Министерство на земеделието и храните северноцентрално държавно предприятие дп габровостраница1/3
Дата19.07.2018
Размер416.94 Kb.
  1   2   3
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ГАБРОВО

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУЙНОВЦИ с.Буйновци, общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 6680

ЕИК 2016168050102 E-mail: buinovtsi@scdp.bg
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за провеждане на конкурс за възлагане на дейности в горските територии - добив на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Буйновци

в обекти: 1613,1614,1615,1616,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623

Утвърдил

ДИРЕКТОР: ............................................

/инж. Р. Хараламов/

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:


 1. Копие от Заповед № РД-31 / 09.05.2016 г. на Директора на ТП ДГС Буйновци;

 2. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите;

 3. Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в конкурса;

 4. Указания за подготовка;

 5. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата;

 6. Проект на договор;
 1. Други условия и изисквания към кандидатите;
 1. Технологични планове на подотделите за всеки обект, предмет на процедурата

 2. Декларации /по образец/;

 3. Заявление за участие;

 4. Ценово предложение

 5. Административни сведения /образец/

13. Техническо предложение

2. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ
1. Конкурса е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

2. В конкурса може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия.

3. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

4. Всеки кандидат в конкурса има право да подаде само една оферта за всеки обект.

5. При провеждане на конкурса задължително участват кандидатите или техни упълномощени представители, които представят документ за самоличност.

6. Кандидатите за участие трябва да са търговци, вписани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите по чл. 235 или чл. 241 от Закона за горите, да притежават удостоверение за регистрация за дейността „добив на дървесина” или за дейността „ организация на добив на дървесина и изработване на транспортно - технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи ”.

7. Кандидатите за участие в процедурата трябва да имат сключен трудов договор най -малко с един лесовъд, вписан в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността „планиране и организация на добива на дървесина” или за дейността „организация на добив на дървесина и изработване на транспортно - технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи ” .

8. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, които ще участват при изпълнението на дейността, посочва и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

9. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на кандидат за определен обект или обособена позиция не може да подава самостоятелна оферта за същия обект или обособена позиция.

10. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

11. Не може да участва в конкурса за добив на дървесина кандидат, който :

11.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

11.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

11.3. е в производство по ликвидация;

11.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на СЦДП ДП Габрово и директора на ТП ДГС Буйновци;

11.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

11.6.е лишен от право да упражнява търговска дейност;

11.7. има парични задължения към държавата и към СЦДП ДП Габрово, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

12. Изискванията на т. 11 се отнасят за управителите и членовете на управителните органи на кандидата, както следва :

12.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

12.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

12.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

12.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

12.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

12.6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.

12.7. в случаите по т. 12.1. – 12.6. – изискванията се прилагат и за прокуристите, когато има такива.

13. Изискванията на т. 11 се отнасят и за управителите и членовете на управителните органи на подизпълнителите, когато такива са предвидени да участват.

14. При подаване на офертата кандидатът /когато е юридическо лице – лицата, посочени в т.12.1. – 12.7./ удостоверяват отсъствието на обстоятелствата по т. 11 с декларации по образец.

15. В срока за сключване на договора, кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документ от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по т. 11.1 - представляващ свидетелство за съдимост.

16. Договор не се сключва с кандидат, определен за изпълнител, който в срока за сключване на договор не представи:

16.1. удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

16.2. документ за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за изпълнение на договора;

16.3. свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца;

16.4. документите по т. 16.1. и 16.3. за подизпълнителите в случаите, в които е предвидено участието на подизпълнители.

17. Документите по т. 16 следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие кандидатът представя и оригинала за сравнение.

18. Кандидатите за участие в процедурата трябва да разполагат с необходимата техника за изпълнение на дейността, която следва да е регистрирана, в зависимост от вида и, съгласно действащото законодателство и технически изправна .

19. Обстоятелствата по т. 7 се доказват със заверено от кандидатите копие от трудовия договор и удостоверението /лиценза/ на наетия лесовъд.

20. Когато управителят или някой от членовете на управителните органи на кандидата или физическото лице – едноличен търговец притежава удостоверение за извършване на съответната дейност, кандидатът може да участва в процедурата, без да има трудов договор по т. 19, като обстоятелството, че управителят или член на управителния орган притежава удостоверения за регистрация по т. 7 се доказва със заверено от кандидата копие на удостоверението.

21. Обстоятелствата по т. 20 се доказват с удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията – Търговски регистър или удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, издадено от фирмено отделение на Окръжен съд за търговци, които не са пререгистрирани съгласно Закона за търговския регистър.

22. Обстоятелствата по т. 18 се доказват с :

22.1. Декларация за оборудването, машините и техническите съоръжения, с които кандидатите разполагат за изпълнението на дейността – по образец;

22.2. Документ за регистрация на техниката, в зависимост от вида и, съгласно действащото законодателство и документ за техническата и изправност.3. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ПРИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
1. За юридически лица и еднолични търговци - копие от удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията или следните документи, ако не е регистриран съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР):

1.1. Актуално състояние на съдебната регистрация на кандидата;

1.2. Копие от документ за данъчна регистрация;

1.3. Копие от документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ;

2. За физическо лице - копие от документ за самоличност;

3. Декларация, че кандидатът:

3.1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

3.2. не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

3.3. не е в производство по ликвидация;

3.4. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на СЦДП ДП Габрово и с директора на ТП ДГС Буйновци;

3.5. не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

3.6. не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

3.7. няма парични задължения към държавата и към „СЦДП” ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

4. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за дейността „добив на дървесина”/ „планиране и организация на добива на дървесина”/, или съгласно § 35, ал. 8 от ПЗР на ЗГ удостоверение, издадено по реда на отменения ЗГ и Наредба № 1 / 22.12.2008 год. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд /обн. ДВ . бр. 8/2009 год./ за дейността „ организация на добив на дървесина и изработване на транспортно - технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи ”; /в деня на провеждане на търга, комисията проверява служебно актуалността на удостоверенията, както и проверява актуалното състояние на кандидата от сайта на Агенцията по вписване/.

5. Списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и дейностите, които те ще извършват, и дела на тяхното участие / Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1 – 4 от настоящия раздел се прилагат в офертата и за всеки от тях /. В случай, че не се предвижда участие на подизпълнители се подава декларация – по образец;

6. Плик "Предлагана цена";

7. Заявление за участие;

8. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата;

9. Документ за закупуване на документация за участие в процедурата;

10. Нотариално заверено пълномощно, ако кандидатът участва чрез представител представя се на комисията при откриване на процедурата;

11. Доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката :

11.1. Удостоверение за извършване на дейности в горски територии на търговеца, участващ в процедурата, издадено от ИАГ, за дейността „добив на дървесина”;

11.2. Копие от удостоверението за упражняване на частна лесовъдска практика на частния лесовъд;

11.3. Трудов договор с наетия частен лесовъд;

11.4. Декларация за оборудването, машините и техническите съоръжения, с които кандидатът разполага и ще изпълнява поръчката – по образец.

11.4.1. Заверено от кандидата извлечение от балансовите сметки или счетоводните книги за ДМА, относно притежаваната от кандидата минимален брой техника, осигуряваща извършването на дейността.

11.4.2. Заверено копие от договор за наем, ако техниката е наета. Когато договорът за наем е сключен за срок по-дълъг от една година, същият трябва да е заверен от нотариус.

11.4.3. Документ за регистрация на трактора (тракторите) и крана за товарене по реда на ЗРКЗГТ - заверени от кандидата копия.

11.4.4. Валиден талон за преминал технически преглед на трактора (тракторите) и крана за товарене пред КТИ – заверени от кандидата копия.

11.4.5. Списък на служителите и работниците на кандидата /подписан и подпечатан от кандидата/, отговарящи за извършването на ползването на дървесина, в бройки и съответстващи на изискуемия минимален брой техника, съгласно т.6.2.1 и т.6.2.2 от Заповед № РД-31 / 09.05.2016 г. с приложени заверени копия на:

11.4.5.1. актуална справка на трудовите договори на работниците-/един месец, предхождащ процедурата/

11.4.5.2. справка за регистрация на трудовите договори в НАП

11.4.5.3. СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРИДОБИТА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С БМТ И ЗА ТРАКТОРИСТ, удостоверяващи професионалната квалификация на тези служители и работници на кандидата.

12. Декларации, че не са налице обстоятелствата по т. 3 от настоящия раздел, подадени при условията на т. 11 – 14 от настоящите условия /по образец/;

13. Техническо предложение за изпълнение на дейностите – по образец, съдържащо и информация относно срок за валидност на офертата /не може да е по - кратък от срока, определен от възложителя/ и срок за изпълнение на дейностите/потвърждава се срока, определен от възложителя/;

14. Административни сведения – по образец;

15. Документ за самоличност на лицето, представляващо кандидата – представя се на комисията при откриване на процедурата;
Забележка:

Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1 - 15 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Документите по т. 1 – 15 се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. Заверката следва да е с подпис и печат на кандидата, като на комисията, провеждаща процедурата се представят при поискване и оригиналите на документите за сравнение.  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница