Министерство на земеделието и храните наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите”страница1/8
Дата28.04.2017
Размер1.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


министерство на земеделието и ХРАНИТЕ

НАРЕДБА №21 от 07.07. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година
Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите по мярката:

1. подобряване на сечите за семенно възобновяване на горите, както и продължаване на осветленията за създаване на високостъблени гори;

2. подобряване на качеството и количеството на дървесината чрез провеждане на подходящи лесовъдски дейности (отгледни сечи и кастрене);

3. подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности, както и производството и добива на недървесни продукти от горите.


Глава втора

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Раздел I

Обхват на дейностите

Чл. 3. (1) Финансова помощ се предоставя за подпомагане на следните дейности:

1. осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения на възраст до 10 години;

2. отгледни сечи във високостъблени насаждения и култури до 40-годишна възраст;

3. кастрене на минимум 80 стъбла на хектар в иглолистни гори до 40-годишна възраст;

4. закупуване на специализирана горска техника и оборудване:

а) оборудване за сеч - харвестъри, процесори и моторни триони;

б) машини за извоз и товарене на дървесина - сортиментовози, трактори, кранове и товарачи, въжени линии и лебедки.

(2) Финансова помощ се предоставя и за предварителни разходи за подготовка на проекта, включително разходите за изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд, собственост на физически или юридически лица и общини, технологичен проект за кастрене, подготовка на инвестиционния проект като: подготвителни проучвания, бизнес план, такси за архитекти, инженери и др., свързани с изпълнението на проекта, с изключение на разходи за адвокатски услуги.

(3) Дейностите по ал. 1 са допустими за подпомагане само в недържавни гори.

(4) Дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се провеждат съгласно предвижданията, посочени в действащ лесоустройствен проект, план или програма за съответната гора.

(5) Дейността по ал. 1, т. 3 се подпомага само ако кандидатът писмено е декларирал, че ще извърши кастрене на не по-малко от 80 дървета на хектар.

Чл. 4. При изпълнение на дейностите по чл. 3, ал. 1 кандидатите се ръководят от изискванията на:

1. Закона за горите и правилника за неговото прилагане;

2. Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

3. Наредба № 6 от 2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България (ДВ, бр. 27 от 2004 г.);

4. Наредба № 15 от 2005 г. за реда и условията за регистрация на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 93 от 2005 г.);

5. Наредба № 31 от 2003 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (ДВ, бр. 76 от 2003 г.);

6. Наредба № 33 от 2004 г. за видовете сечи и методите за тяхното провеждане (ДВ, бр. 70 от 2004 г.).

Раздел II

Финансови условия

Чл. 5. Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.

Чл. 6. (1) Финансовата помощ, отпускана по реда на тази наредба, е:

1. шестдесет процента от общите допустими разходи за проекти в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

2. петдесет процента от общите допустими разходи за проекти, които не отговарят на условията по т. 1.

(2) Проекти в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000 по смисъла на ал. 1 т. 1 са проектите, за които са изпълнени едновременно следните условия:

1. най-малко 75 % от територията, на която се осъществява проектът, се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

2. движимите активи, които се подпомагат, се използват за дейности на територия, най-малко 75 % от която се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000 (в случай че се кандидатства за подпомагане на такива активи).

(3) Кандидатът посочва условията по ал. 2, т. 1 и 2 в заявлението за подпомагане.

(4) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата.

(5) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Чл. 7. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл. 17, ал. 1, т. 2 .

(3) Ползвателят на помощта може да кандидатства за предоставяне на финансова помощ по нов проект след извършване на окончателното плащане по предишен проект, одобрен за подпомагане при условията и по реда на тази наредба, с изключение на общините.

Чл. 8. (1) Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 1000 евро.

(2) Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 600 000 евро.

(3) Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 600 000 евро за периода на действие на ПРСР.

Чл. 9. (1) Максимално допустимият размер на инвестиционните разходи по реда на тази наредба е, както следва:

1. осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения - до 200 евро/ха;

2. отгледни сечи в насаждения и култури до 40-годишна възраст - до 350 евро/ха;

3. кастрене на иглолистни насаждения и култури - до 150 евро/ха;

4. закупуване на специализирана горска техника и оборудване до размера по чл. 8, ал. 2 .

(2) Максимално допустимият размер на разходите по ал. 1 може да бъде актуализиран според конюнктурата на пазара от управляващия орган на ПРСР.Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са предвидени в договора за отпускане на финансова помощ.Чл. 11. (1) Авансовото плащане е в размер до 20 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(4) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(5) Когато ползватели на помощта са общини, в случаите на авансово плащане се изисква писмена гаранция и решение на общински съвет, одобряващо встъпването в дълг в полза на РА в размера по ал. 4.

(6) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 или ал. 5 трябва да покрива срока на договора по чл. 26, ал. 2 , удължен с шест месеца.

(7) Гаранцията по ал. 4 или ал. 5 се освобождава, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.

Чл. 12. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

(2) Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.

(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.

Раздел III

Изисквания към кандидатите

Чл. 13. (1) За подпомагане при условията и по реда на тази наредба могат да кандидатстват:

1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица - собственици на гори с площ, по-голяма от 0,5 ха;

2. общини, притежаващи над 10 ха гори.

(2) Юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1, т. 1 се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.

(3) Юридическите лица по ал. 1, т. 1 са допустими за подпомагане по реда на тази наредба, в случай че не повече от 50 % от капитала им са притежание на публично правни субекти, с изключение на общини.

(4) Едноличните търговци и юридическите лица по ал. 1, т. 1, с изключение на регистрираните по Закона за вероизповеданията, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(5) Подпомагане на дейностите по чл. 3, ал. 1 е допустимо, в случай че кандидатът притежава одобрен или влязъл в сила лесоустройствен проект, план или програма за съответната гора, с която се кандидатства, валиден за най-малко 5 години напред, считано от началото на годината на кандидатстване.

(6) Дейностите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се провеждат съгласно предвижданията, посочени в лесоустройствения проект, план или програма по ал. 5.

(7) За кандидатстване по дейността по чл. 3, ал. 1, т. 4 кандидатът представя бизнес план по образец съгласно приложение № 1 за период не по-малък от 5 години, обосноваващ икономическата ефективност на разхода, с изключение на общините.

(8) При закупуване на специализирана горска техника в бизнес плана се посочва размерът на горските площи, за който техниката ще бъде използвана.

(9) За дейността по чл. 3, ал. 1, т. 4 кандидатът се задължава да поддържа горските площи с размер не по-малък от посочения в ал. 8 за петгодишен период след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(10) Кандидатите по ал. 1 са пряко отговорни за подготовката и изпълнението на всяка от допустимите за подпомагане дейности.

(11) Кандидатите по ал. 1, т. 2, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 84 от 2004 г.), провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по чл. 3, ал. 1 след сключване на договора за отпускане на финансова помощ, с изключение на процедурите за избор на изпълнител за предварителни разходи по чл. 3, ал. 2 .

Чл. 14. Лицата по чл. 13, ал. 1 се подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";

2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;

3. не са в производство по ликвидация, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общините.

Раздел IV

Изисквания към проектите

Чл. 15. (1) Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват на територията на Република България.

(2) Проектите се изпълняват на имоти, собственост на кандидата.

(3) Проектите на кандидати по чл. 13, ал. 1, т. 2 са допустими за подпомагане, в случай че предвижданите дейности съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, приет с решение на общинския съвет.

Чл. 16. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, които не отговарят на изискванията на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.Раздел V

Допустими разходи

Чл. 17. (1) При условията и по реда на тази наредба допустими за съфинансиране са:

1. действително доставените и платени разходи през периода на извършване на дейността за стоки/услуги;

2. предварителните разходи по чл. 3, ал. 2 , които не надвишават 10 % от стойността на допустимите разходи по проекта;

3. предварителните разходи за изработка на бизнес план по чл. 3, ал. 2 , които не надвишават 1 % от стойността на допустимите разходи по проекта.

(2) Разходите по чл. 3, ал. 2 са допустими, в случай че са извършени преди не повече от една година назад, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане.

(3) За разходи, надвишаващи левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал с цел определяне на основателността на предложените разходи, в случай че кандидатът не е възложител по смисъла на ЗОП и НВМОП.

(4) Кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1 представят копия от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел и други характеристики, цена в левове или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описва ДДС.

(5) За предварителните разходи по чл. 3, ал. 2 , извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 при подаване на заявлението за подпомагане представят всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за избор на изпълнител (приложение № 2).Чл. 18. (1) Финансова помощ не се предоставя за разходи за:

1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. закупуване на земя и сгради;

3. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване;

4. лизинг;

5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка;

6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

7. принос в натура;

8. доставка и/или дейност, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът не е получил най-малко три независими оферти;

9. закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност;

10. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;

11. плащания в брой, с изключение на разходи по застрахователни премии.

(2) Предварителните разходи по чл. 3, ал. 2 за изготвяне на бизнес план по реда на тази наредба са недопустими в случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и/или 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР и ведно с одобрения проект по тези мерки е представил бизнес план, изготвен от националната служба за съвети в земеделието.
Глава трета

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I

Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване

Чл. 19. Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане по чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 3 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 30, ал. 1 , чл. 31, ал. 1 и чл. 33, ал. 2 трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА;

2. да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;

3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил.Чл. 20. (1) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА.

(2) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".

(3) При взимане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на МЗХ и РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".

Раздел II

Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане

Чл. 21. (1) Кандидатите за финансова помощ подават в областната разплащателна агенция (ОРА) по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 3 и прилагат документите съгласно приложение № 4.

(2) Областната разплащателна агенция извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.

(3) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОРА връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(4) В случаите по ал. 3 заявлението за подпомагане може да бъде прието в ОРА, при условие че кандидатът подпише декларация, че е запознат с липсите и нередностите на представеното заявление, отбелязал е мотивите и забележките си по направените констатации и въпреки тях желае то да бъде прието.

(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.

Чл. 22. (1) В срок до три месеца от подаване на заявлението за подпомагане РА:

1. извършва административна проверка на представените документи, на заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;

2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.

(2) Решението по ал. 1, т. 2 се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба.

(3) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 4, но свързани с извършването на подпомаганите дейности.

(4) Срокът по ал.1 се удължава в следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.Чл. 23. Проектите с положителен резултат от извършените проверки се разглеждат от Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на РА. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на РА.

Чл. 24. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:

1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 22, ал. 1, т. 1 ;

2. несъответствие с условията по чл. 22, ал. 2 ;

3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 22, ал. 3 ;


4. недостатъчен бюджет по мярката;

5. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 8, ал. 1 .

(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.Чл. 25. Когато сумата на одобрената субсидия по предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, заявленията за подпомагане се одобряват по реда на постъпването им в ОРА с отчитане времето на подаване - дата, час и минута.

Чл. 26. (1) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане.

(2) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.

(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

(4) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.Чл. 27. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

Чл. 28. (1) Ползвателите на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 2 са длъжни в срок до 10 работни дни след сключване на договора/договорите с избран изпълнител съгласно изискванията по чл. 13, ал. 11 , изпълнител на доставка и/или услуга, да представят в РА документите съгласно приложение № 2.

(2) Ползвателите на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 2 започват изпълнение на дейностите по проекта след одобрение от РА на настъпилите промени в графика и стойността на дейностите по проекта, вследствие на избора на изпълнител, съгласно изискванията по чл. 13, ал. 11 .


Глава четвърта

ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I

Изплащане на финансовата помощ

Чл. 29. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.

(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията по чл. 10 , 11 и 12 .Чл. 30. (1) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната Регионална разплащателна агенция (РРА) по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 5.

(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(3) Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.

(4) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 РРА връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 11, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.

(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

(7) В срок до 25 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на РА.

Чл. 31. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната РРА по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 6.

(2) Заявката за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ.Чл. 32. (1) Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите по чл. 31, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.

(2) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 РРА връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено посочване на липсите и нередовностите.

(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 12, ал. 3, съответно чл. 31, ал. 2, отново да подаде заявка за плащане.

(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.Чл. 33. (1) В срок до четири месеца от получаване на заявката за плащане РА:

1. извършва административни проверки на документите, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;

3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;

4. изплаща одобрената помощ.

(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти централното управление на РА с мотивирано писмо уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 6.

(3) Срокът по ал. 1 се удължава:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.

Чл. 34. Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Европейската комисия (ЕК) за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 368, 23.12.2006 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1975/2006).

Чл. 35. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:

1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 ;

2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;

3. ползвателят не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 32, ал. 2 ;

4. се приложи правилото по чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1975/2006.

(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница