Ministry of agriculture and food bulgarian food safety agencyДата23.02.2017
Размер54.93 Kb.

powerpluswatermarkobject178301673SAFETY EVERY DAY

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
* София,1606,бул.”Пенчо Славейков” №15A

( +359 (0) 2 915 98 20,

+359 (0) 2 954 95 93,

www.babh.nvms.government.bg

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD

BULGARIAN FOOD SAFETY AGENCY
* Sofia, 1606, “Pencho Slaveikov” blvd. 15A

( +359 (0) 2 915 98 20,

+359 (0) 2 954 95 93, www.babh.nvms.government.bg


保加利亚共和国向中华人民共和国出口水产品检验检疫证书
Health Certificate for fish and fishery products intended for export from The Republic of Bulgaria to The People’s Republic of China

Здравен сертификат за риба и рибни продукти, предназначени за износ от Република България за Китайска народна република

I.主管当局信息/ Information of competent authority:/ Информация за компетентния орган

输出国 Country of export/Страна износител
生产国Country of production/Страна производител
主管当局 Competent authority /Компетентен орган
出证部门Department of certificate issuance /Орган, издаващ сертификата :
II 水产品信息 Identification of the fishery products/ Идентификация на рибните продукти

商品名称 Commodity name/Наименование на стоката
学名Scientific name/Научно наименование
包装数量 Number of packages/Брой опаковки
净重 Net Weight/Нето тегло
Preservation temperaturе /Температура на съхранение:
III.水产品来源Origin of the fishery products/ Произход на рибните продукти

产地 Production Place/

Място на производство


加工方式 Processing Type1/Вид преработка
生产模式 Production Mode/Вид производство

养殖 Aquacultured:

Водно култивирани 是Yes/ Да □否 No/ Не □

野生捕捞 Wild Caught

От улов 是 Yes/Да □ 否 No/Не □


养殖区域 Aquaculture area/Зона за аквакултури捕捞区域 Catch Area/Зона на улов捕捞渔船船名及编号 Name & Number of Vessel for the catch/Име и регистрация на риболовния съд生产加工企业名称及注册号

Production and processing enterprise name and registration number/

Име и регистрационен № на производственото и преработвателно предприятие

生产日期 Production Date/Дата на производство:
Date of freezing (if different from the date of production) /Дата на замразяване (ако е различна от датата на производство):
IV运输信息 Information of Transport/Информация за транспорта

发货人名称及地址 Name and address of Consignor/Име и адрес на изпращача收货人名称及地址 Name and address of Consignee/Име и адрес на получателя发货地 Place of dispatch production/Място на изпращане на продукцията
目的地 Place of destination/Място на крайно местоназначение
运输工具信息 Means of transport/Вид транспорт
船只名称 Name of Vessel/Име на кораба
航班号 Flight Number/Номер на полета
其他运输工具信息other transport means/Друг вид транспорт
集装箱号 Container Number/Номер на контейнера
封识号 Seal Number/Номер на пломбата
V健康声明 Health Attestation /Здравна атестация

兹证明:This is to certify that /С настоящото се удостоверява че:

1.上述产品来自主管当局注册的企业。The above fishery products came from the establishment approved by competent authority./ Гореспоменатите рибни продукти, произхождат от предприятие, одобрено от компетентен орган.

2. 该产品在卫生条件下生产、包装、储藏和运输,并置于主管当局监督之下。The products were produced, packed, stored, and transported under sanitary condition, which were under the supervision of competent authority./ Продуктите са произведени, опаковани, съхранявани и транспортирани при санитарни условия, под надзора на компетентен орган.

3. 该产品经主管当局检验检疫,未发现中国规定的有害病菌、有毒有害物质和异物。The products were inspected and quarantined by competent authority and not found any pathogenic bacteria, harmful substances and foreign substances regulated in the P.R. China./ Продуктите са инспектирани и поставени под карантина от компетентен орган и не са открити никакви патогенни бактерии, вредни и чужди вещества, които са регулирани в КНР.

4. 该产品符合兽医卫生要求,适合人类食用。The products meet veterinary sanitary requirements and fit for human consumption./ Продуктите отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания и са годни за човешка употреба.


签发地点 Place of issue /Място на издаване

签发日期 Date of issue/ Дата на издаване


官方印章 Official Stamp/ Официален печат

官方兽医签字

Official Veterinary Signature/подпис на официалния ветеринарен лекар
注释Note/Забележки:1.冷藏、冷冻、干制、熏制、罐装等。/Refrigerated,Frozen,Dried,Smoked,Canned./Охладени, замразени, сушени, пушени, консервирани

2.此 2.此证书内容不适用部分以***填充。/If any of the information required is not applicable, then the blank area must be filled with ***/ Ако няма информация по дадена точка, празното място да се попълни с ***База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница