Министерство на земеделието и храните наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите”


ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения редстраница7/8
Дата28.04.2017
Размер1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред.


ДЕКЛАРАЦИИ

Декларирам, че:

1

Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите”2

Нямам изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”3

Нямам изискуеми публични задължения към държавата4

Не съм подпомаган по други програми за същата инвестиция5

Имам осигурени финансови средства за извършване на инвестицията по проекта6

Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис7

Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства, да бъдат проверени на място от служители на Разплащателната агенция към Държавен фонд “Земеделие”, Министерство на земеделието и храните и упълномощени представители на Европейската комисия8

Известна ми е наказателната отговорност по чл.248 а, ал.2 и чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни и документи
Кандидатствам за сума от _________________________лева

(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред В от Таблицата за допустими инвестиции)
дата/име/подпис на кандидата/печат

Таблица за допустимите инвестиции

Идентификационен №:......................................................Вид на

инвестицията

Марка, модел

Количество

Единична цена

без ДДС

/лева/

Обща сума

без ДДС

/лева/

Обща сума

с ДДС

/лева/

Междинно плащане

Допустими

инвестиции

Одобрено междинно плащане

Одобрена сума

/лева/

1

2

3

4

5

6

7

да

не

да

не

да

не

11А

Сума на инвестицията:
Б

Предварителни разходи за подготовка на проекта, включително разходите за изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд, притежание на частни собственици и общини, технологичен проект за кастрене, подготовка на инвестиционния проект като: подготвителни проучвания, бизнес план, такси за архитекти, инженери и др.,свързани с изпълнението на проекта с изключение на разходи за адвокатски услуги

Предварителни разходи за изработване на бизнес план
В

Обща сума на инвестицията /А+Б/


Забележка: Кандидатът попълва колона 7 само в случай, че кандидатства за невъзстановим ДДС.

Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция
дата/име/подпис на кандидата/печат

Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” по ПРСР


/П о п ъ л в а с е с л у ж е б н о /

УИН:..............................................................................................

УРН:...............................................................................................Информацията по-долу се попълва от кандидата

1. Тип на бенефициента:

/Моля, отбележете подходящата категория:/

Физическо лице, нерегистрирано по някакъв закон 1

Едноличен търговец (ЕТ) 2

Акционерно дружество (ЕАД /АД) 3

Дружество с ограничена отговорност (ЕООД /ООД) 4

Друг едноличен субект (посочете):______________________________________ 5

Община 6


Сдружение на общини 7

Нерегистрирано сдружение на физически лица 8

Кооперация 9

Организация на производители 10

Юридическо лице с нестопанска цел 11

Друго (посочете): ___________________________________ 12
2. Възраст на физическите лица:

Години: ________________________3. Пол1:

Жена 1


Мъж 2


4. Година на старт на дейността на стопанството– бенефициент:________________________г.

5. Размер на стопанството

5.1. Стопанисвани площи от горския фонд: _____________ ха

/Моля, отбележете общия размер на стопанисваните от Вас площи в хектари:/
6. Заявени площи за подкрепа:

/Моля, попълнете таблицата, представяща характеристиките на горските имоти за които търсите подкрепа/


Площ

ха


ЕКАТТЕ2

(нас. място)

Тип гора*


Състав на дърв. видове*

Средна височина на дърветата

МЕТРА


Средна възраст на гората

ГОДИНИ

I

III

V

VI

VII

VIII

Имот 1

...

...

Високостъблени

Горски култури

Издънкови

Иглолистни

Широколистни

Смесени

....

....

Имот 2

...

...

Високостъблени

Горски култури

Издънкови

Иглолистни

Широколистни

Смесени

....

....

Имот 3

...

...

Високостъблени

Горски култури

Издънкови

Иглолистни

Широколистни

Смесени

....

....

* Попълва се преобладаващия тип гора или състав на дървесни видове

8. Подкрепени дейности и разходи:

8.1 Дейности в горите:/Моля, попълнете таблицата, представяща дейностите по горските имоти за които търсите подкрепа/
Обща Площ

Лесоустройствен проект

Осветления

Прочистки

Кастрене

Отгледни сечи

Мерна единица:

Ха

Ха

С-т лв.

Ха

С-т лв.

Ха

С-т лв.

Бр. Стъбла

С-т лв.

Ха

С-т лв.

Имот 1


Имот 2


Имот 3


Общо


8.2. Закупуване на оборудване и машини

/Моля, попълнете таблицата, представяща разходите за закупуване на машини и оборудване, за които търсите подкрепа/Закупуване на оборудване
За добив дървен материал

За изнасяне на дървен материал
Бр.

С-т лв.

Бр.

С-т лв.

ОбщоКаталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница