Министерство на земеделието и храните наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите”страница8/8
Дата28.04.2017
Размер1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Приложение № 4 към чл. 21, ал.1

Списък на документи за подпомагане”I. Общи документи

 1. Заявление за подпомагане включително формата за наблюдение и оценка на проектите (по образец);

 2. Копие от документ за самоличност на физическото лице, кмета на общината или представляващия юридическото лице/едноличния търговец;

 3. Удостоверение, издадено от общинската избирателна комисия, удостоверяващо избора на кмета на общината, в случай че кандидатът е община;

 4. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата;

 5. Решение на компетентния орган на юридическото лице/общината за кандидатстване по програмата;

 6. Решение на общинския съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината, в случай че кандидатът е община

 7. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане за кандидати, регистрирани по Закона за вероизповеданията;

 8. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общините;

 9. Удостоверение, че кандидатът не е в открито производство по несъстоятелност и не е обявен в несъстоятелност, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;

 10. Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в случай че кандидатът е регистриран по ЗДДС;

 11. Копие от документ за собственост или акт за общинска собственост върху гори/земи от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане;

 12. Копие от действащ лесоустройствен план, проект, програма за съответната гора в частта отнасяща се до предмета на инвестиция, с която се кандидатства, включително частта с таксационното описание на горите/земите от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане, валиден за поне 5 години напред, считано от началото на годината на кандидатстване.

 13. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда;

 14. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.), само за проекти, включващи дейности в местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

 15. За кандидати по чл. 13, (1), т. 1 - копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в лева или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описва ДДС. Контрагентът/тите – местни лица следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а контрагентът/тите - чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

 16. За кандидати по чл. 13, (1), т. 1 - най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, в случай че доставките/услугите, оферирани от един доставчик/изпълнител са на стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в лева или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на предварителния или окончателния договор с избрания оферент и се придружават от технически спецификации в случаите на закупуване на специализирана горска техника и оборудване. Оферентите – местни лица следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

 17. Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена - за кандидати по чл. 13, (1), т. 1;

 18. Копия от договори за предоставяне на услуги за подготовка на проекта, включително разходите за изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд, собственост на физически или юридически лица и общини, технологичен проект за кастрене, подготовка на инвестиционния проект като: подготвителни проучвания, бизнес план, такси за архитекти, инженери и др., свързани с изпълнението на проекта с изключение на разходи за адвокатски услуги (при кандидатстване за финансиране на тези услуги);

 19. Копия от разписки и/или фактури за предоставяне на услуги за подготовка на проекта, включително разходите за изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд, собственост на физически или юридически лица и общини, технологичен проект за кастрене, подготовка на инвестиционния проект като: подготвителни проучвания, бизнес план, такси за архитекти, инженери и др., свързани с изпълнението на проекта с изключение на разходи за адвокатски услуги, в случаите когато разходите са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане;

II. Специфични документи по групи разходи:

 1. Мероприятия по осветления и прочистки, отгледни сечи, кастрене:

  1. Лесоустройствен проект, план или програма за осветления и прочистки, отгледни сечи или Технологичен проект за кастрене, включително частта с таксационното описание на горите, в които ще се извършват мероприятията;

  2. Документ за регистрация по реда на Наредба №31/2003 за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд на лицето което ще извършва на лесокултурните мероприятия и/или дърводобива;

  3. Количествена сметка на предвидените мероприятия, одобрена от РДГ.
 1. Закупуване на специализирана горска техника и оборудване

  1. Бизнес план (по образец), с изключение на общини.

  2. *Счетоводен баланс за последния отчетен период.

  3. *Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период, заедно със справка за приходите и разходите по видове икономически дейности.

  4. *Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за последния отчетен период;

  5. Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за подпомагане, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена;

*Документите не се изискват за кандидати физически лица и общини.Приложение № 5 към чл. 30, ал. 1

Списък от документи за авансово плащане” 1. Копие от документ за самоличност на ползвателя или на законния представител на ползвателя;

 2. Копие от документ за самоличност на лицето, подаващо документите (в случай на упълномощаване);

 3. Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават лично от ползвателя;

 4. Банкова гаранция или писмена гаранция и решение на общински съвет, одобряващо встъпването в дълг, в съответствие с изискванията по чл. 11.

Приложение № 6 към чл.31, ал. 1

Списък от документи за междинно или окончателно плащане”


A. Общи документи:

 1. Заявка за плащане (по образец).

 2. Копие от документ за самоличност на ползвателя или законния му представител и на лицето, подаващо документите (в случай на упълномощаване)

 3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от ползвателя на помощта, съгласно сключения договор за отпускане на финансовата помощ.

 4. Удостоверение, издадено от общинската избирателна комисия за избора на кмет на общината (за общини)

 5. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане за кандидати, регистрирани по Закона за вероизповеданията;

 6. Копие от удостоверението за регистрация по ЗДДС или декларация (в случай че няма регистрация), че лицето няма да упражни правото си на данъчен кредит по чл. 74 и чл. 76 от ЗДДС за налични активи и получени услуги по ПРСР (2007-2013), финансирани преди датата на регистрация по ЗДДС (по образец).

 7. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната ТД на НАП в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на Заявката за плащане, с изключение на общини.

 8. Удостоверение, издадено от съответния окръжен съд, че ползвателя не е обявен в несъстоятелност или не е в открито производство по несъстоятелност, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията

 9. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводство (ЗС).

 10. Счетоводен баланс към датата на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС.

 11. Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС.

 12. Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС.

 13. Справка за дълготрайните активи годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС.

 14. Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС.

 15. Копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на ползвателя, доказваща заприхождаването на финансирания актив.

 16. Копие от окончателен договор за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел и други характеристики, цена в лева или евро, срок и начин на доставка, в едно с количествено-стойностна сметка. В договорите се описва ДДС.

 17. Приемо-предавателен протокол между доставчика и ползвателя за доставената стока/услуга, обект на инвестицията, съдържащ подробно описание на техническите характеристики;

 18. Първични счетоводни документи, доказващи извършените разходи.

 19. Платежно нареждане, прикрепено към всяка фактура, което доказва плащане от страна на ползвателя;

 20. Банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя;

 21. Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията в полза на РА, валидна за срок от минимум 12 месеца;

 22. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката, включително банково извлечение;

 23. Декларация от ползвателя за наличие или липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски програми (по образец);

 24. Декларация от всеки доставчик, че предметите на инвестиция не са втора употреба;Б. Специфични документи по видове разходи:
Мероприятия по осветления и прочистки ,отгледни сечи, кастрене:

 1. Протокол за извършените лесовъдски мероприятия, издаден от съответното ДГС/ДЛС.


Закупуване на специализирана горска техника и оборудване


 1. Свидетелство за регистрация на Моторно превозно средство, в случай на закупуване на специализирано транспортно средство за горското стопанство.Приложение № 7 към чл. 46, ал.4

Формат на изображението на знамето на Европейския съюз”ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЗНАМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. Знаме на Европейския съюз
- Символно описание

На фона на синьо небе, дванадесет златни звезди образуват кръг, символизиращ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е фиксиран, като цифрата дванадесет е символът на съвършенство и единение.

В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд трябва присъства под европейския флаг.
- Хералдическо описание

На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни знака/звезди, без върховете им да се докосват.


- Геометрично описание

Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина /размах е един и половина пъти размера на височината/пръта му. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто център е в пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от размера на височината на пръта. Всяка от звездите има по 5 върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета от височината на пръта. Всички звезди са изправени, т.е. единият връх/лъч е вертикален, а два лъча(надолу) са на права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са разположени така, че съответстват на положението на часовете на циферблата на часовника. Техният брой е неизменен/постоянен.


2. Дефиниция на стандартните цветове.


Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС

Жълто ПАНТОНЕмблемата е в следните цветове:

Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС за повърхността на правоъгълника;

Жълто ПАНТОН за звездите.

Международната гама цветове ПАНТОН е много разпространена и лесно достъпна даже за не професионалисти.

Четирицветен процес/технология

Ако се използва четирицветния технологичен процес, двата стандартни цвята не могат да се използват. Те трябва да бъдат възпроизведени, ползвайки четирите цвята на четирицветната технология. Жълто ПАНТОН се получава ползвайки 100% “Процес Жълто”. Смесването на 100% “Процес Циан” с 80% “Процес Магента” дава цвят, много подобен/близък на “Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС”.


Интернет
В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС съответства на цвета RGB:0/0/153 (хексадецимален код: 000099), а Жълто ПАНТОН – на цвета RGB:255/204/0 (хексадецимален: FFCC00) • В случай на монохромна/едноцветна репродукция
Ако имате наличен само черен цвят, очертайте правоъгълника с черно (рамка) и отпечатайте звездите с черно и бяло (на бял фон).Ако имате наличен само син цвят ( той трябва да бъде синьо Рефлекс, разбира се) използвайте го 100%, като звездите се възпроизвеждат в негатив-бяло, а полето/фонът – 100% синьо.

 • В случай на репродукция на цветен фон
Емблемата трябва да се репродуцира за предпочитане на бял фон. Да се избягва разноцветен фон или, във всеки случай, такъв, който не се съчетава със синьото. Ако няма алтернатива на цветния фон, поставете бяла граница/рамка около правоъгълника, като ширината на рамката да бъде 1/25 от височината на правоъгълника.

3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на Интернет адрес:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.
1 Възраст и пол: за физическото лице или едноличен търговец – ползвател, или за управителя на фирмата, ако е юридическо лице

2 Попълва се ЕКАТТЕ на населеното място в чието землище попада преобладаващата част от площта на имота
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница