Министерство на земеделието и храните наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите”страница3/8
Дата28.04.2017
Размер1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

I. Въведение

1. Кратко описание на проекта

 Сектор


 Цели (описват се целите на организацията, свързани с политиката на производство и продажби)

 Необходима инвестиция

 Срок за изпълнение

 Връзка на проекта с други такива

 Необходимо е да се посочи периода от годината, в който се предвижда да се реализира инвестицията (аргументира се сезонността й)
2. Очакван резултат след завършване на проекта

 Предвиждан ръст

 Подобряване качеството на продукцията

 Подобряване асортимента на продукцията

 Въздействие върху околната среда и др.

II.Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност

1. Кратка информация за дейността на кандидата

 Датата на започване на дейността

 Описание на дейността (производство, технология, продукция, услуги, капацитет)

 Приоритет и основни продуктови тенденции

 Налични активи за осъществяване на дейността

2. Правен статут

(Кандидатът посочва правния си статут – юридическо лице, едноличен търговец или физическо лице, претърпените и планирани преобразувания)3. Организация, структура и управление

(Кандидатът описва организационната структурата на управление, квалификацията и професионалния опит на управляващите и персонала)

4. Пазарна среда.

 Начини за повишаване на конкурентоспособността

 Пазарен сектор, в който кандидатът развива дейността си. Как очаквате да се развие пазара в бъдеще и под влияние на кои фактори:

- Увеличаване на конкуренцията на местно ниво

- Промени в потребителското търсене

- Чуждестранна конкуренция (ако е приложимо)III. Финансов план

1. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и клиенти.

А. Обект и източници за финансиране на проекта.

Таблица 1 Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проекта(лева)

Инвестиция

Единична цена

Стойност*

Включително

Вид

Модел, порода, тип, сорт, други

К-во

Мярка

Собствени средства (%)

Кредит (%)

Други (%)

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И


ОбщоПосочва се валутният курс използван за изчисление стойността на инвестицията
Таблица 2 Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта

(лева)

Инвестиция

Единична цена

Стойност*

Включително

Вид

Модел, порода, тип, сорт, други

К-во

Мярка

Собствени средства (%)

Кредит (%)

Други (%)

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И


ОбщоПосочва се валутният курс използван за изчисление стойността на инвестицията

Б. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект.

Таблица 3 Етапи при изпълнение на инвестиционния проект(лева)

Дейност/ Активи

Дата на реализация/ Придобиване

Дата на въвеждане в експлоатация

Стойност

А

Б

В

Г

Общо
*Кандидатът описва: дейностите/активите, които са обект на инвестицията, в колона А; датата на реализация/придобиване на всички описани активи, в колона Б; датата на въвеждане в експлоатация, в колона В; стойността на активите, в колона Г; за “Общо” в колона Г сумата на всички необходими средства.

В. Обособени етапи за реализация на проекта, в случай че се кандидатства за междинно плащане

Таблица 4 Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно плащане (допуска се не повече от едно междинно плащане, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от два етапа)
Етап

Подробно описание на дейността/ актива

Стойност

(лева)


А

Б

В

12Общо*Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в два етапа, като първият от тях съответства на междинното плащане, за което кандидатства, в колона Б; за “Общо” в колона В сумата на всички необходими средства.

В случай, че не се кандидатства за междинно плащане, Таблица 4 не се попълва.
Г. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект.

Таблица 5 Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията)(лева)

Дейности

Вложени средства

Източник

А

Б

В
* Попълва се в случаите, когато кандидатът е извършил дейности по реализация на инвестицията преди датата на кандидатстване за финансиране

Кандидатът посочва: дейностите по реализация на инвестицията преди датата на кандидатстване, в колона А; вложените до момента средства при осъществяване на посочените дейности, в колона Б; източника на вложените средства, в колона В.
Д. Доставчици

Таблица 6 Настоящи доставчици(лева)

Доставчици

Вид на доставките

% от доставките

А

Б

В
* Кандидатът посочва: име на доставчика, в колона А; вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността), в колона Б; процент от доставките, в колона В – изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид.
Таблица 7 Бъдещи доставчици

Доставчици

Вид на доставките

% от доставките

A

Б

В
* Кандидатът посочва: име на доставчика, в колона А; вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността), в колона Б; процент от доставките, в колона В – изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид.
След попълване на Таблицата кандидатът посочва защо е предпочел посочените доставчици
 Мотиви за избор на посочените доставчици пред други такива.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................


Е.Клиенти.

Таблица 8 Настоящи клиенти(лева)

Клиенти

Вид на продукцията/услугите

% на продажби

Годишни продажби

А

Б

В

Г

* Кандидатът посочва: име на всички настоящи клиенти, в колона А; вид на продаваната продукция/услугите, в колона Б; процентно съотношение на продажбите, в колона В – изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби, в колона Г.
Таблица 9 Бъдещи клиенти

(лева)

Клиенти

Вид на продукцията/ услугите

% на продажби

Годишни продажби

А

Б

В

Г

* Кандидатът посочва: име на всички бъдещи клиенти, в колона А; вид на продаваната продукция/услугите, в колона Б; процентно съотношение на продажбите, в колона В – изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби, в колона Г.
Таблица 10 Продукция за износ

(лева)

Клиенти

Вид на продукцията/ услугите

% на продажби

Годишни продажби

(в лева)

А

Б

В

Г

Настоящи


Бъдещи


* Кандидатът посочва: име на всички настоящи и бъдещи клиенти, в колона А; вид на продукцията за износ в колона Б; процентно съотношение на продажбите, в колона В – изчислява се, като количеството изнесена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби, в колона Г.
2. Финансово икономически статус – приходи и разходи

А.Приходи

А.1. Приходи от дейността
Таблица 11 Производствена програма

(лева)

Вид продукция* по години

Мярка

Количество/ средногодишна натовареност

Продукция

Средна цена за единица продукция

Приходи от продажби на продукция

за износ

за местния пазар

за собствено потребление


за

износ**

за местния пазар

за износ

за местния пазар

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

Предходна година/ Последен отчетен периодОбщо

І-ва годинаОбщо

ІІ-ра годинаОбщо

ІІІ-та годинаОбщо

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница