"Минпроект" еад, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услугиДата13.10.2017
Размер75.56 Kb.
"Минпроект" ЕАД, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги

Дата на обявяване: 29.09.2017

На основание т. 4.3. от "Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции", представляващи Приложение № 3 към чл. 13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г., посл. изм. и доп. бр. 64 от 08.08.2017 г.), "Минпроект" ЕАД (наричано по-долу също така "Дружеството" или "Възложителя") отправя настоящата покана за представяне на оферта за предоставяне на финансови услуги, при условията, посочени по-долу.І. Наименование и предмет на процедурата

Избор на изпълнител/и – кредитна/и институция/и, за предоставяне на финансови услуги на "Минпроект" ЕАД, както следва:1. Услуги по депозиране на свободни парични средствадепозити; за разполагаеми средства на Дружеството, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни банкови сметки.

2. Платежни и свързани услуги, в т.ч. откриване и обслужване на разплащателни сметки на Дружеството, условия за международни разплащания, извършване на парични преводи в лева и валута, получаване на преводи във валута, касови операции в лева и валута

ІІ. Условия за участие

Участниците следва да бъдат кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции с функциониращи банкови представителства в гр. София и да подготвят и представят оферта, съответстваща на изискванията, посочени в настоящата покана.III. Съдържание на офертата

1. Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от Българска народна банка – оригинал или копие, заверено с "Вярно с оригинала" от законен представител на участника.

2. Актуален дългосрочен кредитен рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг.

3. Документи по преценка на участника, съдържащи информация, относима към предмета на настоящата процедура.

4. Оферта по приложен към настоящата покана образец (Приложение № 1).

Забележка:

Образецът на оферта в електронен формат може да бъде изтеглен от сайта на Министерство на енергетиката.

Офертата и всички документи към нея следва да бъдат подписани от законния представител на участника или от лице, упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно. В случай на упълномощаване, участникът прилага към офертата оригинал или заверено от него копие на пълномощното.

Всички документи се представят на български език, а такива, изготвени на език, различен от българския, се представят, придружени с превод на български език. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с гриф "Вярно с оригинала", име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и печат.

IV. Представяне на офертите

1. Начин на представяне на офертите: офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик по поща (с обратна разписка), куриер или на ръка. В плика се комплектоват всички документи, посочени в т. III от настоящата покана.

Върху плика се поставя следния надпис: (1) Оферта за предоставяне на финансови услуги на "Минпроект" ЕАД; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.2. Място и срок на представяне на офертите: офертите се представят в деловодството на "Минпроект" ЕАД (от 8:30 ч. до 16:00 ч.), находящо се в Централно управление на Дружеството в гр. София 1756, бул. "Климент Охридски" № 14, ет.8, стая 801 в срок до 10 (десет) работни дни от публикуване на настоящата покана на интернет страницата на Министерството на енергетиката. Оферти след указания срок не се приемат.

V. Срок на валидност на офертите: офертите следва да имат срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представянето им.

VІ. Методика и критерии за определяне на комплексна оценка на офертите

Офертите ще бъдат класирани по критерия "икономически най-изгодна оферта", определена въз основа на комплексна оценка съгласно два вида показатели - неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:Критерии /показатели/

за избор на изпълнител/и за предоставяне на финансови услуги

и относителна тежест на всеки от тях в комплексната оценка

№ по

ред

І. Неколичествени показатели (НП)

/тежест 40т. при изчисляване на комплексната оценка/НП

/точки/

1.

Предлагани "гъвкави" депозити в евро /депозити с възможност за внасяне и за теглене на суми, без това да нарушава договорените лихвени условия/: да – 10 т; не – 0 т.

10 точки

2.

Актуален дългосрочен рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг

-     за най-високо ниво от ААА до АА- или Ааа до Аа3 или еквивалентно – 15 т.

-     за А+ до А- или А1 до А3 или еквивалентно – 13 т.

-     за ВВВ+ до ВВВ- или Ваа1 до Ваа3 или еквивалентно – 10 т.

-     за ВВ+ до ВВ- или Ва1 до Ва3 или еквивалентно – 7 т.

-     за В+ до В- или В1 до В3 или еквивалентно – 3 т.

-     за по-ниски нива –0 т.


до 15 точки

3.

Надеждност на платформа за интернет банкиране с достъп чрез квалифициран електронен подпис :

-     при интернет банкиране с достъп чрез КЕП и не по – малко от три програми за защита –10 т.

-     при интернет банкиране с достъп чрез КЕП и по – малко от три програми за защита – 5 т.

-     при интернет банкиране с друг достъп – 0 т.до 10 точки
Общо неколичествени показатели

40 точки

 

№ по

ред

ІІ. Количествени показатели (КП)


/тежест 60т. при изчисляване на комплексната оценка/

КП

/точки/

1.

Такса месечно обслужване на разплащателна сметка в лева, в т.ч. регулярни извлечения

до 2 точки

2.

Такса месечно обслужване на разплащателна сметка в евро, в т.ч. регулярни извлечения

до 2 точки

3.

Такси/комисиони за касови операции в лева

 

 

3.1. Теглене на каса равностойност 5000 лв.

Оферта без такса получава максимален брой точки – 5т.

Оферта с такса получава до 2т.


до 4 точки

4.

Такса за наредени вътрешнобанкови преводи в лева

Оферта без такса получава максимален брой точки – 5т.

Оферта с такса получава до 2т.


до 4 точки

5.

Такса за наредени междубанкови преводи БИСЕРА

 

 

5.1. На хартиен носител

до 3 точки

 

5.2. По електронен канал

до 6 точки

6.

Такси/комисиони за получени преводи във валута от други банки

Оферта без такса получава максимален брой точки -10т.

Оферта с такса получава максимум до 5т.


до 10 точки

7.

Такси/комисиони за изходящи валутни преводи в евро

до 10 точки

8.

Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в лева

до 4 точки

9.

Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в евро

до 4 точки

10.

Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в щатски долари

до 4 точки

11.

Годишен лихвен процент по депозит, съгласно т.І.2. /В случай, че не се предлага годишен лихвен процент по едномесечен депозит/

до 4 точки

12.

Комисионни за обслужване на плащания чрез ПОС Терминал

до 2 точки

 

Общо количествени показатели

60 точки

Забележка: Присъдените точки, в случаите когато не е указан начина, се получават за всеки ред, според представените оферти от различните кредитни институции:

  • когато по-добра оферта е по-високата /например лихвен  процент по депозитна сметка/, броя на точките се  получава като "n-та оферта" се раздели на "оферта макс."

  • когато по-добра оферта е по-ниската /например прилагана  такса/, броя на точките се получава като "оферта мин." се раздели на "n-та оферта"

  • когато  стойността на определен показател за дадена кредитна институция е офериран  като променлив за целите на оценката ще се отчита по-високата стойност на  съответния показател

  • когато  определена (оферирана) такса/лихвен процент на дадена кредитна институция  е с променлива дименсия, напр. процент/лимит от парична сума и/или срок,  при необходимост от изравняване на дименсиите, ще бъде изчислен конкретен  размер на съответния показател съобразно офертата, на база индикативна  сума от 500 000 валутни единици.

Комплексната оценка (КО) се определя по следната формула:

КО = НП + КП,

Максималната оценка, която може да получи дадена оферта е 100 (сто) точки.

Класирането на предложенията се извършва по низходящ ред на получените комплексни оценки, като на първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.

В случай на липсваща информация по неколичествените и/или количествените критерии, офертата на съответния участник се отстранява и не участва в класацията.

VII. Разноски по подготовка на офертата и участието

Участниците поемат всички разноски по участието си в процедурата, изготвяне на офертите и тяхното представяне. "Минпрокт" ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.VIII. Правила за концентрация

"Минпроект" ЕАД не попада в приложното поле на правилата за концентрация. При избора на изпълнител на финансови услуги се спазват принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност.

При получаване на поне 5 (пет) оферти, същите се отварят и разглеждат от назначената комисия в деня след изтичане на крайния срок за подаване на оферти.

В случай на постъпване на по-малко от 5 (пет) оферти за участие в процедурата, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на оферти пет работни дни от датата на обявяването. На следващия ден след изтичане на крайния срок от повторната обява, всички постъпили оферти се отварят и разглеждат от комисията, независимо от техния брой.

Участниците, избрани за изпълнители, ще бъдат писмено уведомени и ще бъдат поканени за сключване на договор/и.

IX. Други условия

"Минпроект" ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи "Минпроект" ЕАД не дължи каквито и да било плащания на участниците и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.Допълнителна информация може да бъде предоставена в срока за подаване на оферти на тел: 08 999 10 351

 

Крайна дата за подаване на документи: 13.10.2017г. /включително/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница