Министерство на транспорта изпълнителна агенция “морска администрация” разпореждане №96Дата09.01.2017
Размер92.73 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 96

София, 15 декември 2006 г.
С цел недопускане замърсяване на околната среда с нефтопродукти при извършване на операции по снабдяването на кораби с гориво и смазочни материали (бункероване), в изпълнение на правомощията ми по чл.9, ал.1, точка 5 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, на основание чл.362, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване,

Р А З П О Р Е Ж Д А М:І. Обхват на приложение

Настоящото Разпореждане се отнася за всички случаи на извършване на снабдяване на кораби с гориво и смазочни материали (бункероване), независимо от това под какво знаме плават в морските и речни пристанища на Република България.


ІІ. Общи правила

1. Снабдяването с гориво и смазочни материали (бункероването) по схема кораб-автоцистерна и кораб-кораб за всички видове корабни горива и масла се извършва на кей, в пристанище, кораборемонтен или корабостроителен завод или котвана стоянка само след предварително писмено известие до директора на дирекция „Морска администрация” - капитан на пристанището, в чийто отговорен район ще се извършва операцията.

2. Известието за извършване на снабдяването с гориво и смазочни материали се подава от капитана на кораба или корабния агент и следва да съдържа най-малко данни за:

2.1. име и ИМО номер на кораба получаващ бункера,

2.2.пристанище и № на кейовото място/котвена стоянка,

2.3. вид на бункера и количество,

2.4. очаквано време на започване на бункеровката,

2.5. приблизителна продължителност на бункеровката и

2.6. регистрационния номер на автоцистерната.

3. Капитанът на кораба и операторът на автоцистерната попълват и подписват преди началото на операцията по снабдяване с гориво и смазочни материали проверовъчен чеклист – Bunkering checklist по Приложение №1 към това разпореждане.

4. Дежурния оператор от Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването води записи за данните по точка 2. При получаване на информация за аварийна ситуация уведомява незабавно директора на дирекция „Морска администрация” - капитан на пристанището.
ІІІ. Задължения на капитана на кораба

1. Капитанът на кораба е длъжен да информира дежурния оператор от Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването на УКВ канал 11 или 16, който отговаря за съответния район за наблюдение и управление на корабния трафик:

1.1. името на кораба и часът на начало и край на операциите по снабдяване с корабно гориво и смазочни материали;

1.2. в случай на инцидент по време на операции по снабдяване с корабно гориво и смазочни материали – името на кораба, часът и естеството на инцидента.

2. Капитанът на кораба започва операциите по снабдяване с корабно гориво само след получаване и подписване на Bunker Delivery Note по формата на Приложение №2 на това разпореждане и вземане на представителна проба от получаваното гориво.

4. Капитанът на кораба разрешава започване на бункеровката, след като се увери, че са изпълнени следните действия:

4.1. осветлението на кораба, бреговия терминал и автоцистерната осигурява достатъчна видимост за непрекъснато наблюдение и контрол на бункероването и повърхността на водата около кораба,

4.2. корабът е заземен с меден проводник със сечение не по-малко от 16мм2;

4.3. фланцевите съединения на корабния тръбопровод с автоцистерната са с уплътнителни гарнитури от маслоустойчив материал;

4.4. шлангове, които са ежегодно освидетелствани, имат свидетелство и маркирана датата на последното им изпитване под налягане;

4.5. манифолдите са снабдени с изправни манометри, с отбелязан срок на годност, като манометрите са монтирани към съответната система с два последователно монтирани спирателни крана;

4.6. има поставени на видно място до трапа на кораба следните предупредителни надписи на английски език: - “NO ADMITTANCE EXCEPT ON BUSINESS” и “SMOKING AND NAKED LIGHTS STRICTLY PROHIBITED”. На борда на български кораби надписите могат да бъдат и на български език;

4.7. има окачено на видно място на кораба инструкция за действие на екипажа при разлив на гориво и масло, където задължително да са указани способите за аварийно спиране на бункероването, списък на членовете на екипажа и офицера пряко ангажиран и носещ отговорност за това;

4.8. корабът е вдигнал червен флаг “БРАВО” от Международния код на сигналите през деня или показва червена кръгова светлина през нощта;

4.9. са включени всички устройства обезпечаващи контрола на нивото на горивото/маслото в танковете ако има такива;

4.10. са затапени (циментирани) всички шпигати на палубата на кораба;

4.11 всички гърловини на танковете за гориво/масло са затворени;

4.12. отворите за измерване и вземане на проби остават отворени възможно най-кратко време, само когато се извършва измерване на количеството на гориво/масло;

4.13. се използват само взривобезопасни осветителни тела съгласно противопожарните изисквания;

4.14. са осигурени средства за комуникация (телефон или преносна УКВ радиостанция) между поста за управление на бункеровката на кораба в МКО и автоцистерната.


ІV. Изисквания към бункеровъчната лининя

1. Бункеровъчната линия трябва да отговаря на следните изисквания:

1.1. да няма течове по цялото протежение;

1.2. фланците свързващи гъвкавите шлангове да са свързани със всички болтове;

1.3. неизползваемите връзки да бъдат затворени и заглушени като заглушките бъдат задържани със всички болтове;

2. Арматурата по тръбопроводите да бъде в изправно техническо състояние;

3. Под съединенията с гъвкавите шлангове на кораба и бункеролчика/автоцистерната позиционирана на брега да има поставени контейнери с вместимост съобразена да поеме остатъка на нефтопродукта в шланга, като се осигурява наблюдение за незабавно спиране на операцията при течове.
V. Преустановяване на бункеровката

Капитанът на кораба е длъжен преустанови операциите по бункеровката в следните случаи:

1. при гръмотевична буря, като всички палубни и вентилационни отвори се затварят;

2. при съмнение за възникване на каквато и да е аварийна ситуация по време на бункероването (теч от съединенията, разкъсване на шлангове, пръски от отдушните тръби на танковете, пожар на борда и др.);

3. при нарушение на някой от изискванията на това Разпореждане в процеса на бункероване;

4. при получаване на разпореждане от дежурния оператор на Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.VІ. Забрани

Забраняват се по време на операции по бункероване с гориво и смазочни материали следните дейности:

1. Заставане на други плавателни съдове на борда на кораба,

2. Работа с преносими електрически инструменти и използване на преносими кабели, осветителни тела без свидетелство, че са взриво-безопасни,

3. Извършване на ремонтни работи,

4. Извеждане от строя на елементи от противопожарното оборудване и снабдяване на кораба.


VІІ. Привеждане в изпълнение

Настоящото Разпореждане да се доведе до знанието на всички корабособственици, корабни оператори, пристанищни оператори и корабни агенти, за сведение и изпълнение.

2. Разпореждането да се публикува в интернет страницата на ИА “Морска администрация”, заедно с приложението към него.

VІІІ. Влизане в сила

Настоящото Разпореждане влиза в сила от 1 януари 2007 г.


ІХ. Контрол

Контролът по прилагане на настоящото Разпореждане възлагам на кап. С. Църнаклийски, главен секретар на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.кдп инж. Николай Апостолов

Изпълнителен директор на

Изпълнителна агенция “Морска администрация”

Приложение №1
Bunkering Checklist

This checklist should be filled in before a ship receives bunkers from a bunker ship/truck.

Name of bunker ship/truck plate number: ………………..…………….

Name of receiving ship: ………………...……………………

Place of bunkering: …………….…………….……

Date of bunkering: ………………………….………………..Estimated time of start: …………… and Estimated time of completion: ………………


For an affirmative answer, please tick the appropriate box


Bunker ships


Receiving ship


Remarks


1. Do the receiving ship and the bunker ship accept the area for the bunkering operation taking into account weather conditions and weather forecast?


2. Is the area outside normal shipping traffic?


3. Is the receiving ship safe at anchor?


4. Is a mooring plan in place and agreed, and is the mooring of the ships carried out in accordance with this plan?


5. Are the primary fenders in their proper positions along the hull of the bunker ship and are secondary fenders, if required, in place?


6. Are safe communications via VHF radios agreed?


7. Are all scuppers affected by the bunkering operation closed on board the receiving ship and the bunkering ship?


8. Are the hoses for the bunkering operations tested during the last four months period and are they in a good condition?


9. Are the receiving tanks sounded and is the quantity to be transferred agreed?


10. Are the valves on board the receiving ship set to their right position?


11. Are the bunkering hoses satisfactorily connected on board both ships/ship and truck?


12. Are spill trays of adequate size in place on board both ships/ship and truck?


13. Are blind flanges for use after disconnection of hoses available?


15. Is the responsible person instructed and on watch close to the emergency stop on the bunkering ship?


16. Is equipment readily available to combat minor oil spills at sea?


17. Is an overall contingency plan available and is the correct contact point ashore for oil pollution incidents checked?


18. Are navigational signals, indicating bunkering operations, displayed?

For the bunkering ship/truck

I have checked all the items of the checklist and have satisfied myself that the entries, to the best of my knowledge, are correct. I have also taken measures for repeated checks whenever necessary


Date: ……………………….………….
Signature:………………………………


For the receiving ship

I have checked all the items of the checklist and have satisfied myself that the entries, to the best of my knowledge, are correct. I have also taken measures for repeated checks whenever necessary.


Date: ……………………….………….
Signature:………………………………Приложение №2


BUNKER DELIVERY NOTE

1. Name and IMO number of receiving ship …….…………………………………………….


2. Port ……….………………………………………….
3. Date of commencement of delivery …….…………………………………………….
4. Name, address, and phone number of marine fuel oil supplier ……………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

5. Product name(s) ……………………………………………………

………………………………………………………...…………………………………………


6. Quantity (metric tons) ………..………………………………………….

(tested in accordance with ISO 3675)


7. Density at 15°C (kg/m3 ) ……….…………………………………………..

(tested in accordance with ISO 8754)


8. Sulphur content (% m/m) …………………………………………………..

I, the undersigned, ………………………. , declare that the fuel oil supplied to the above mentioned vessel is in conformity with Regulation 14(1)/14(4) and Regulation 18(1) of Annex VI of the MARPOL Convention.

Signature for the Signature for the

receiving ship: fuel oil supplier:


……………… …………………
Stamp Stamp

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница