Министерство на земеделието и храните наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите”страница4/8
Дата28.04.2017
Размер1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

* В колона А се посочват видовете продукти, които кандидатът произвежда и които са пряко свързани с инвестицията, за която кандидатства. В случай, че даден вид продукция на кандидата е свързан косвено с дейността, в която се инвестира, тя се описва в Таблица 16 „Други приходи”.

**Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ

Таблица 12 Среден добив от дка.Тип гора

(иглолистна, широколистна, смесена, друга)

Предходна година/ Последен отчетен период

I година

II година

дкa

Среден добив от дка

дка

Среден добив от дка

дка

Среден добив от дка.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж
Общо площи (дка)


* Кандидатът посочва горите, които стопанисва, декарите върху които се провеждат тези сечи и средния добив на дървесина от всяка една гора.
А.2. Други приходи

Таблица 13 Други приходи(лева)

Други приходи

(вид)

Предходна година / Последен отчетен период

I година

II година

III година

A

Б

В

Г

Д


Общо

* Кандидатът посочва други приходи, свързани косвено с приходите от основна дейност, посочени в Таблица 11”Производствена програма”, в колона А; стойността на реализираните други приходи по вид, за предходната година (отчетен период), в колона Б; предвижданата стойностна други приходи през първата година от периода на бизнес плана, в колона В; предвижданата стойност на други приходи за целия период на бизнес плана, в колони Г и Д; за “Общо” се вписват сумите по колони Б, В, Г и Д.
Б.Разходи

Б.1. Разходи за дейността

Таблица 14 Разходи за суровини, материали и външни услуги(лева)

Вид на разходите

Предходна година / Последен отчетен период

I година

II година

III година

A

Б

В

Г

Д


Общо

* Кандидатът описва подробно вида на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването на дейността, в колона А; стойността на разходите по вид за предходната година (отчетен период) в колона Б; прогнозната стойност на разходите за първата година на периода описан в бизнес плана, колона В; сумите на предвижданите разходи за целия период разглеждан в бизнес плана се вписва в колони Г и Д; за “Общо” се вписват сумите по колони Б, В, Г и Д;
Таблица 15 Разходи за заплати и социални осигуровки

(лева)

Вид на персонала

Брой на заетите лица

Месечно възнаграждение

Общо заплати за година

Социални осигуровки**

Общо за година

A

Б

В

Г

Д

Е

Предходна година / Последен отчетен период

Управленски
Административен
Производствен
Общо
I година

Управленски
Административен
Производствен
Общо
II година

Управленски
Административен
Производствен
Общо
* Кандидатът описва подробно разходите за заплати и социални осигуровки, като посочва: заетия персонал по групи (управленски, административен, производствен), както за предходната година, така и за всички прогнозни години, включени в бизнес плана, в колона А; броя на заетия персонал (по години и по групи), в колона Б; месечното възнаграждение на персонала по групи, в колона В; годишната сума на разходите за заплати, в колона Г (тази сума се получава след попълване на колона Б и В. Сумата в колона В се умножава по броя на заетите лица от колона Б и след това се умножава по 12 месеца); социалните осигуровки (по години и по групи), в колона Д; общите годишни разходи за заплати и социални осигуровки в колона Е (тази сума се получава като се съберат сумите от колони Г и Д; за “Общо” се вписва сумата на разходите по години от колона Е;

** Социалните осигуровки, които са за сметка на работодателя
Таблица 16 Разходи за амортизация (амортизационен план)

(лева)

Актив

Дата на придобиване

Цена на придобиване

Период на експлоатация

Амортиза-ционна норма

Амортизационна квота

Предходна година/ Последен отчетен период

I година

II година

III година

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

ИОбщо

* Кандидатът подробно описва разходите за амортизация (използваният метод на амортизация трябва да бъде съобразен със Закона за корпоративното подоходно облагане), като посочва: вида на актива, в колона А; датата на придобиване на описаните активи, в колона Б; цена на придобиване на описаните активи, в колона В; периодът на експлоатация на описаните активи, в колона Г; амортизационната норма на описаните активи, в колона Д; годишната сума на разходите за амортизация, в колони Е, Ж, З и И; за “Общо” се вписва сумата на разходите за амортизация по години от колони Е, Ж, З и И;
Б.2. Финансови разходи

Б.2.1. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта

Таблица 17 Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта(лева)

Години

Остатъчна сума в началото на годината

Лихви

Главници

Остатъчна сума в края на годината

A

Б

В

Г

Д

Предходна година / Последен отчетен период

I година

II година

III годинаБ.2.2. Погасителен план на привлечените средства

Таблица 18 Погасителен план на привлечените средства(лева)

Години

Остатъчна сума в началото на годината

Лихви

Главници

Остатъчна сума в края на годината

A

Б

В

Г

Д

Предходна година / Последен отчетен период

I година

II година

III година
Таблица 18 Разходи за лихви(лева)

Вид на кредита

Предходна година / Последен отчетен период

I година

II година

III година

A

Б

В

Г

ДОбщо

* Кандидатът описва съществуващите и прогнозните разходи за лихви поотделно за всички кредити описани в Таблици 17 и 18, като посочва: вида на кредита, в колона A; разходите за лихви за предходната година (отчетен период), в колона Б; прогнозните разходи за лихви за целия период описан в бизнес плана, в колона В, Г и Д; за “Общо” се вписват сумите на разходите за лихви по години от колони Б, В, Г и Д;

2.3. Други разходи

Таблица 20 Други разходи(лева)

Други разходи

Предходна година / Последен отчетен период

I година

II година

III година

A

Б

В

Г

Д


Общо

* Кандидатът подробно описва всички други разходи (които не са пряко свързани с инвестицията, а произтичат от приходите, посочени в Таблица 13 «Други приходи»), като посочва: вида на разходите, в колона А; сумата на описаните разходи по вид за последната година (отчетен период), в колона Б; прогнозната сума на описаните разходи (по вид) за разглеждания период, в колона В, Г и Д; за “Общо” се вписва сумата на “другите разходи” по години от колони Б, В, Г и Д;
Б.4. Себестойност

Таблица 21 Себестойност на единица продукция(лева)

Вид на продукта

Видове ресурси, необходими за производство единица продукт

К-во за единица продукция

Мярка

Единична цена

Стойност на разходите за единица продукция по вид

А

Б

В

Г

Д

Е

Общо
Общо
* Кандидатът описва: вида на всеки от продуктите, посочени в Таблица 11 „Производствена програма” и Таблица 13 „Други приходи” (ако е приложимо), в колона А; видове ресурси (суровини, материали, външни услуги и др.), необходими за производство на единица продукция в колона Б; количество на всеки вид ресурс за производство на единица продукция, в колона В; мярка (грам, килограм, брой и др.) на количеството от колона В, в колона Г; единична цена на всеки вид ресурс, в колона Д; стойност на всеки вид ресурс в колона Е; за “Общо” в колона Е се калкулира себестойността на единица продукция;
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница