Министерство на земеделието и храните северноцентрално държавно предприятие дп габровостраница3/3
Дата19.07.2018
Размер416.94 Kb.
1   2   3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


/поставя се в плик „ ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ”/

Име.............................................................................................................., пълен адрес на оферента/предложителя/......................................................................................................................................................................................................................................................................

/ ТД/ЕТ , ЕИК , Д.№ , Булстат , адрес на управление /

За възложени дейности в Заповед № РД-31 / 09.05.2016 г./добив на дървесина, в обекти №№.............................................................................................................................................., на територията на ТП ДГС Буйновци.............................................................................
на обекта

Извършване на дейността отдел,подотдел от ДГТ


Количество

/м3/


Стойност

лв. /без ДДС/

1613

128а

23
189н

87
190а

149
190р

133
Общо:

392
1614

29г

138
29п

85
Общо:

223
1615

22ц

359


63
Общо:

422
1616

38б

105
46я

150
Общо:

255
1617

36т

142
37л

87
Общо:

229
1618

191п

264
Общо:

264
1619

199б

179
10д

108
199а

273
Общо:

560
16201086
Общо:

1086
1621

146в

75
146г

31
Общо:

106
162299р

44
106а

122
176и

205
176и-1

41
178я

188
Общо:

600
1623

162б

101
163у

105
Общо:

206

Дата : ...............................................................

/ подпис и печат /

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „г” и „д” от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Долуподписаният/ата .............................................................................................(трите имена)

ЕГН........................................., л.к. № ...................................., издадена на ................................от.....................................,адрес:..................................................................................................., в качеството си на ........................................................, както и временно изпълняващ такава длъжност в ......................................................................, ЕИК……………………………………., /регистрирано по ф.д. № ..................... на ......................../, с идентификационен номер по БУЛСТАТ ............................................, със седалище и адрес на управление ...................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на СЦДП ДП Габрово и на ТП ДГС Буйновци.

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация .

Дата : ................... 2016 г. Декларатор : ...............................

гр. .................................. ( подпис )

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а” и „е” от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Долуподписаният/ата ............................................................................................(трите имена)

ЕГН ........................................., л.к. № ...................................., издадена на ...............................от.......................................,адрес:............................................................., в качеството си на ....................................... на ...................................................., ЕИК………………………………………./регистрирано по ф.д. № .................. на ......................./, с идентификационен номер по БУЛСТАТ ..................................., със седалище и адрес на управление .........................................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ :
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс :

1.1. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

1.2. престъпление против стопанството и против финансовата, данъчната и осигурителната системи по чл. 219260 от Наказателния кодекс;

1.3. за подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс ;

1.4. участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от Наказателния кодекс;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

Дата : ................... 2016 г. Декларатор: ...............................

гр. .................................. ( подпис )Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „б”, „в” и „ж” от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Долуподписаният/ата ..........................................................................................

(трите имена)

ЕГН ................................, л.к. № ................................, издадена на ...............................

от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на ....................................... на ...................................................., ЕИК……………………………………………/регистрирано по ф.д. № .................. на ......................./, с идентификационен номер по БУЛСТАТ .................................., със седалище и адрес на управление ............................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ :
Представляваното от мен дружество /в качеството ми на едноличен търговец/ :

1. Не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

2. Не е в производство по ликвидация;

3. Няма парични задължения към държавата и към „СЦДП” ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.


Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация .

Дата : ................... 2016 г. Декларатор : ...............................

гр. .................................. ( подпис )


ДЕКЛАРАЦИЯ

за техническото оборудване, с което кандидатът

разполага за изпълнението на поръчката

Долуподписаният/ата...............................................................................................( трите имена )

с ЕГН ........................................., л.к. № ...................................., издадена на ...........................................от..................................,адрес:................................................................................................................., в качеството си на ..................................................................................................................................... на ..............................................................................................................................................ЕИК……..................., /регистрирано по ф.д. № .................. на ......................./, с БУЛСТАТ.........................................., със седалище и адрес на управление .......................................................................................................ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество или в качеството ми на едноличен търговец разполага/м със следното техническо оборудване за изпълнението на дейността добив на дървесина :

1.верижен моторен трион – ........... бр.

2.специализирани или приспособени горски трактори за извоз на дървесина – .............. бр.

Декларираното по - горе техническо оборудване към момента е изцяло собственост на представляваното от мен дружество или изцяло моя собственост в качеството ми на едноличен търговец и по отношение на правото на собственост върху посоченото оборудване няма претенции от трети лица или други претенции , които биха осуетили или затруднили изпълнението на настоящата поръчка , и/или към момента използвам техническо оборудване,изцяло / частично собственост на …………………………………..……………, въз основа на надлежен писмен документ , като срока за ползване не е по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка и към момента по отношение на правото на собственост върху техническото оборудване няма претенции от трети лица или други претенции , които биха осуетили или затруднили изпълнението на настоящата поръчка.


Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация .

Дата : ................... 2016 г. Декларатор : ...............................

гр. .................................. ( подпис )


Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата/ ,

/собствено бащино фамилно име /

ЕГН , притежаващ/а лична карта № , издадена на от , с постоянен адрес:

в качеството ми на, а именно: _______________________

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

със седалище и адрес на управление: тел./факс , вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК , или вписано в търговския регистър при съд по ф. д. № / г., БУЛСТАТ /ненужното се зачертава/Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При изпълнението на дейностите…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


ще използвам/няма да използвам подизпълнители

/ненужното се зачертава/

Подизпълнители са:

Участието им е на сто от общата цена, предложена за изпълнение на дейността, която включва конкретна част от предмета на дейността, а именно
В случай, че участникът ще използва повече от един подизпълнител се посочват гореописаните обстоятелства за всеки един по отделно, като се посочи за кой обект ще е посочения подизпълнител.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

дата 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:

/подпис/


Образец

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДЪРВОДОБИВА НА МАРКИРАНА

ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ № ......................, ПОДОТДЕЛИ.........................................

НА СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДП ДП ГАБРОВО - ТП ДГС БУЙНОВЦИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че сме запознати с предложените за участие условия в процедурата и всички документи, включени в документацията към нея и всички произтичащи от това обстоятелства.

Ние, подписаните: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от условията по процедурата.

3. Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с предложението и приложенията към него до изтичане на срока на валидност на предложението – до сключването на договор със спечелилия процедурата участник.

В случай, че не подпишем договор по наша вина в този срок, гаранцията за участие остава за сметка на Северноцентрално ДП ДП – ТП ДГС Буйновци, с.Буйновци.

4. Ако процедурата бъде спечелена от нас до подписване на договора, настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и Северноцентрално ДП ДП – ТП ДГС Буйновци, с.Буйновци, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

5. Ако процедурата бъде спечелена от нас при подписване на договора да внесем гаранция за неговото изпълнение, която Северноцентрално ДП ДП – ТП ДГС Буйновци, с. Буйновци ще освободи след приключване на договора.


............20.... г. С УВАЖЕНИЕ:

Подпис и печат

ОБРАЗЕЦ

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1.Официално наименование на фирмата

................................................................................................................................................

2.Седалище и адрес на управление:

област...................................................

гр. /с/........................................................ пощенски код ......................................................

ул. N , жк , блок , вход, етаж, ап.,пощенска кутия .............................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

телефон..............................................., факс / телефакс /...................................................

БУЛСТАТ / ЕИК .............................................

Ид. № по ЗДДС................................................

3.Име, презиме, фамилия и длъжност на лицето, което управлява фирмата

................................................................................................................................................

4. Обслужваща банка............................................................................................................

банкова сметка BIC код ..........................., IBAN ................................................................

5.Лице за контакти – име, презиме, фамилия и длъжност

................................................................................................................................................................................................................................................................................................ адрес......................................................................................................................................

телефон.........................................., мобилен /GSM/..........................................


……………… .................................................

/дата/ /подпис и печат/

/наименование на кандидата/ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в конкурс за добив на маркирана дървесина в Обект №………, в териториалния обхват на ТП ДГС Буйновци

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на дейностите по обявената от ТП ДГС Буйновци процедура на открит конкурс с горепосочения предмет. Предлагаме да изпълним следните обособени позиции: …………............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Разполагаме със следната техника за изпълнение на дейностите:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок дейностите в пълно съответствие с горепосоченото предложението.

ПРЕДЛАГАМЕ :
Срок за валидност на офертата .......................................................................................

/не по – малък от срока, определен от Възложителя/


Срок за изпълнение на дейностите..................................................................................

/посочва се срока, определен от Възложителя/


............2016 г. С УВАЖЕНИЕ:

/подпис и печат/


1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница