Министерство на земеделието и храните наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите”


Раздел II Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контролстраница2/8
Дата28.04.2017
Размер1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Раздел II

Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол

Чл. 36. Одобреният проект се изпълнява в срок до 18 месеца считано от датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ с РА.

Чл. 37. (1) Ползвателят на помощта може да подаде в РА искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценка на основателността на искането.

(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:

1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;

2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;

3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.

(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора за отпускане на финансова помощ до срока по чл. 36 .

(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна РА приема или мотивирано отхвърля исканата промяна.

Чл. 38. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.

(2) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.Чл. 39. (1) За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят на помощта е длъжен:

1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;

2. да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;

3. да не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

4. да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство.

(2) Изискването по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилага при подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на РА.Чл. 40. (1) Ползвателите на помощта са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото - предмет на подпомагане, срещу рискове, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 39, ал. 1 , като са длъжни ежегодно да подновяват застрахователните полици.

(2) Договорът за застраховка следва да бъде сключен с уговорка в полза на РА, както следва:

1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА;

2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.

(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато то се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА.

(4) При настъпване на частична щета ползвателят на помощта е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.Чл. 41. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.

(2) Контрол за изпълнение на условията по договора за отпускане на финансова помощ, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата в Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.

(3) На контрол по ал. 2 подлежат ползвателите на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.

(4) Тези проверки могат да се извършват не по-късно от 5 години след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(5) В случаите, когато МЗХ или ЕК извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на тях и/или на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.

Чл. 42. (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да:

1. намали размера на подпомагане;

2. поиска връщането на вече изплатени суми заедно със законните лихви върху тях;

3. прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 РА определя размера на намалението на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 РА може да поиска връщането на вече платени суми, когато:

1. ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;

2. ползвателят е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба;

3. ползвателят е променил предмета на подпомаганата дейност.

Чл. 43. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 38, 40 или 46 РА писмено предупреждава ползвателя за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.

(2) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаване на писменото предупреждение по ал. 1. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят на помощта не се санкционира.

(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.

Чл. 44. (1) Страните по договора по чл. 26, ал. 2 не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 20 .

(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която ползвателят на помощта или упълномощеното лице е в състояние да го направи.


Глава пета

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 45. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" от ПРСР:

1. наименование на ползвателя на помощта;

2. вид на подпомаганите дейности;

3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.

(2) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект, по който е извършено плащане по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите":

1. личното и фамилното име в случаите, когато ползвателят е физическо лице;

2. пълното регистрирано юридическо наименование в случаите, когато ползвателят е юридическо лице;

3. общината, в която ползвателят живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;

4. общата сума на публично финансиране, отпусната на ползвателя за съответната финансова година, която включва както вноски на Общността, така и национални вноски;

5. вида на подпомаганите дейности;

6. валутата, в която тези суми са били получени.

(3) Данните на ползвателя могат да бъдат публикувани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 и Регламент (ЕО) № 259/2008 и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.Чл. 46. (1) Ползвателят на помощта е задължен да постави на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за подпомагане с обща стойност на проекта над левовата равностойност на EUR 50 000 - на мястото/местата, където се извършва инвестицията.

(2) Табелата по ал. 1 съдържа описание на проекта/дейността, която се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".

(3) Информацията по ал. 2 заема не по-малко от 25 % от табелата.

(4) Знамето на ЕС се изобразява върху табела с правоъгълна форма на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуват кръг съгласно приложение № 7.

(5) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение VI към чл. 58, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Мярка" е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане на приоритетите на ПРСР.

2. "Дейност" е проект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно заложените в ПРСР критерии, който се отнася до и се осъществява от един или повече ползватели на помощ, предвид постигането на поставените в ПРСР цели.

3. "Проект" е заявление за подпомагане заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.

4. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г. и Българско специално издание: глава 06 том 8), ще се разглежда като обществен дял.

5. "Ден" е календарен ден, освен ако не е казано друго.

6. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони.

7. "Обществен разход/вложение" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедури за възлагане на договори за обществени работи, за обществени доставки и за обществени услуги (2), ще се разглежда като обществен дял.

8. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 26 от Регламент (ЕО) № 1975/2006.

9. "Принос в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания в брой, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.

10. "Разходи за инвестиции за обикновена подмяна" са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.

11. "Икономическа ефективност" е генериране на доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на предприятието за периода на бизнес плана.

12. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след извършване на преглед на документите към заявлението за подпомагане.

13. "Материални и нематериални активи" са понятия по смисъла на Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ (ОВ L 302 , 01.11.2006 г.).

14. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансира част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР. Основанията за отказ са регламентирани в тази наредба, както и в цялото българско и европейско законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република България.

15. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 56 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 г.

16. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.

17. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.

18. "ЕО" е Европейската общност.

19. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си:

а) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружниците;

в) лицата, които съвместно контролират пряко трето лице;

г) лицата, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

20. "Форсмажорни обстоятелства" са:

а) смърт на ползвателя;

б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя;

в) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота.

21. "Места по националната екологична мрежа Натура 2000" са защитените зони по чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

22. "Гора" е земна площ, която се простира върху повече от 0,5 ха с дървета на височина над 5 м и със склопеност над 10 % или дървета, които могат да достигнат тези прагови стойности in situ. Тук не се включва земна площ, която е с преобладаващо земеделско или градско ползване.

Включват се и зони в процес на презалесяване, които все още не са достигнали, но се очаква да достигнат склопеност от 10 процента и височина на дърветата 5 метра, както и зони временно на дънери в резултат от човешка дейност или природни бедствия, за които се очаква да се възстановят.

Горите включват горски пътища, противопожарни просеки и други малки открити площи, гори в национални паркове, природни резервати и други защитени зони, като тези от специален научен, исторически, културен или духовен интерес.

Горите включват дървета, служещи за прегради срещу вятър, полезащитни пояси и коридори от дървета с площ над 0,5 ха и ширина над 20 м.

Групи дървета, част от земеделското производство, като например овощни насаждения и агролесовъдните системи, се изключват от дефиницията за "гори". Дърветата в градските паркове и градини също се изключват от тази дефиниция.

23. "Високостъблени гори" са горите със семенен произход.

24. "Издънкови гори" са горите, формирани от издънки (пънови, коренови) след изсичане на широколистни насаждения.

25. "Издънково насаждение" е насаждение, формирано от издънки (пънови, коренови) след изсичане на насаждението.

26. "Горски култури" са гори, създадени или възобновени по изкуствен начин чрез залесяване на фиданки или сеене на семена.

27. "Лесоустройствен проект" е проект за горите и земите от горския фонд и съдържа проучвания и решения за териториалното устройство, инвентаризацията на горския фонд, комплекс от горскостопански мероприятия за осигуряване на оптимален режим на ползване и възпроизводство на горите и дивеча, опазване на биологичното разнообразие и абиотичните компоненти на природния комплекс, рекреационното ползване на горите, обосновка на икономическия, екологичния и социалния ефект от изпълнението на проекта.

28. "Лесоустройствен план" е план за горите и земите от горския фонд, който се изработва в цифров и в графичен вид въз основа на специализираната карта за горите и земите от горския фонд и съдържа кратки данни за местоположението на гората, разположение, почвена, хидрографска, петрографска и климатична характеристика. В него се включват данни за тревната и дървесната растителност, дивеча, административната принадлежност, задължителните лесовъдски мероприятия и обосновка за провеждането им.

29. "Лесоустройствена програма" е програма, която съдържа точно изброяване и посочване по години на задължителните лесовъдски мероприятия, които следва да се провеждат във всеки участък от гора, независимо от собствеността й.

30. "Отгледна сеч" е лесовъдска дейност, провеждана от възникването или създаването на насаждението до достигане на неговата зрялост.

31. "Осветление" е отгледна сеч, която се провежда от създаването или възникването на насаждението или културата до неговото склопяване. С осветленията се регулират съставът и произходът на насажденията и се извършват по следните начини: отсичат се или се пречупват нежеланите дървесни видове или издънки; отглеждане на повредения широколистен подраст чрез подрязване на пънче.

32. "Прочистка" е отгледна сеч, която се провежда от склопяване на насажденията до възрастта, в която започва интензивно нарастване на дърветата по височина. С прочистките се контролират съставът, произходът и качеството на дърветата в насажденията.

33. "Прореждане" е отгледна сеч, която се провежда в периода на интензивен растеж на дърветата по височина и с нея се контролира броят на дърветата с желани качества, осигуряват се условия за нарастването им по височина и същевременно се подобрява и поддържа стабилността на насажденията.

34. "Отгледни сечи до 40 год." са "осветления", "прочистки" и "прореждания", извършвани за подобряване на състава, растежа и устойчивостта на насаждения и култури до 40-годишна възраст.

35. "Кастрене" е лесовъдско мероприятие, което се провежда с цел подобряване на качеството на произвежданата дървесина и подпомагане на естественото самоокастряне на дървостоите. Провежда се в насаждения и култури с висок бонитет и в добро здравословно състояние в крайните редове на защитните горски пояси, покрай пътища и железопътни линии. Кастрене не се провежда в насаждения, за които съществува опасност от ветровали, снеголоми и снеговали. Извършва се след първото прореждане, при максимален диаметър на дърветата до 18 см. Височината на кастрене е 5 - 6 м и може да се извършва еднократно или на два пъти. Състои се в отсичане на клоните до тяхната основа (не повече от 2 см от стъблото) на височина 5 - 6 м - еднократно или на два пъти. На кастрене подлежат ограничен брой желани дървета в насаждението - не по-малко от 80 бр./ха.

36. "Харвестър" е специализирана горска машина за поваляне, кастрене и разкройване на сортименти на цели дървета.

37. "Процесор" е машина или устройство за първична обработка на обли дървени материали, включваща кастрене, разкройване и белене.

38. "Лебедка" е въжено устройство, което може да работи самостоятелно или прикачено към задвижващ механизъм - трактор, камион и др., за извличане на отсечената дървесина от сечището или временния склад до мястото за първична обработка, извозване, товарене или превозване.

39. "Сортиментовоз" е специализиран товарен автомобил, предназначен за товарене и превозване на обли, необработени дървени материали, като може да бъде комплектуван и с ремарке.

40. "Необлагодетелствани райони" са райони съгласно Наредбата за критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., ДВ, бр. 20 от 2008 г.).

41. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.

42. "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО или посредством извършване на неоправдан разход.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г.).

§ 3. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и храните.

Приложение № 1 към чл.13, ал. 7

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Б И З Н Е С П Л А Н

.......................................................................……………………..………………………………(име на проекта)
………………...........................................................................………………..............................

(име на кандидата)

Сума на инвестицията………………………………лв.

Декларирам, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от НК за представени от мен неверни данни.

Подпис/печат: …………......…....................…..
Забележки:

1. Кандидатът номерира, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана! (за физическа лица подпечатването не е задължително)

2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнес плана и спецификата на дейността, за която се кандидатства!

Попълва се в случай, че бизнес планът е изготвено от НССЗ
Заявлението е попълнено със съдействието на НССЗ гр. ..............................................................................

Име, подпис на служителя от НССЗ, попълнил заявлението:

...........................................................................................................................................................

Печат на НССЗ


Обща информация

А

Б

Име на кандидата (физическото лице, юридическото лице , ЕТ)

(съгласно съдебното решение)
Седалище и адрес на управление

(съгласно съдебното решение)
Място на извършване на инвестицията
Телефон за контакти:

Факс:

E-mail:
Предмет на дейност
Собственик/управител на фирмата
Брой на постоянно заетия персонал
Стойност на дълготрайните материални активи (ДМА), съгласно данните от последния счетоводен баланс (в случай, че имат такъв счетоводен баланс)
Млад фермер, подкрепян по мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”

Договор с РА №………………./…………….200…г

Полупазарен стопанин, подкрепян по мярка 141”Подпомагате на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”

Договор с РА №………………./…………….200…г


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница