Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на хранитеДата09.01.2017
Размер138.64 Kb.SAFETY EVERY DAY

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


* София,1606,бул.”Пенчо Славейков” №15A,

( +359 (0) 2 915 98 20,

+359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD

BULGARIAN FOOD SAFETY AGENCY


* Sofia, 1606, “Pencho Slaveikov” blvd. 15A

( +359 (0) 2 915 98 20,

+359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bgCertifikatë Shëndetësore/Health Certificate/ Здравен сертификат

Për mish të shpesëve ,për destinim në Republikën e Kosovës /For meat of poultry (POU) for dispatch to the Republic of Kosova/За птиче месо (POU) за изпращане за Р.Косово
Vendi/Country / Държава Certifikate Veterinare per Republiken e Kosoves /Veterinary Certificate to Republic of Kosova /Ветеринарен сертификат за Р Косово
Pjesa I : Detajet e dergeses se derguar /Part I: Details of dispatched consignment /Част I: Информация за изпратената пратка

I.1. Derguesi/Consignor/ Изпращач

I.2Numri referent I certificates/. Certificate reference number/ Референтен номер на сертификата

I.2.a
Emri/Name/ Име
I.3.Autoriteti Qrndror Kompetent/Central Competent Authority/ Централен компетентен орган
Adresa/Address/ Адрес
I.4. Autoriteti local Kompetent/Local Competent Authority/ Локален компетентен орган
Tel/Tel./ Тел.
I.5. Marresi I dergeses/Consignee/ Получател

I.6.

Emri/Name/Име
Adresa/Address/ Адрес
Kodi postar/Postal code/ Пощенски код
Tel/Tel./Тел.
I.7. Shteti I origjines / Country of origin/ Страна на произход

Kodi ISO/ISO code

I.8. Regjioni I origjines/Region of origin/Регион на произход

Kodi/Code/Код


I.9. Shteti I destinimit/Country of destination/ Страна на дестинация

Kodi ISO/ISO code/ Код по ISO

I.10.Regjioni I destinimit/ Region of destination/ Регион на дестинация

Kodi/Code/Код
I.11. Vendi I origjines /Place of origin/ Място на произходEmri/Name/ Име

Numri aprovues Approval number/ Регистрационен номер
Adresa/Address/Адрес
I.13. Vendi I ngarkimit/Place of loading/ Място на товарене

I.14.Data e nisjes/ Date of departure/ Дата на заминаване
I.15. Mjetet e transportit/Means of transport/ Транспортно средство

I.16. Pika hyrese ne RKS/Entry BIP in RKS/ Входен ГИП в Р К
Aeroplan/Airplane/Самолет

Anije/Ship/ Кораб

Vagon hekurudhor/Railway wagon/ ж.п. вагон
Mjet rrugor /Road vehicle/Пътно средство

Tjeter/Other /Друго
Identifikimi/Identification/Идентификация

I.17. Nr I citimeve /No(s) of CITES / Номер по CITES


Referenca te dokumentuara /Documentary references/ Документни референции
I.18.Description of commodity/ Описание на стоката

I.19.Kodi I artikullitCommodity code (Kodi HS)/(HS code)/Код на стоката по ХСI.20. Sasia /Quantity/ Количество
I.21. Temperatura e produktit /Temperature of the product/ Температура на продукта

Ambentit/Ambient/Стайна

ftohur /Chilled/Охладено

I ngrire Frozen/ Замразено

I.22. Numri I paketimeve/Number of packages/Брой опаковки
I.23.Identifikimi I konteinerit/Identification of container/Номер на контейнера/Numri I vules /Seal number/ Номер на пломбата

I.24. Lloji I paketimit/Type of packaging/Вид опаковка
I.25. Artikujt e certifikuar perCommodities certified for/Стоката е предназначена за:

Konsum human/ /Human consumption/Човешка консумация


Tjeter /Other/ Друго


I.26.

I.27. Import apo lejim ne RKS /For import or admission into RKS / За внос или допускане в РК

I.28 Identifikimi I artikujve /Identification of the commodities / Идентификация на стоката
Llojet/Species (Emri shkencor)/(Scientific name)/(Видове (Научно наименование)Natyra e artikullit Lloji I trajtimit

/Nature of commodity/Treatment type/Естество на стоката Тип обработкаNumri aprovues I ndermarrjes /Approval number of the Establishment/ Регистрационен номер на предприятието

Therrtore Fabrike prodhimi Depo ftohese

/Abattoir /Manufacturing plant /Cold store /Кланица /Производствен обект/Хладилен склад


Numri I paketimeve/Number of packages/Брой опаковки

Pesha Neto/Net weight/ Нетно тегло


Shteti /Country/ Страна

Mish pule/ Meat of poultry/ Месо от домашни птици

Pjesa II:Certifikimi/Part II: Certification/Част II: Сертифициране

II.

Informate shendetesore/Health information / Здравна информация

II.a.

Numri referent I certificates /Certificate reference number/ Референтен номер на сертификата

II.b.

II.1


Vertetim shendetesor /Health attestation/Здравно удостоверяване

Une I poshtenenshkrtuari veterineri zyrtar deklaroj se jam ne dijeni per dispozitat relevante te ligjit nacional per shendetin public veteriner dhe/apo ekuivalent me Rregulloret (EC) Nr. 178/2002,(EC) Nr. 852/2004,(EC) Nr. 853/2004 dhe (EC) Nr. 854/2004 dhe me ane te kesaj vertetoj se mishi I shpeseve I pershkruar ne kete certifikate eshte perfituar ne pajtim me ato kritere ,dhe posaqerisht se: /I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions of National Law on veterinary public health and/or equivalent Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 and herebycertify that the meat of poultry (1) described in this certificate has been obtained in accordance with those requirements, and in particular that:/ Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, декларирам, че съм запознат със съответните разпоредби от Националния ветеринарен закон за общественото здраве и / или еквивалентни на Регламенти (ЕC) № 178/2002, (ЕC) № 852/2004, (ЕC) № 853 / 2004 и (ЕC) № 854/2004 и с настоящото удостоверявам, че месото от домашни птици (1), описано в настоящия сертификат, е добито в съответствие с посочените изисквания, и по-специално, че:  1. Ka origjine nga (nje) ndermarrje (et) te cilast implementojne programin e bazuar ne poarimet e HACCP-se sipas Ligjit nacional te shendetit public dhe/apo ekuivalent mer Rregulloren (EC) Nr. 852/2004/it/ comes from (an) establishments(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with National Law on veterinary public health and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004;/ произхожда от предприятие (я) прилагащо (и), програма основана на принципите на HACCP в съответствие с Националния ветеринарен закон за общественото здраве и / или еквивалентна на Регламент (ЕC) № 852/2004;

  2. Eshte prodhuar sipas kushteve te percaktuara ne Ligjin nacional te shendetit public dhe/apo ekuivalent me Seksionet II dhe V te Aneksit III te Rregullores (EC) Nr. 853/2004/it has been produced in compliance with the conditions set out in National Law on veterinary public health and/or equivalent Sections II and V of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;/ е произведено в съответствие с изискванията, определени в Националния ветеринарен закон за общественото здраве и / или еквивалентни на Раздели II и V от Приложение III към Регламент (ЕC) № 853/2004;

  3. I ploteson kushtet per konsum pas inspektimeve para dhe pas therrjes te cilat jane zbatuar ne pajtim me Ligjin nacional te shendetit public dhe /apo ekuivalent me Seksionin IV ,Kapitulli V te Aneksit I te rregullores (EC) Nr. 854/2004/it has been found fit for human consumption following ante and post-mortem inspections carried out in accordance with National Law on veterinary public health and/or equivalent Section IV, Chapter V of Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;/ е годно за консумация от човека след предкланичен и следкланичен преглед извършен в съответствие с Националния ветеринарен закон за общественото здраве и / или еквивалентния, Раздел IV, Глава V от Приложение I към Регламент (ЕC) № 854/2004;

  4. Eshte identifikuar mne shenjen identifikuese ne pajtim me Ligjin nacional te shendetit public per kritere specifike te ushqimit me origjine shtazore dhe/apo ekuivalent me Seksionin I te Aneksit II te Rregullores (EC) Nr. 853/2004 /it has been marked with an identification mark in accordance with National Law on veterinary public health on specific hygiene requirements for food of animal origin and/or equivalent Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004;/ е маркирано с идентификационна марка в съответствие с Националния ветеринарен закон за общественото здраве относно специфични хигиенни изисквания за храните от животински произход и / или еквивалентния Раздел I от Приложение II към Регламент (ЕC) № 853/2004;

  5. ploteson kriteret relevante te percaktuara Ligjin nacional te shendetit public per kritere mikrobiologjike per ushqim dhe /apo ekuivalent me Rregulloren (EC) Nr. 2073/2005 per kritere mikrobiologjike te artikuve ushqimor /it satisfies the relevant criteria set out in National Law on veterinary public health on micrbiological criteria for food and/or equivalent Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs;/ отговаря на съответните критерии, посочени в Националния ветеринарен закон за общественото здраве относно микробиологичните критерии за храни и / или еквивалентния Регламент (ЕC) № 2073/2005 относно микробиологичните критерии за храните;

  6. Jane plotesuar garancionet te cilat mbulojne kafshet e gjalla dhe produktet e tyre duke ofruar edhe planet e mbetjeve te paraqitura ne pajtim me Ligjin nacional te shendetit public dhe /apo ekuivalent me Direktiven 96/23/EC , posaqerisht Neni 29 I saj /the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with National Law on veterinary public health and/or equivalent Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled;/ гаранциите по отношение на живите животни и продуктите от тях, предвидени с плановете за остатъци, представени в съответствие с Националния ветеринарен закон за общественото здраве и / или еквивалентни на Директива 96/23/ЕC и по-специално член 29 от нея, са изпълнени;

II.2. Vertetim I Shendetit te Kafshes /Animal health attestation/ Удостоверение за здравето на животните

Une I poshtenenshkruari veterineri zyrtar ,me ane te kesaj vertetoj se mishi I shpeseve I I pershkruar ne kete certifikate :/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the meat of poultry described in this certificate:/ Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, с настоящото удостоверявам, че месото от домашни птици, описано в настоящия сертификат:

II.2.1. Ka origjine /comes from:/ идва от:


(3) (4) (6) Teritori I kodit /the territory of code/ територия с код …………………………………….. ;]

/either/или

/or (4)(5) ........................................................................................... ;]

Njesia (te) /compartment(s)/ компартамент(и)……………………………………….. ;]

Te cilat ne daten e leshimit te certificates ka qene (ishin ) te lira nga /which at the date of issue of the certificate was(were) free from:/които към датата на издаване на сертификата е(са) свободно(и) от:

Avian Influenza me patogjkenitet te larte siç eshte percaktuar ne Ligjin nacional te shendetit public dhe /apo ekuivalent me Rregullorten (EC) Nr. 798/2008 dhe Mortajen atipike te pulave siç eshte percaktuar ne Ligjin nacional veterinary dhe /apo ekuivalent me Rregulloren (EC) Nr. 798/.2008 /highly pathogenic Avian influenza as defined in National Law on veterinary public health and/or equivalent Regulation (EC) No798/2008 and Newcastle disease as defined in Law on veterinary health and/or equivalent Regulation (EC) No798/2008;]/ високопатогенна инфлуенца по птиците, както е определено в Националния ветеринарен закон за общественото здраве и / или еквивалентния Регламент (ЕС) No798/2008 и нюкасълска болест, както е определено в Националния ветеринарен закон за общественото здраве и / или еквивалентния Регламент (ЕС) No798/2008;]

II.2.2. Eshte perfituar nga shpeset te cilat kane qene /has been obtained from poultry which has been:/ е добито от домашни птици, които:

(4)/either Nuk jane vaksinuar kunder Avian Influenza / has not been vaccinated against avian influenza]/ не са ваксинирани срещу инфлуенца по птиците

(4) Jane vaksinuar kunder avian influenza ne pajtim me planin e vaksinimit sipas Rregullores (EC) Nr. 798/2008 duke perdorur /

has been vaccinated against avian influenza /or in accordance with vaccination plan under Regulation (EC) No 798/2008 using/са ваксинирани срещу инфлуенца по птиците/ или в съответствие с плана за ваксиниране, съгласно Регламент (ЕС) № 798/2008, използвайки:.................................................................................................................................................................................

Emrin dhe llojin e vaksines(ave ) te perdorur (rura)/name and type of the used vaccine(s))/ Име и вид на използваната ваксина

Ne moshen /at the age of:/на възраст: …………………………………….jave /weeks;]/седмици

II.2.3.Eshte perfituar nga shpeset te cilat jane mbajtur ne /has been obtained from poultry which has been kept in:/е добито от домашни птици, които са държани в:

(3)(4) (9) Territorin (et) e kodit /the territory(ies) of code/ територия(и) с код …………………………………….. ;]

/either

(4)(5) (9) ............................................................................... ;]/or/или Njesise (ive) /compartment(s)/ компаратамент ……………………………………….. ;]

Qe nga klloçitja ose jane importuar si zigj nje ditor te shgpeseve per therrje nga vendi (et) e treta te cilat jane cekur si artikuj ne Pjesen 1 te Rregullores (EC) Nr. 798/2008, sipas kushteve se paku ekuyivalente me ato ne ate Rregullore /since hatching or has been imported as day-old chicks of slaughter poultry from(a) third country(ies) listed for that commodity in Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, under conditions at least equivalent to those in that Regulation./ от излюпването си или са внесени като еднодневни пилета от домашни птици за клане от трета(и) страна(и), изброени за тази стока в Част 1 от Приложение I към Регламент (ЕС) № 798/2008, при условия поне еквивалентни на тези в посочения Регламент.

II.2.4. Eshte perfituar nga shpeset te cilat vijne nga ndermarrrjet /has been obtained from poultry coming from establishments:/ е добито от домашни птици, идващи от предприятия:

(a) Te cilat nuk I nenshtrohen kufizimeve te shendetit te kafsheve/which are not subject to any animal-health restrictions/ които не са предмет на никакви ветеринарно-здравни ограничения:

(b) Mbrenda nje rrezeje prej 10 km te se ciles duke perfshire sipas nevojes territorin e vendit fqinj nuk ka pasur shperthim te avian influenza me patogjenitet te larte apo mortaje atipike te pulave se paku ne 30 ditet e fundit /within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or Newcastle disease for at least the previous 30 days/ от които в радиус от 10 км, включително, на територията на съседна страна, не е имало огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците или на Нюкасълска болест най-малко през предходните 30 дни;

II.2.5. Eshte perfituar nga shpeset te cilat /has been obtained from poultry that/ е добито от домашни птици, които:

(7) ( Jane therrur nw dd/mm/vv ……………/has been slaughtered on/ са заклани на...........................( dd/mm/vvvv)/(dd/mm/yyyy): apo në mes

(a) or between/или между........................... dd/mm/yyyy): dhe/and/и......................./(dd/mm/yyyy);

(b) Nuk jane therrur sipas ndonje skeme te shendetit te kafsheve per kontroll apo çrrenjosje te semundjeve te shpeseve /has not been slaughtered under any animal health scheme for the control or eradication of poultry diseases/не са заклани в при каквато и да е схема за здравето на животните за контрол и ликвидиране на болести по домашните птици;

(c) Gjate transportit ne therrtore nuk ka pasur kontakt me shpeset e infektuara me avian influenza me patogjenitet te larte apo Mortajen atipike te pulave /during transport to the slaughterhouse, did not come into contact with poultry infected with highly pathogenic avian influenza or Newcastle disease/по време на транспортирането им до кланицата не са били в контакт с птици, заразени с високопатогенна инфлуенца по птиците или Нюкасълска болест;

II.2.6. (a) Ka origjine nga therrtoret e aprovuara te cilat gjate kohes se therrjes nuk kane qene te kufizuara si pasoje e dyshiomit apo shperthimit te

avian influenza me p[atohgjenitet te larte apo Mortajes atipike te p;ulave dhe mbrenda rrezes prej 10 km nuk ka pasur shperthim te avian influenza me patogjenitet te larte apo Mortaje atipike te pulave se paku ne 30 ditet e fundit /comes from approved slaughterhouses which, at the time of slaughter, were not under restrictions owing to a suspected or confirmed outbreak of highly pathogenic avian influenza or Newcastle disease and within a 10 km radius of which there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or Newcastle disease for at least the previous 30 days/ идва от одобрени кланици, които по време на клането, не са били с наложени ограничения поради предполагаемо или потвърдено огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците или Нюкасълска болест, и от които в радиус от 10 km не е имало огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците или Нюкасълска болест най-малко през последните 30 дни:

(b) Gjate kohes se therrjes,coptimit,ruajtjes apo transportit nuk ka qene ne kontakt me shpeset apo mishin me status me te ulet shendetesor

/has not been in contact at any time during slaughter, cutting, storage or transport with poultry or meat of lower health status/ не е било в контакт в нито един момент по време на клането, разфасоването, съхранението или транспортирането, с домашни птици или месо с по-нисък здравен статус;

(8)[II.2.7 Ka origjine nga shpeset e therrura te cilat nuk /comes from a slaughter poultry that/ идва от птици за клане, които:

(a) Kane qene te vaksinuara me vaksine te gjalle e pergatitur nga virusi I Mortajes klasike te pulave nga virusi I semundjes se Mortajes klasike te pulave te cilat tregojne patogjenitet me te larte se sa prejardhja lentogjenike e virusit. /has not been vaccinated with live attenuated vaccine prepared from a Newcastle disease virus master seed showing a higher pathogenicity than lentogenic strains of the virus/ не са ваксинирани с жива атенюирана ваксина, изготвена от матрица на вируса на нюкасълската болест, с по-висока патогенност от лентогенните щамове на вируса;

(b) I eshte nenshtruar testit te izolimit te virusit per Mortajen klasike te pulave I kryer ne laboratorin zyrtar gjate kohes se therrjes ne mostren e

strishos se kloakesnga se paku 60 zogj ne secilen tufe dhe ne te cilen nuk eshte zbuluar avian paramyxovirus me index te patogjeniteti t intracewrebral (ICPI) me teper se 0.4 /underwent a virus isolation test for Newcastle disease, carried out in an official laboratory at the time of slaughter on a random sample of cloacal swabs from at least 60 birds in each flock concerned and in which no avian paramyxoviruses with an Intracerebral Pathogenicity Index (ICPI) of more than 0.4 were found/ са преминали изследване за изолиране на вируса на нюкасълска болест, извършено в официална лаборатория по време на клането, върху произволна проба от клоакални натривки от поне 60 птици от всяко стадо, при което не са установени птичи парамиксовируси с интрацеребрален патогенен индекс (ICPI) повече от 0.4;

(c) Ne 30 ditet e fundit nuk ka qene ne kontakt me shpeset te cilat nuk I plotesojne kushtet ne (a) dhe (b)} /has not been in contact in 30 days

preceding slaughter with poultry that does not fulfil the conditions in (a) and (b).]/ не е било в контакт в рамките на 30 дни преди клането с домашни птици, които не отговарят на условията в подточки (а) и (б).]

II.3. Vertetim I shendetit te kafshes/Animal welfare attestation/ Удостоверение за хуманно отношение към животните

Une im poshtenenshkruari veterineri zyrtar ,me ane te kesaj vertetoj se kam lexuar dhe kuptuar Ligjin Nacional te shendetit public dhe dhe mbrojtjes dhge mireqenjes se kafsheve dhe /apo ekuivalent me Direktiven e Keshillit 93/119/EC dhe se ai mish I pershkruar ne cewrtifikate ka origjine nga shpeset te cilat jane trajtuar ne pajtim me dispozitat relevante te Direktives 93/119/EC ne therrtore para se ato te therren apo vriten /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that I have read and understood National Law on veterinary public healthand animal protection and welfare and/or equivalent Council Directive 93/119/EC and that the meat described in this certificate comes from poultry that has been treated in accordance with the relevant provisions of Directive 93/119/EC in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing/ Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, с настоящото удостоверявам, че съм прочел и разбирам Националния закон за общественото здраве, защита и хуманно отношение към животните и / или еквивалентната Директива 93/119/ЕС на Съвета и, че месото е описано в този сертификат произхожда от домашни птици, които са третирани в съответствие със съответните разпоредби на Директива 93/119/ЕС в кланицата преди и по време на клане или умъртвяване./Notes/Забележки

/Part I/Част I:

- /Box I.8: sipas nevojes siguroni kodin per zonen apo emrin e pjeses se origjines ,siç eshte definuar sipas kodit te shtylles 2,Pjesa 1 I Aneksit I te Rregullores (EC) Nr.798/2008/provide the code for the zone or name of the compartment of origin, if necessary, as defined under code of column 2, Part 1 to Annex I of Regulation (EC) No 798/2008/ посочва се кода на зоната или името на компартамента на произход, ако е необходимо, съгласно кода в колона 2, част 1 към Приложение I на Регламент (ЕС) № 798/2008.

- /Box I.11: Emrin,adresen dhe numrin aprovues te ndermarrjes se dergimit /Name, address and approval number of the establishment of dispatch/ Име, адрес и регистрационен номер на изпращащото предприятие.

- /Box I.15: Tregoni numrin (at) e regjistrimit te vagonave hekurudhor ,kamionave dhe emrat e anijeve dhe nese dihet numrin e fluturimit te aeroplanit .Ne rast te transportit me konteinere apo kuti ,numrin e pergjithshem te tyre ,regjistrimin e tyre si dhe numrin serik te vulles (pllombes)/Indicate the registration number(s) of railway wagons and lorries, the names of ships and, if known, the flight numbers of aircraft. In the case of transport in containers or boxes, the total number of these and their registration and where there is a serial number of the seal it has to be indicated in box I.23/ Посочва се регистрационния номер (а) на железопътните вагони и камиони, имената на корабите и ако са известни, номерата на полетите на самолетите. В случай на транспортиране в контейнери или кутии, общият им брой, регистрацията им и когато има сериен номер на пломбата, се посочват в клетка I.23.

- /Box I.19: Te shfrytezohet kodi adekaut HS /02.07 apo 02.08.90/use the appropriate HS code: 02.07 or 02.08.90/ да се използва съответният HS код: 02.07 или 02.08.90
/Part II/ Част II:

(1) Mishi I shpeseve nenkupton pjeset e ngrenshme te shpeseve te fermes ,duke perfshire shpeset te cilat nuk konsiderohen si shpese shtepiake por kultivohen si shpese shtepiake, perveç brejtesve ,te cilet nuk I jane nenshtyruar ndonje trajtimiperveç trajtimit me ftohje per te siguruar ruajtjen ,mishit te ambalazhuar me vakum apo mishit te ambalazhuar ne temperature te kontrolluar duhet te shoqerohet me certifikaste e cila eshte ne pajtim me kete model .Perfshine mishin e shpeseve te egra te fermes siç eshte percaktuar me Ligjin Nacional te shendetit public veterinary dhe /apo ekuivalent me rregulloren (EC) Nr. 798/2008 /‟Poultrymeat' means the edible parts of farmed birds, including birds that are not considered as domestic but which are farmed as domestic animals, with the exception of ratites, which have not undergone any treatment other than cold treatment to ensure preservation; vacuum-wrapped meat or meat wrapped in a controlled atmosphere must also be accompanied by a certificate in accordance with this model. lt includes farmed wild game-bird meat as defined to National Law on veterinary public health and/or equivalent Regulation (EC) No. 798/2008/"Птиче месо" означава годни за консумация части от отглеждани в стопанства птици, включително птици, които не се считат за домашни, но се отглеждат като домашни, с изключение на щраусови птици, които не са преминали през никаква обработка, освен студена обработка за консервиране; вакуумно–опаковано месо или месо, опаковано в контролирана среда, също трябва да бъдат придружени от сертификат, в съответствие с този модел. Това включва месо от отглеждани дивечови птици, както е определено в Националния ветеринарен закон за общественото здраве и / или еквивалентния Регламент (ЕС) № 798/2008.

(2) Ligji nacional I shendetit public per procedurat dhe kontrollet e importit dhe tranzitit te kafsheve te gjalla ,kafsheve te akuakultures apo produkteve me origjine shtazore .listen e vendeve te treta nga te ciulat lejohet importi dhe tranziti dhe modeli I certificates shendetesore veterinare apo dokumenteve te tjera te cilat e shoqerojne ngarkesen me kafshe te gjalla ,kafshe te akuakultures apo produkte me origjine shtazore / National Law on veterinary public health on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin/ Националния ветеринарен закон за общественото здраве по процедурите и проверките при вноса и транзита на живи животни, аквакултури или продукти от животински произход, списък на трети страни, одобрени за внос и транзитно преминаване, образците на здравни сертификати или други документи, придружаващи пратката с живи животни, аквакултури или продукти от животински произход.

(3) Kodin e territorit I cili gjendet Skolonen 2,Pjesa 1 I Aneksit I te Rregullores (EC) Nr. 798/2008 /Code of the territory as it appears in column 2, Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No. 798/2008/ Код на територията, както е посочено в колона 2, част 1 от приложение I към Регламент (EС) No 798/2008.

(4) Te mbahet sipas nevojes /Keep as appropriate/ Ненужното се зачерква

(5) Te shenohet emir I njesise (ve) (Pjeseve)/Insert the name of the compartment(s)/ Да се посочи име на компартамента (те)

(6) Per vendet apo territoret me “N” ne kolonen 6 te Pjeses 1 te Aneksit I te rregullores (EC) Nr. 798/2008 vetem per mishin e shpeseve (POU) ,nenkupton se ne rast te shperthimit te semundjes Mortaja klasike e pulave siç eshte percaktuar me Rregulloren (EC) Nr. 798/2008 atehere kodi I vendit apo kodi I territoreve do te vazhdoj te perdoret por kjo do te perjashtoj ndonje zone me kufizime zyrtare nga vendi I trete ne fjale per sa I perket semundjes se Mortajes klasike te pulave ne daten e leshimit te kesaj certifikate / For countries or territories with the entry “N” in column 6 of Part 1 of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, for meat of poultry (POU) only , this means that in the case of an outbreak of Newcastle disease as defined in Regulation (EC) No 798/2008 then the country code or territory code shell continue to be used but this will exclude any area under official restrictions, by the third country concerned in relation to Newcastle disease, at the date of issue of this certificate/ За държави или територии с вписване "N" в колона 6 от Част 1, Приложение I към Регламент (ЕС) № 798/2008, само за месо от домашни птици (POU), означава, че в случай на възникване на огнище на Нюкасълска болест, както е определено в Регламент (ЕС) № 798/2008, след това кодът на страната или територията продължат да се използват, но това ще изключва всяка област, която е под официални ограничения от третата страна, по отношение на Нюкасълска болест, към датата на издаване на този сертификат.

(7) Te shenohet data apo datat e therrjes .Importet e ketij mishi nuk do te lejohen nese eshte perfituar nga shpeset e therrura ne territorin e cekur nen II.2.1gjate periudhes sa kane qene ne fuqi masat kufizuese te aprovuara nga Republik e Kosoves ne importin e ketij mishi nga ky territory apo (keto pjese te territoreve /Indicate date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed when obtained from poultry slaughtered in the territory mentioned under II.2.1 during a period where restrictive measures have been adopted by the Republic of Kosova against imports of this meat from this territory or that (these) compartment(s)/ Посочете датата или датите на клането. Вносът на това месо не се допуска, когато е добито от домашни птици, заклани на територията, посочена в II.2.1 по време на период, когато ограничителни мерки са били приети от Република Косово против вноса на посоченото месо от тази територия или от този компартамент (и).

(8) E aplikueshme vetem per vendet me hyrje “VI” ne kolonen 5 („AG‟) te Pjeses 1 te Aneksit I te rregullores (EC) Nr. 798/2008 /Applicable only to the countries with the entry 'VI' in column 5 ('AG') of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008/ Прилага се само за страни с вписване "VI" в колона 5 ("AG") на Част 1 от Приложение I към Регламент (ЕС) № 798/2008.

(9) Nese mishi ka origjine nga shpeset e therrura nga (nje) vend (et) e trete te cekura ne Pjesen 1 te Aneksit I te Rregullores (EC) Nr. 798/2008 ,per importet e atij artikulli ne Republiken e Kosoves ,atehere kodi(et) e vendit(eve) apo territorit(eve) dhe vendit te trete ne te cilin jane therrur shpeset duhet te shenohet /If the meat come from slaughter poultry from(an)other third country(ies) listed in Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, for imports of that commodity in to Republic of Kosova , then the code(s) of country(ies) or of territory(ies) of those country(ies) and of the third country slaughtering the poultry shell be indicated/ Ако месото произхожда от домашни птици за клане от друга (и) трета страна (и), посочена(и) в Част 1 от Приложение I към Регламент (ЕС) № 798/2008, за вноса на тази стока в Република Косово, кодът (овете ) на държавата (ите), или на територията (ите) на тези държави (и) и на третите страни, в които е извършено клането, трябва да бъде(ат) посочен(и).


Veterinari zyrtar /Official veterinarian/ Официален ветеринарен лекар:

Emri (Me shkronja te medha ) /Name (in capitals)/ Име (с главни букви):


Titulli dhe kualifikimi /Qualification and title/ Титла и квалификация:

Data /Date/ Дата:Nenshkrimi /Signature/ Подпис
Vula/ Stamp/ Печат

/4Каталог: uploads -> File -> BABH -> EKMS -> International -> Bilateral%20contracts
Bilateral%20contracts -> Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните
Bilateral%20contracts -> Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните
Bilateral%20contracts -> Ministry of agriculture and food bulgarian food safety agency
Bilateral%20contracts -> Safety every day
Bilateral%20contracts -> Ministry of agriculture and food bulgarian food safety agency
Bilateral%20contracts -> Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните
Bilateral%20contracts -> Health certificate for import into the Republic of Kosovo of cattle, intended for immediate slaughter after importation
Bilateral%20contracts -> Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница