Министърa на младежта и спортаДата07.08.2018
Размер39.4 Kb.

ДО


МИНИСТЪРA

НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


от БФ ..........................


Относно:

Придобиване на българско гражданство от лице, по реда на чл.16 от Закона за българското гражданство.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
На основание чл. 16 от Закона за българското гражданство, БФ ......................................... се обръща към Вас с молба да бъде открита процедура за придобиване на българско гражданство по натурализация от.............................................../изписват се имената на лицето по паспорт/, гражданин на ................. .
I. Справка за лицето, изготвена от БСФ и съдържаща:


1. Мотивация и аргументи на БСФ за интерес на Република България от натурализацията на лицето или наличие на особени заслуги в областта на спорта

В графата се описва подробно

- заслугите на лицето за българския спорт до момента

- очакван принос за българския спорт в бъдеще, изразен в планирани призови класирания в рамките на националните отбори в съответния спорт

2. Кратка биография


В графата се описват кратки биографични данни

3. Подробна спортна биография

В графата се описва подробно

- спортен стаж

- завоювани призови класирания от ОИ, СП или ЕП /ако кандидатурата е на треньор се описват класиранията на неговите състезатели/

Приложения:  • Протоколи за призовите класирания, посочени в точка 3.

  • Становище от старши треньора на националния отбор на България в съответната възрастова група.


II. Документи, представени от лицето:

1. Мотивирано предложение за придобиване на българско гражданство до министъра на правосъдието от министъра, отговарящ за съответната област, в която Република България има интерес от натурализацията на лицето или в която то има особени заслуги. В предложението се посочва конкретния интерес на Република България от натурализацията на лицето или конкретния принос на лицето в съответната област, в която то има особени заслуги.

2. Предварително писмено съгласие на лицето, което ще придобива българско гражданство с нотариално заверен подпис.

За лица до 14-годишна възраст съгласието се дава от двамата родители. То се дава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

Лице от 14- до 18-годишна възраст дава съгласието лично, със съгласието на родителите. То се подписва от лицето и се приподписва от двамата родители. Съгласието се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите, към съгласието се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.

3. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.

4. Свидетелство за съдимост от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той пребивава дългосрочно в Република България или в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните компетентни органи. В свидетелството за съдимост се посочва, че се издава за целите на производството по българското гражданство.

5. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето пребивава дългосрочно в Република България.

6. Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания по чл. 61, ал.1 от Закона за здравето, психични заболявания по чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето. При липса на ЛКК документът се издава от общоболничната ЛКК на съответната болница. Този документ се издава от съответните чуждестранни органи, ако молителят живее в чужбина.

7. Декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба №1.

8. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена;

9. Автобиография

10. Актуална фотоснимка паспортен формат – 1 брой.

11. Фотокопие от документ, удостоверяващ самоличността на молителя.

12. Документ за внесена държавна такса в размер на 100 лв., внесена по сметка на Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.


Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница