Младите учени „икономиката на българия и европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения”Дата10.04.2018
Размер80.21 Kb.
ДЕСЕТА Юбилейна МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

МЛАДИТЕ УЧЕНИ
ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – съвременни предизвикателства и подходи за решения”
Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Финансово-счетоводен факултет
13-14 ноември 2014 г., София, УНСС

Уважаеми дами и господа,
От името на Организационния комитет имам честта и удоволствието да Ви поканя да участвате в Десетата юбилейна международна научна конференция на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДХОДИ ЗА РЕШЕНИЯ”, която ще се проведе на 13-14 ноември 2014 г. в УНСС, София.

Конференцията се провежда от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи международни и национални университети:  • Университет на гр. Болоня, Италия;

  • Полтавски университет по икономика и търговия, Украйна;

  • Луцки национален технически университет, Украйна;

  • Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София.

Целта на международната конференция е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за десети пореден път като публикуваните научни резултати от предходните девет конференции доказват значителния потенциал за бъдещото професионално развитие на младите учени. Форматът и организацията на научната проява са насочени към създаването на академична атмосфера, благоприятстваща диалога и обмяната на идеи между различните равнища на академичната колегия.

Желая Ви активно и ползотворно участие в конференцията.


Доц. д-р Силвия Трифонова,

Председател на Организационния комитет

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Снежана Башева – Председател на Програмния комитет и Декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Проф. Джанфранко Каподальо – Катедра по Мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия

Проф. А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна

Проф. д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна

Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София.

Проф. д-р Огнян Симеонов – Първи заместник-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Финансов контрол”, УНСС

Проф. д-р Стоян Стоянов – Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Доц. д-р Стоян Александров – Ръководител на катедра „Финанси”, УНСС
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р Силвия Трифонова – Председател на Организационния комитет и Председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Доц. д-р Румяна Пожаревска – Зам.-председател на Организационния комитет и Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Проф. О.О. Карпенко – Зам.-ректор по научната работа и международните отношения на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна

Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна

Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Доц.д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Доц. д-р Росица Иванова – катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Доц. д-р Теодора Рупска – катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Гл.ас. Радостин Вазов – Изпълнителен директор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София

Докторант Ванина Дангърска – Катедра по Мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия

Докторант Милена Ковачевич - катедра „Финанси”, УНСС

Мартин Танчев – студент, УНСС

Николай Кацарски – студент, УНСС

Свилен Колев – студент, УНСС

Ясен Даскалов – студент, УНСС

Ас. д-р Аглика Кънева – Организационен секретар на конференцията, катедра „Финанси”, УНСС

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване

2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол

3. Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС
Работни езици на конференцията: български, английски и руски

Място на провеждане на конференцията: УНСС, София
ВАЖНИ СРОКОВЕ:

1 октомври 2014 г.

- Краен срок за изпращане на заявката за участие в конференцията по електронен път на следния e-mail адрес: mladiucheni2014@gmail.com


15 октомври 2014 г.

- Краен срок за изпращане на докладa (оформен съгласно изискванията) на следния e-mail адрес: mladiucheni2014@gmail.com

- Краен срок за заплащане на таксата за участие в конференцията. Заплащането се извършва на касата на УНСС или чрез банков превод.

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ (ЗА ВЪНШНИ УЧАСТНИЦИ):

Таксата за правоучастие в конференцията за външни лица е 120.00 (сто и двадесет) лв. (с ДДС) за български участници.

Таксата за правоучастие в конференцията за чуждестранни участници е 50.00 (петдесет) евро.
Таксата се заплаща на касата в УНСС или по следната банкова сметка на УНСС:

Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03BNBG96613100174601.

Основание на плащането: “Такса за правоучастие в 10та конференция на младите учени”.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Ас. д-р Аглика Кънева

Организационен секретар на конференцията

Мобилен тел.: 0885285954; E-mail: mladiucheni2014@gmail.com

Финансово-счетоводен факултет, кабинет 2026, УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на УНСС: www.unwe.acad.bg и на Финансово-счетоводния факултет: http://faculties.unwe.bg/finacc


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

1. Максималният обем на доклада е 8 страници, вкл. фигури, таблици и библиография

2. Всеки автор (самостоятелно или в съавторство) участва само с един доклад, който се представя лично

3. Докладите се представят в посочения срок на e-mail адреса на конференцията, а по време на конференцията - на хартиен носител и на CD

4. Докладите могат да се представят на български, английски или руски език

5. Заглавието на доклада, научното звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота, резюмето и ключовите думи за българските участници – задължително трябва да бъдат на български и английски език

6. Докладите ще бъдат отпечатани на езика, на който са представени

7. Докладите се изготвят на версия Word 2000 или по-висока във формат А4 (около 40 реда на страница)

8. Последователност при оформяне на докладите:

Заглавие на доклада

Научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота на автора

Резюме / Abstract

Ключови думи / Keywords

Изложение

Библиография

9. При техническото оформяне на докладите е нужно да се спазват следните изисквания:

Полета на страниците: отляво – 2,5 см, отдясно – 2,5 см, отгоре – 2,5 см, отдолу – 2,5 см

Шрифт на текста на доклада: Times New Roman, 12 pt, normal; междуредие: 1,5

Заглавие на доклада: шрифт Times New Roman, 14 pt, bold, centered

Номерация на страниците: долу, центрирано

Научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота (разположени след един празен ред след заглавието): шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered

Резюме / Abstract (разположени след един празен ред след научното звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота): шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified

Ключови думи / Keywords (разположени след един празен ред след резюмето): шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified

Подзаглавия: шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered

Формулите да са центрирани и номерирани отдясно

Таблиците и фигурите да са центрирани на страницата, а заглавията им да са центрирани спрямо самите таблици и фигури

Под таблиците и фигурите да бъде посочен източникът им, подравнен отляво, шрифт Times New Roman, 10 pt, normal

Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до “n”; шрифт на бележки под линия – Times New Roman, 10 pt, normal

Библиографията следва да бъде подредена по следния начин:

1. Иванов, И., Икономиката на България, УИ „Стопанство”, София, 2010.

2. Clauss, G., Offshore Structures, Prentice Hall, New Jersey, 2010.

3. Nikolov, K., “Bubbles, Banks and Financial Stability”, Research Bulletin, No. 15, ECB, Spring 2012.

Приетите доклади, оформени съобразно изискванията – след рецензиране от хабилитирани учени, ще бъдат публикувани в сборник от конференцията в електронен формат с ISBN номер. На участниците с доклади ще се предостави по един диск със сборника от конференцията и сертификат за участие в конференцията.

Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 10 минути.ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

МЛАДИТЕ УЧЕНИ
ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСВА И ПОДХОДИ ЗА РЕШЕНИЯ”

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
1. ..…………………………………………………………………………...……………………………………………………………...

/ Име, презиме и фамилия /


2. ..……………………………………………………………………………...…………………………………………………………..

/ Научно звание и научна степен /


3. ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………

/ ВУЗ, организация, фирма – точен адрес, вкл. пощенски код /


4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ Адрес за кореспонденция, вкл. пощенски код, тел., факс, e-mail /


5. Данни за издаване на фактури:

ВУЗ, организация, фирма: ………………………………………………………………………………………………………………..

Служебен адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………

ЕИК: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ИК – ДДС: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

М.О.Л: ……………………………………………………………………………………………………………………………………....


6. Тематично направление: …………………………………………………………………..........................................................
7. Заглавие на доклада: ………………………………………………………………………………………………………………….

/ на български, английски или руски език /


8. Съавтор (и): ……..………………………………………………………………………………………………………………………
9. При представянето на доклада са необходими: .………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

/ моля, посочете техническите средства /Попълнете и изпратете заявката за участие по електронен път до 1 октомври 2014 г. на e-mail адреса за кореспонденция на конференцията: mladiucheni2014@gmail.com

ЖЕЛАЕМ ВИ ПОЛЗОТВОРНО УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА!


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница