Министерство на земеделието и храните „югозападно държавно предприятие“ дп благоевградДата19.11.2018
Размер182 Kb.


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП БЛАГОЕВГРАД

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИНИЩЕ“2777 Добринище,ул. Иван Козарев 9,тел.+3597447 2321,факс:+3597447 2321, e-mail:dgsdobrinishte@abv.bg

Изх. №.12-00-76/09.05.2017г.

УТОЧНЕНИЕ

Към заинтересованите лица за участие в ОТКРИТА процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „ДОБРИНИЩЕ” ЗА СРОК ОТ 36 МЕСЕЦА”


ТП ДГС Добринище уведомява всички заинтересовани лица, че в Приложение № 7 и Приложение № 8 от Документацията за участие са извършени промени.

Коригираните текстове на приложенията са публикувани по – долу.
Срокът за получаване и разглаждане на офертите също е коригиран, както е посочено в Решението за изменение.

С УВАЖЕНИЕ, ............*............

инж. Благой Кишев

Директор ТП „ДГС Добринище”

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.


Приложение №7ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП ДГС „Добринище” за срок от 36 месеца”
Долуподписаният/-на ......................................................................................., ЕГН:................................................., притежаващ лична карта № ............................., издадена на ......................г. от МВР .........................., в качеството ми на ...................................... на ............................................................

(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение) Вписан в ТР на АВ с ЕИК ........................................., със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................

БУЛСТАТ…………………………………………………………….. (за обединения)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
1. Представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

Предлаганата от нас цена за доставка на 1/един/ kWh нетна активна електрическа енергия е: …………. (...........словом............) лева, без ДДС.

(Предлаганата цена се посочва с цифри и словом, с точност до петия знак, след десетичната запетая.)

2. Предлаганата от нас цена включва цената на нетна активна електрическа енергия, цената на доставка на електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката на електрическата енергия, разходи за балансиране, за прогнозиране на потреблението, за изготвяне и администриране на прогнозните графици (на дневните почасови товарови графици), такса за участие в балансиращата група и всички други разходи, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

3. Предлаганата от нас цена за доставка на нетна електрическа енергия не включва определените от КЕВР цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото“, акциз и ДДС.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща такса за участие в балансиращата група, извън предложената от нас цена. В случаите на небаланси на електрическа енергия същите ще са за наша сметка.

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма да се начисляват допълнително суми за излишък и недостиг. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група и не поема разходите за небаланси.


Подпис: .................

Дата: ......................

Име и фамилия: .........................

Длъжност: ...................................


Приложение №8 ПРОЕКТ!


ДОГОВОР

......../....................г.по регистъра на договорите на ТП ДГС „Добринище“

за

Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП ДГС „Добринище” за срок от 36 месеца”


Днес, .................г., в гр.Добринище, общ.Добринище, на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП между:
1. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “Добринище”, ЕИК 2016275060104, с адрес: гр.Добринище, ул. ”Иван Козарев” № 9, община Банско, представлявано от инж. Благой Кишев - Директор и Мария Скабрина - главен счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
2. .................., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ............., със седалище и адрес на управление: ..............., представлявано от ..................., наричано за краткост по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка вписана в Регистъра на обществени поръчки под уникален номер ................................., от друга страна, се сключи настоящият договор, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП ДГС „Добринище” за срок от 36 месеца”
І. ПРЕДМЕТ, МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на нетна активна електрическа енергия и да осъществява задълженията си на координатор на балансираща група при условията на този договор, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за участие и съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай на необходимост, в рамките на срока на действие на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да включи нови обекти, за които ще заплаща консумираната електроенергия по договорената с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема отговорността за балансиране и приема да осъществява дейностите, съпътстващи и свързани с балансирането и с доставката на електрическа енергия (включително планиране, договаряне на конкретни количества електрическа енергия, изготвяне и администриране на графици и др.), за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща допълнително извън цената за доставка по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор.

(3) С подписването на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в групата - непряк член, съгласно ПТЕЕ. В този случай отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ като Координатор на балансираща група осигурява участие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в балансиращата група при условията на равнопоставеност и прозрачност на начина на изчисляване на индивидуалния небаланс и на разпределение на груповия ефект между участника и останалите участници в групата.

(5) Място на изпълнение на доставката на нетна електрическа енергия са обектите на Възложителя :

1. Административна сграда на ТП ДГС "Добринище", с адрес: гр. Добринище, ул. ”Иван Козарев” № 9, общ. Банско,

2.Горски кантон Хижа Гоце Делчев, местност Хижа Гоце Делчев, землище гр. Добринище;

3. Складова база гр. Добринище, ул. „Александър Стамболийски” № 53;4. Гаражи гр. Добринище, ул. „Александър Стамболийски” № 53;

(6) Срокът на този договор е 36 месеца или достигане на предвидения финансов ресурс в размер на 3 600.00 лева без ДДС за целия срок на договора, което събитие от двете настъпи по – рано.

(7) При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП и в случай, че общата прогнозна стойност с включени опции за увеличение до + 20% не е изчерпана, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца.

(8) Стойността на всички доставки по договора, включително и с включена опция за увеличаване до + 20 % не следва да надвишава максимално допустимата стойност на договора в размер на 46 800,00 лева без включен ДДС.

(9) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от 36 месеца , считано от датата на първия регистриран график.
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Цената за доставка на 1/един/ kWh нетна активна електрическа енергия е: ……………. (………словом………) лева, без ДДС.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса за участие в балансиращата група, извън цената по чл. 2, ал. 1. В случаите на небаланси на електрическа енергия същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се начисляват допълнително суми за излишък и недостиг.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща веднъж месечно потребеното количество електрическа енергия, отчетена от измервателните уреди на съответните измервателни точки, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на получаване на оригинал на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Фактурите за потребените количества енергия от обектите на ТП ДГС „Добринище” се издават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се заплащат от същия.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане към него, при условията на чл. 3, ал. 1, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените дейности, приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя/подизпълнителите.

(4) При приемането на дейностите по чл. 3, ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договор за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(5) Чл. 3, ал. 3 не се прилага в случаите по чл. 3, ал. 4.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение за доставеното количество електрическа енергия при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на дейностите по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да спазва разпоредбите, заложени в Закона за енергетика (ЗЕ) и наредбите към него, както и всички нормативни изисквания, заложени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

2. Да включи обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в стандартна балансираща група, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за участие.

3. Да извършва всички необходими действия, така че да осигури изпълнението на настоящия договор и да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.

4. Да извършва доставката на електроенергия с необходимото качество в местата на доставка.

5. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно при невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по този договор.

6. Да осигурява, в качеството на координатор на балансираща група, прогнозиране на потреблението на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извършва планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, като:

• Изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия за обектите на Възложителя, като графиците следва да съобразяват очаквания часови товар.

• Изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.

• Потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графиците за доставка в системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система.• Осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества електроенергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него информация, данни или документи, свързани с изпълнението на договора.

8. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

9. Когато е сключил договор/договори за подизпълнение, при приемането изпълнението на дейностите, предмет на договора/договорите за подизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури присъствието на подизпълнителя/подизпълнителите.

10. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и ПТЕЕ така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.

(3) Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в местата на доставка.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на доставка.

(5) Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и ПИКЕЕ и действащите правила за измерване на количеството електрическа енергия.

(6) Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да отговарят на съответните нормативно-технически документи по отношение на технически и метрологични изисквания и характеристики, описание и точност.

(7) Отчитането чрез средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.

(8) Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този договор, се определят съгласно данните, предоставени от собствениците на средства за търговско измерване.

(9) При установяване на различия между доставените и фактурираните количества и след направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжна да предостави на другата страна в срок от 3 /три/ работни дни притежаваната от нея документация, удостоверяваща количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, с цел да се определи причината за различията.

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква информация, данни или документи, свързани с изпълнението на договора, без това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Да осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без това да пречи на оперативната дейност на изпълнителя.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставеното количество електрическа енергия при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

2. Да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор.

3. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-краткия обективно възможен срок при невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по този договор.
ІV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Чл. 6. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за подизпълнителя за валидни всички приложими разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение в срока по чл. 4, ал. 2, т. 8 от настоящия договор с посочените в офертата му подизпълнители. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на договора в 3-дневен срок от подписването му заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основанията за отстраняване.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да своевременно да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно ЗОП.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изцяло и единствено отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

Чл. 11. Всички условия за изпълнение на договора, определени към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условия от договора носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. В случаите, когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

Чл. 13. Разплащанията по Раздел ІІ от настоящия договор се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 14. Във всички останали случаи плащанията за извършената работа от подизпълнителя се заплащат от възложителя по реда, предвиден в Раздел ІІ от настоящия договор.

Чл. 15. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените от Закона за обществените поръчки случаи.
V. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

Чл. 16. (1) В случай на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 1 % на ден върху изплатената от предходния месец сума до отстраняване на неизпълнението. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от сумата за плащане.

(4) При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава.
VІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 17. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непредвидени обстоятелства, продължили повече от 20 дни. Никоя от страните не може да се позовава на непредвидени обстоятелства, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

(2) Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непредвидените обстоятелства.

(3) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задължението се спира. Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

(4) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

(5) Липсата на парични средства не представлява непредвидени обстоятелства.

(6) В случай на непредвидени обстоятелства, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и приети към момента на установяване на непредвидените обстоятелства доставки.

(7) По смисъла на настоящия договор „непредвидени обстоятелства” са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия, съгласно разпоредбата на § 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

(8) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със съответните документи, издадени по съответния ред от БТПП, град София или от друг компетентен орган.
VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. Настоящият договор се прекратява:

(1) С изтичане срока на договора – 36 месеца, но не повече от 6 месеца след датата на изтичането му в случай на възможната опция;

(2) При достигане на стойността на доставките посочена в чл. 1, ал. 6 или на опцията по чл. 1, ал. 8 от настоящия договор;

(3) По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

(4) Ако е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът или рамковото споразумение да бъдат изменени на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

(5) Ако се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата.

(6) Ако поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

(7) При непредвидени обстоятелства съгласно чл. 17 от настоящия договор.

(8) При отнемане на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейностите по доставка и балансиране на електрическа енергия, считано от датата на отнемането му.

Чл. 19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

(2) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие и без да се дължи неустойка при нареждане на по-висшестоящ орган и при промяна на нормативните актове, касаещи оперативната самостоятелност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно с едномесечно предизвестие договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши клаузите на настоящия договор.
VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в следните случаи:

1. в рамките на срока на договора (36 месеца) при необходимост Възложителят може да увеличи стойността на договора посочена в чл. 1, ал. 6 от настоящия договор в размер до + 20 % (плюс двадесет процента).

2. при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП и в случай, че общата прогнозна стойност по чл. 1, ал. 8 с включени опции за увеличение до + 20 % не е изчерпана, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца.

3. В рамките на срока на договора (36 месеца) при необходимост Възложителят предвижда възможност за увеличаване/намаляване количествата на електрическата енергия посочени в Техническа спецификация – приложение № 2 от документацията за участие.


ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Страните по настоящия Договор следва да отправят всички уведомления и съобщения помежду си само в писмена форма – по пощата, електронен адрес и факс.

(1) Данните за кореспонденция между страните са както следва:

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП ДГС „Добринище“, с адрес:гр.Добринище, ул. ”Иван Козарев” № 9, общ. Банско, e-mail: dgsdobrinishte@abv.bg

2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...................., ................, тел.:..........., e-mail: ………

(2) При промяна на данните, посочени в предходната точка всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната;

(3) За дата на съобщението се счита:

- при лично предаване на съобщението – датата на предаването;

- при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба – датата на доставка, отбелязана върху известието за доставка или на куриерската разписка;

- при изпращане чрез факс – датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.Чл. 23. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

Чл. 24. За неуредените с Договора въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването му се прилага Закона за обществени поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове в страната.

Чл. 25. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна останалите клаузи или договора като цяло.

Чл. 26. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

Чл. 27. В случай, че Изпълнителят няма да ползва подизпълнител/и, клаузите от настоящия договор, касаещи отношенията с подизпълнителя/ите и/или по повод на подизпълнителя/ите, ще бъдат неприложими.
В настоящия договор са използвани някои съкращения, както следва:

  • Закон за енергетиката /ЗЕ/;

  • „Оператор на електропреносна мрежа" /ОЕМ/ - юридическото лице, което администрира сделките с електрическа енергия и има правомощия по чл. 111, ал. 1 от Закона за енергетиката;

  • Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/;

  • Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/.

Настоящият Договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.
Неразделна част от договора са следните приложения:

1. Техническа спецификация Приложение № 2 от съответстващата по обществената поръчка документация;

2. Ценово предложение – Приложение № 7 от офертата на Изпълнителя;

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение№ 3 от офертата на Изпълнителя.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТП ДГС „Добринище“ ……….....................
инж. Благой Кишев:

Директор

Мария Скабрина:

Главен счетоводител

Иван Миков:Юрисконсулт

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница