарният или разтоварният план се изготвя във формата, посочена в Приложение 2 на Кодекса относно правила за безопасно товарене и разтоварване на кораби за насипни товари (BLU Code) и съдържа IMO-номера на въпросния кораб за насипни товари, а капитанът и представителят на терминала потвърждават съгласието си относно плана като го подписват.

1.2 Всяка промяна в плана, която според някоя от страните би могла да застраши безопасността на кораба или екипажа, се изготвя, приема и съгласува от двете страни във формата на преработен план.

1.3 Съгласуваният товарен или разтоварен план и всички последващи съгласувани преработки се съхраняват на кораба и в терминала за срок от шест месеца за целите на извършване на проверка от инспекторите на Изпълнителна агенция “Морска администрация”.

1.4 Преди започване на товаро-разтоварните операции се попълва контролния списък за безопасност на кораба/брега и той се подписва съвместно от капитана на кораба и представителя на терминала в съответствие с указанията, посочени в Приложение 4 на Кодекса относно правила за безопасно товарене и разтоварване на кораби за насипни товари (BLU Code).

1.5 През цялото време между кораба и терминала се поддържа ефективна комуникация, която позволява отговаряне на заявки за информация по отношение на товаро-разтоварния процес и която може да осигури своевременна реакция в случай, че капитанът на кораба или представителят на терминала нареди преустановяване на товаро-разтоварните операции.

1.6 Капитанът на кораба и представителят на терминала извършват товаро-разтоварните операции в съответствие със съгласувания план. Представителят на терминала е отговорен за товаренето или разтоварването на твърдия насипен товар, що се отнася до реда на хамбарите, количествата и нормите на товарене или разтоварване, посочени в този план. Той не може да се отклонява от съгласувания товарен или разтоварен план, освен след предварителна консултация и писмено съгласие на капитана на кораба.

5. При завършване на товаро-разтоварните операции капитанът на кораба и представителят на терминала в писмен вид обявяват съгласието си, че товаренето или разтоварването е извършено в съответствие с товарния или разтоварния план, включително съгласуваните промени. Когато става въпрос за разтоварване, това съгласие включва запис, че товарните хамбари са изпразнени и почистени в съответствие с изискванията на капитана, както и запис за нанесени повреди на кораба и извършени ремонтни работи във връзка с това.
VІ. Преустановяване на товаро-разтоварни операции

1. Като се запазват правата и задълженията на капитана на кораба, предвидени в Правило VІ/7.7 на Конвенция SOLAS 1974, инспекторите на Изпълнителна агенция “Морска администрация” имат право да забранят или преустановят извършване на товаро-разтоварни операции с твърди насипни товари, когато са налице ясни признаци, че тези операции застрашават безопасността на кораба или екипажа.

2. В случаи, когато е налице несъгласие между капитана на кораба и представителя на терминала по отношение на прилагането на процедурите, предвидени в раздел V, инспекторите на Изпълнителна агенция “Морска администрация” предприемат необходимите действия в интерес на безопасността и/или предпазване на морската среда от замърсяване.
VІІ. Отстраняване на повреди, нанесени на кораба по време на товаро-разтоварни операции

1. Ако по време на товаро-разтоварните операции бъдат нанесени повреди на конструкцията или оборудването на кораба, тези повреди се докладват от представителя на терминала на капитана на кораба, и ако е необходимо, се отстраняват.

2. Когато повредите могат да влошат свойствата на конструкцията или водонепроницаемостта на корпуса на кораба или да засегнат важни технически системи на кораба, представителя на терминала и капитана на кораба уведомяват администрацията на държавата на знамето или организация, призната от нея и действаща от нейно име, както и съответната дирекция “Морска администрация”. Решението за това, дали се налага незабавно извършване на ремонт или ремонтът може да бъде отложен, се взема от капитана на пристанището, като се взема предвид становището, ако има такова, на администрацията на държавата на знамето или организацията, призната от нея и действаща от нейно име, както и мнението на капитана на кораба. Когато се прецени, че е наложително незабавно извършване на ремонт, капитанът на кораба и капитана на пристанището трябва да бъдат удовлетворени от извършения ремонт преди отплаване на кораба от пристанището.

3. При вземане на решение, по горната точка капитанът на пристанището може да използва услугите на призната организация за извършване на оглед на повредите и за консултация във връзка с необходимостта от извършване на ремонт или неговото отлагане.


VІІ. Наказания

При установяване на нарушения на това Разпореждане, инспекторите от съответната дирекция “Морска администрация”, съставят Актове за установяване на административни нарушения, а капитаните на пристанища издават Наказателни постановления на основание чл. 381, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване.


VІІІ. Привеждане в изпълнение

1. Това Разпореждане да се доведе до знанието на всички корабни агенти и оператори на терминали за насипни товари, както са определени в раздел ІІ, за изпълнение.

2. Директорите на дирекциите “Морска администрация” във Варна и Бургас:

2.1. да доведат Разпореждането до знанието на лицата по точка 1;

2.2. до поставят копие това Разпореждане на видно място в Дирекциите “Морска администрация” във Варна и Бургас;

2.3. да организират изпълнението на това Разпореждане.

3. Разпореждането да се публикува в интернет страницата на ИА “Морска администрация”.
ІX. Влизане в сила

Това Разпореждане влиза в сила от 10 ноември 2004 г.


X. Контрол

Контрол по прилагане на настоящото Разпореждане възлагам на кап. С. Църнаклийски, директор на дирекция “Инспекционна дейност”.
к.д.п. Пейчо Манолов

Изпълнителен директор на

Изпълнителна агенция “Морска администрация”База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница