Министерство на земеделието и храните наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите”страница5/8
Дата28.04.2017
Размер1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3. Прогноза за Нетните парични потоци на проекта и другите дейности осъществявани от кандидата

А. Прогноза за Нетните парични потоци на проекта.

Таблица 22 Прогноза за Нетните парични потоци на проекта(лева)

Индекс

Предходна година/Последен отчетен период

I година

II година

III година

IV година

A

Б

В

Г

Д

Е

I. Приходи:

1. Приходи от продажби
2. Други приходи
Общо приходи (1+2)
II.Разходи

A. Разходи за дейността:

3. Разходи за суровини, материали и външни услуги
4. Разходи за амортизация
5. Разходи за заплати и социални осигуровки
6. Други разходи
Б. Финансови разходи:

7. Разходи за лихви
Общо разходи (3+4+5+6+7)
ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ)
ІV. Данъци и такси
V. Печалба след облагане (ІІІ – IV)
VI. Главници по кредити
VII.Финансиране по Програмата
VІII. Нетен паричен поток (V+4+VII)
Попълва се:

I. Приходи: ред 1 - данните от Таблица 11. Производствена програма; ред 2 - данните от Таблица 13. Други приходи;

II.Разходи: ред 3 данните от Таблица 14. Разходи за суровини, материали и външни услуги; ред 4 - данните от Таблица 16. Разходи за амортизация; ред 5 - данните от Таблица 15. Разходи за заплати и социални осигуровки; ред 6 - данните от Таблица 20. Други разходи; ред 7 - данните от Таблица 19. Разходи за лихви;

ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ): резултатът от разликата между I. Приходи (общите приходи) и II. Разходи (общите разходи);

ІV. Данъци и такси: данъци и такси, съобразно националното законодателство;

V. Печалба след облагане (ІІІ – IV): резултатът от разликата между III. Печалба преди облагане и IV. Данъци и такси;

VI. Главници по кредити: данните от Таблица 17. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта и Таблица 18 Погасителен план на привлечените средства;

VII.Финансиране по Програмата: сумата на финансиране по Програмата;

VІII. Нетен паричен поток (V+4+VII): получава се от сбора между печалбата след данъци, амортизацията и финансирането по Програмата.
Б. Прогноза за Нетните парични потоци на другите дейности на кандидата

Таблица 23 Прогноза за Нетните парични потоци на другите дейности на кандидата(лева)

Индекс

Предходна година/Последен отчетен период

I година

II година

III година

IV година

A

Б

В

Г

Д

Е

I. Приходи:

1. Приходи от продажби
2. Други приходи
Общо приходи (1+2)
II.Разходи:

A. Разходи за дейността:
3. Разходи за суровини, материали и външни услуги
4. Разходи за амортизация
5. Разходи за заплати и социални осигуровки
6. Други разходи
Б. Финансови разходи:

7. Разходи за лихви
Общо разходи (3+4+5+6+7)
ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ)
ІV. Данъци и такси
V. Печалба след облагане (ІІІ – IV)
VI. Главници по кредити
VІI. Нетен паричен поток (V+4)1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница