Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р тота венкова” ад гр. Габровостраница1/2
Дата30.04.2017
Размер479.9 Kb.
  1   2


МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО


Габрово, ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com
ОДОБРЯВАМ:

_____________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р НЕЛИ ИВАНОВА САВЧЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД


ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 127/27.05.2013 г ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

/В СИЛА ОТ 02.09.2011 г., ДОП.04.06.2013 г./

С ПРЕДМЕТ:
«ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «Д-Р ТОТА ВЕНКОВА» АД – ГР. ГАБРОВО

НОЕМВРИ 2015година


СЪДЪРЖАНИЕ


І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Предназначение на документацията за участие.

2. Предмет на конкурса.

3. Срок и място за изпълнение.

4. Критерий за оценка на офертите.

5. Изисквания към участниците.

6. Съдържание на офертата.

7. Срок на валидност на офертите.

8. Начин, място и срок за получаване на офертите.

9. Начин на изготвяне на офертата.

10. Място и дата на отваряне на офертите

11. Разглеждане на офертите


II. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Образец № 1 – Представяне на участника

Образец № 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Образец № 3 - Предложение за изпълнение по образец

Образец № 4 – Декларация за приемане условията на проекто договора

Образец № 5 - Ценова оферта

Образец № 6 – Проекто-договор

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Предназначение на документацията за участие.

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на потенциалните изпълнители да се запознаят с предмета на поръчката и изисквания към участниците.

Конкурса се провежда на основание чл.13б от параграф 1 на Постановление № 127 на Министерски съвет от 27.05.2013 год. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (Обн., ДВ, бр. 49 от 04.06.2013 год.) и цели избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД - Габрово, с което да се постигне повишаване на прозрачността и ефективността при управлението на средствата на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД - Габрово съобразно правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.
2. Предмет на конкурса.

Предметът на конкурса е избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД - Габрово, като следните неизчерпателно изброени такива: • Откриване на разплащателни, депозитни и специални сметки в лева и валута;

 • Извършване на разплащания от наличността по сметките на Възложителя;

 • Интернет банкиране (активно и пасивно);

 • Превеждане на заплати на служителите и работниците на Възложителя по разплащателни сметки с издадени от банката дебитни карти;

 • Предоставяне на обобщена информация за състоянието на сметките, салда и обороти по тях;


3. Срок и място за изпълнение.

3.1. Срок на изпълнение: 24 месеца, считано от датата на сключване на договора.

3.2.Място на изпълнение: банков клон или офис, находящ се на територията на гр. Габрово.
4. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта за изпълнение на услугите, предмет на поръчката.

Методиката и критериите за оценка са съобразени с Постановление № 127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г за допълнение на Правилника за реда на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на министерския съвет от 2003 г. , като оценката на участниците които правят предложенията се извършва по неколичествени и количествени показатели.4.1. Неколичествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка - 40 на сто:

4.1.1. Наличие на алтернативна платформа за интернет банкиране, К1 – с максимална тежест 10 точки

2 /две/ или повече платформи – 10 точки

1 /една/ платформа – 5 точки
4.1.2. Срок за обслужване на плащанията, К2 - с максимална тежест - 10 точки.

Спрямо това дали участниците обслужват плащанията в посочените по-долу срокове, същите получават по 1.25 точки за всеки покрит срок на дебитен/кредитен вальор, както следва:
Преводи в BGN

Носител

Платежна система

Срок на депозиране/ приемане на нарежда

нето

Дата

на изпълнение

Дeбитен вальор

(за сметката на

наредителя)

Кредитен вальор

(за сметката на

получателя)

Електронен

Бисера

до 15.00 часа

Същият работен ден

Същият работен ден

Същият работен ден

Рингс

до 15.00 часа

Същият работен ден

Същият работен ден

Същият работен ден

Вътрешнобанкови

до 18.00 часа

Същият работен ден

Същият работен ден

Същият работен ден

Бисера/ Рингс

от 15.01 до 18.00 часа

Същият работен ден

Същият работен ден

Следващият работен ден


4.1.3. Развитие на клонова мрежа, К3 - с максимална тежест - 10 точки.

Участникът с най-развита клонова мрежа се оценява с 10 точки. Останалите участници се оценяват по формулата К3 = 10х(Мiмах), където Ммах е най-големия брой клонове или офиси за обслужване на територията на град Габрово, посочен от участник, а Мi е броя клонове или офиси за обслужване на територията на град Габрово, посочен от конкретния участник.


4.1.4. Рейтинг на участника – присъден от Агенцията за кредитен рейтинг, К4 - с максимална тежест - 10 точки.

Максималния брой точки ще получи участникът, доказал най-висок кредитен рейтинг. Участник с втори по величина рейтинг получава 8 точки., участник с трети по величина рейтинг получава 6 точки, участник с четвърти по величина рейтинг получава 4 точки и всички останали получават 0 точки.


Сборът на оценките по показателите от К1 до К4 формира обща оценка по неколичествените критерии (К некол), както следва:
К некол = К1+К2+К3+К4
4.2. Количествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна
оценка - 60 на сто:
4.2.1. Обща Прогнозна годишна стойност в лева, К5 - с максимална тежест - 50 точки

Най ниската предложена обща цена

K5= за управление на услугите от Таблица №1 в лева *50

Предложена от лицето, което прави предложението обща

цена за изпълнение на услугите в лева

4.2.2. Годишен номинален лихвен процент по разплащателни сметки в BGN, К6 - с максимална тежест - 10 точки.

Участникът с най-голям лихвен процент по разплащателни сметки в BGN се оценява с 10 точки. Останалите участници се оценяват по формулата К6 = 10х(Лiмах), където Лмах е най-големия лихвен процент, посочен от участник, а Лi е лихвения процент, посочен от конкретния участник.


Сборът на оценките по показателите К5 и К6 формира обща оценка по количествените критерии (К кол), както следва:
К кол = К5+К6
4.3. Крайната комплексна оценка се образува от сбора на общите оценки по неколичествените и количествените критерии, както следва:
Ккомпл = К некол + К кол
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която общата оценка по количествените критерии е най-висока. При условие общите оценки по количествените критерии на две или повече оферти са равни, то се сравнява оценката по показателя с най-висока относителна тежест (К5) и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този показател не би могло да се определи икономически най-изгодна оферта се провежда жребий.
5. Изисквания към участниците:

5.1. Да имат разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност;

5.2. Да имат валиден (присъден и неоттеглен) към момента на подаване на офертата кредитен рейтинг, присъден от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s или Българска агенция за кредитен рейтинг, с оценка, не по-ниска от „ВВВ-”, присъдена от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch или Българска агенция за кредитен рейтинг, или „Ваа3”, присъдена от Moody’s.

5.3. Да са издатели и да обслужват дебитни и кредитни карти;

5.4. Да притежават платформа за интернет банкиране;

5.5. Да притежават банков клон или офис, находящ се в гр. Габрово .


6. Фирма и съдържание на офертата

Пликът на офертата съдържа два отделни запечатани и надписани плика, както следва: 1. Плик № 1 с надпис «Документи за подбор», в който се поставят документите, изискани от Възложителя, отнасящи се до критерий за подбор на участниците.

 2. Плик №2 с надпис «Предлагана цена», който съдържа ценовото предложение на участника.


Съдържание на Плик №1 – „Документи за подбор“

1. Представяне на участника – Образец №1.

2. Разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност (заверено от участника копие).

Ако участникът е банка със седалище в Република България се представя издаден от БНБ в полза на този участник лиценз за извършване на банкова дейност.

Ако участникът е банка със седалище в трета държава, която е получила разрешение от БНБ да извършва банкова дейност в Република България чрез клон, се представя издаден от БНБ в полза на този участник лиценз за извършване на банкова дейност в Република България чрез клон.

Ако участникът е банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на Република България, се представя издаденото в полза на този участник разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка и писмени документи за изпълнение на процедурата по чл. 21 от Закона за кредитните институции, а именно уведомлението до БНБ от компетентните органи на изпращащата държава относно намерението на съответната банка да извършва дейност на територията на Република България чрез клон, ако са изтекли повече от два месеца от постъпването му в БНБ или съобщението на БНБ, че банката може да започне извършване на дейност на територията на Република България чрез клон или по чл. 22 от Закона за кредитните институции, а именно уведомлението до БНБ от компетентния орган, издал лиценза. Разрешението за извършване на банкова дейност, ако е на чужд език, се представя в официален превод на български език. Чуждестранни банки от държави членки, получили лиценз за извършване на банкова дейност чрез клон в Република България преди влизането в сила на Закона за кредитните институции представят издадения от БНБ лиценз.3. Заверено копие на документ, удостоверяващ валиден (присъден и неоттеглен) към 30.09.2015 кредитен рейтинг с оценка, не по-ниска от „ВВВ-”, присъдена от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch или Българска агенция за кредитен рейтинг, или „Ваа3”, присъдена от Moody’s.

За определяне на оценките, при която се изпълнява изискването за наличие на кредитен рейтинг на участника, ще се използва СКАЛА НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ, както следва:

по ред

Standard & Poor’s

Fitch

БАКР

Moody's

1

AAA

AAA

AAA

Aaa

2

AA+

AA+

AA+

Aa1

3

AA

AA

AA

Aa2

4

AA-

AA-

AA-

Aa3

5

A+

A+

A+

A1

6

A

A

A

A2

7

A-

A-

A-

A3

8

BBB+

BBB+

BBB+

Baa1

9

BBB

BBB

BBB

Baa2

10

BBB-

BBB-

BBB-

Baa3

11

BB+

BB+

BB+

Ba1

12

BB

BB

BB

Ba2

13

BB-

BB-

BB-

Ba3

14

B+

B+

B+

B1

15

B

B

B

B2

16

B-

B-

B-

B3

17

CCC+

CCC

CCC+

Caa

18

19

D

D

D

C

Всички оценки, посочени в таблицата между ред № 1 и ред № 10 включително изпълняват изискването за наличие на кредитен рейтинг. Всички оценки, посочени в таблицата под ред № 10 са по-ниски от изискуемата минимална оценка и не изпълняват изискването за наличие на кредитен рейтинг.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника при отварянето на офертите – ако желае да присъства.

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -Образец № 2

6. Предложение за изпълнение по образец (Образец № 3);

7. Декларация за приемане условията на проекто договора – Образец 4

Съдържание на Плик №2 – „Предлагана цена“

 1. Ценова оферта – попълнена съгласно Образец №5

Забележка: Предложените от участника такси, лихви следва да са положително число и да дават възможност за изчисление по формулата. Посочването на нулева такса в лева ще води до отстраняване от участие в процедурата, включително и в случаите, когато такава стойност се получава и след извършване на закръгляване. Т.е. не могат да се посочват стойности по-малки от 0.01 лева

В предложените лихвени проценти по разплащателни и депозитни сметки следва да са включени всички съпътстващи разходи, такси, комисионни и други по откриване и обслужване на сътветния вид сметка.

Лицето, което прави предложението следва да подаде оферта за всички описани в обекта на поръчка платежни и свързани услуги

Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират „Вярно с оригинала“, подпис и мокър печат.
7. Срок на валидност на офертата: 30 (тридесет) дни от крайния срок за представяне на оферти.
8. Оферти се приемат всеки работен ден в срок до 16.00 часа на 07.12.2015 год. в деловодството на МБАЛ «Д-р Тота Венкова «АД с адрес: гр. Габрово, ул. «Д-р Илиев Детския» №1
9. Офертата следва да се представи в непрозрачен запечатан плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, името на участника и адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Подадените оферти се вписват в дневника на предприятието по реда на тяхното постъпване, като върху плика се отбелязват входящ номер при получаването им в деловодството.

Деловодителят няма да приема и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в дневника.

Документация за участие и допълнителна информация може да се получи на е-майл: targovembalgabrovo@gmail.com, в кабинета на «Икономист обществени поръчки» на лечебното заведение, в гр.Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, на сайта на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - http://mbalgabrovo.com – Профил на купувача и Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg – Раздел: Покани за избор на финансова институция, както и в местния ежедневник „100 вести“


10. Място и дата на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 08.12.2015 г от 11:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ“ Д-р Тота Венкова“ – Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1

11. Разглеждане на офертите:

На основание „Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала / в сила от 02.09.2011 г., доп., бр. 49 от 04.06.2013 г/“ Приложение №3 към чл.13б т.4.6. – В случаите, когато са представени оферти от по-малко от 5 институции, възложителите публикуват повторна покана за офертите при условията и реда на т.4.3. и 4.4.. В този случай срокът за получаване на офертите е 5 работни дни, като възложителите избират изпълнител на базата на представените оферти, независимо от техния брой.

В случай че постъпят 5 или повече оферти Възложителят ще назначи комисия, която ще разгледа постъпилите оферти по реда на тяхното постъпване. Комисията ще извърши проверка на представените документи съгласно изискванията на Възложителя посочени в настоящата документация. Комисията ще отстрани участник, който не е представил всички задължително изискуеми документи и/или не отговаря на изискванията за подбор. Комисията следва в 14 дневен срок да изготви протокол от своята работа, който да предаде с цялата събрана в хода на конкурса документация на Възложителя за изготвяне на решение. Възложителят в срок от 5 работни дни от датата на приключване на работата на комисията обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника определен за изпълнител, както и отстранените участници от конкурса и мотивите им за отстраняване.
ОБРАЗЕЦ №1
До: Изпълнителния директор

на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

гр. Габрово
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД – гр. Габрово,

открита съгласно постановление 127/27.05.2013 г за допълнение на правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /в сила от 02.09.2011 г., доп.04.06.2013 г./
I. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

 

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)  

Седалище:

 

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

 

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефон:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

  

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

  

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

  

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на поръчка с предмет: «Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД – гр. Габрово, открита съгласно постановление 127/27.05.2013 г за допълнение на правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /в сила от 02.09.2011 г., доп.04.06.2013 г./

 2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

 3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на поръчката, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни (не по-малко от 30 календарни дни) от датата, определена като краен срок за представяне на офертите и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

5. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.


Дата:........................ г. ..........................................

(Подпис и печат)Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.


ОБРАЗЕЦ №2
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9

от Закона за обществените поръчки
Подписаният/-ната/: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………(длъжност)

И (попълва се в приложимите случаи)*

Подписаният/-ната/: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………(длъжност)

(Повтаря се съобразно броя на лицата, подписващи декларацията)
На Участник: …………………………………………..………………………………………………………, в конкурс за възлагане на поръчка с предмет: «Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД – гр. Габрово, открита съгласно постановление 127/27.05.2013 г за допълнение на правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /в сила от 02.09.2011 г., доп.04.06.2013 г./
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

е) престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или оп чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове

4. Представляваният от мен участник(отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва):

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

б) не се намира в подобна на посочената в буква "а" процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);

в) не е преустановил дейността си.

8. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

9. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

10. Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства, посочени в т.1-9 от настоящата декларация, служебно на възложителя:

............. /посочват се от декларатора, когато е приложимо/.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

.......................... ДЕКЛАРАТОР/И: …………………….

(дата) ...............................

(подпис/и)
ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са: 1. роднини по права линия без ограничения;

 2. роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

 3. роднини по сватовство – до втора степен включително;

 4. съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

 5. съдружници;

 6. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

 7. дружество и лице, което притежават повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А”.
* Декларацията се подава задължително от лицата, които представляват участника, в съответствие с чл. 47, ал. 9 от ЗОП.
ОБРАЗЕЦ №3


предложение за изпълнение на ОФЕРТАТА

Подписаният: …………………………………………………………………...........(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………(длъжност)
На Участник: …………………………………………..………………………………………………………, в конкурс за възлагане на поръчка с предмет: «Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД – гр. Габрово, открита съгласно постановление 127/27.05.2013 г за допълнение на правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /в сила от 02.09.2011 г., доп.04.06.2013 г./

1.Предлагаме …………… /……………/ платформа/и за интернет банкиране

(напишете цифром и словом броя на платформите за интернет банкиране)

Предлаганата/ите платформа/и за интернет банкиране позволява денонощно и в реално време управление на парични средства, включително справка на състояние и движения по сметки и извършване на преводи. Издател сме и обслужваме дебитни и кредитни карти.


2.Срок за обслужване на плащанията:


Преводи в BGN

Носител

Платежна система

Срок на депозиране/ приемане на нареждането

Дата на изпълнение

Дeбитен вальор

(за сметката на

наредителя)


Да/

Не


Кредитен вальор

(за сметката на

получателя)


Да/

Не


Електронен

Бисера

до 15.00 часа

Същият работен ден

Същият работен ден
Същият работен ден
Рингс

до 15.00 часа

Същият работен ден

Същият работен ден
Същият работен ден
Вътрешнобанкови

до 18.00 часа

Същият работен ден

Същият работен ден
Същият работен ден
Бисера/ Рингс

от 15.01 до 18.00 часа

Същият работен ден

Същият работен ден
Следващият работен ден

3. Брой клонове и офиси за обслужване на територията на град Габрово, съгласно следния списък:


по ред

Точен адрес


Комплексно банково обслужване и други финансови услуги сме готови да предоставим във всеки един от гореизброените клонове и офиси за обслужване по Ваш избор.


4. Валиден (присъден и неоттеглен) към момента на подаване на офертата кредитен рейтинг е ......................................................................................................................................................

В нашето предложение сме включили всички разходи, свързани с точното и качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията за участие и ни обвързват за целия срок на договора без право на промяна.


Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията в него.

Срок на валидност на офертата: 30 дни от крайния срок за представяне на оферти.


При установяване на декларирани неверни данни в настоящето предложение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право едностранно да прекрати сключения договор.


Дата: ...................................... Представляващ: ­...........................................

(подпис и печат)ОБРАЗЕЦ № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на поръчка с предмет«Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД – гр. Габрово, открита съгласно постановление 127/27.05.2013 г за допълнение на правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /в сила от 02.09.2011 г., доп.04.06.2013 г./


Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам/ не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.


Приложение: подписан/и и подпечатан/и на всяка страница проект на договор от документацията за участие.
г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 5


ЦЕНОВА ОФЕРТАТА

Подписаният: …………………………………………………………………...........(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………(длъжност)
На Участник: …………………………………………..………………………………………………………, в конкурс за възлагане на поръчка с предмет: «Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД – гр. Габрово, открита съгласно постановление 127/27.05.2013 г за допълнение на правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /в сила от 02.09.2011 г., доп.04.06.2013 г./
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, Ви представяме нашата ценова оферта.
Таблица №1

№по ред

Видове финансови услуги

Мярка

Прогнозно годишно количество

Ед.цени в лева

Обща цена в лева /колона №4 x колона №5/

Обща цена в лева /стойността получена от сбора на цените от колона №6 на номенклатурни единици от 1 до 16/

1

2

3

4

5

6

7

 

Платежни и свързани услуги, вкл. превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на МБАЛ“Д-р Тота Венкова” АД:

 

1

Такса за откриване на сметка в лв.

броя

4

 

 

 

2


Такса за откриване на сметка във валута.

броя

13

Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка с включено ежедневно електронно и хартиено извлечение в лева

броя

484

Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка с включено ежедневно електронно и хартиено извлечение във валута

броя

12

 

 

5

Такса за нареден вътрешнобанков превод в лева:

 

 

 

 

5.1

на хартиен носител

броя

36

 

 

5.2

чрез интернет банкиране

броя

360

 

 

6

Такса за нареден превод в лева към други банки чрез БИСЕРА:

 

 

 

 

6.1

на хартиен носител

броя

120

 

 

6.2

чрез интернет банкиране

броя

2400

 

 

7

Такса при превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата /прогнозен брой служители 620 бр./ масов файл:

 броя

 

 

 

7.1

на хартиен носител

броя

60

 

 

7.2

чрез интернет банкиране

броя

7500

 

 

8

Такси и комисионни за превод в по системата РИНГС:

 

 

 

 

8.1

на хартиен носител

броя

2

 

 

8.2

чрез интернет банкиране

броя

5

 

 

9

Такса за нареден вътрешнобанков превод във валута:

 

 

 

 

9.1

на хартиен носител

броя

2

 

 

9.2

чрез интернет банкиране

броя

1

 

 

10

Такса за нареден превод във валута към други банки:

 

 

 

 

10.1

на хартиен носител

броя

2

 

 

10.2

чрез интернет банкиране

броя

1

 

 

11

Такса за нареден превод във валута към други банки с вальор следващ ден:

 

 

 

 

 

11.1

на хартиен носител

броя

2

 

 

11.2

чрез интернет банкиране

броя

1

 

 

12

Такса за теглене на суми на каса в лв. до 30000 лв.

броя

5

 

 

13

Такса за теглене на суми на каса във валута до 5000 EUR

броя

2

 

 

14

Такса за внасяне на суми на каса в лв до 30000 лв.

броя

50

 

 

15

Такса за внасяне на каса във валута до 5000 EUR

броя

2

 

 

16

Месечна такса за интернет банкиране

броя

12

 

 


2. Годишен номинален лихвен процент по разплащателни сметки в BGN: ………………….
3. Валиден (присъден и неоттеглен) към 30.09.2015 г. кредитен рейтинг е …………………………………….......................................................................................................................................................
В нашето предложение сме включили всички разходи, свързани с точното и качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията за участие и ни обвързват за целия срок на договора без право на промяна.
Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията в него.

Срок на валидност на офертата: 30 дни от крайния срок за представяне на оферти.


При установяване на декларирани неверни данни в настоящето предложение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право едностранно да прекрати сключения договор.

Дата: ...................................... Представляващ: ­...........................................

(подпис и печат)ОБРАЗЕЦ № 6
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес .................... 2015 год., в ………, на основание Постановление №127/27.05.2013г. за допълнение Правилника за реда на упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала между страните:

…………….., с ЕИК по БУЛСТАТ ……. , ИН по ДДС BG ………….., със седалище и адрес на управление: …………………., представлявано от ……….…………. и ……………………….……….. – гл.счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ (КЛИЕНТ)

и

...................................................................................................................................................., със седалище и адрес на управление: ..............................................................................., ЕИК ....................................., представлявано от ................................................................. ...................................................... в качеството му на ................................................................., наричан/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ (БАНКА),се сключи настоящия договор за следното:

  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница