Министерство на здравеопазването на република българия медицински стандарт


Анемия при хронична бъбречна недостатъчностстраница3/4
Дата04.08.2018
Размер416.87 Kb.
1   2   3   4

11. Анемия при хронична бъбречна недостатъчност.

- Таргетният хемоглобин при пациенти с ХБН в преддиализния стадий и на диализно лечение трябва да бъде над 110 g/l. Той трябва да бъде достигнат от над 75% от болните след не повече от 6 месеца след първия им контакт с диализната структура. Лечение с епоетин е показано при всички болни, които имат стойности на хемоглобин под таргетните. Всички болни с ХБН (независимо дали са на лечение с епоетин) трябва да имат адекватен железен статус (трансфериново насищане над 20% и/или серумен феритин над 100 μg/l). Лечението на анемията се провежда съобразно Методично указание на МЗ от 2000 г.


12. Лечение на ХБН в преддиализен стадий.

- Болните с прогресираща ХБН с изчислен креатининов клирънс под 25 ml/min/1,73 m2 се наблюдават от кабинети за профилактика и лечение на напреднала ХБН и за подготовка на болните за заместващо бъбреците лечение.


12.1. Клиничен и параклиничен контрол на болните с прогресираща ХБН.

- Контролът на болните в кабинета за профилактика и лечение на напреднала ХБН се извършва ежемесечно, а при клинични показания – по-често. Контрол на два или три месеца се допуска при болни с бавно прогресираща бъбречна недостатъчност и изчислен креатининов клирънс над 15 ml/min/1,73 m2.


12.2. Контрол на артериалното налягане.

а) Таргетните стойности на артериалното налягане при пациентите с протеинурия над 1,5 g/24часа са 125/75 mm Hg и 130/80 mm Hg за останалите болни.

б) АСЕ-инхибиторите са медикаменти на първи избор при лечението на пациентите с прогресиращи бъбречни заболявания.
12.3. Хигиенно-диетичен режим.

а) Препоръчва се диетичен прием на белтъци около 0,75 g/kg/ден.

б) При пациенти, при които може да се осъществява контрол на хранителния статус дневният белтъчен прием може да бъде 0.6г/кг/ден.

в) При определени категории болни (напреднала ХБН – креатининов клирънс под 25 ml/min/1,73 m2, нефрозен синдром, диабетна нефропатия, тежък вторичен хиперпаратиреоидизъм, болни, отказващи диализно лечение или такива, при които то е свързано с лоша краткосрочна прогноза) се препоръчва много ниско белтъчна диета /0,3 g/kg белтък дневно/, суплементирана с аминокиселини и техните кетоаналози.

г) Серумните бикарбонати трябва да бъдат в нормални граници.

д) Серумните фосфати трябва да бъдат под 1,8 mmol/l.

е) На пациентите се препоръчва да спрат тютюнопушенето, да намалят приема на сол, да редуцират приема на алкохол и при възможност да повишат физическата активност.
12.4. Започване на диализно лечение.

а) При наличие на малнутриция и/или симптоми на уремия, диализното лечение трябва да започне при стойност на гломерулната филтрация 14 ml/min/1,73 m2.

б) При липса на уремична симптоматика началото на диализното лечение може да се отсрочи до стойност на гломерулната филтрация 7 ml/min/1,73 m2.

в) Всички пациенти трябва да започнат диализно лечение при наличие на клинични индикации. Не трябва да има лист на чакащи пациенти за диализно лечение.


12.5. Започване на диализно лечение при деца.

а) Всички деца трябва да започнат диализно лечение при достигане на стойностите на гломерулната филтрация до 10-15 ml/min/1,73 m2 независимо от клиничното състояние.

б) Бъбречна трансплантация трябва да се има предвид и при деца, които не са започнали диализно лечение.

в) Всички деца трябва да бъдат имунизирани според имунизационния календар.


12.6. Лечение на болни, отказали започване на диализно лечение или спрели същото.

- Консервативното лечение на болни, отказали започване на диализно лечение или спрели същото, се извършва в кабинетите за профилактика и лечение на напреднала хронична бъбречна недостатъчност към диализните структури.


12.7. Отчитане на дейността на Кабинета за профилактика и лечение на напреднала хронична бъбречна недостатъчност.

а) Диализната структура отчита на тримесечие резултатите от лечението на болни в преддиализен стадий в Информационната система на диализната мрежа.

б) Диализните структури съобщават отделно в тримесечните си отчети към информационната система на диализната мрежа броя и състоянието на болни, отказали започване на диализно лечение, или прекратили същото.


13. Остра бъбречна недостатъчност (ОБН).

13.1. Лечение на ОБН

а) Всички болни с ОБН и полиорганна недостатъчност трябва да бъдат лекувани в отделения за интензивно лечение, оборудвани според изискванията на стандарта.

б) Диализното лечение се провежда в отделението за интензивни грижи. При ОБН се препоръчва ежедневна диализа.

в) При неусложнена ОБН е възможно провеждане на диализното лечение в диализната структура.

г) При хемодинамично нестабилни пациенти с ОБН се препоръчват методите на непрекъснато очистване на кръвта, които се провеждат в интензивното отделение от екип на диализната структура.

д) Наблюдението на пациентите с ОБН се осъществява съвместно от екип на интензивното отделение, в което е настанен пациента и екип на диализната структура.

е) След изписването от отделението за интензивно лечение наблюдението на пациентите се провежда в кабинета за профилактика и лечение на ХБН към диализната структура.
13.2. Отчитане на резултатите от лечението на ОБН.

- Данните за лечението на пациентите с ОБН се представят в тримесечните отчети на диализната структура.


14. Качественото диализно лечение включва обучение на пациента от персонала на диализната структура за необходимите промени в начин му на живот и режим.

- Протокол за това обучение, подписан от лекуващия лекар и пациента се съхранява в диализната структура.


Приложение №1

към т. VІ.1.

Диализен протокол


Клиника/отделение/център по хемодиализа:

Диализен протокол № /за годината/, дата:

Пациент /име, презиме, фамилия/:

Диагноза:

диализа на пациента

за годината:Оптимално тегло:

Състояние на диализен апарат №:

Дежурен технолог:

/име, подпис/Диализатор:

Съдов достъп:

Диализен разтвор:

Кр. помпа:

Начално тегло:

Състояние преди диализа:
Хепарин:

Пулс

АН

Оплаквания

Медикация

УФ

Начален час:I часII часIII часIV часV часКрай на ХД:Състояние след диализа:

Крайно тегло:

Дежурен екип:

Дежурен лекар: /име, подпис/:

Включила мед. сестра /име, подпис/:

Изключила мед. сестра /име, подпис/:

Дежурен технолог

/име, подпис/Началник отделение

/име, подпис/:Каталог: media -> articles -> 2240
2240 -> Медицински стандарт ортопедия и травматология
2240 -> Медицински стандарт по психиатрия І. Принципи на лечението и обслужването на лица с психични разстройства
2240 -> Ендокринология и болести на обмяната
2240 -> Медицински стандарти по хирургия въведение
2240 -> I. Въведение …2 II. Общи положения …2
2240 -> Медицински стандарт
2240 -> Медицински стандарт по лицево-челюстна хирургия
2240 -> Ушно-носно-гърлени болести
2240 -> Наредба №28 от 20 юни 2007 Г. За дейности по асистирана репродукция


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница