Ministry of agriculture and food bulgarian food safety agencyДата12.07.2017
Размер169.74 Kb.

SAFETY EVERY DAY

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

София,1606,бул.”Пенчо Славейков” №15A,

+359 (0) 2 915 98 20,

+359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD

BULGARIAN FOOD SAFETY AGENCY

Sofia, 1606, “Pencho Slaveikov”, blvd. 15A

+359 (0) 2 915 98 20,

+359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg
CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ PENTRU IMPORTUL CĂRNII PROASPETE DE PASĂRE ÎN REPUBLICA MOLDOVA/Animal health and public health certificate for fresh poultry meat imports in the Republic of Moldova/Ветеринарен и здравен сертификат за внос на птиче месо в Република Молдова
PARTEA I/PART I/Част I

Condiţii generale/ General conditions/Общи условия
Notă pentru importator: Acest certificat este numai pentru scopuri veterinare şi originalul trebuie să însoţească transportul pînă cînd acesta ajunge la postul de inspecţie de frontieră./Note for the importer: This certificate is for veterinary purposes only and the original must accompany the consignment until it reaches the border inspection post./Бележка за вносителя: Този сертификат е предназначен само за ветеринарни цели и оригиналът трябва придружава пратката до пристигането й на граничния инспекционен пункт.


 1. Expeditor (numele şi adresa completă) Consignor (name and complete address)/Изпращач (име и пълен адрес)

________________________________

 1. Certificat de sănătate Originalul Nr./The Original health Certificate Nr./Номер на оригиналния здравен сертификат _______________________________________ 1. Ţara de origine/Country of origin/Страна на произход

________________________________________________________

3.1.Regiunea/Region/Регион _________________________________________________
 1. Destinatar (numele şi adresa completă)/Consignee (name and complete address)/Получател (име и пълен адрес)______________________________________
 1. Autoritatea Veterinară Competentă (nivel central)/ The Competent Veterinary Authority (at the central level)/Компетентен ветеринарен орган (на централно ниво)

_______________________________________________________________

5.1.Ministerul/Ministry/Министерство ________________________________________________________

5.2. Serviciul/ Service/.Служба ___________________________________________


 1. Autoritatea Veterinară Competentă (nivel local)/ The Competent Veterinary Authority (at the local level)/Компетентен ветеринарен орган (на регионално ниво)

________________________________________________________________

 1. Adresa unităţii:/The address of the unit/Адрес на обекта____________________________

7.1.Abatorul:/Slaughterhouse/Кланица ____________________________________________________

7.2. Unitatea de tranşare:/Cutting unit/Обект за клане __________________________

7.3. Depozitul frigorific:/Cold storage /Хладилен склад _________________________
 1. Locul de încărcare:/Loading place/Място на товарене____________________________

8.1. Mijloace de transport:/Transport/Транспорт __________________________________


8.2. Numărul sigiliului:/Seal number/Номер на пломбата____________________________


 1. Ţara de destinaţie:/Destination Country/Страна на местоназначение _____________________________________________________________

9.1.Destinaţia finală:/Final destination/Крайна дестинация _________________________

 1. Numărul(le) de autorizare al(ale) unităţii(lor)/Number (s) of authorization(s) of establishment (s)/Номер(a) на регистрираните предприятия ________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

10.1. Abatorul:/ Slaughterhouse/ Кланица ____________________________________

10.2. Unitatea de tranşare/Cutting unit/ Обект за клане: __________________________

10.3. Depozit frigorific:/Cold storagе/Хладилен склад ______________________


 1. Specia de păsări:/Birds Species/Вид на птиците ___________________________________
 1. Natura pieselor/Nature of cuts/Естество на разфасовките ____________________

12.1. Natura materialului de împachetare:/Packing material type/Вид на опаковъчния материал __________________________________

12.2. Detalii de identificare a transportului:/Transport details identification/Детайли по идентификацията на транспорта __________________________________


13. Cantitatea:/Quantity Количество:______________________________________________

13.1. Greutate netă (kg): Net weight (kg) Килограми

13.2. Numărul de pachete/Number of packages:/Брой на опаковките:_______________
Notă. Trebuie să fie furnizat un certificat separat pentru fiecare transport de carne proaspătă de pasăre./Note. There must be provided a separate certificate for each consignment of fresh poultry meat./Забележка: Трябва да има предоставен отделен сертификат за всяка пратка от прясно птиче месо

PARTEA II / PART II

Condiţii specialе - Atestare de sănătate/ Special Conditions - Health Attestation/Специални условия – Здравно удостоверение


 1. Certificare de sănătate animală /Animal Health Certification:/Здравна гаранция за животните

Subsemnatul, medic veterinar oficial, în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală care reglementează exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre în Republica Moldova certific:/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify in accordance with the veterinary requirements on animal health conditions regarding the export and import of fresh poultry meat in the Republic of Moldova:/ Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, с настоящото удостоверявам, в съответствие с ветеринарните изисквания за здравното състояние на животните, относно износа и вноса на прясно птиче месо в Република Молдова.
1.Că/That/Че ________________regiunea/the region/региона ____________________este liberă de/is free from:/е свободен от:

a) Gripa (influenţa) aviară, aşa cum a fost definită de Codul Internaţional de Sănătate a Animalelor al O.I.E;/ Avian flu (influenza) as defined by the International Animal Health Code of the OIE;/Птичи грип (инфлуенца), както е определен от Международния кодекс за здраве на животните на OIE

b) Boala de New-Castle, aşa cum a fost definită de Codul Internaţional de Sănătate a Animalelor al O.I.E.;/Newcastle disease, as defined by the International Animal Health Code of the OIE;/Болест на Ню Кясъл, както е определена от Международния кодекс за здраве на животните на OIE

2. Carnea descrisă mai sus este obţinută din păsări care:/ Meat referred to previously is obtained from birds which:/Месото, описано по-горе, е получено от птици, които:

a) au fost ţinute în teritoriul: ......................................., regiunea ............., de la ecloziune sau au fost importaţi ca pui de o zi;/have been kept in the territory: .....................................region ............... since hatching or have been imported as day-old chickens;/са били отглеждани на територия:..............................,регион..............от излюпването или са внесени като еднодневни пилета

b) provin din exploataţii:/are coming from holdings:/произхождат от стопанства:

- ce nu au fost puse sub restricţii de sănătate în legătură cu vreo boală pentru care păsările sînt susceptibile;/which have not been put under health restrictions regarding any disease to which poultry are susceptible to;/не са били поставени под здравни ограничения по отношение на някоя болест, към която птиците са възприемчиви;
- în jurul cărora, pe o rază de 10 km nu au existat focare de Gripă (influenţă) aviară sau de boala de New-Castle de cel puţin 30 de zile, incluzînd, cînd este necesar teritoriul unei ţări învecinate;/nearby, within a radius of 10 km there were no outbreaks of avian flu (influenza) or Newcastle disease for at least 30 days, including, when necessary the territory of a neighboring country;/в близост до, в радиус от 10 км, не е имало огнища на птичи грип (инфлуенца) или болест на Ню Кясъл, поне 30 дни, включително и на територията на съседната страна;
c) nu au fost tăiate pentru controlul sau eradicarea bolilor păsărilor în cadrul unui program privind sănătatea animală;/have not been slaughtered for the control or eradication of poultry diseases within the animal health program;/не са били заклани с цел контрол или ликвидиране на заболяванията по птиците в рамките на програмата за здравеопазване на животните;
d) în timpul transportului spre abator nu au venit în contact cu păsări infectate cu Gripă (influenţă) aviară sau cu boala de New-Castle./during the transport to the slaughterhouse did not come into contact with birds infected with avian flu (influenza) or Newcastle disease./по време на транспортирането до кланицата не са били в контакт с птици, заразени с птичи грип (инфлуенца) или болестта Ню Кясъл;

3. Lotul de păsări pentru tăiere comercială de la care provine carnea: /Poultry lot for commercial slaughter from which the meat comes:/Партидата птици, предназначени за клане с търговска цел, от които произхожда месото:

a) nu a fost vaccinat cu vaccinuri preparate dintr-o tulpină de referinţă a virusului bolii de New-Castle ce prezintă o mai mare patogenitate decît tulpinele lentogene ale virusului; şi/has not been vaccinated with vaccines prepared from a reference strain of Newcastle disease virus which has a higher pathogenicity than lentogenic strains of the virus; and /не са ваксинирани с ваксини, приготвени от референтен щам на вируса на Ню Кясъл, който е с по-висока патогенност от лентогенния щам на вируса; и
b) a fost supus la tăiere, unui test de izolare a virusului pentru boala de New-Castle efectuat într-un laborator oficial, pe baza unei probe randomizate de tampoane cloacale de la cel puţin 60 de păsări din fiecare lot în cauză, probe în care nu a fost găsit nici un paramixovirus aviar cu un indice de patogenitate intracerebrală (ICPI) mai mare de 0,4; şi/was subjected to cutting, to a virus isolation test for Newcastle disease conducted in an official laboratory, based on a random sample of cloacal swabs from at least 60 birds from each lot in question, samples in which has been found no avian paramyxovirus with an intracerebral pathogenicity index (ICPI) of more than 0.4; and /са били подложени на тест за вирус изолация за Ню Кясъл, проведен в официална лаборатория, основан на произволни проби от клоакални натривки, най-малко от 60 птици от всяка партида, в които не е бил открит paramyxovirus с интрацеребрален индекс на патогенност (ICPI) повече от 0.4;и

c) nu a fost în contact cu păsări care nu îndeplinesc garanţiile menţionate în prezenta Normă în timpul perioadei de 30 de zile ce precede tăierea./has not been in contact with birds that do not meet the specified warranties in this Norm during the 30 days period preceding slaughter./не са били в контакт с птици, които не изпълняват специфичните гаранции, посочени в този сертификат в период от 30 дни преди клането.

4. Carnea descrisă mai sus /Meat described above:/Месото, описано по-горе:

a) provine din abatoare autorizate care, la momentul tăierii, nu sînt sub restricţii, datorită unei suspiciuni sau a unui focar confirmat de Gripă (influenţă) aviară sau de boala de New-Castle şi în jurul cărora pe o rază de 10 Km, nu au existat focare de Gripă (influenţă) aviară sau de boala de New-Castle de cel puţin 30 de zile;/comes from approved slaughterhouses which, during the slaughtering process are not under restrictions due to a suspected or confirmed outbreak of avian flu (influenza) or Newcastle disease and around which within a radius of 10 km there have been no outbreaks of avian flu (influenza) or Newcastle disease for at least 30 days;/произхожда от одобрени кланици, които по време на кланичния процес, не са под ограничение поради съмнение или потвърждение за огнище на птичи грип (инфлуенца) или болест на Ню Кясъл, и в радиус от 10км около които, не е имало огнища на птичи грип (инфлуенца) или болест на Ню Кясъл, най-малко 30 дни;


b) nu a fost în contact, la momentul tăierii, tranşării, depozitării sau transportului cu alt tip de carne sau cu carne ce nu îndeplineşte cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală care reglementează exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre în Republica Moldova./has not been in contact during the process of slaughter, cutting, storage or transport with other types of meat or with the meat that does not meet the veterinary requirements on animal health conditions regarding the export and import of fresh poultry meat in the Republic of Moldova./не е било в контакт по време на клането, разфасоването, съхранението или транспортирането, с друг вид месо или с месо, което не отговаря на ветеринарните изисквания за условията за здраве на животните по отношение на износа и вноса на прясно птиче месо в Република Молдова.


 1. Certificarea de sănătate publică:/Public Health Certification:/Удостоверение за обществено здраве

Subsemnatul, medic veterinar oficial, în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală care reglementează exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre în Republica Moldova, certific următoarele:/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that in accordance with the veterinary requirements on animal health conditions regarding the export and import of fresh poultry meat in Moldova:/Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, с настоящото удостоверявам, че в съответствие с изискванията за здравното състояние на животните по отношение на износа и вноса на прясно птиче месо в Република Молдова:


1. Carnea descrisă mai sus îndeplineşte cerinţele prezentei Norme sanitare veterinare şi orice condiţii suplimentare ale Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre şi a fost găsită aptă pentru consum uman ca urmare a inspecţiei ante - şi post-mortem, efectuată în conformitate cu condiţiile din prezenta Normă sanitară veterinară;/Meat described above meets the requirements of the present sanitary veterinary Norm and any additional conditions of the sanitary and veterinary Norm regarding health problems on the production and marketing of fresh poultry meat and is considered fit for human consumption following ante - and post - mortem inspection carried out under the conditions of this Norm;/Месото, описано по-горе, отговаря на изискванията на настоящите ветеринарно-санитарни изисквания и други допълнителни ветеринарно-санитарни изисквания по отношение на здравни проблеми в производството и търговията на прясно птиче месо и се смята са годно за човешка консумация, като е преминало пред- и следкланичен преглед, проведен при условията в този сертификат.
2. carnea descrisă mai sus a fost/nu a fost supusă unui proces de răcire prin imersie;/meat described above has / has not been undergone a cooling process through immersion;/месото, описано по-горе е/не е преминало през процес на охлаждане чрез потапяне.

3. carnea descrisă mai sus a fost marcată în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală care reglementează exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre în Republica Moldova;/meat described above has been marked in accordance with the sanitary veterinary requirements on animal health conditions regarding the export and import of fresh poultry meat in the Republic of Moldova;/месото, описано по-горе, е било маркирано в съответствие с ветеринарно-санитарните изисквания за здравното състояние на животните по отношение на износа и вноса на прясно птиче месо в Република Молдова.

4. Carnea provine de la o unitate care implementează controale cu privire la igiena generală, în concordanţă cu prevederile legislaţiei specifice ce stabileşte reguli pentru controalele periodice privind igiena generală, efectuate de organe competente la întreprinderi în concordanţă cu "Norma sanitară veterinară care stabileşte condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete"./Meat comes from an establishment that implements controls on general hygiene in accordance with the specific legislation provisions for regular controls on the general hygiene carried out by competent authorities in accordance with the "Sanitary veterinary Norm laying down the health conditions for production and marketing of fresh meat. "/Месото произлиза от предприятие, което прилага система за контрол на общата хигиена в съответствие със специфичните законодателни изисквания за редовен контрол на общата хигиена, проведен от компетентните власти в съответствие с “Ветеринарно-санитарния стандарт, посочващ здравните изисквания за производство и търговия на прясно месо”.


 1. Atestarea pentru protecţia animalelor/ Animal Protection Attestation/

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că:/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Аз, долуподписаният ветеринарен лекар, с настоящото удостоверявам, че:

1. Cunosc şi mi-am însuşit prevederile "Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii"./I know and I agree with the provisions of the “Sanitary veterinary Norm regarding the protection of animals during slaughter or killing"./Запознат съм и съм съгласен с постановленията във “Ветеринарно-санитарния стандарт относно защитата на животни по време на клане или унищожаване”

2. Carnea provine de la animale ce au fost tratate în abatoare înainte şi în timpul sacrificării sau uciderii, în conformitate cu prevederile "Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul tăierii sau uciderii"./Meat comes from animals that have been handled in the slaughterhouse before and during slaughter or killing in accordance with the "Sanitary veterinary Norm regarding the protection of animals during slaughter or killing."/Месото произхожда от животни, които са били обработвани в кланица преди и по време на клането или унищожаването в съответствие с “Ветеринарно-санитарния Стандарт относно защитата на животни по време на клане или унищожаване”.
Eliberat la /Released on/Месото е пуснато в употреба на:

data/date/дата


Semnătura medicului veterinar official/Signature of the official veterinarian/Подпис на официалния ветеринарен лекар

________________________________________________________________

(numele cu majuscule, calificările şi titlul)/(name in capital letters, qualifications and title)/(име с главни букви, квалификация и титла)

  Ștampila/Stamp/Печат
Каталог: uploads -> File -> BABH -> EKMS -> International -> Bilateral%20contracts
Bilateral%20contracts -> Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните
Bilateral%20contracts -> Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните
Bilateral%20contracts -> Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните
Bilateral%20contracts -> Ministry of agriculture and food bulgarian food safety agency
Bilateral%20contracts -> Safety every day
Bilateral%20contracts -> Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните
Bilateral%20contracts -> Health certificate for import into the Republic of Kosovo of cattle, intended for immediate slaughter after importation
Bilateral%20contracts -> Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница