Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защитаДата15.10.2018
Размер344.78 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

София 1040 бул. ”Христо Ботев”№ 17 тел : +359 2 9173 702, 953 41 16, факс: +359 2 952 09 87,

е-mail: gen.director@nsrz.government.bg


УТВЪРДИЛ


ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

(Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ)ПРОЦЕДУРА ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
І. ОБХВАТ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Етикетите на продуктите за растителна защита трябва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г.) и на глава трета, раздел III и раздел ІV от Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати. приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 5 от 2003 г., изм. ДВ. бр.51 от 3 Юни 2008г.) – Приложение 1 и Приложение 2 на настоящата процедура.

2. Когато опаковката е с малки размери и на етикета не може да се помести необходимата информация, тя се отпечатва на листовка.

3. Листовката е част от етикета. Тя трябва да бъде трайно прикрепена или вложена към опаковката по начин, който не позволява нейното отделяне.

4. Когато продуктите за растителна защита се поставят в транспортни опаковки, върху тях се прикрепва трайно транспортен етикет.ІІ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕТИКЕТА ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

1. търговско наименование съгласно изискванията на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати;

2. за препаратите - химично наименование на опасното вещество или на опасните химични вещества в състава на препарата съгласно изискванията на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати;

3. името и пълният адрес, включително телефонният номер на лицето, което пуска химичното вещество или препарат на пазара;

4. символи и знаци за опасност, определени с Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати;

5. R-фрази - стандартни текстове, предупреждаващи за риска, свързан с използването на опасното химично вещество или препарат;

6. S-фрази - стандартни текстове, даващи съвети за безопасното съхранение и използване на опасното химично вещество или препарат.

7. съдържанието на активното (активните) вещество (вещества), изразено в г/л или г/кг;

8. номер на партидата или друго означение, с помощта на което да се идентифицира партидата;

9. функция на ПРЗ (фунгицид, инсектицид, растежен регулатор, хербицид и т.н.);

10. вид на продукта (намокрим прах, емулсионен концентрат и т.н.) съгласно приложение № 1 на НРУЕПРЗ;

11. номер на заповедта, с която ПРЗ е разрешен от министъра на земеделието и горите, и номер на удостоверението за предлагане на пазара и употреба;

12. област на прилагане на продукта (култури, вредители, разрешена доза/концентрация, моменти на прилагане, количество на работния разтвор);

13. специфичните условия, при които този продукт може или не трябва да бъде употребяван, включително механизъм на действие;

14. ако е необходимо - интервалът, който трябва да се спазва между третирането и:

а) достъпа на хора и животни до третираната култура;

б) прибирането на реколтата (карантинен срок);

в) употребата или консумацията на земеделската продукция;15. указания, отнасящи се до евентуална фитотоксичност, сортова чувствителност и други директни или индиректни нежелателни ефекти, засягащи растенията или растителните продукти, както и до интервалите, които трябва да се спазват между третиранията и засяването или засаждането:

а) на защитаваната култура, или

б) на следващите култури;

Към задължителните означения производителят може да постави и други означения, свързани със съхраняването, вида (течност, твърдо вещество), начина на употреба (за пръскане, за прашене, за обеззаразяване на семена и др.), използването на лични предпазни средства и др., свързани с безопасното прилагане на ПРЗ.

16. указания за приготвяне на работния разтвор;

17. смесимост;

18. мерки при инцидентно разсипване или разливане на продукта за растителна защита;

19. мерки в случай на пожар;

20. първа помощ и медицински съвети;

21. дата на производство;

22. датата, на която изтича срокът на годност при нормални условия на съхраняване, когато той е по-кратък от две години;

23. когато ПРЗ е в малка опаковка и се предлага с листовка, указанието е "Прочетете внимателно етикета и листовката преди употреба";24. предупреждението: "ОПАСНО!";

25. категория за употреба на продукта, определена при разрешаването;

26. указания за безопасно унищожаване на ПРЗ и опаковката.

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗА ЕТИКЕТА ИЛИ ОПАКОВКИТЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

1. търговско наименование съгласно изискванията на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати;

2. за препаратите - химично наименование на опасното вещество или на опасните химични вещества в състава на препарата съгласно изискванията на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати;

3. името и пълният адрес, включително телефонният номер на лицето, което пуска химичното вещество или препарат на пазара;

Когато опаковката е с малки размери, на етикета се отбелязват името и адресът на лицето, което е извършило окончателното опаковане и етикетиране, когато то е различно от лицето по тази точка.

4. символи и знаци за опасност, определени с Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати;

5. R-фрази - стандартни текстове, предупреждаващи за риска, свързан с използването на опасното химично вещество или препарат;

6. S-фрази - стандартни текстове, даващи съвети за безопасното съхранение и използване на опасното химично вещество или препарат.

7. съдържанието на активното (активните) вещество (вещества), изразено в г/л или г/кг;

8. номер на партидата или друго означение, с помощта на което да се идентифицира партидата;

9. функция на ПРЗ (фунгицид, инсектицид, растежен регулатор, хербицид и т.н.);

10. дата на производство;

11. датата, на която изтича срокът на годност при нормални условия на съхраняване, когато той е по-кратък от две години;

12. когато ПРЗ е в малка опаковка и се предлага с листовка, указанието е "Прочетете внимателно етикета и листовката преди употреба";

13. предупреждението: "ОПАСНО!";

14. категория за употреба на продукта, определена при разрешаването;

ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ДА СЕ СЪДЪРЖА В ЛИСТОВКАТА

1. Когато опаковката е с малки размери, на листовката се отбелязват името и адресът на лицето, което е извършило окончателното опаковане и етикетиране, когато то е различно от лицето, което пуска химичното вещество или препарат на пазара.

2. вид на продукта (намокрим прах, емулсионен концентрат и т.н.) съгласно приложение № 1 на НРУЕПРЗ;

3. номер на заповедта, с която ПРЗ е разрешен от министъра на земеделието и горите, и номер на удостоверението за предлагане на пазара и употреба;

4. област на прилагане на продукта (култури, вредители, разрешена доза/концентрация, моменти на прилагане, количество на работния разтвор);

5. специфичните условия, при които този продукт може или не трябва да бъде употребяван;

6. ако е необходимо - интервалът, който трябва да се спазва между третирането и:

а) достъпа на хора и животни до третираната култура;

б) прибирането на реколтата (карантинен срок);

в) употребата или консумацията на земеделската продукция;

7. указания, отнасящи се до евентуална фитотоксичност, сортова чувствителност и други директни или индиректни нежелателни ефекти, засягащи растенията или растителните продукти, както и до интервалите, които трябва да се спазват между третиранията и засяването или засаждането:

а) на защитаваната култура, или

б) на следващите култури;

Към задължителните означения производителят може да постави и други означения, свързани със съхраняването, вида (течност, твърдо вещество), начина на употреба (за пръскане, за прашене, за обеззаразяване на семена и др.), използването на лични предпазни средства и др., свързани с безопасното прилагане на ПРЗ.
8. указания за приготвяне на работния разтвор;

9. смесимост;

10. мерки при инцидентно разсипване или разливане на продукта за растителна защита;

11. мерки в случай на пожар;

12. първа помощ и медицински съвети;

13. указания за безопасно унищожаване на ПРЗ и опаковката.ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ ЕТИКЕТ

1. наименованието на продукта;

2. името и адреса на производителя;

3. името и адреса на вносителя, ако стоката е от внос;

4. нетното тегло и броя на единичните опаковки;

5. задължителните предупредителни знаци за транспортиране.


Съгласувано с:

Директор „Главна дирекция РЗ”:

Любомир Кирилов

Изготвил:

Екатерина ТомеваПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 Г.)

В сила от 5.02.2002 г.

Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г.
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г.) (1) На етикета на опасните химични вещества и препарати се изписва следната минимална информация на български език:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.) наименование съгласно изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2; Редът и начинът на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати се определят с наредба на Министерския съвет.


2. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.) за препаратите - химично наименование на опасното вещество или на опасните химични вещества в състава на препарата съгласно изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2; Редът и начинът на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати се определят с наредба на Министерския съвет.
3. името и пълният адрес, включително телефонният номер на лицето, което пуска химичното вещество или препарат на пазара;

4. символи и знаци за опасност, определени с наредбата по чл. 5, ал. 2;

5. R-фрази - стандартни текстове, предупреждаващи за риска, свързан с използването на опасното химично вещество или препарат;

6. S-фрази - стандартни текстове, даващи съвети за безопасното съхранение и използване на опасното химично вещество или препарат.

(2) Забранява се поставянето на етикета или опаковката на надписи, които отричат едно или повече от опасните свойства на химичното вещество или препарата или водят до подценяване на опасностите, които те представляват.

(3) С наредбата по чл. 5, ал. 2 се поставят и допълнителни изисквания към етикетите на определени химични вещества и препарати.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.) Химичните препарати, които не се класифицират като опасни, но въпреки това могат да представляват специфична опасност, се етикетират по ал. 1, т. 1 и 3, и съгласно изискванията, определени с наредбата по чл. 5, ал. 2.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) При договори за продажба от разстояние по чл. 48 от Закона за защита на потребителите, предложението трябва да съдържа категорията или категориите опасност на веществото или препарата.Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Изготвянето и предоставянето на информационен лист за безопасност се осъществява по реда на глава четвърта и в съответствие с Приложение II на Регламент 1907/2006.

Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Когато изписването върху етикета или върху информационния лист за безопасност на химичното наименование на вещество, влизащо в състава на препарата, накърнява правото на интелектуална собственост на лицето, което пуска за първи път на пазара този препарат, то може да изпише такова наименование на химичното вещество, което идентифицира най-важните функционални химични групи, както и да изпише алтернативно наименование на етикета след получаване на разрешение от министъра на здравеопазването или от оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Изписване на алтернативно наименование на етикета се разрешава само в случаите, когато веществото в състава на препарата се класифицира в една или повече от следните категории:

1. дразнещо - с изключение на тези, означени с R-фраза "R41: риск от сериозно увреждане на очите", или дразнещи, в комбинация с едно или повече от следните свойства: експлозивни, оксидиращи, изключително запалими, леснозапалими, запалими, опасни за околната среда;

2. вредно с остър летален ефект или вредно в комбинация с дразнещо и/или с едно или повече свойства по т. 1 с остър летален ефект.

(3) Критериите за избор на алтернативно наименование на етикета се определят с наредбата по чл. 5, ал. 2.

Чл. 7е. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Лицето, което пуска на пазара биоцид и/или химичен препарат, класифициран като опасен въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, изпраща в Министерството на здравеопазването информация на електронен и хартиен носител относно химичния състав, физико-химичните и токсикологичните му свойства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 66 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)

В сила от 01.01.2004 г.

Приета с ПМС № 316 от 20.12.2002 г.

Обн. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.66 от 30 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.57 от 12 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.51 от 3 Юни 2008г.

Глава втора.

РЕД И НАЧИН ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 66 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)

Глава трета.

Раздел III.

Етикетиране на опасни химични вещества

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.) (1) Всяко лице, което пуска на пазара вещества в самостоятелен вид или в препарати, е длъжно да ги етикетира на български език в съответствие с изискванията на този раздел и приложение № 2, а регистрирани вещества - в съответствие с информацията, получена чрез прилагането на членове 12 и 13 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, с изключение на препарати, за които съществуват разпоредби в други нормативни актове.

(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.) Когато веществото се включи в приложение № 1 или се вземе решение за невключването му съгласно процедурата на Европейската комисия, ал. 1 не се прилага.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 51 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.) На етикета на опасните химични вещества се обозначава:

1. едно от химичните наименования на опасното вещество съгласно приложение № 1 или наименованието на опасното химично вещество съгласно приложение № 4 или 6, или друго международно признато наименование на опасното вещество, когато то не е включено в приложение № 1;

2. ЕС № по приложения № 4 и 6, когато такъв е определен;

3. думите "ЕС етикет", които се изписват за веществата съгласно приложение № 1;

4. наименование, седалище и адрес на управление, включително телефонен номер на лицето, което пуска химичното вещество на пазара;

5. символи и знаци за опасност по чл. 9;

6. R-фрази по чл. 10 и 12;

7. S-фрази по чл. 11 и 12.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) На етикета на опасно химично вещество, включено в приложение № 1, се изписват символите и знаците за опасност в съответствие с приложение № 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) На етикета на опасно химично вещество, което не е включено в приложение № 1, се изписват символите и знаците за опасност в съответствие с критериите по приложение № 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Графичното изображение на символите за опасност трябва да отговаря на приложение № 7.

(4) Когато за опасно химично вещество са определени повече от един символ и знак за опасност, те се изписват върху етикета, както следва:

1. при определен символ и знак Т+ или Т не е задължително изписването на Хi, Xn и C, освен ако в приложение № 1 е указано друго;

2. при определен символ и знак C не е задължително изписването на Хi и Xn;

3. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) при определен символ и знак Е не е задължително изписването на F, F+ и О.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) На етикета на опасно химично вещество, включено в приложение № 1, се изписват R-фразите в съответствие с приложение № 1.

(2) На етикета на опасно химично вещество, което не е включено в приложение № 1, R-фразите се изписват в съответствие с критериите по приложение № 2.

(3) Текстът на R-фразите трябва да съответства на приложение № 8.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) На етикета на опасно химично вещество, включено в приложение № 1, се изписват S-фразите в съответствие с приложение № 1.

(2) На етикета на опасно химично вещество, което не е включено в приложение № 1, S-фразите се изписват в съответствие с критериите по приложение № 2.

(3) Текстът на S-фразите трябва да съответства на приложение № 9.

Чл. 12. На етикета не се изписват R- и S-фрази, когато количеството на опасното химично вещество в опаковката не надвишава 125 cm3 и когато веществото е класифицирано като:

1. "дразнещо", "лесно запалимо", "запалимо" и "оксидиращо";

2. "вредно" и не е предназначено за масова употреба.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) Забранява се поставянето на етикета или на опаковката на опасното химично вещество на надписи като "нетоксичен", "безвреден" или други надписи, които представят веществото като безопасно или водят до подценяване на опасните му свойства.

Чл. 13. (1) Етикетът трябва да бъде здраво закрепен върху една или повече повърхности на опаковката, която е в контакт с химичното вещество, и да е поставен така, че текстът да се чете хоризонтално, когато тя е поставена в нормално положение.

(2) Размерите на етикета трябва да отговарят на посочените в приложение № 10, таблица 1.

(3) Символът за опасност трябва да покрива поне една десета част от повърхността на етикета, но не по-малко от 1 cm2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) Размерите по ал. 2 са предвидени само за данните, изисквани по този раздел, и когато е необходимо - за допълнителни данни, свързани с опазване на здравето и безопасното използване и/или съхранение на химичните вещества.

Чл. 14. (1) Разположението и размерите на текста, изписан на етикета, трябва да са такива, че информацията да изпъква ясно на неговия фон, да бъде разбираема и незаличима и да отговаря на критериите по приложение № 2.

(2) Цветът и оформлението на етикета или информацията върху опаковката трябва да са такива, че символът за опасност и неговият фон да изпъкват ясно.

Чл. 15. (1) Етикет не се изисква, когато информацията е ясно обозначена върху опаковката и съответства на изискванията на чл. 13 и 14.

(2) Когато видът и размерът на опаковката не позволяват да се постави етикет, опаковката се придружава от листовка, която да отговаря на изискванията на този раздел.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) В случаите, в които опасните химични вещества имат външна опаковка, която съдържа една или повече вътрешни опаковки, изискванията за етикетиране се считат за изпълнени, когато:

1. външната опаковка е етикетирана в съответствие с международните правила за транспортиране на опасни вещества;

2. вътрешната опаковка/опаковки е етикетирана по реда на наредбата.

(2) В случаи, в които опасните химични вещества имат само единична опаковка, изискванията за етикетиране се считат за изпълнени, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) единичната опаковка е етикетирана в съответствие с международните правила за транспортиране на опасни вещества и с чл. 8, ал. 2, т. 1 - 4, 6 и 7, и с чл. 10 и 11 от наредбата;

2. специалните видове опаковки (преносими газови бутилки и др.) са етикетирани в съответствие с изискванията на приложение № 2, т. 8.

Чл. 17. Изискванията за опаковане и етикетиране не се прилагат за боеприпаси и взривни вещества, които се пускат на пазара и предизвикват експлозивен или пиротехнически ефект.

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Достъпни данни" е всяка информация, която съществува в научна периодика или литература, както и други източници на специализирана информация, включително в електронен вид.

2. "EINECS" е европейският инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества. Това е пълният списък на всички химични вещества, пуснати на пазара на Европейската общност към 18 септември 1981 г.

3. "ELINCS" е европейският списък на нотифицираните нови вещества.

4. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Знакът за опасност" е буквеното означение на символа за опасност от латинската азбука и съответното му значение на български език, както следва:

- Е - експлозивен;

- F - лесно запалим;

- Т - токсичен;

- С - корозивен;

- Xi - дразнещ;

- Xn - вреден;

- N - опасен за околната среда;

- T + - силно токсичен;

- F + - изключително запалим;

- О - оксидиращ.

Изписването върху етикета на латинската буква от знака за опасност не е задължително.

(т. 5 и 6 отм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

5. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Рискови фрази" са стандартни текстове, предупреждаващи за риска, свързан с използването на опасното химично вещество или препарат (R-фрази).

6. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Съвети за безопасност" са стандартни текстове, даващи съвети за безопасното съхранение и използване на опасното химично вещество или препарат (S-фрази).

7. (предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) "Символът за опасност" е графичен образ, който се отпечатва в черно върху оранжево-жълт фон.

Допълнителни разпоредби

§ 37. Навсякъде в наредбата думите "съществуващи и нови" се заличават, а думите "химични вещества, препарати и продукти", "Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (ЗЗВВХВПП)", "символите и знаците на опасност", "символите на опасност", "силно запалими", "корозивнодействащи", "символа на опасност", "силно запалим", "символи на опасност", "корозивно действащ", "символът на опасност" "корозивно действащо", "силно запалима", "корозивно действащите", "символ на опасност", "символи и знаци на опасност", "символ и знак на опасност" и абревиатурата "ЗЗВВХВПП" се заменят съответно с "химични вещества и препарати", "Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП)", "символите и знаците за опасност", "символите за опасност", "лесно запалими", "корозивни", "символа за опасност", "лесно запалим", "символи за опасност", "корозивен", "символът за опасност", "корозивно", "лесно запалима", "корозивните", "символ за опасност", "символи и знаци за опасност", "символ и знак за опасност" и "ЗЗВВХВП".

§ 38. Навсякъде в приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 думите "фрази на риска" се заменят с "рискови фрази".

Раздел IV.

Етикетиране на химични препарати (Нов - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.)

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) (1) Опасните химични препарати се етикетират на български език в съответствие с изискванията на този раздел и на приложение № 13, части А и В.

(2) На етикета на опасните химични препарати се обозначават:

1. търговското наименование или обозначение на препарата;

2. химичното наименование на вещество или химичните наименования на веществата в състава на препарата съгласно изискванията на чл. 35, 36 и 37;

3. наименование, седалище и адрес на управление, включително телефонен номер на лицето, което пуска химичния препарат на пазара;

4. количеството, съдържащо се в опаковката (маса или обем), когато опасните химични препарати се пускат на пазара за масова употреба;

5. символи и знаци за опасност съгласно изискванията на чл. 38;

6. R-фрази съгласно изискванията на чл. 39 и 40а;

7. S-фрази съгласно изискванията на чл. 40 и чл. 40а, т. 1.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) Химични препарати съгласно приложение № 13, части В и С, които не са класифицирани като опасни, но въпреки това могат да представляват специфична опасност, се етикетират на български език съгласно приложение № 13, части В и С, като на етикета допълнително се обозначават:

1. търговското наименование или обозначението на препарата;

2. наименование, седалище и адрес на управление, включително телефонен номер на лицето, което пуска химичния препарат на пазара.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) (1) Продуктите за растителна защита се етикетират по реда на този раздел, като етикетът задължително съдържа и следния текст: "За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба."

(2) Етикетите на продуктите за растителна защита трябва да отговарят и на изискванията на Наредбата за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) (1) На етикета на препарати, класифицирани като силно токсични, токсични и вредни, се изписват само химичните наименования на веществата в състава им, които са класифицирани в една от тези категории, когато концентрациите им са:

1. равни или по-големи от съответната гранична стойност на концентрация за категория "вредни" съгласно приложение № 1, или

2. равни или по-големи от най-ниската гранична концентрация за категория "вредни" съгласно приложение № 12, част В, когато в приложение № 1 не е определена гранична концентрация.

(2) На етикета на препарати, класифицирани като корозивни, се изписват само химичните наименования на веществата в състава им, които са класифицирани в тази категория, когато:

1. концентрациите им са равни или по-големи от съответната гранична стойност за категория "дразнещи" съгласно приложение № 1, или

2. равни или по-големи от най-ниската гранична концентрация за категория "дразнещи" съгласно приложение № 12, част В, когато в приложение № 1 не е определена гранична концентрация.

(3) На етикета се изписва наименованието на химичното вещество/вещества, което е определящо за класифицирането на препарата в една или повече от следните категории на опасност:

1. канцерогенни (категории 1, 2 и 3);

2. мутагенни (категории 1, 2 и 3);

3. токсични за репродукцията (категории 1, 2 и 3);

4. силно токсични, токсични и вредни поради нелетален ефект след еднократна експозиция;

5. токсични и вредни поради тежки увреждания след повтаряща се или продължителна експозиция;

6. сенсибилизиращи.

(4) Наименованието на веществото или на веществата в състава на препарата, което се изписва на етикета, трябва да съответства:

1. на едно от химичните наименования на опасното химично вещество/вещества съгласно приложение № 1, или

2. на международно признато наименование на опасното химично вещество/вещества в състава на препарата, когато то не е включено в приложение № 1.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) (1) Върху етикета не се изписва наименованието на химичното вещество/вещества, което е определящо за класифицирането на препарата в една от следните категории на опасност:

1. експлозивни;

2. оксидиращи;

3. изключително запалими;

4. леснозапалими;

5. запалими;

6. дразнещи;

7. опасни за околната среда.

(2) Алинея 1 не се прилага, когато химичното вещество/химичните вещества трябва да се изпишат върху етикета съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, 2 и 3.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) (1) Изписването върху етикета на не повече от четири химични наименования се счита за достатъчно за идентифициране на веществата, които имат най-важно значение за здравето и са определящи за класификацията на препарата и избора на R-фрази.

(2) При необходимост се изписват наименованията и на повече от четири химични вещества.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) (1) Символите и знаците за опасност се определят съгласно приложение № 2 и въз основа на оценката на опасностите съгласно приложения № 11, 12 и 14.

(2) Графичното изображение на символа за опасност трябва да отговаря на изискванията съгласно приложение № 7.

(3) Когато при класифицирането на препарата са определени повече от един символ и знак за опасност, те се изписват върху етикета, както следва:

1. при определен символ и знак Т или Т+ не е задължително изписването на Хi, Xn и C, освен когато в приложение № 1 е указано друго;

2. при определен символ и знак C не е задължително изписването на Хi и Xn;

3. при определен символ и знак Е не е задължително изписването на F, F+ и О;

4. при определен символ и знак Xn изписването на Хi не е задължително.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) (1) R-фразите се определят съгласно приложение № 8.

(2) R-фразите се определят в съответствие с критериите съгласно приложение № 2 и с оценката на опасностите съгласно приложения № 11, 12 и 14.

(3) Върху етикета на опасен химичен препарат е достатъчно да се изпишат не повече от шест R-фрази.

(4) Когато препаратът се класифицира в повече от една категория на опасност, трябва да се изпишат тези R-фрази, които предупреждават за всички основни опасности, свързани с препарата.

(5) При необходимост се изписват и повече от шест R-фрази.

(6) Всяка комбинирана R-фраза съгласно приложение № 8 се разглежда като една R-фраза.

(7) R-фразите "изключително запалим" или "леснозапалим" не се изписват, когато върху етикета са изписани съответните символи и знаци за опасност съгласно чл. 38.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) (1) S-фразите се определят съгласно приложение № 9.

(2) S-фразите се определят в съответствие с критериите съгласно приложение № 2 и въз основа на оценката на опасностите съгласно приложения № 11, 12 и 14.

(3) Върху етикета на опасен химичен препарат е достатъчно да се изпишат не повече от шест S-фрази, които дават най-подходящите съвети за безопасно съхранение и използване.

(4) При необходимост се изписват и повече от шест S-фрази.

(5) Всяка комбинирана S-фраза съгласно приложение № 9 се разглежда като една S-фраза.

(6) Когато видът и размерът на опаковката не позволяват да се изпишат S-фразите върху етикета или върху опаковката, тя трябва да се придружава от листовка, която да съдържа съвети за безопасно съхранение и използване на препарата.

Чл. 40а. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) Когато съдържанието на една опаковка не надвишава 125 ml за препаратите, които са класифицирани като:

1. "леснозапалими", "оксидиращи", "дразнещи", с изключение на обозначените с рискова фраза R41 или "опасни за околната среда" и означени със знак N, не е необходимо да се изписват R- и S-фразите;

2. "запалими" или "опасни за околната среда" и не са означени със знак N, е необходимо да се изписват само R-фразите.

Чл. 40б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) (1) Забранява се поставянето на етикета или опаковката на надписи като "нетоксичен", "безвреден", "незамърсяващ околната среда", "екологичен" или други надписи, които представят препарата като безопасен или водят до подценяване на опасните му свойства.

(2) Алинея 1 се прилага и за продукти за растителна защита при спазване изискванията на Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита.

(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.) Не се допуска графично изображение на плодове върху опаковката на детергенти, които се пускат на пазара за масова употреба, което може да доведе до заблуда на потребителите при употребата на течни продукти.

Чл. 40в. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) (1) Етикетът трябва да е здраво закрепен върху една или повече повърхности на опаковката и да е поставен така, че текстът да се чете хоризонтално, когато тя е поставена в нормално положение.

(2) Размерите на етикета трябва да отговарят на определените съгласно приложение № 10, табл. 1.

(3) Размерите по ал. 2 са предвидени само за данните, изисквани по този раздел, и когато е необходимо - за допълнителни данни, свързани с опазване на здравето и безопасното използване и съхранение на химичния препарат.

(4) Символът за опасност трябва да покрива поне една десета част от повърхността на етикета, но не по-малко от 1 cm2.

(5) Цветът и оформлението на етикета или информацията върху опаковката трябва да са такива, че символът за опасност и неговият фон да изпъкват ясно.

(6) Разположението и размерите на текста, изписан на етикета, трябва да са такива, че информацията да изпъква ясно на неговия фон и да бъде разбираема и незаличима и да отговаря на критериите съгласно приложение № 2.

Чл. 40г. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) Етикет не се изисква, когато информацията е ясно обозначена върху опаковката и съответства на изискванията на чл. 40в.

Чл. 40д. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) Когато видът и размерът на опаковката не позволяват да се постави етикет и информацията, изисквана за етикетирането, не може да се обозначи върху нея, опаковката трябва да се придружава от листовка, която да отговаря на изискванията на този раздел.

Чл. 40е. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) (1) Когато опасните химични препарати имат външна опаковка, която съдържа една или повече вътрешни опаковки, изискванията за етикетиране се считат за изпълнени, когато:

1. външната опаковка е етикетирана в съответствие с международните правила за транспортиране на опасни препарати;

2. вътрешната опаковка/опаковки е етикетирана по реда на наредбата.

(2) Когато опасните химични препарати имат само единична опаковка, изискванията за етикетиране се считат за изпълнени, когато:

1. единичната опаковка е етикетирана в съответствие с международните правила за транспортиране на опасни препарати и с чл. 32, ал. 2, т. 1, 2 и 3, чл. 35 - 37, 39 и 40, или

2. специалните видове опаковки (преносими газови бутилки и др.) са етикетирани в съответствие с изискванията на приложение № 2, т. 9.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1, когато химичните препарати са класифицирани в съответствие с чл. 26, допълнително се прилагат изискванията на чл. 38, при условие че символите и знаците за съответната категория на опасност не са изписани върху етикета.

Чл. 40ж. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) Разпоредбите на чл. 28 - 40г и 40е не се прилагат за:

1. боеприпаси и взривни вещества, които се пускат на пазара и предизвикват експлозивен или пиротехнически ефект;

2. опасни препарати, класифицирани по реда на чл. 23, 24 и 26 и съгласно приложение № 2, т. 9.3, които във формата, в която се пускат на пазара, не създават опасност за здравето на човека или за околната среда.

Чл. 40з. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) За получаване на разрешението по чл. 7в, ал. 1 ЗЗВВХВП лицето, което пуска на пазара опасен химичен препарат, избира алтернативно наименование на вещество, влизащо в състава на този препарат, в съответствие с критериите съгласно приложение № 17 и подава в Министерството на здравеопазването заявление по образец съгласно приложение № 18.


Приложение 2 към чл. 3, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 18.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.)
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КЛАСИФИЦИРАНЕТО И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ

7. ЕТИКЕТИРАНЕ


7.1. Когато дадено химично вещество или препарат са класифицирани, подходящите за тях етикети се изработват въз основа на изискванията на Раздел III, Глави втора и трета на наредбата. Този раздел урежда принципите на изработване на етикета и по-специално дава указания за това как да се изберат подходящите рискови фрази и съвети за безопасност.
Етикетът съдържа следната информация:

(а) търговско наименование на препарата;

(б) наименование на веществото, а при препаратите и наименованията на химичните вещества в състава им в съответствие с правилата;

(в) име, адрес и телефонен номер на лицето, отговорно за пускането на пазара на веществото или препарата (производител, вносител);

(г) символи и знаци за опасност;

(д) фрази, обозначаващи конкретен риск (R-фрази);

(е) съвети за безопасност (S-фрази);

(ж) ЕС номер за химичните вещества и за тези, включени в Приложение 1, етикетът също включва думите "ЕС етикет";

(з) количеството на съдържащия се в опаковката препарат, предлаган или продаван на масовия потребител.
Забележка:

За някои препарати има допълнителни изисквания към етикетирането им, съгласно чл. 39 и Приложение 13 на Наредбата.


7.1.1. Окончателен избор на рискови фрази и съвети за безопасност
Въпреки че окончателният избор на най-подходящите рискови фрази и съвети за безопасност се определя преди всичко от необходимостта да се даде цялата нужна информация, трябва да се вземат под внимание и съображенията за яснота и по-лесно възприемане на съдържанието на етикета. С оглед постигане на яснота необходимата информация трябва да се представи с минимален брой фрази.

По отношение на дразнещи, силно запалими, запалими и окисляващи химични вещества и препарати, не е необходимо да се обозначават R- и S-фрази, когато опаковката не съдържа повече от 125 ml. Това правило се прилага и по отношение на вредни химични вещества, които не се предлагат за масово потребление.


Препарати, при които съдържанието на опаковката не надвишава 125 мл:

- ако са класифицирани като "силно запалими", "оксидиращи", "дразнещи" (с изключение на обозначените с рискова фраза R41) или "опасни за околната среда", обозначени със символ N, не е необходимо обозначаването с R- и S- фрази,

- ако са класифицирани като "запалими" или "опасни за околната среда", които не са означени със символ N, е необходимо да се обозначат с R- фраза, но не е необходимо да се означават с S- фрази.
7.1.2. Означения като "нетоксичен", безвреден" и други подобни определения не трябва да се вписват в етикетите или върху опаковките на химичните вещества и препарати, които са предмет на тази наредба.
7.2. Химично наименование/наименования, които се вписват в етикета:
7.2.1. За химични вещества, включени в Приложение 1, етикетът посочва едно от наименованията, с които те са вписани в него.
За химични вещества, които не са вписани в Приложение 1, наименованието се определя според международно възприетата химична номенклатура, както е посочено по-горе в Раздел 1.4.
7.2.2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.) За препарати изборът на наименованията, които се вписват в етикета, се извършва според правилата в чл. 30, 31 и 32 на наредбата.
Забележка:

Относно приложение № 13, В.9 на наредбата:

- наименованието на сенсибилизиращото вещество се избира в съответствие с т. 7.2.1. на това Приложение,

- в случаите на концентрирани препарати, които са предназначени за парфюмерийната промишленост,

- лицето, отговорно за пускането им на пазара, може да идентифицира само едно сенсибилизиращо вещество, което според него е основният агент, водещ до опасност от сенсибилизация.

- по отношение на натурални вещества, химичното наименование може се представи като: "етерично масло от...", "екстракт от...", вместо да се дават химичните наименования на съставките на съответното етерично масло или екстракт.


7.3. Избор на символи за опасност
Видът на символите и знаците за опасност се определя съгласно Приложение 7. Символът се отпечатва в черно върху оранжево-жълт фон.
7.3.1. За химичните вещества, включени в Приложение 1, се прилагат символите и знаците, посочени в него.
7.3.2. За опасни химични вещества, които още не са включени в Приложение 1, както и за препарати, символите и знаците за опасност се определят според правилата, заложени в това Приложение.
Когато за дадено химично вещество са посочени повече от един символ за опасност:

- При задължително използване на символа Е използването на символите F+, F и O е по желание.

- При задължително обозначаване на символите Т+ или Т, използването на символите Хn, Хi и С е по желание,

- При задължително обозначаване на символът С използването на символа Хn u Xi е по желание,

- Ако означението е със символа Xn, символът Хi е по желателен.
7.4. Избор на R-фрази

Формулировката на R-фразите трябва да съответства на тази в Приложение 8.

Където е подходящо, могат да се използват комбинираните R-фрази от Приложение 8.
7.4.1. За химични вещества, включени в Приложение 1, се вписват R-фразите, посочени в него.
7.4.2. За химични вещества, които не са включени в Приложение 1, R-фразите се определят в съответствие със следните критерии и приоритети:

(а) По отношение на опасности, свързани с увреждане на здравето:

(а.1) R-фразите, съответстващи на категорията опасност, онагледена със съответен символ за опасност, трябва да бъдат вписани в етикета.

(а.2) R-фрази, съответстващи на други категории опасност, които не са онагледени със символ в съответствие с Глава втора, Раздел III на наредбата.


(б) По отношение на опасности, произтичащи от физико-химичните свойства:

R-фразите, съответстващи на категорията на опасност, се обозначават със символ върху етикета.

(в) По отношение на опасности за околната среда:

- R-фразите, съответстващи на категорията "опасен за околната среда" трябва да се изпишат на етикета.


7.4.3. За препарати R-фразите се избират според следните критерии и приоритети:

(а) По отношение на опасности, свързани с увреждане на здравето:

(а.1) R-фрази, които отговарят на категорията опасност, илюстрирана със символ. В някои случаи R-фразите трябва да се определят съгласно таблиците към Приложение 12, част В на наредбата. R-фразите на компонентите, влизащи в състава на препарата и определящи категорията му, трябва да се изпишат на етикета.
(а.2) R-фрази, които съответстват на други категории на опасност, характерни за компонентите на препарата, които не са илюстрирани със символ съгласно чл. 33, ал. 3 на наредбата.
(б) По отношение на опасности, произтичащи от физико-химичните свойства:

- Прилагат се критериите, посочени в т. 7.4.3 (а), с изключение на това, че рисковите фрази "изключително запалим" и "силно запалим" не се изписват, когато повтарят буквеното означение на знака за опасност, придружаващ съответния символ.

(с) По отношение на опасности за околната среда:

- R-фраза/и, отговарящи на класифициране в категория "опасно за околната среда" трябва да бъдат обозначени на етикета,

- когато означението е с R50, допълнително се означава с комбинираните фрази R51/53 или R52/53; когато означението е с R 53, се използва комбинираната фраза R50/53.
Като общо правило за характеристика на рисковете, свързани с употребата на препарати, е уместно да се използват максимално 6 R-фрази. В този смисъл комбинираните фрази, включени в Приложение 8, се разглеждат като една обща фраза. Независимо от това правило използваните стандартни фрази задължително трябва да покриват всички основни опасности, свързани с употребата на препаратите. В някои случаи е необходимо обозначаване с повече от 6 R-фрази.
7.5. Съвети за безопасност.
Формулировката на S-фразите съответства на дадената в Приложение 9.

Където е възможно, трябва да се използват комбинираните S-фрази от Приложение 9.


7.5.1. За химичните вещества, включени в Приложение 1, се използват S-фразите, посочени в него. Когато там не са посочени S-фрази, производителят или вносителят може да впише подходящи S-фрази. За вещества, невписани в Приложение 1 и за препарати, производителят посочва S- фрази, в съответствие с критериите на Раздел VI на това Приложение.
7.5.2. Избор на съвети за безопасност

Окончателният избор на съветите за безопасност трябва да се съобрази с рисковите фрази, изписани на етикета, и с предназначението и начина на употреба на химичното вещество или препарат:

- Като общо правило за обозначаване на най-подходящите съвети за безопасност е уместно да се използват максимално 6 S-фрази. В този смисъл комбинираните фрази, включени в Приложение 9, се разглеждат като една обща фраза.

- По отношение на третирането на отпадъците от опасни химични вещества и препарати и техните опаковки трябва се използва една S-фраза, освен в случаите, когато третирането на тези отпадъци и опаковки не създава опасност за здравето на човека или за околната среда. Обозначението на съвет за безопасно третиране на отпадъците и опаковките е особено важно по отношение на вещества и препарати, предназначени за масова употреба.

- Някои R-фрази стават излишни, ако се подберат подходящи S-фрази и обратно. S-фрази, явно съответстващи на използвани R-фрази, се вписват в етикета само, ако с това се цели да се подсили допълнително съответното предупреждение.

- Особено внимание при избора на съвети за безопасност трябва да се обърне на начина и условията на употреба на химичните вещества и препарати, например на последствията от използване в аерозолна форма. Фразите трябва да бъдат съобразени с предназначението и начина на употреба.

- Съветите за безопасност S1, S2 и S45 са задължителни за всички силно токсични, токсични и корозивно действащи химични вещества и препарати, продавани за масова употреба.

- Съветите за безопасност S2 и S46 са задължителни за всички други опасни вещества и препарати (освен за тези, които са класифицирани само като опасни за околната среда), продавани за масова употреба.


Когато фразите, подбрани стриктно според критериите в 6.2, създават претрупаност, неяснота или са явно ненужни по отношение на специфичния продукт или опаковка, някои фрази могат да отпаднат.
7.6. ЕС номер

Ако химичното вещество, обозначено на етикета, е включено в Европейския инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества (EINECS) или в Европейския списък на нотифицираните химични вещества (ELINCS), номерата на химичните вещества в EINECS или ELINCS се обозначават на етикета. Това изискване не се отнася за препаратите.


7.7. Размери на етикета за препаратите
Размерите на етикета ще са следните:

Обем на опаковката

Размери (в милиметри)

- не надвишаващи 3 литра:

ако е възможно, поне 52 х 74

- > 3 литра, но < 50 литра:

поне 74 x 105

- > 50 литра, но < 500 литра:

поне 105 x 148

- > 500 литра

поне 148 x 210

Всеки символ заема най-малко 1/10 от повърхността на етикета, но не трябва да е по- малък от 1 кв. см. Веднага след опаковане на препарата върху една или повече повърхности от опаковката му, трябва добре да се закрепи етикета му.
Информацията, която се изписва върху етикета трябва да се откроява ясно от фона и трябва да бъде с такъв размер и разположение, че да бъде лесна за четене.

Каталог: nsrz -> files -> prz
prz -> Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут готов продукт
prz -> Генерален директор на нсрз списък на продуктите за растителна защита разрешени в Република България в периода между
prz -> Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут
prz -> Генерален директор на нсрз списък на продуктите за растителна защита разрешени в Република България в периода между
prz -> Продукт, фирма Активно
prz -> Р е п у б л и ка б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
prz -> Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут
prz -> С п и с ъ к на продуктите, на които е прекратен срокът на разрешаване (на основание чл. 15 п, ал. 2, т. 1, 2, 3 и чл 15 р, ал. 2 от Закона за защита на растенията) № Търговско наименование


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница