Министерство на земеделието и храните северноцентрално държавно предприятие дп габровостраница2/3
Дата19.07.2018
Размер416.94 Kb.
1   2   3

4. ПОКАЗАТЕЛИ, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТАКритерият за оценка е „Най – ниска предложена цена”.

Ценовото предложение, което кандидата попълва включва :

1. Предлагана цена без ДДС
На първо място се класира офертата , в която е предложена „Най – ниска предложена цена”

5. У К А З А Н И Я З А П О Д Г О Т О В К А

1. Всяка оферта трябва да съдържа документите, по раздел 3. от Документацията открит конкурс по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.


2. Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на предложение .

3. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа към приложените образци на документи, съобразно с изискванията, посочени в Условия за изготвяне на предложения от закупената документация .

4. Максималният срок за валидност на офертата е посочен в заповедта за открития конкурс.

5. В приложената таблица към образеца на оферта участникът предлага цена за всеки сортимент поотделно за даден подотдел като се посочи и получената обща цена за обекта.

6. Участниците попълват приложените образци на документи, ръководейки се от минималните задължителни реквизити , упоменати в тях .

7. Офертата се представя в Запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично. Върху плика участникът посочва ЕИК, ако е вписан в Търговския регистър, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа:- документите, посочени в т. 3 до т. 12.3.3., т.14 от „Списък на документите, които следват да бъдат представени от кандидатите при участие в открит конкурс”, „Оферта на кандидатите трябва да съдържа следните документи” от условията за изготвяне на оферта за открит конкурс по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти :

- Запечатан, непрозрачен плик с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, наименование на обектите, за които подава офертата, който да съдържа „Ценово предложение” на кандидата – по приложеният образец. Посочената в офертата цена е без ДДС. Предложение, в което предложената цена без ДДС е по - висока от началната, не се класира.

Пликовете се надписват по следния начин:

Наименование на Кандидата :……..

Адрес за кореспонденция :…

Телефон, факс, електр. адрес:……

ЕИК :…………
Открит конкурс за възлагане изпълнението на добива на дървесина в

Обект № №……


До Северноцентрално ДП ДП –

ТП ДГС Буйновци с.Буйновци
Плик № 1


Наименование на Кандидата :……..

Обект №№……

„Предлагана цена”
8. Предложение, представено след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се приема и предложение в плик, който е прозрачен, незапечатан или с нарушена цялост. Такова предложение незабавно се връща на кандидата и това се отбелязва в регистъра.
6. ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. Когато при започване на процедурата не присъства представител на някой от кандидатите, подали документи за участие комисията отстранява кандидата от по – нататъшно участие, без да отваря плика с офертата му.;

2. Комисията по провеждането на процедурата декласира кандидат, който не е представил някой от изискуемите документи или те са представени във вид и съдържание, различни от определените в условията ;

3. Комисията декласира кандидат, който при провеждането на процедурата пречи или не спазва реда за провеждането й;

4. Декласира се кандидат, който е спечелил съответния обект, когато се установи по надлежен ред, че е посочил неверни данни в декларациите или е представил документ с невярно съдържание ;

5. Декласира се кандидат, който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

6. Предложения, подадени в плик „Предлагана цена”, които не отговарят на предварително обявените от възложителя критерии, не участват в класирането.


проект

7. ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

на територията на ТП ДГС Буйновци, с. Буйновци

Днес, ……….г., на основание Заповед № / г.на Директора на ТП ДГС Буйновци във връзка чл.23, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, в качеството му на възложител на основание чл.35 ал.1 се сключи настоящия договор за добив на дървесина между:

1. Северноцентрално ДП ДП – Габрово чрез ТП Държавно горско стопанство Буйновци с ЕИК № BG2016168050102, представлявано от инж. Румен Николов Хараламов – Директор, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

2. …………….. със седалище и адрес на управление гр./с ……………., ул.”……………………” №.., ЕИК/БУЛСТАТ/ …………, регистрирано по ф.д. №…../……г. на …….ОС, представлявано от …………………….. с ЕГН ……………….., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна при следните условия:ПРЕАМБЮЛ
Страните се споразумяха за следното, като определиха понятието:

"Неизпълнение" означава неизпълнението по количество, качество и време на всяко едно от задълженията на Изпълнителя по настоящия Договор, а също така и:

(а). която и да е декларация или гаранция, които са направени съгласно този Договор, или които се считат за направени от Изпълнителя по настоящия Договор или съгласно Договора, се окаже невярна или заблуждаваща в каквото и да е отношение;

(b). Изпълнителят не изпълни, което и да е задължение, произтичащо от този Договор или от приложимите Закони; или

(c). възникването на каквото и да е неизпълнение, определено като такова, според който и да е друг договор, по който Изпълнителя и Възложителя са страни и различно от случаите на Неизпълнение, описани в a/. и b/. по-горе.

(d). “Неизпълнение по количество”означава, че не са отсечени всички маркирани дървета или не е усвоена цялата площ при цялостно отсичане на дървостоя.1. Предмет и срок на договора
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши със свои сили и технически средства сечта, включително почистването на сечището, извоза, разкройването, рампирането на временен склад на маркирана дървесина, съгласно утвърдения от директора на ТП ДГС Буйновци технологичен план в обект ………, отдели…………….

1.2. Настоящият договор влиза в сила от ………………….

1.3. Крайният срок на договора е срокът на последното позволително за сеч.…. г. Позволителните за сеч и извоз се издават в присъствието на лицензирания лесовъд на изпълнителя в едноседмичен срок от влизане в сила на настоящия договор.


2. Цени, начин и условия на плащане

2.1.Стойността на услугата по т.1.1 от настоящия договор, възлиза на общо ………..лв. /…………………………………../ без ДДС, като същата е изчислена на база прогнозните количества сортименти в обекта и одобрен график за очакваните приходи и разходи, съгласно приложената спецификация:


СПЕЦИФИКАЦИЯ


ДГС Буйновци-  Обект № …….. , насаждения :… бр.
Отдел

Кат.

Сортимент

Д. вид

Количество
Дост. Ед.цена

Стойност лв.

/без ДДС/
Едра

Трупи за бичене от 18 до 29Средна

Технологична дървесинаСредна

Технологична дървесинаДребна

Технологична дървесинаДърва

Технологична дървесинаДърва

Технологична дървесинаДърва

Дърва за горенеДърва

Дърва за горене
Общо:

Отдел: ……

…….
……….

2.2. При добив на по-голямо количество сортименти от прогнозните, посочени в таблицата, те се заплащат съгласно достигнатите цени. При добив на невключени в приложената таблица сортименти, отговарящи на БДС, страните по договора сключват допълнително споразумение.

2.3.Фактурирането се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единичните цени съгласно таблицата по т. 2.1., на база на подписани двустранни приемо – предавателни протоколи за действително добито количество дървесина в обекта.

2.4. Стойността на услугата се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база на издадените фактури по т.2.3. касово или по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

банка:..................................................

BIC:....................................................

IBAN:..................................................
3. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от действието на договора да осъществява контрол по изпълнението му по отношение на качеството, количеството, стадии на изпълнение, срок и др., без това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разпорежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лицето на упълномощен негов представител /началник склад/дърводобивен обект, горски надзирател/г. стражар/, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави удръжки от гаранцията по 4.1.1, в случай на констатиране на отклонения в качеството на работата и срока й на изпълнение, както и да прихване начислените по реда на настоящия договор неустойки, както и разходите по т. 4.1.7.

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати уговореното възнаграждение в сроковете и по начина, уговорени в т. 2.1. и т. 2.4. от настоящия договор.

3.4. Ако възложеното е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме работата.

3.5. Ако при приемане на работата по настоящия договор се установи, че са налице недостатъци и несъответствия при извършването, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ алтернативно може да избира между следните възможности:

3.5.1. отстраняване на недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в двустранен протокол;

3.5.2. да бъде намален размера на възнаграждението по споразумение между страните;

3.6. Ако недостатъците са толкова съществени, че добитата дървесина е негодна за договореното ползване, т.е изработеният сортимент е с по-ниска пазарна стойност от този, който е било възможно да се добие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора.

3.7. Установяването на недостатъците се извършва на база на констативен протокол, съставен от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощен негов представител.
4. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

4.1.1. при подписване на настоящия договор да внесе гаранция за добро и срочно изпълнение на договора, а именно сума в размер на ……. лв. /………….лв../. Същата се връща след приключване на сечта и извоза от всички насаждения на обектите и подписване на констативен протокол за освидетелстване на сечищата без забележки между страните по договора, както и за изпълнението на другите дейности посочени в спецификацията.

4.1.2. да осъществява добива на дървесината по график в месеци или тримесечия в зависимост от обема и срока на договора, който график е неразделна част от настоящия договор.

4.1.3. да започне сечта в отдела в 7 дневен срок от издаване на позволителното за сеч.

4.1.4. да отсече, извози и рампира на временен склад само и всички маркирани дървета в обектите, съгласно заложените в технологичния план и в договора изисквания и да извърши почистване на сечището едновременно със сечта, съгласно изискванията на ЗГ.

4.1.5. да предава на възложителя извършената работа с приемно - предавателни протоколи, подписани лично или от упълномощени от него лица.

4.1.6. да осигури лицензирания си лесовъд при издаването на позволителните за сеч и извоз, при предаване на технологичните планове и при освидетелстване на сечищата.

4.1.7. да спазва изискванията на действащите нормативни документи, регламентиращи ползванията на горите, правилата за техническа и противопожарна безопасност при работата в горите, правилата за охрана на труда, като носи отговорност при злополука с наети от него работници и други лица допуснати на обекта.

4.1.8. след приключване на сечта и извоза при повреди на горската инфраструктура, констатирани от назначена от директора на ДГС комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ги отстранява за своя сметка.

4.1.9. да допуска на работа на обекта само лица, с които има валидно сключени трудови договори; да спазва и изпълнява всички нормативни актове за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

4.1.10. всички работници трябва да са преминали курс на обучение за работа в горите и да притежават свидетелство за работа в горите. Копия от документите се предоставят и съхраняват в тръжната документация.

4.1.11. да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване на проверки в хода на изпълнение на договора и да изпълнява всички законосъобразни и целесъобразни негови указания;

4.1.12. при възникване на пожар в или извън договорения обект по време на изпълнение на договора, да предоставя работници и налична техника за дейности, свързани с потушаването му. Направените разходи се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база подписан двустранен протокол. В случай, че пожарът е възникнал по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, негов работник или служител, всички разходи по потушаването му и възстановяването на нанесени щети са за негова сметка;

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в договорените срокове и при договорените условия.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при всяка промяна на фактическите обстоятелства.
5. Сертификация
5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да има сключен писмен договор с работниците, които ще участват в горскостопанските дейности.

5.2. Работниците, които ще извършват съответната горскостопанска дейност да притежават съответните документи, доказващи тяхната правоспособност.

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не наема на работа лица на възраст под 15 години.

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не наема на работа лица на възраст под 18 години за горскостопански мероприятия, ако има опасност това да застраши здравето и безопасността им.

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури задължителни лични предпазни средства и защитно облекло на работниците си, включително: за операторите на моторни триони – каски с антифони и предпазител за очите, светлоотразителни якета/жилетки, обувки с обезопасени бомбета, специализирани предпазни панталони и средства за първа помощ/полева аптечка на работния обект/. За останалите работници в обекта да са осигурени необорудвана каска и светлоотразителна жилетка.

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да води книга за инструктаж на работниците по безопасност и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на действащото законодателство.

5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да инструктира работниците във връзка с процедурите при критични ситуации като инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и водните течения.

5.8. Тракторите и извозната техника да имат валидни регистрационни талони като горска техника в КТИ.

5.9. Тракторите за горскостопанските дейности да са оборудвани с предпазни метални конструкции около кабините и решетка на задното стъкло.

5.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва за изпълнение на поръчката техника в добро техническо състояние /да няма течове на масло и гориво/, която да е оборудвана със средства за абсорбиране на горивосмазочни материали и други химически продукти, с годни пожарогасители и заредени аптечки за първа помощ.

5.11. Във верижните моторни триони и хидравликата на горскостопанските машини е препоръчително да се използва биологично разградимо масло /като такъв смазочен материал могат да се използват олио или подобни естествени растителни/животински масла/.

5.12. Местата за зареждане на моторните верижни триони трябва да разполагат със средства за абсорбиране на горивосмазочни материали и срещу изливане на резервоари.

5.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да постави по пътищата, които осигуряват достъп до действащи дърводобивни обекти, информационни табели по образец, съгласно чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и табели, съгласно чл. 136, ал. 2 от ПЗБУТГ с надпис „Внимание, извършва се сеч!”.

5.14. Работниците да не работят сами /поединично/ при дърводобивните дейности.

5.15. Работниците да се допускат да извършват горскостопански дейности чрез катерене по дървета, почистване след порои, сеч на големи дървета, след преминаване на обучение по съответните дейности да са оборудвани с необходимото предпазно облекло и да не работят сами по посочените дейности.

5.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури най-рационално разкройване и усвояване на дървесината.

5.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска повреди по подраста и оставащите на корен дървета.

5.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска ерозия и уплътняване на влажни и меки почви, повреди на извозните просеки и пътища, като при много влажно време и предпоставки за такива повреди, дърводобивните и извозни работи да се спират временно.

5.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска попадане във водните течения на отпадъчни материали от подготовката на обекта, строителство на пътища или от дърводобивните дейности /напр. остатъци от сечта, клони, дървесина или храсти/.

5.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва безопасните работни практики, като сечта на дърветата се извършва на чрез направа на засек и оставяне на предпазна ивица.

5.21. Да не се подпират и редят фигури с отсечена дървесина върху живи стоящи немаркирани дървета.

5.22. За работниците и членовете на техните семейства, които нощуват в гората да се осигуряват подходящи места за спане, чиста вода и тоалетни. Когато се налага работници на изпълнителя да нощуват в гората за периода на извършване на горскостопанските дейности, то изпълнителят осигурява достатъчно питейна вода и изгражда сухи тоалетни на местата за бивакуване, след съгласуване с ТП ДГС Буйновци.

5.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опазва околната среда /прилежащите територии и извън обекта/ по време на изпълнение на договора, като всички недървесни /битови/ отпадъци да се изнасят след работа и да се извозват до контейнерите за смет в населените места или на регламентираните сметища.

5.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опазва околната среда /прилежащите територии и извън обекта/ по време на изпълнение на договора, като всички химически и горивосмазочни отпадъци и използваните средства за абсорбирането им да се изнасят на регламентираните сметища, а не в контейнерите за смет.


6. Съобщения
1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се извършват в писмена форма /чрез факс, препоръчана поща или на ръка в деловодството на ТП ДГС Буйновци/.
7. Прекратяване на договора
7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, както и да задържи гаранцията по т. 4.1.1., в случай че:

7.1.1. е констатирано нарушение на ЗГ или действащата нормативна уредба, извършено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или наето от него лице и нарушението е извършено в насаждението, обект на този договор;

7.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва някои от уговорените в този договор задължения;

7.1.3. при прекратяване на договора по реда, посочен в точка 3.6 от настоящия договор;

7.2. Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма .

7.3. Настоящият договор може да бъде прекратен при възникване на обективна невъзможност за изпълнение.


8. Неустойки
8.1. Когато Изпълнителят изпадне в неизпълнение, същият дължи неустойка в размер на 0,2 % от стойността на договора, за всеки ден просрочие, до пълното му отстраняване, но не повече от 10 %. В случай, че неизпълнението продължи повече от 30 дни, договорът може да се прекрати едностранно от Възложителя. Неустойка по договора не се дължи при наличие на обективни причини за неизпълнението, констатирани с протокол, подписан от страните по договора.

8.2. В случай на увреждане на стоящи немаркирани дървета, размерът на санкцията е 5 лв. за всяко наранено дърво.

8.3. Когато Изпълнителят изпадне в неизпълнение по отношение изискванията на глава Сертификация, се прилага следната процедура:

т.1. При констатиране на първо нарушение се дава тридесет дневен срок за отстраняване на неизпълнението.

т.2. При констатиране на повторно нарушение се налага еднократна санкция в размер на 50 лв.

т.3. При установяване на следващо нарушение се прилагат общите разпоредби за неизпълнение по т.8.1.


9. Допълнителни разпоредби
9.1. Страните се споразумяха всички съдебни спорове между тях да се разрешават от компетентния съд по местонахождение на седалището на Северноцентрално държавно предприятие ДП.

9.2. С настоящото Изпълнителят изрично и неотменно декларира, че е запознат и се задължава да изпълнява и спазва всички изисквания на горската сертификация, съгласно Временния стандарт на NEPCon за оценка за управлението на гори в България публикуван на адрес:

http://www.nepcon.net

На хартиен носител, стандартът е наличен в административната сграда на ТП ДГС Буйновци.

9.2.1. Изпълнителят дава съгласието си всички обстоятелства по настоящия договор да могат да бъдат установявани с наблюдение чрез технически средства, които изключват възможността за неточно/погрешно възпроизвеждане на изображението и локацията на местонахождението.

9.2.2. Документирането на резултатите, получени от наблюдението, са веществени доказателства, които представляват, но не само – кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, фотоснимки и белязани предмети.

9.2.3. Изпълнителят дава изричното си неотменимо съгласие, установеното по реда на 9.2.1. и 9.2.2. да може да се използва като годно и неоспоримо доказателство пред съд.
10. Допълнителни разпоредби
10.1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

10.2. Настоящия договор може да бъде изменян в случаите и по реда посочен в ЗГ и подзаконовите нормативни актове, при наличието на взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

10.3. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

10.4. Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в писмено споразумение.

Настоящият договор се състави в два идентични екземпляра – по един за всяка от страните по него.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор: /…………………../

/инж. Р. Хараламов/

Гл. счетоводител:

/Ст. П. Стоянов/


8. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ
1. Процедурата се провежда съгласно Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

2. Спечелилият процедурата е длъжен да осъществява добиването на маркираната за сеч дървесина, съгласно изискванията на Закона за горите и други действащи подзаконови нормативни актове.

3. Строителството на технологичните пътища за извоз на дървесина от сечищата до временните складове се извършва от изпълнителя по одобрените от ТП ДГС Буйновци технологични планове.

4. При възникване на проблеми във връзка с прилагането на Закона за възстановяване на собствеността върху земи и гори от горския фонд, явяващи се обективна невъзможност за започване на сечта , на спечелилият процуедурата се възстановяват гаранцията за изпълнение на договора и направените вноски за съответното насаждение. В случай, че сечта е започнала и се наложи принудително спиране по горните причини, се сключва допълнително споразумение.

5. За допуснати от изпълнителя нарушения, същият се санкционира съгласно Административнонаказателните разпоредби на Закона за горите и други нормативни актове.

Образец

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница