Мкб 10-правила за кодиране по класове Клас I някои инфекциозни и паразитни болести Клас от Специални групистраница1/3
Дата22.07.2016
Размер0.58 Mb.
  1   2   3
МКБ 10-правила за кодиране по класове
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести

Клас от Специални групи, защото той не се фокусира върху никоя от системите на организма.Не всички инфекциозни болести са включени в този клас.Грипът и други остри инфекции на дихателната система се намират в класа надихателната система.Много локални инфекции се намират в класовете, посветени на отделните системи на организма.

1.Повечето блокове описват специфичен причиняващ агент, напр.блок “Туберкулоза”, а някои от блоковете включват разнообразни причиняващи агенти, напр.блок ”Чревни инфекции”.
2.В20-В24 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит(HIV).Когато болният се нуждае от лечение заради повече от една проява на болестта, предизвикана от HIV-вируса през един и същ епизод на лечение, следва да бъде вписана категорията В22.7-болест, предизвикана от HIV с прояви на множествени заболявания, класифицирани другаде.Този код се вписва на 1 място. (напр.болестта, предизвикана от HIV вируса с пневмония, причинена от Pneumocystis carini и кандидоза се кодира В20.7).Допълнителните кодове B20.4(болест, предизвикана от HIV вируса с прояви на кандидоза) и В20.6 (болест, предизвикана от HIV-вируса, с прояви на пневмония, причинена от Pneumfcystis carini) се вписват също, за да опишат по-пълно проблемите на болния.Тези кодове се вписват на второ място.

В20-В24 “Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит(HIV).Използува се при случаи когато болният веднъж е имал 1 проява.

В20 HIV като инфекциозни и паразитни болести.

В21 HIV като злокачествено заболяване.

В22 HIV като други уточнени болести.

В23 HIV като други състояния.

В24 неуточнена.


Z21 “Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса на човешкия имунодефицит(HIV)-болни с асимптоматична HIV инфекция(когато случайно е открито, че е носител), които никога не са имали болест, свързана с HIV вируса.
R75 “Лабораторно потвърждаване на вируса на вируса на човешкия имунодефицит(HIV)-използува се за болни(включително бебета) с неопределени резултати от HIV-теста-1 път положителен, друг път отрицателен.
Болните, които са приети заради болест, свързана с HIV-вируса, следва да бъдат кодирани В20-В24.След това се подреждат допълнителните кодове, за да се идентифицират второстепенните диагнози.

Ако пациент с болест, предизвикана от HIV-вируса, бъде приет заради несвързано с нея състояние(напр.травматична увреда), кодът за несвързаното с болестта състояние следва да бъде главната диагноза.Второстепенните диагнози биха включили В23.0 или други болести, свързани с HIV-вируса.


3.Бактериални, вирусни и други инфекциозни агенти(B95-B97).Кодовете на тези категории не се използуват никога за главна диагноза.Тези кодове се използуват като допълнителни когато е нужно да се идентифицира инфекциозният агент/и при болести, класифицирани другаде.
Клас II Новообразувания

Клас от “Специални групи”.Той съдържа новообразуванията, групирани първо според техния характер, а след това според локализацията им.

Указания за кодирането на новообразуванията.

1.Таблицата за новообразуванията се намира в Указателя под термина “Новообразувание”.За всяка локализация има 5 възможни кода според това дали новообразуванието е злокачествено първично, злокачествено вторично, in situ, доброкачествено, с неопределен или неизвестен характер.2.МКБ-10 пренебрегва класифицирането на новообразуванията според техния хистологичен вид с изключение на:аденом, миелом, злокачествен меланом на кожата, семином и липом.Съществуването на тези изключения налага необходимостта първо да се консултира Азбучният указател(Том 3), за да се определи дали за този специфичен тумор е предвиден и специфичен код.
Пример: Злокачественият меланом на кожата на крака се кодира С43.7, макар кодът, който е уточнен в колонката “Злокачествено първично” на Таблицата на новообразуванията за кожата на долния крайник да е С44.7.

3.Може да не се съобазим с упътването в Указателя, ако диагнозата уточнява характера на новообразуванието,напр.злокачественият аденом на колона се кодира С18.9, а не D12.6, тъй като прилагателното “злокачествен” изключва статията “аденом-вж.също Новообразувание, доброкачествено” в Указателя.4.Може да бъде използуван и допълнителен код от клас IV за идентифициране на функционалната активност, която е свързана с някое новообразувание, напр.базофилен аденом на хипофизната жлеза със синдром на Cushing D35.2, E24.0.
Анатомични локализации:
1.МКБ-10 отделя злокачествените новообразувания с първична локализация(C00-C75) от злокачествените новобразувания с вторична локализация(C76-C80) с разпределение според анатомичната им локализация за всяко едно от тях.

2.Новообразуванията на лимфната и кръвотворната тъкани се кодират винаги в категориите С81-С96, незевисимо дали са първични или вторични.Те не се кодират в категорията С77 ”Вторично и неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните възли”.

3.За определяне кода на новообразуванието е необходимо да се идентифицира първичната му локализация–от къде произхожда туморът.Обикновено медицинската документация идентифицира ясно произхода на тумора, но понякога първичната локализация е неизвестна или неуточнена, поради което и кодът му е С80.

4.Злокачествените новообразувания с други или неуточнени локализации биват класифицирани в категорията С76:
С76.0 Глава, лице и шия.

С76.1 Гръден кош.

С76.2 Корем.

С76.3 Таз.

С76.4 Горен крайник.

С76.5 Долен крайник.

С76.7 Други неточно определени локализации.

С76.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации с други и неточно определени локализации.Тези кодове са неясни и следва да бъдат използувани, само когато не може да бъде идентифицирана по-специфична локализация.
5.В Таблицата на новообразуванията локализациите, отбелязани с #, /напр.лице НКД # /, следва да бъдат класифицирани при злокачествените новообразувания на кожата с тези локализации, когато кодираме плоскоклетъчен карцином, или при доброкачествените образувания на кожата със същите локализации, когато кодираме някой папилом.
Карциномите и аденокарциномите, от който и да е вид освен интраосалните или одонтогенните, с локализации, отбелязани със знака ◊ (напр.седалищна кост ), следва да бъдат считани като метастатични от неуточнена първична локализация и да бъдат кодирани С79.5.
6.Новообразуванията с припокриващи се граници на локализациите им се класифицират към подкатегорията на четвъртия знак .8 “лезия, излизаща извън границите на една или повече локализации”.Злокачествената лезия на йеюнума и илеума следва да бъде кодирана С17.8.

7.За категорията С15 са предвидени два набора от подразделения на четвъртия знак за уточняване на локализацията-С15.0-С15.2 и С15.3-С15.5.Терминологията в История на заболяването следва да бъде използувана за определяне на кода.

С15.0 Шийната част на хранопровода

С15.1 Гръдната част на хранопровода

С15.2 Коремната част на хранопровода


С15.3 Горната трета на хранопровода

С15.4 Средната трета на хранопровода

С15.5 Долната трета на хранопровода
С15.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече локализации на хранопровода.

Първични локализации:

1.Когато хирургичната намеса за отстраняването на злокачествено новообразувание бива последвана от нова хоспитализация за адювантна химио- или радиотерапия, злокачественото новообразувание се кодира от С00-С80 или С81-С96,ако химио- и радиотерапията биват прилагани активно.Болният не би бил подлаган на активно лечение, ако диагнозата му е само “анамнестични данни за карцином”.

Когато в един епизод на грижа се прилага едновременно и химио-, и радиотерапия, на 1 място се поставя кодът на карцинома, а на второ-кодът на химио- и радиотерапията.2.Ако рецидивира първичното злокачествено новообразувание, което по-рано е било отстранено, се кодира отново като първично злокачествено новообразувание, освен ако Указателят не дава други упътвания.
Пример: Рецидив на карцинома на вътрешната повърхност на долната устна С00.4.

3.Карциномът, който е описан като “метастатичен от” някоя локализация, се интерпретира като първичен с тази локализация.Метастазите следва да бъдат кодирани като главна диагноза, ако те са най-отговорни за хоспитализацията.Ако влиза за лечение на метастаза, тя се кодира на 1 място със съответната процедура, и на 2 място-ракът.

4.Карциномът, който е описан като “метастатичен в” някоя локализация следва да бъде интерпретиран като вторичен с тази локализация.

5.Диагнозите, изразени като злокачествено новообразувание с “разпространение в........” или “разрастване в..........” се кодират като новообразувания с първични локализации и с метастази.
Указания за кодирането на новообразувания:

1.Ако лечението е насочено към злокачественото новообразувание, посочете злокачествения тумор като главна диагноза, освен в случаите, когато приемането в болница е за радиотерапевтичен курс Z51.0 или за химиотерапевтичен курс Z51.1, в които случаи злокачественото новообразувание се кодира и подрежда на второ място.

2.Когато болният е приет за провеждане на радиотерапия или химиотерапия и развие усложнения като неовладяно гадене и повръщане или дехидратация, главната диагноза е “Курс радиотерапия(поддържащ)” с код Z51.0 или “Химиотерапия по повод новообразувание” с код Z51.1.

3.Когато епизодът на лечението на стационарен болен включва хирургично отстраняване на злокачествено новообразувание с първична или вторична локализация, последвано от адювантна химиотерапия или радиотерапия, кодирайте злокачественото новообразувание като главна диагноза, като използувате кодовете на поредицата С00-С80 или, където е подходящо, кодовете на поредицата С81-С96.На второ място се кодира химио- и радиотерапията.

4.Когато причината за хоспитализацията е определянето на разпространението на злокачественото новообразувание или процедура като лапароцентеза или торакоцентеза, първичното злокачествено новообразувание или подходящата локализация на метастазите се посочва като главна дигноза, въпреки че се прилага химиотерапия или радиотерапия.

5.Когато първичното злокачествено новообразувание е било по-рано изрязано или унищожено в неговата локализация и няма адювантно лечение, насочено към тази локализация, нито има данни за злокачествено новообразувание, останало в първичната локализация, използвайте подходящия код от поредицата Z85, за да посочите предишната локализация на първичнато новообразувание.Всяко споменаване на разрастване, прорастване или метастази в някоя близка структура или орган или в някоя далечна локализация се кодира като вторично злокачествено новообразувание в тази локализация и може да бъде главната диагноза при липса на уточнена първична локализация.

6.Когато болният е приет заради първично новообразувание с метастази и лечението е насочено само към вторичната му локализация, вторичното новообразувание се посочва като главна диагноза, макар първичното зллокачествено новообразувание да е все още налице.

7.Симптоми, признаци и неуточнени състояния, изброени в Клас XVIII, които са характерни за съществуващото злокачествено новообразувание с първична или вторична локализация или пък са свързани с него, не могат да бъдат използувани за замяна на злокачественото новообразувание като главна диагноза, независимо от броя на хоспитализациите или посещенията за лечение или медицински грижи заради новообразуванието.

8.Кодирането на усложненията, свързани със злокачественото новообразувание или с провежданата заради него терапия трябва да сладва указанията:

а/ Когато приемането в болница е заради лечение на анемия, свързана със злокачественото новообразувание, и терапията е само заради това малокръвие, то анемията се посочва като главна диагноза и бива последвана от подходящия код(ове) за злокачественото новообразувание

б/ Когато хоспитализацията е заради лечение на анемия, свързана със химиотерапията или радиотерапията, и единственото лечение е заради това малокръвие, то анемията се посочва като главна диагноза и бива последвана от подходящия код(ове) за злокачественото новообразувание.

в/ Когато приемането в болница е за лечение на дехидратация, предизвикана от злокачественото новообразувание или от проведената заради него терапия или от съчетаването на двете неща, и бива лекувана само дехидратацията(чрез интравенозна рехидратация), дехидратацията се посочва като главна диагноза и бива последвана от подходящия код(ове) за злокачественото новообразувание.г/ Когато хоспитализацията е за лечение заради усложнение, появило се в резултат на хирургична процедура като резекция на колона, извършена като лечение заради злокачествено новообразувание на червата, посочете усложнението като главна диагноза, ако лечението е насочено към отстраняване на усложнението.

Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния организъм.

Клас от “Локални болести”-съдържанието е насочено към определена система.Не включва новообразуванията, системните автоимунни болести, състоянията, свързани с бременността или околородовия(перинатален)период, а симптомите, признаците и отклоненията от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, вродените аномалии са класифицирани другаде.Най-често срещаното състояние е анемията.

Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата.

Клас от “Специални групи”.Включва състоянията на ендокринните жлези и различните видове недоимъчно хранене, хиповитаминози и други нарушения на обмяната на веществата.

1.Болести на щитовидната жлеза-могат да бъдат вродени или се дължат на различни външни причини.В Таблицата на лекарствата и химическите вещества(Том 3) се търси допълнителен код, ако състоянието е свързано с лекарства или химически вещества.Когато то е предписано в адекватна доза, но е предизвикало някакво нарушение, се търси в графата “Реакции при терапевтично приложение” от Таблицата на лекарствата и химическите вещества в Том 3.

2.Функционална активност-функционалната активност на новообразуванията или на ектопичната ендокринна тъкан може да бъде посочена с допълнителни кодове от този клас.Например Е34.0 “Карциноиден синдром” може да бъде използуван като допълнителен код заедно с кода за карциноид на белия дроб.

3.Захарен диабет Е10-Е14.Диабетът е класифициран по своя вид на нивото на третия знак.Има 10 четиризначни подразделения за усложненията при ползване с всеки от тризначните кодове.

Четвъртите знаци описват усложненията на диабета (кома или кетоацидоза), които могат да бъдат главна диагноза, и усложненията на системите на организма като прояви на диабета(.2-.5).Когато някое специфично усложнение е посочено в История на заболяването, но не може да бъде кодирано с никой от другите четвърти знаци, тогава се вписва .6.Четвъртият знак .7 идентифицира множествените усложнения ; .8 се вписва когато усложненията са споменати, но не са уточнени; .9 показва, че няма усложнения.Допълнителните кодове, показващи естеството на усложненията, трябва да бъдат вписвани с четвърти знаци .2-.7. За да се кодира диабетът, първо трябва да се установи неговият вид, тъй като за повечето диагнози Указателят предлага на кодиращото лице кодовете Е10-Е14 и идентифицира подходящия четвърти знак.

Пример: Диабет с ретинопатия може да бъде вписан като Е10, Е11, Е12, Е13, Е14 с четвърти знак 3.Кодът на диабетната нефропатия е N08.3* -втори код след кода на захарния диабет.

4.Хиперсекрециите се кодират с Е24 и Е26.

5.Недостатъчност на надбъбречната кора-описани са както остри, така и хронични форми на недостаъчност на надбъбречната кора-Е27.

Клас V Психични и поведенчески разстройства.

Клас от “Специални групи”.Почти всяка категория или подкатегория съдържа текст, описание, обяснение, което посочва съдържанието й, тъй като в отделните страни терминологията на психичните разстройства много варира;едно и също наименование може да бъде използвано за описването на съвсем различни състояния.

1.На категориите F00”Деменция при болест на Алцхаймер” и F02”Деменция при други болести, класифицирани другаде” има поставена звездичка (*).На първо място се кодира болестта на Алцхаймер, респективно болестите, класифицирани другаде.2.Атеросклеротичната деменция и деменцията при хипертонична МСБ се кодират на първо място.

3.Категории F10-F19-дадени са подразделения с четвърти знак.Те включват разстройства, които са причинени от употребата на едно или повече психоактивни вещества, които може да са били предписани или да не са били предписани.Третият знак идентифицира веществото, а четвъртите знаци се добавят, за да уточнят клиничното състояние:.0 остра интоксикация

.1 злоупотреба с психоактивни вещества.

.2 синдром на зависимост

.3 абстинентно състояние

.4 абстинентно състояние с делир

.5 психотично разстройство

.6 амнестичен синдром

.7 остатъчно и късно появило се психотично разстройство

.8 други психични и поведенчески разстройства

.9 психично и поведенческо разстройство, неуточнено

(За по-точна справка на формите на отделните разстройства виж стр.371-374 на Том1, част 1 от МКБ 10).

4.Умствена изостаналост F70-F79.Подразделенията с четвърти знак се използуват при категориите F70-F79, за да идентифицират степента на нарушение в поведението.

.0 Няма нарушение или е налице минимално нарушение в поведението.

.1 Значително нарушение на поведението, изискващо грижи или лечение.

.8 Друго нарушение на поведението.

.9 Без споменаване за нарушение на поведението.

Трябва да се използуват и допълнителни кодове при категориите F70-F79, за да се идентифицират съпътстващите състояния като аутизъм, епилепсия, разстройства на поведението или тежка инвалидност.

Клас VI Болести на нервната система.

Клас от “Локални болести”.Много от състоянията се намират в класовете от”Специални групи”, чиито кодове имат предимство пред кодовете, организирани според локализацията в организма.

1.Болестта на Алцхаймер се подразделя според възрастта в началото на заболяването, т.е. дали болестта настъпва преди или след 65-годишна възраст.Кодът е G30.

2.Епилепсията се подразделя според вида на епилепсията и според вида на припадъка.Кодът е G40.

3.Мозъчносъдови болести.Преходните церебрални исхемични пристъпи са изброени в категорията G45 “Преходни церебрални исхемични пристъпи[атаки] и сродни синдроми”.

4.Мозъчносъдовата болест със споменаване на хипертония е включена в категориите I60”Субарахноидален кръвоизлив”-I69”Последици от мозъчносъдова болест”.При необходимост от посочване на наличие на хипертония се използува допълнителен код.Хипертонията следва да се впише като код I10”Есенциална/първична/хипертония-I15”Вторична хипертония, винаги когато е отбелязано.

5.Категория I69”Последици от мозъчносъдова болест” се използува, за да посочи състоянията от поредицата I60”Субарахноидален кръвоизлив”-I67”Други мозъчносъдови болести” като причина за последиците или остатъчните явления, които са класифицирани на друго място.

Неврологичните отпадни явления причинени от мозъчносъдовата болест може да съществуват от самото начало, а може и да възникнат по всяко време след началото й.Когато няма никакви отпадни явления, се вписва кодът Z86.7”Лична анамнеза за заболявания на сърдечно-съдовата система”, а не код от категорията I69”Последици от мозъчносъдова болест”.Клас VII Болести на окото и придатъците му.

Включва блокове Н00-Н59.

Клас от”Локални болести”.Изключва състоянията, класифицирани в класовете от”Специални групи”, като новообразуванията, инфекциозните и паразитните заболявания, заболяванията на ендокринната система, разстройствата на храненето и обмяната на веществата, състоянията, възникващи по време на бременността или перинаталния период, травмите, отравянията и симптомите и признаците.

Глаукома.Диагностичните кодове за глаукомата идентифицират първичните и вторичните й видове, като включват четвърти знак.
Диагноза:

Суспектна глаукома Н40.0

Първична глаукома с отворен ъгъл Н40.1

Първична глаукома със затворен ъгъл Н40.2


Вторична глаукома:

Посттравматична Н40.3

Дължаща се на възпалително заболяване на окото Н40.4

Дължаща се на други болести на окото Н40.5

Предизвикана от лекарствени средства Н40.6

Клас VIII Болести на ухото и мастоидния израстък.

Включва блокове Н60-Н95.

Клас от”Локални болести”.

Перфорация на тъпанчето.Има отделни кодове за травматична и нетравматична перфорация на тъпанчето.Травматичните са причислени към клас XIX-травми и отравяния, част S-травми на главата.Нетравматичните руптури са в категория Н72.

Клас IХ Болести на органите на кръвообръщението.

Клас от “Локални болести”.Не включва системни увреждания на съединителната тъкан.

1.Клапни нарушения.

Ревматични клапни болести-I05-I08.

Неревматични клапни болести I35-I39.

2.Хипертонична болест.

Хипертония(артериална)(доброкачествена)(есенциална)(злокачествена)(първична)(системна)(БДУ) се кодира I10 Есенциална [първична] хипертония.

-Хипертония, сърдечни и бъбречни болести-I11-I12.

-Хипертония, вторична-изискват се два кода-един, за да идентифицира основното състояние и един от категория I15”Вторична хипертония”, за да идентифицира хипертонията.Последователността на кодовете се определя от причината за приемането в болница.

-Хипертония, преходна-кодира се с код R03.0 “Повишени стойности на кръвното налягане без диагноза хипертония”.Преходната хипертония на бременността се кодира с код О16 “Хипертония на майката, неуточнена”.

-Повишено кръвно налягане-за констатиране на повишеното кръвно налягане без допълнително уточняване се вписва код R03.0”Повишени стойности на кръвното налягане без диагноза хипертония” вместо код I10”Есенциална [първична} хипертония.


3.Кодовете за исхемичната болест на сърцето I20 “Стенокардия”-I25”Хронична исхемична болест на сърцето” включват “със споменаване на хипертония”.Препоръчва се да се сложи и допълнителен код, за да се посочи специфично хипертонията.

Инфаркт на миокарда.Четвъртият знак при инфаркта показва локализацията на инфаркта-на предна стена и т.н.Кодовете за инфаркт на миокарда са класифицирани на:

Остър I21 Уточнен като остър или с установена продължителност 4 седмици (28 дни) или по-малко от началото му.
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница