Министерство на земеделието, храните и горите областна дирекция "земеделие"-варнастраница5/5
Дата14.01.2018
Размер0.99 Mb.
1   2   3   4   5

Банка: Уни Кредит Булбанк

Банков код: UNCRBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG 35 UNCR 7000 3319 7231 72
Имотите – полски пътища, които попадат в масивите за ползване са описани в приложение № 1 към заповедта.

Съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл.75б от ППЗСПЗЗ, след влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират.

Въз основа на подадените заявления за предоставяне на имотите – полски пътища директорът на областната дирекция "Земеделие" подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите – полски пътища, по реда на чл. 37в, ал. 16 ЗСПЗЗ.

Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на областната дирекция "Земеделие" определя със заповед цена на имотите – полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие". Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.

Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.

Въз основа на подадените заявления за предоставяне на имотите – напоителни канали, директорът на областната дирекция "Земеделие" подава до собственика на съоръжението искане за предоставяне на напоителни канали, които не функционират, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. В едномесечен срок от получаването на искането собственикът на съоръжението представя на директора на областната дирекция "Земеделие" писмено съгласие, към което прилага документ, удостоверяващ, че напоителните канали не функционират, и отправя предложение до ползвателя на масива за сключване на договор за имота.

В едномесечен срок от получаването на предложението, ползвателите сключват договори за съответната стопанска година със собственика на съоръжението и заплащат сумата за ползване на напоителните канали.

Ползвателите на предоставените по този ред имоти – полски пътища и напоителни канали могат да кандидатстват за подпомагане по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, при условие че е извършено плащане в 3-месечен срок от възникването на правното основание за ползване на имотите.

Съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по ал. 4 са определени земите по ал. 3, т. 2, внася по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по ал. 4. Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие" по ал. 4 в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция "Земеделие".
Настоящата заповед, заедно с окончателния регистър и карта на ползването да се обяви в сградата на кметството на с. Средно село, Община Ветрино и на Общинска служба по земеделие с. Ветрино и да се публикува на интернет страниците на Община Ветрино и на Областна Дирекция „Земеделие” - Варна.
Заповедта може да се обжалва пред Министъра на земеделието, храните и горите по реда на чл.81 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/ или пред Районен съд- Провадия по реда на чл.145 и сл.от АПК, във връзка с § 19, ал.1 от ЗИД на АПК.

Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването чрез Областна дирекция „Земеделие” – Варна до Министъра на земеделието, храните и горите, съответно до Районен съд - Провадия.Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ДИРЕКТОР: /п/

/ИНЖ. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ/


Съгласувал:………………….дата: 02.10.2017г.

Гл. директор ГД „АР” /инж. Милена Михайлова/
Изготвил: ……………………дата: 02.10.2017г.

Гл.специалист ГД „АР” /Цветанка Георгиева/

ЦГ/ГДАР

Изготвил: ……………………дата: 01.10.2015 г.Гл.специалист ГД „АР” /

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА

п.k. 9000, град Варна, адрес ул Д-р Пискюлиев 1, телефон 052/621240, факс 052/647351,

e-mail:odzg_var@abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ
към Заповед № РД17-17-83/02.10.2017г.

гр. Варна

Съгласно сключеното доброволно споразумение по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Средно село в определените масиви за ползване попадат имоти с НТП „полски път”, собственост на Община Ветрино за стопанската 2017-2018 година, както следва:
Ползвател три имена/наименование на юр.лице

Ползвана дка чл.37в/16/

Средна рентна вноска

Сума/лв/

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

3,231

43,00

138,93

ЕТ"КРИСТИ-ЛС-ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ"

19,491

43,00

838,11

"ДЕКАР АГРО" ЕООД

2,344

43,00

100,79

ЗПК „НИВА”

1,313

43,00

56,46

КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

0,716

43,00

30,79

Общо за землището :

27,095
1165,09

Настоящото Приложение е неразделна част от Заповед № РД17-17-83/02.10.2017г.1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница