Министерство на земеделието и горите наредба no 7


§ 1. По смисъла на тази наредба: 1страница3/3
Дата01.08.2018
Размер417.54 Kb.
1   2   3
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Обект за обществено хранене" е обект за търговия с храни, в който се приготвят и предлагат храни за консумация.
2. "Временен обект" са градски и извънградски пазари, павилиони, щандове, колички, каравани и др., разкрити за ограничен период от време на определен терен, без да са трайно свързани с него и без да нарушават целостта на настилката под него.
3. "Бързо разваляща се храна" е храна, която, ако не се съхранява правилно, при специфични условия може да се развали и да предизвика хранителни заболявания при лицата, които са я консумирали, поради размножаване на микроорганизми или настъпване на биохимични промени в нея.
4. "Охладена" е храна, която се съхранява при хладилни условия и за регламентиран период от време, с поддържана температура във вътрешността й не по-висока от + 4 °С .
5. "Замразена" е храна, която се съхранява при минусови температури с поддържана температура във вътрешността й не по-висока от минус 10 °С.
6. "Полуфабрикат" е храна, доведена до определена степен на готовност, съхранявана при регламентирани условия до момента на приготвянето й до готовност за консумация.
7. "Готова кулинарна продукция" е храна, доведена до пълна степен на готовност за консумация, съхранявана при регламентирани условия.
8. "Търговия на едро" е процес на приемане, съхранение и продажба на храни в количество, по-голямо от единичната транспортна опаковка.
9. "Търговия на дребно" е процес на приемане, съхранение и продажба на храни на крайния потребител.
10. "Предлагане на самообслужване" е форма на търговия, при която потребителят има директен достъп до продуктите и информацията, свързана с тях, с цел да направи сам своя избор.
11. "Партида" е няколко единици от храна, предназначена за продажба, произведени и опаковани при еднакви условия, които имат почти идентични производствени и опаковъчни характеристики, придружени с една и съща документация.
12. "Хигиенно-защитна зона" е разстоянието между предприятието за производство на храни и конкретната сграда от жилищната зона.
13. "Технологично оборудване" са машини, съоръжения, съдове, прибори, работни плотове, стелажи, витрини, помощен инвентар, използвани при производството и продажбата на храни.
14. "Трапезна посуда" са съдове, чаши и прибори, предназначени за сервиране на храните.
15. "Вредители" са всички представители на животинския свят, които в резултат на жизнената си дейност причиняват замърсяване на храните.
16. "Почистване" е процес на механично отстраняване от повърхностите на остатъци от суровини и храни, прах и други видими замърсявания и прилагане на почистващ препарат с подходяща температура и за определен период от време.
17. "Дезинфекция" е процес на прилагане на топлина (гореща вода или пара) или химични препарати за намаляване броя на микроорганизмите до минимални количества, непредставляващи риск за качеството и безвредността на произвежданите, съхраняваните и продаваните храните.
18. "Спомагателни материали" са материали, които не се използват самостоятелно като храна или като преобладаваща съставка на храните, но се добавят към храни и напитки.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Заварените към влизането в сила на тази наредба производители и търговци на храни привеждат дейността си в съответствие с изискванията й в срок до 31.XII.2002 г.
§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се провежда от органите на държавния контрол по чл.28, ал.1 от Закона за храните.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл.17, ал.2 от Закона за храните и отменя Наредба No 19 от 1996 г. за хигиенните изисквания към предприятията от хранително-вкусовата промишленост и към условията за производство на качествени и безопасни храни в тях (ДВ,бр.85 от 1996 г.) и Наредба No 27 от 1996 г. за хигиенните изисквания към заведенията за обществено хранене (ДВ,бр.107 от 1996 г.).
§ 5. Наредбата е съгласувана с министъра на икономиката.
Министър на здравеопазването: Б. Финков
Министър на земеделието и горите: М. Дикме

Приложение 1 към чл.7, ал.1

Хигиенно-защитни зони за производства на храни

I. В жилищни сгради, в първи приземен етаж:
1. обекти за производство на макаронени и сладкарски изделия; до 4 работни места; с нормирано работно време на дневни смени;
2. обекти за производство на безалкохолни напитки с амбалаж на клиента; без механизирани поточни линии.
II. В нежилищни или еднофамилни жилищни сгради:
1. обекти за производство на безалкохолни напитки;
2. обекти за производство на банички, мекици и други пържени храни, бланширане на картофи и гъби;
3. обекти за производство на хляб, с преработване до 5 т брашно дневно и пекарни за домашни печива;
4. обекти за производство на тестени закуски; до 4 работни места; с нормирано работно време.
III. В самостоятелни сгради и парцели от жилищната територия на отстояние:
най-малко 5 м:
1.
обекти за печене, мелене, разфасоване на кафе, ядки и храни;
2. обекти за производство на туршии и на зеленчукови и плодови консерви; до 4 работни места;
3. обекти за производство на растителни масла със затворен цикъл; с капацитет до 300 л дневно;
4. обекти за производство на мляко, млечни продукти и майонези; с капацитет до 1 т дневно;
5. обекти за производство на сурови месни полуфабрикати; с капацитет до 1 т дневно;
най-малко 25 м:
1.
млекосъбирателни пунктове и обекти за преработка на мляко; с капацитет от 1 до 6 т дневно;
2. обекти за производство на месни продукти; с капацитет до 1 т дневно;
3. обекти за преработване и сушене на плодове, билки и гъби;
4. обекти за производство на боза;
5. обекти за мелене на брашно; с капацитет до 1 т дневно.

Приложение No 2 към чл.64, ал.1

Списък на храните и продуктите, които могат да се транспортират в контейнери и съоръжения, използвани за транспорт по море в насипно състояние на растителни масла и мазнини

Вещество

CAS No

1

2

Оцетна киселина (етанова киселина, карбокси метанова киселина)

64-19-7

Ацетон - диметилкетон, 2-пропанон

67-64-1

Мастни киселини и мастно киселинни дестилати - от растителни масла и мазнини и/или техни смеси и масла и мазнини от морски животни

 

Амониев хидроокис - (амониев хидрат, амонячен разтвор, водно-амонячен разтвор)

1336-21-6

Масла и мазнини от животински и растителен произход и от морски животни (различни от тези от земни орехи кашу)

 

Пчелен восък

8012-89-3

Бензилов алкохол (с чистота на реактив)

100-51-6

Бутил ацетати - (първични, вторични, третични)

123-86-4
105-46-4
540-88-5


Разтвор на калциев хлорид

10043-52-4

Калциев лигносулфонат

 

Канделила смола

8006-44-8

Карнаубска смола - (Бразилска смола)

8015-86-9

Циклохексан - (хексаметилен, хексанафталин, хексахидробензол)

110-82-7

Циклохексанол - (хексахидрофенол)

108-93-0

Епоксидирано соево масло (с минимум 7 % оксираново кислородно съдържание)

8013-07-8

Етанол (етилов алкохол)

64-17-5

Етил ацетат - (ацетов етер, етилов естер)

141-78-6

2-Етилхексанол - (2-етилхексилов алкохол)

104-76-7

Мастни киселини:

 

Маслена киселина - (n-бутирова киселина, етил оцетна киселина, пропил мравчена киселина)

107-92-6

Валерианова киселина - (n-пентанова киселина)

109-52-4

Капронова киселина - (n-хексанова киселина)

142-62-1

Хептанова киселина - (n-хептанова киселина)

111-14-8

Каприлова киселина - (n-октанова киселина)

124-07-2

Пелагронова киселина - (n-нонанова киселина)

112-05-0

Капрова киселина - (n-деканова киселина)

334-48-5

Лауринова киселина - (n-додеканова киселина)

143-07-7

Лауролеинова киселина - (додеканова киселина)

4998-71-4

Миристинова киселина - (n-тетрадеканова киселина)

544-63-8

Миристиноленова - (n-тетрадеканова киселина)

544-64-9

Палминова киселина - (n-хексадеканова киселина)

57-10-3

Палмитинова киселина - (цис-9-хексадеканова киселина)

373-49-9

Стеаринова киселина - (n-октадеканова киселина)

57-11-4

Рицинова киселина - (цис-12-хидрокси окта-9-деканова киселина, киселина от бобово масло )

141-22-0

Олеинова киселина - (n-октадеценова киселина)

112-80-1

Линолеева киселина - (9-12-октадеканова киселина)

60-33-3

Линоленова киселина - (9-12-15-октадеканова киселина)

463-40-1

Арахидонова киселина - (ейкозанова киселина)

506-30-9

Бехенова киселина - (докозанова киселина)

112-85-6

Ерукова киселина - (цис-13-додеказанова киселина)

112-86-7

Мастни алкохоли - естествени алкохоли

 

Бутилов алкохол - (1-бутанол, бутиров алкохол)

71-36-3

Капроилов алкохол - (1-хексанол, хексилов алкохол)

111-27-3

Енантилов алкохол - (1-хептанол, хептилов спирт)

110-70-6

Каприлов алкохол - (1-n-октанол)

11-87-5

Нонилов алкохол - (1-нонанол, пелагронов алкохол, октилкарбинол)

143-08-8

Децилов алкохол - (1-деканол)

112-30-1

Лаурилов алкохол - (n-додеканол, додецилов алкохол)

112-53-8

Тридецилов алкохол - (1-тридеканол)

27458-92-0

Миристилов алкохол - (-тетрадеканол, тетрадеканол)

112-72-1

Цетилов алкохол - (алкохол С16, 1-хексадеканол, палмилов алкохол, n-примерен хексадецилов алкохол)

36653-82-4

Стеарилов алкохол - (1-октадеканол)

112-92-5

Олеилов алкохол - (Октадеканол)

143-28-2

Лаурил миристилов алкохол - (С12-С14 смес)

 

Цетил стеарилов алкохол - (С16-С18 смес)

 

Естери на мастните киселини - всеки естер, получен чрез комбинация на всяка от гореизброените мастни киселини с всеки от гореизброените алкохоли. Примери за това са бутил миристат, олеил палмитат и цетил стеарат

 

Мастна киселина - метилови естери

 

Метил лаурат - (метил додеканоат)

111-82-0

Метил палмитат - (метил хексадеканоат)

112-39-0

Метил стеарат - (метил октадеканоат)

112-61-8

Метил олеат - (метил октадеценоат)

112-62-9

Мравчена киселина - (метанова киселина, хидрогенкарбоксилова киселина)

64-18-6

Глицерин - (глицерол)

56-81-5

Гликоли

 

Бутандиол - (1,3-бутиленгликол, 1-3 бутандиол, 1,4-бутиленгликол, 1,4-бутандиол, 2,3-бутиленгликол, 2,3-бутандиол, Бутиленгликол)

107-88-0
110-63-4
513-85-9


Полипропиленгликол - (мол. тегло < 400)

25322-69-4

Пропиленгликол - (1,2 пропиленгликол, 1,2 пропандиол, 1,2-дихидроксипропан, монопропиленгликол (MPG), метилгликол)

57-55-6

1,3-Пропиленгликол - (Триметилен гликол, 1,3-пропандиол)

504-63-2

n-Хептан

142-82-5

n-Хептан (технически)

110-54-3
64742-49-0


изо-Бутанол - (2-метил-1-пропанол)

78-83-1

изо-Бутилацетат

110-19-0

изо-Деканол (изодецилов алкохол)

25339-17-7

изо-Нонал (изононилов алкохол)

27458-94-2

изо-Октанол (изооктилов алкохол)

26952-21-6

изо-Пропанол (изопропилов алкохол, IPA)

67-63-0

Лимонен - (дипентен)

138-86-3

Воден разтвор на магнезиев хлорид

7786-30-3

Метанол - (метилов алкохол)

67-56-1

Метилетил кетон - (2-бутанон)

78-93-3

Метилизобутил кетон - (4-метил-2-пентанон)

108-10-1

Метилтерциерен бутилов етер - (MTBE)

1634-04-4

Микросиликагел

7631-86-9

Моласа

57-50-1

Планински восък

8002-53-7

Нонан

111-84-2

Парафин (за хранителни цели)

 

Пентан -

109-66-0

Фосфорна киселина - (ортофосфорна киселина)

7664-38-2

Питейна вода се допуска като предходен товар, само когато непосредствено преди нея е превозван някой от изброените в този списък товари

 

Калиев хидроокис (калиева основа)

1310-58-3

n-Пропил ацетат

109-60-4

Натриев хидроокис (натриева основа)

1310-73-2

Сорбитол (D-сорбитол, хексахидро алкохол, d-тип)

50-70-4

Ифурова киселина

7664-93-9

Нитратен разтвор на карбамид - (UAN)

 

Винена кал (камък) - винаса, аргол, суров калиев битартарат, суров

868-14-4

Приложение No 3 към чл.70, ал.1

Условия и срокове на съхранение на готовата кулинарна продукция

Групи кулинарна продукция

Срок на реализация
(часове)


Температура на
сервиране


Допустимо допълнително
съхранение след охлаждане


 

 

 

продължителност
(часове)


температура
(°C)


1

2

3

4

5

Топли ястия, аламинути от яйца, месо, риба, птици, вкл. грил и скара

веднага след приготвяне

-

не се допуска

 

Варени изделия от месо, птици, супи

3

над 70 °С

30

0 - + 4 °С

Варени яйца

веднага след приготвяне

-

12

0 - + 4 °С

Пържени месо, кюфтета, птици и риба

3

над 70 °С

30

0 - + 4 °С

Птиче месо, риба и птици

3

над 70 °С

30

0 - + 4 °С

Готови многокомпонентни ястия с месо, птици, риба, зеленчуци и сосове

3

над 70 °С

30

0 - + 4 °С

Варени и задушени зеленчуци и ястия от тях

3

над 70 °С

30

0 - + 4 °С

Студени ястия, желирано месо, риба и птици

12

4 °С

не се допуска

 

Многокомпонентни салати с майонеза, приготвени в заведението

24

4 °С

не се допуска

 

Ордьоври

12

4 °С

не се допуска

 

Сандвичи с колбаси, сирена, комбинирани

6

4 °С

не се допуска

 

Сандвичи, комбинирани с пресни зеленчуци

6

4 °С

не се допуска

 

Кухненски десерти

30

4 °С

не се допуска

 

Забележка. Съхраняваните при хладилни условия готови ястия преди сервиране се затоплят до температура 100 °С и се предлагат за консумация не по-късно от един час след това.

* край на документа *
Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница