Министерство на земеделието и храните наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите”страница6/8
Дата28.04.2017
Размер1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

В тази таблица се попълват приходите, разходите и т.н., съгласно указаното в самата таблица, от дейности, които не са свързани с дейността, в която се инвестира.

IV. Показатели за оценка ефективността на инвестицията и финансовите показатели

1. Нетна настояща стойност (NPV)
I. Определение:

NPV отразява ефекта на времето върху очаквания паричен поток през периода на инвестицията. Необходимо и достатъчно условие е NPV да бъде положително число т.е. NPV>0.

II. Формула за изчисление:

Изчисляване NPV на проекта

n NCFt

NPV = - I0 + ----------, където

t=1 (1+r)t

NCF – Нетен паричен поток

I0Сума на инвестицията

NPV – Нетна настояща стойност

r – Дисконтов процент

n– Брой години, за които е изготвен бизнес плана

t – Период равен на една година
Забележка:

NPV>0. Положителна нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток е по-голяма от разходите за проекта (инвестицията) и инвестицията се счита за ефективна.

NPV<0 Отрицателна нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток през периода на инвестицията не е достатъчна за да покрие разходите за инвестицията.

NPV=0 Нетната настояща стойност е равна на нула показва, че сумата от паричните потоци на проекта е точно толкова, че да се възвърне инвестирания капитал.
2. Вътрешна норма на възвращаемост (IRR)
I. Определение:

Показателя NPV е минимален критерий за ефективност на инвестицията, но не е достатъчен, за това е необходимо да се изчисли и показателя IRR.II. Формула за изчисление:

NPV1

IRR = r1 + (r2 – r1) ------------------- , където

NPV1 – NPV2
IRR – Вътрешна норма на възвращаемост

r1 – Дисконтов процент, при който NPV1>0

r2 - Дисконтов процент, при който NPV2<0
3. Индекс на рентабилност (PI)
I. Определение:

Индексът на рентабилност (PI) представлява доходът, който всеки един инвестиран лев ще осигури. Проектът се допуска за одобрение, ако PI >1, тъй като такава стойност на PI осигурява ефективността на инвестицията.


II. Формула за изчисление:

1. Изчисляване PI на проекта

n NCFt

----------

t=1 (1+r)t

PI = -------------------, където

I0

PI – Индекс на рентабилност

NCF – Нетен паричен поток

I0 – Сума на инвестицията

r – Дисконтов процент

n– Брой години, за които е изготвен бизнес плана

t – Период равен на една година
4. Срок на откупуване (PBP)
I. Определение:

Срокът на откупване e очаквания брой години, зa които се възвръща направената инвестиция.II. Метод за изчисление:

PBP – Срок на откупуване на инвестицията в години

I0 – Сума на инвестицията

n– Брой години, за които е изготвен бизнес плана

t – Период равен на една година

tn x I0

PBP (в години) = ------------------------------------------

Сума на дисконтираните NCF

Приложение № 2 към чл.17, ал. 5 и чл. 28, ал. 1

Списък на документите след провеждане на обществена поръчка”  1. Решение и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

  2. Пълно описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции;

  3. Техническа спецификация на обекта на поръчката;

  4. Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специалните изисквания за тяхното представяне, в случай че възложителят допуска варианти;

  5. Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, в случай че критерият за оценка е икономически най-изгодна оценка, а не е най-ниска предложена цена;

  6. Заповед на кмета на общината за одобрение на решението на Комисията за оценка;

  7. Договор за услуга, доставка или работа, сключен между общината и избрания участник в процедурата по ЗОП или НВМОП.

  8. Количествено-стойностни сметки, подписани и подпечатани от избрания изпълнител като неразделна част от договора за услуга, доставка или работа;

  9. Заверени копия на подадените независими оферти.

  10. За мероприятия по осветления и прочистки, отгледни сечи и кастрене - документ за регистрация по реда на Наредба № 31/2003 за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд, на лицето което ще извършва лесокултурните мероприятия и/или дърводобив.


Приложение № 3 към чл. 21, ал.1

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Мярка 122 - Подобряване икономическата стойност на горите

Попълва се от експерт ОРА

(Печат ОРА)

…………………………….……………….

Идентификационен №……………………………..

Дата/час/минутаДАННИ ЗА КАНДИДАТА

ОСНОВНИ ДАННИ

Име на кандидата:
Юридически статут
Единен идентификационен код към Агенция по вписванията или Фирмено дело №
От дата:
Районен съд:
Том:
Регистър:
Страница:
Партиден №
Булстат:
СЕДАЛИЩЕ:
СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ :
Град/село:
ПК:
Област:
Община:
Улица №:
ИЗБРАНА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА

IBAN
BIC код
Име на банката
Адрес на банката
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
Град/село:
ПК:
Област:
Община:
Улица №:
Телефонен номер:
Мобилен телефонен номер:
Номер на факс:
Електронен адрес:
Интернет страница:
УПРАВИТЕЛ/КМЕТ
Име
Презиме
Фамилия
Лична карта №
Издадена от:
На дата:
ЕГН:
ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

/в случай, че документите се подават от упълномощено лице/

Име
Презиме
Фамилия
Лична карта №
Издадена от:
На дата:
ЕГН:
Пълномощно №:
Дата:
Кандидатствам за____________ пореден път за подпомагане по Мярка 122.
Подпомаган съм по Мярка 122  Да  Не
Брой на финансовите подпомагания: _________

Стойност на първото финансово подпомагане:.............................................................Евро

за проект с идентификационен № ..........................................................................................
Стойност на второто финансово подпомагане:.............................................................Евро

за проект с идентификационен № ..........................................................................................


Стойност на третото финансово подпомагане:.............................................................Евро

за проект с идентификационен № ..........................................................................................


Стойност на четвъртото финансово подпомагане:...........................................................Евро

за проект с идентификационен № ..............................................................................................


Стойност на петото финансово подпомагане:..............................................................Евро

за проект с идентификационен № .......................................................................................


ОБЩА стойност на финансовите подпомагания до момента:.................................... Евро

Кандидатствам за междинно плащане по Мярка 122  Да  Не
на стойност ........................ лв. ..................................... (словом), което представлява ......... % от стойността на проекта
Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно плащане (допуска се не повече от едно междинно плащане, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от два етапа)

(лева)

frame1*Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в два етапа, като първият от тях съответства на междинното плащане, за което кандидатства, в колона Б; стойността на активите, в колона В; за “Общо” в колона В сумата на всички необходими средства.

В случай, че не се кандидатства за междинно плащане, тази таблица не се попълва.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Наименование на проекта:

/Моля, посочете вида дейност, за която кандидатствате/
Място на извършване на инвестицията (област, община, гр./с. , имот/и No, отдели, подотдели, др.)
Най-малко 75% от територията, на която се осъществява проекта се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000

и

Движимите активи, които се подпомагат се използват за дейности на територия, над 75% от която се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000 (в случай, че се кандидатства за подпомагане на такива активи)

Да 

Не 


Номера на заповедта/ите на министъра на околната среда и водите за обявяване на местата по националната екологична мрежа Натура 2000, върху които се осъществява проекта (в случай, че са включени такива места)

…………………………….

…………………………….

…………………………….


Инвестиции, за които се кандидатства

1

Осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения на възраст до 15 години;2

Отгледни сечи в гори до 40 годишна възраст;3

Кастрене на минимум 80 стъбла на хектар в иглолистни гори до 40 годишна възраст;4

Закупуване на специализирана горска техника и оборудване:

а) оборудване за сеч - харвестъри, процесори и моторни триони;

б) машини за извоз и товарене на дървесина - сортиментовози, трактори, кранове и товарачи, въжени линии и лебедки.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

/Моля, отбележете приложените към заявлението документи/

Общи документиКопие от документ за самоличност на физическото лице, кмета на общината или представляващия юридическото лице/едноличния търговец;

Удостоверение, издадено от общинската избирателна комисия, удостоверяващо избора на кмета на общината, в случай че кандидатът е община;

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата;

Решение на компетентния орган на юридическото лице/общината за кандидатстване по програмата;

Решение на общинския съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината, в случай че кандидатът е община

Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане за кандидати, регистрирани по Закона за вероизповеданията;

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общините;

Удостоверение, че кандидатът не е в открито производство по несъстоятелност и не е обявен в несъстоятелност, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в случай че кандидатът е регистриран по ЗДДС;

Копие от документ за собственост или акт за общинска собственост върху гори/земи от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане;

Копие от действащ лесоустройствен план, проект, програма за съответната гора в частта отнасяща се до предмета на инвестиция, с която се кандидатства, включително частта с таксационното описание на горите/земите от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане, валиден за поне 5 години напред, считано от началото на годината на кандидатстване.

Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда;

Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.), само за проекти, включващи дейности в местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

За кандидати по чл. 13, (1), т. 1 - копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в лева или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описва ДДС. Контрагентът/тите – местни лица следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а контрагентът/тите - чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

За кандидати по чл. 13, (1), т. 1 - най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, в случай че доставките/услугите, оферирани от един доставчик/изпълнител са на стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в лева или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на предварителния или окончателния договор с избрания оферент и се придружават от технически спецификации в случаите на закупуване на специализирана горска техника и оборудване. Оферентите – местни лица следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена - за кандидати по чл. 13, (1), т. 1;

Копия от договори за предоставяне на услуги за подготовка на проекта, включително разходите за изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд, собственост на физически или юридически лица и общини, технологичен проект за кастрене, подготовка на инвестиционния проект като: подготвителни проучвания, бизнес план, такси за архитекти, инженери и др., свързани с изпълнението на проекта с изключение на разходи за адвокатски услуги (при кандидатстване за финансиране на тези услуги);

Копия от разписки и/или фактури за предоставяне на услуги за подготовка на проекта, включително разходите за изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд, собственост на физически или юридически лица и общини, технологичен проект за кастрене, подготовка на инвестиционния проект като: подготвителни проучвания, бизнес план, такси за архитекти, инженери и др., свързани с изпълнението на проекта с изключение на разходи за адвокатски услуги, в случаите когато разходите са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане;СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ

1.

Мероприятия по осветления и прочистки ,отгледни сечи, кастрене:
а

Лесоустройствен проект, план или програма за осветления и прочистки, отгледни сечи или Технологичен проект за кастрене, включително частта с таксационното описание на горите, в които ще се извършват мероприятиятаб

Документ за регистрация по реда на Наредба №31/2003 за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд на лицето което ще извършва на лесокултурните мероприятия и/или дърводобивав

Количествена сметка на предвидените мероприятия, одобрена от Регионална дирекция по горите (РДГ)2.

Закупуване на специализирана горска техника и оборудване
а

Бизнес план (по образец), с изключение на общини.б

*Счетоводен баланс за последния отчетен период.в

*Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период, заедно със справка за приходите и разходите по видове икономически дейности.г

*Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за последния отчетен период;д

Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за подпомагане, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена;*Документите не се изискват за кандидати физически лица и общини.

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница