Модул ф (Факултативни дисциплини) зимен семестър психология на личносттаДата13.11.2017
Размер42.32 Kb.
Модул Ф (Факултативни дисциплини)

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА

Гл.ас. Жорж Балев

Тема1:


Психологията на личността – източници, развитие, място сред другите психологически дисциплини. Категорията личност в психологията. Методи на изследване в психологията на личността. Измерване в психологията на личността – подходи, предимства и ограничения. Номотетични и идиографични модели на поведението и измерването.

Тема 2.


Диспозиционен подход в психологията на личността. Консистентност на поведението и подходите към интерпретирането й. Съвременни алтернативи на диспозиционен подход.

Тема 3.


Еднодиспозиционни модели на личността. Общо описание на еднодиспозиционните модели. Зависимост – независимост от полето – емпирични изследвания, теоретичен модел, диференциално-психологически характеристики.

Тема 4.


Мултидиспозицонни модели на личността. Специфика на информацията, необходима за създаване на мултидиспозиционните модели. Подходи в обработката на данните – корелациони методи, факторен анализ. Модели на личността – Х. Айзенк, Р. Кетел. Петфакторен модел на личността.

Тема 5.


Потребностно-мотивационна сфера на личността – потребности. Интерпретация на потребностите като процеси, състояния и свойства. Хомеостатични и хетеростатични модели в обяснението на потребностите и тяхната функционална динамика. Развитие на потребностите. Подходи в класификацията.

Тема 6.


Потребностно-модивационна сфера на личността – емоции. Концепции за природата на емоциите. Психологически теории на емоциите: връзката между емоции и потребности; сигнална и мотивационна функция на емоциите. Закон на Йеркс и Додсън за оптимума на мотивацията. Адаптивни и дезадаптивни функции на емоционалната възбуда.

Тема 7.


Потребностно-мотивационна сфера на личността – мотиви и мотивационен процес. Обзор на основните концепции за мотивация: психоаналитична, поведенческа, персоналого-хуманистична, когнитивна, полева теория на К. Левин. Основни принципи в моделите на мотивационния процес. Основни параметри на мотивационния процес.

Тема 8.


Регулативни механизми на социалното поведение на личността – атитюди. Установка и установъчно поведение. Подходи към социалната установка – атитюд. Структура на атитюда. Атитюд и поведение.

Тема 9.


Саморегулативни функции на Аз.образа и самооценка. Психологическа структура на Аз-образа; подструктури на Аз-образа; отношение между Аз-реално и Аз-идеално. Враимовръзка между Аз-образ и самооценка. Смооценка – основни параметри мотивационни функции на самооценката. Фактори на динамиката на самооценката.

СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

Проф.дфн Крум Крумов

АНОТАЦИЯ

1. Цел


Програмата по Социална психология е предназначена за студентите от специалност Социални дейности на Факултета по педагогика. Представеното учебно съдържание позволява на студентите да се запознаят с актуалните теоретико-методологически проблеми на социалната психология, да усвоят нейния категориален и понятиен апарат, да получат информация за класическите и съвременни социално-психологически концепции, да добият представа за основните закономерности, които тази наука разкрива и да се научат да реализират на теоретично и емпирично равнище социално-психологически изследвания.

2. Задачи

Основните задачи, които си поставя програмата са свързани с предоставянето на информация по тридесет отделни теми, разпределени в следните седем раздела:

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА

СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ – 3 ч.

ІІ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА – 4 ч.

ІІІ. КОНСТРУИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА РЕАЛНОСТ – 3 ч.

ІV. ОБЩУВАНЕ И СОЦИАЛНО ВЛИЯНИЕ – 5 ч.

V. ПСИХОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ – 4 ч.

VІ. МАЛКИТЕ СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ – 3 ч.

VІІ. ВЛАСТОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ГРУПАТА – 5 ч.

VІІІ. КОНФЛИКТ И ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ – 3ч.

3. Очаквани резултати

След успешното завършване на курса по Социална психология се очаква студентите да придобият теоретични знания в тази научна област и практически умения да реализират социално-психологически изследвания във всички негови етапи.

4. Методи и форми на обучение

Обучението се осъществява чрез лекционна форма, съчетана със семинарни занятия.

2.5. Методи и система на оценяване на студентите и обратна връзка

Студентите се оценяват както следва:текущи оценки върху практически задачи; провеждане на колоквиуми в края на всеки семестър; устен изпит в края на семестъра.АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА

Доц. Николина Колева

А Н О Т А Ц И Я

1. Цел: Да се осветлят от гледна точка на съвременните медико-биологични науки най-важните страни и специфични особености от анатомията, физиологията и хигиената на човека и да се насочи вниманието към изграждане на опазващи здравето модели на поведение и стил на живот.

2. Задачи:

- усвояване знания за единството на света и за човешкия организъм като микромодел на Вселената;

- изучаване общите и клетъчните предпоставки за устройството и функционирането на организма като единно и неделимо цяло;

- разкриване на закономерните прояви, причинно-следствена обусловеност и регулираност в строежа и функционирането на организма за поддържането на здравето и живота на човека на Земята;  • овладяване умения за безопасно поведение и здравословен стил на живот.

3. Очаквани резултати:

Студентите:

- Да боравят непосредствено с понятийния апарат и да го прилагат в здравеопазната и социалната практика;

- Да познават факторите, които влияят благоприятно върху нормалната дейност на организма и да могат да се включват успешно на работа в екипи за оздравяване на средата и за повишаване здравната култура и възпитаност на населението.4. Методи и форми на обучение - лекции, упражнения, групова работа.

5. Методи и системи за оценяване и обратна връзка със студентите: тестове, устно и писмено изпитване.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница