Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р тота венкова” ад гр. Габровостраница2/2
Дата30.04.2017
Размер479.9 Kb.
1   2

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА


1.1. Клиентът възлага, а Банката приема срещу възнаграждение, платимо от Клиента, да осъществява комплексно банково обслужване и други финансови услуги за Клиента, съобразно предложените от Банката условия в Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3 и Ценовата оферта – Образец №5 от офертата, които са неразделна част от договора.

1.2. Банката приема да прилага в отношенията си с Клиента преференциални условия за банково обслужване.

1.3. Банката открива всички видове, допустими от закона банкови сметки в лева и валута на Клиента в съответствие с изискванията на действащото законодателство и на основание на писмено искане, предоставено от Клиента.

1.4. Сметките ще бъдат водени при спазване изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи, Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти и нормативната уредба, регламентираща обслужването на банкови сметки.

1.5. Банката се задължава да извършва масови плащания от разплащателните сметки на Клиента в лева, открити в клоновете на Банката за изплащане на трудови възнаграждения на негови служители по електронна дебитна карта.

1.6. Банката се задължава да осигури на Клиента специализиран софтуер и възможност за отдалечено електронно банково обслужване на неговите сметки, открити в Банката.

1.7. Банката може да извършва на Клиента и други услуги, които не са изрично посочени в Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3 и Ценовата оферта – Образец №5 от офертата и настоящия договор.

1.8. Срокът на договора е 24 месеца от датата на сключването му.II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


2.1. Банката е длъжна да осъществява правомощията си по настоящия договор въз основа на законовите разпоредби и нарежданията на Клиента, съответстващи изцяло на императивните изисквания на закона.

2.2. Банката е длъжна да извършва възложените й, съгласно условията на настоящия договор действия, с грижата на добър търговец на основата на взаимно доверие, конфиденциалност на информацията и двустранна финансова изгода при спазване на нормативните регулатори.

2.3. Банката не може:

2.3.1. да преупълномощава, с изключение на служителите си, чрез които изпълнява задълженията си по настоящия договор, изцяло със своите права и да възлага изпълнението на своите задължения, следващи от настоящия договор на трети лица;

2.3.2. да откаже издаването на документи, включително удостоверителни, когато издаването на такива документи следва от клаузите на настоящия договор и съответните нормативни актове;

2.3.3. да извършва операции, за които не е получила нареждане от Клиента, оформено съгласно реквизитите, изискуеми по клиентското досие.

2.4. Банката поддържа вътрешна организация, която създава условия за спазване принципа на доверителност и недопускане на конфликти на интереси между Банката, клиентите й и Клиента. Разкриване на информация се осъществява само с изричното съгласие на Клиента, както и на основание, при условията и по реда на закона.

2.5. Банката има право да изисква от Клиента да й бъдат предоставяни документите и информацията, които са й необходими за изпълнението на задълженията й по настоящия договор, изискуеми от действащото законодателство и редовно оформени от външна страна.

2.6. Нарежданията следва да бъдат съставяни съгласно изискванията, установени от нормативните и вътрешнобанкови актове и прилаганите от Банката стандартни образци. Нарежданията следва да бъдат подписани от овластените за целта лица със спесимен в Банката.

2.7. Банката не изпълнява нареждане:

2.7.1. за което не е осигурена необходимата и достатъчна наличност в пари и/или ценни книжа по сметката, указана в нареждането;

2.7.2. което не отговаря на изискванията на нормативните актове и/или на установеното с устава на Клиента;

2.7.3. което не е съставено и редовно оформено от външна страна с всички необходими реквизити;

2.7.4. което не е подписано от овластените за целта лица или техен пълномощник, упълномощен с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

2.8. Банката е длъжна да дава на Клиента при поискване в рамките на работното време информация във връзка с изпълнението на настоящия договор и операциите по сметките му.

2.9. Банката не носи отговорност за настъпилите за Клиента вреди и каквито и да е други неблагоприятни последици, когато наредените операции не са осъществени или са осъществени при по-неблагоприятни условия, в случай, че:

2.9.1. Клиентът е дал нареждане с неточно, неясно, двусмислено или грешно съдържание и непълни инструкции;

2.9.2. Клиентът не е осъществил изискуеми действия за изпълнение на нареждането;

2.9.3. Нареждането е дадено от неоправомощено от Клиента лице, но от начина на даване на нареждането Банката не е длъжна и не би могла да предположи, че нареждането е дадено от такова лице;

2.9.4. Клиентът не е изпълнил свое насрещно изискуемо задължение по договора, в т.ч. не е осигурил необходимите данни, документи, парични средства;

2.9.5. са възникнали форсмажорни обстоятелства и/или е налице виновно действие/бездействие на трети лица.

2.10. Банката приема за съхранение ценни книжа на Клиента съгласно нормативните изисквания и утвърдените процедури.

2.11. Клиентът се задължава да предоставя на Банката за изпълнение стандартни, точно попълнени документи, съгласно изискванията на Банковите унифицирани стандарти, както и необходимата информация за осъществяване на задълженията й, поети по настоящия договор.

2.12. Клиентът се задължава:

2.12.1. да заплаща дължимото възнаграждение и разноски на Банката, съгласно установеното в настоящия договор, в уговорените срокове, а ако такива срокове не са уговорени или не са установени – в поисканите от Банката срокове и в съответствие с условията на приетите от нея поръчки и при условия съгласно ценовото предложение на участника в процедурата, неразделна част от договора.;

2.12.2. да уведомява своевременно Банката за промените в:

- лицата с разпоредителни пълномощия;

- адреса си за кореспонденция и други обстоятелства, които имат значение за изпълнението на настоящия договор.

2.13. При откриване на сметките, в изпълнение на настоящия договор, Клиентът предоставя на Банката заверени копия от всички официални документи, удостоверяващи правосубектността му, статута му, начина на управление и представителна власт, начина на разпореждане със сметките и водене на съответния вид сметки.

2.14. Промените в обстоятелствата, установени с документите, представени при откриване на сметките и тези, свързани с разпоредителните пълномощия на лицата със спесимен, които имат право да се разпореждат с активите по сметките, водени от Банката, имат сила по отношение на Банката и я ангажират при условието и след като е била писмено уведомена от Клиента за настъпилата промяна.

2.15. Клиентът отправя всички нареждания и съобщения във връзка с изпълнението на договора до Банката.

2.16. Клиентът отговаря за автентичността, редовността, достоверността на нарежданията си и прилаганите към тях документи.

2.17. Клиентът има право да съхранява активите си при условията на настоящия договор и да се възползва от добросъвестното изпълнение от страна на Банката на услугите, предмет на договора.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. За изпълнение на предмета на настоящия договор, Клиентът дължи на Банката такси, съгласно Ценовата оферта – Образец №5 от офертата.

3.2. За извършването на други услуги, операции и нареждания, не посочени в Ценовата оферта – Образец №5 от офертата, Клиентът дължи възнаграждение в съответствие с действащите тарифи за условията, лихвите, таксите и комисионните на Банката.

3.3. Всички изменения и допълнения на Тарифата след сключване на настоящия договор са в сила за Клиента от деня на писменото му уведомяване за настъпилите промени, на основание решението на Управителния съвет на Банката.

3.4. Банката има право да събира служебно дължимите й суми от сметките, открити при нея по реда на чл. 21 от Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, като Клиентът дава за това неотменимото си съгласие с подписването на настоящия договор.

3.5. Възнаграждението е дължимо и платимо на съответния клон на Банката, извършил операцията или предоставил услугата.


IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТИ

4.1. Договорът се прекратява:

4.1.1. С изтичането на срока му;

4.1.2. С едномесечно писмено предизвестие отправено към неизправната страна;

4.1.3. При обявяване на Изпълнителя в несъстоятелност;

4.1.4. С едномесечно предизвестие за всяка от страните при узнаване на обстоятелство, свързано с изпълнение предмета на договора, което не е било известно при сключването на договора и при отказ на другата страна да съобрази с новото обстоятелство.

4.1.5. При прекратяване съществуването на една от страните по него, включително и при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност;

4.1.6. При достигане на прогнозната стойност на обществената поръчка.

4.2. Неизправната страна дължи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.

4.3. Вредите и пропуснатите ползи по този договор се доказват и събират по съдебен ред.


V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Банката ще изпълнява възложеното и в съответствие с настоящия договор чрез клон и/или офис, избран от Клиента.

5.2. В изпълнение на настоящия договор страните могат да сключват отделни договори, в които уреждат своите конкретни правоотношения и при условие, че същите не съдържат условия, които да са по-неблагоприятни за Клиента от условията съгласно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3 и Ценовата оферта – Образец №5 от офертата.

5.3. Банката се задължава да информира периодично Клиента за предлаганите от нея нови продукти и услуги, като предоставя и необходимите материали и пояснения.

5.4. Настоящите условия, договорени между страните, са валидни единствено в срока на договора и не подлежат на промяна.

5.5. Страните по договора се задължават да се информират взаимно и своевременно за всички обстоятелства, възникнали в процеса на изпълнение на договора, които могат да доведат до неизпълнение на договора или отделни клаузи от него.


VI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

6.1. Въпросите, възникнали при прилагането на този договор, се решават по взаимно съгласие между страните. В случай, че това се окаже невъзможно, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК страните се съгласяват, че всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния съд по седалището на Клиента.


VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за Възложителя и един за Изпълнителя.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Директор: ______________________ Изп. директор: ______________________

(…………………….) (...............................)

Главен счетоводител: ____________________

(……………………………)

Съгласувал юрисконсулт: ______________________(………………………..)


Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница