Moral(ен) hazard1страница1/3
Дата31.12.2016
Размер386.94 Kb.
  1   2   3
Moral(ен) hazard1

В условията на свиващите се бюджетни приходи и експлодиращи разходи се търсят ефективни инструменти за постигане на балансиран бюджет и запазване размера на фискалните резерви. В първите месеци на 2010г. един от най-обсъжданите данъци и промени в режимите на облагане бе този върху хазартната дейност. Големи полемики и обвинения в лобизъм предизвика проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта и особено предложението за промени на чл.222 и 223 в преходните и заключителни разпоредби от ЗКПО. С тях на практика се намаляваше данъкът върху игрите на числови и спортни залагания като държавното тото и частните игри "Еврофутбол" и "Еврошанс", собственост на бизнесмена Васил Божков и на гръцката компания "Интралот". Данъкът върху тези игри бе повишен от началото на 2010 година, като се изравни с данъка върху останалия вид хазарт и стана 15% върху направените залози. Обаче, според последващо предложени промени за изменение и допълнение на закона за хазарта, данъкът става 25%, но с него се облага вече разликата между приетите залози и изплатените печалби, което реално редуцира току-що наложения данък почти наполовина. В крайна сметка този добронамерен акт за увеличаване на бюджетните приходи доведе до оставката на шефа на Комисията по хазарт – Димитър Терзиев. Освен това проектът вече не фигурира на сайта на финансовото министерство дори като проектно предложение. В статия от 29.01.2010г във вестник Сега, бившия заместник министър на финансите и общински съветник в столична община Георги Кадиев обосновава с прости сметки идеята, че най-печеливш от тази фискална промяна ще бъде Еврофутбол, а държавния бюджет ще бъде ощетен с 40 млн. лв. Как г-н Кадиев стига до тази цифра? Според стария данъчен режим на облагане (в сила преди 01.01.2010г) оборотите от хазартните игри се облагат с 10 % за Еврофутбол и спортния тотализатор и с 12% лотарията и бинго залите, без да се вземат предвид изплатените печалби и други текущи разходи на операторите на хазартни игри. Справка в МФ показва, че приходите за бюджета от този данък са в размер на 99,5 млн.лв за 2009г. При новите промени на закона и новата ставка от 15 % за всички видове хазартни дейности би се очаквало постъпленията да са в размер на 150 млн. при запазване на същите обороти от 2009г. (заб: по официални данни от НАП платеният данък за всички видове хазартни игри към 31.12.2010 г. е общо 123 346 306 лв., което е с 24,01 % повече от календарната 2009 година. За 2010 г. за залагане върху резултати от спортни състезания са внесени 47 787 435 лв.- с 10,08 % повече от 2009 г. (43 412 879 лв.).Платеният данък за хазартни съоръжения за календарната 2010 г. е 48 122 677 лв. или с 28,07 % повече от 2009 г., когато са внесени 37 575 968 лв.). Според г-н Кадиев, по негови наблюдения, през годините 40 % от данъчните приходи се генерират от Еврофутбол. Те са и най-важния играч на пазара, тъй като тотото и лотарията са държавни, а съответно и на бюджетна издръжка. Така че, което се плати, се връща като субсидия. Прави се допускането, че при тези цифри за 2009г. Еврофутбол ще плати на бюджета около 40 млн.лв при ставка от 10 %, т.е. букмейкъра има реализиран оборот от 400 млн.лв.При запазен оборот през 2010г. и новата данъчна ставка от 15 % данъчните задължения на фирмата ще се увеличат до 60 млн.лв. В официални писма до МФ от букмейкъра твърдят, че изплатените премии по залаганията са 80 % от залозите. Новите проектоданъчни текстове предполагат данъчна основа за облагане вече да не са всичките 400 млн.приходи, а прихoди минус изплатени печалби, т.е. 80 млн.лв или 20% от 400 млн.лв. Тези 80 млн.лв се облагат с 25 % данък печалба, или данъчните приходи са вече 20 млн.лв. Така г-н Кадиев стига до извода, че ако новите законови предложения се утвърдят, вместо 60 млн.лв Еврофутбол ще плати само 20 млн.лв.

Какви обаче могат да бъдат ефектите от новия данъчен режим за всички заинтересовани лица – държава (фиск), Еврофутбол (най-големия пазарен играч) и домакинствата (залагащите). Този материал е опит да се намери и измери потенциалния ефект и влияние върху поведението и бъдещи действия на всеки един от тези икономически субекти. За да се даде точна оценка на ситуацията е нужно да се разгледат и сравнят три ситуации на данъчно облагане – при данъчна ставка от 10 %, при данъчна ставка от 15 % и при данъчна ставка от 25 %, и данъчна база равна на сумата от всички постъпили залози минус изплатени печалби. Разбира се, този сравнителен анализ се разпростира само върху тото, лото и залаганията на резултати от спортни състезания и случайни събития (чл.223 ЗКПО). По силата на този член се облагат и доходите на Еврофутбол. В анализа се акцентира върху залаганията на резултати от спортни състезания /или основната сфера на дейност на Еврофутбол/ тъй като те наравно с игрите на националния тотализатор генерират най-голям обществен интерес.Конкретно акцентът пада на Еврофутбол. Най-големия пазарен играч и следователно с най-голямо влияние върху фиска и обществото.


Предварително за целите на анализа правим няколко допускания:
1/ допускаме, че са реализирани обороти (залози) от 200 000 единици и те остават неизменни в трите разиграни ситуации;

2/ допускаме, че се изплащат три различни премии (печалби) при трите разиграни ситуации– съответно 50 000, 100 000 и 160 000 единици;

3/ всички анализи и оценки се правят при равни други условия /ceteris paribus/ - без да се отчитат други разходи - за заплати (Еврофутбол), транспорт (домакинства) и администриране на данъка (фиска).

Важно е да се разбере, че анализът не взема под внимание динамиката на размера на оборотите, а изменението в изплатените премии, тъй като разходите формират печалбата на фирмата (премиите заедно с дължимите данъци формират размера на чистата печалба). От тук е важно да видим колко печелят домакинствата (размера на изплатените премии) и фиска (размера на данъчните постъпления), което носи информация с колко намаляват чистите доходи на Еврофутбол. Така за целите на анализа се спираме на модел с три вида премии и следователно ще се разиграят 3 конкретни ситуации.

В структурно отношение анализа се разделя на два етапа.

1. На първия етап изчисляваме показатели като чиста печалба и данъчни постъпления. Така разглеждайки проблема от всички гледни точки в ситуации едно, две и три се наблюдават следните резултати.


Ситуация 1/ Основни сравнителни характеристики:


 • Реализиран годишен оборот от 200 000 единици и изплатени премии в размер на 50 000 единици

 • Тук домакинствата са сравнително най-бедни, а Еврофутбол – сравнително най-много печели

 • В тази ситуация изплатените премии (печалби) като относителен дял от реализирания оборот се допуска да бъдат най-малки, което означава, че при нулева данъчна тежест (позиция А2) от таблица 1, Еврофутбол би реализирал най-голяма нетна печалба – 150 000 единици (позиция D2)

 • До 31.12.2009г. данъчната ставка върху хазартната дейност в България е 10 %. Данъчният режим предполага данъчната основа да е реализирания оборот - в този случай данъчните постъпления са 20 000 единици, позиция В3. А чистата печалба за Еврофутбол е 130 000 единици (позиция D3) и се изчислява като разлика между реализираните обороти (200 000 единици, позиция С3) и сумата от изплатените премии (50 000 единици, позиция B2) и данъчните отчисления (20 000 единици, позиция B3)

 • Новата икономическа реалност наложи от 01.01.2010г промяна в данъчния режим и увеличаване на данъчното бреме за Еврофутбол със ставка от 15 %. Данъчната основа се запазва. Този нов режим на облагане логично носи повече постъпления във фиска в размер на 30 000 единици (позиция B4). От тук естествено спада чистата печалба за Еврофутбол на 120 000 единици (позиция D4)

 • Въпреки скорошното изменение на режима в ход бяха „нови предложения” за изменение в облагането на този вид търговска дейност /обект на настоящия анализ/. При новата ставка от 25 % се предлага данъчната основа да се формира от разликата между реализирания оборот от 200 000 единици (позиция C5) и изплатените премии в размер на 50 000 единици (позиция B2). Или чистата печалба от 150 000 единици (позиция D2) се облага с 25 %-на ставка, носейки по-големи данъчни постъпления в рзмер на 37 500 единици (позиция B5). Това заедно с размера на изплатените премии от 50 000 единици (позиция B2) води до намаление на чистата печалба на Еврофутбол до 112 500 единици (позиция D5)

 • В ситуация 1 е налице и една производна ситуация. При нея ще се изплащат премии в размер на 80 000 (позиция B8) и отново се реализира оборот от 200 000 единици (позиция С8). Ситуацияте е интересна с това, че двата типа данъчни режима (със ставка от 10 % и 15 %) имат еднакво влияние и икономически ефекти върху изпълнението на бюджетните постъпления от една страна (позиции В10 и В 11) и от друга върху финансовото представяне на хазартните оператори (Еврофутбол) позиции D10 и D11. Или би съществувал случай, в който от страна на държавните финанси и хазартния сектор (Еврофутбол) няма да има значение дали ще се прилага текущия режим и ставка от 15 % или ще се приеме новия режим и ставка от 25 %. А оттук ще изчезнат стимулите за лобиране от страна на частния сектор и обвиненията в корупция към законодателя, който би трябвало да защитава интересите на фиска


Таблица №1
A

B

C

D

1

Данъчна ставка

Премии

Оборот

Чиста печалба

2

 0.00

50 000

200 000

150 000

3

0.10

20 000

200 000

130 000

4

0.15

30 000

200 000

120 000

5

0.25

37 500

200 000

112 500

6

 

данъчни постъпления

 

 7

Данъчна ставка

Премии

Оборот

Чиста печалба

8

 

80 000

200 000

120 000

9

0.10

20 000

200 000

100 000

10

0.15

30 000

200 000

90 000

11

0.25

30 000

200 000

90 000

12

 

данъчни постъпления

 

 

Коментар: 1) Когато Еврофутбол реализира оборот по-голям от 2 пъти сумата на изплатените премии, от гледна точка на частния сектор (бранша) най-добър вариант за данъчно облагане отново се оказва запазването на старата ставка от 10 % (чиста печалба от 130 000 единици – позиция D3), а най-лош действието на проектоданъчния режим със ставка от 25 % (чиста печалба от 112 500 единици – позиция D5); 2) от гледна точка на фиска, най-добър режим е проектоданъчния режим и ставка от 25 % (данъчните постъпления са 37 500 единици – позиция B5), а най-лош - запазване старата ставка от 10 % (данъчни постъпления от 20 000 единици, позиция B3).

Ситуация 2/ Основни сравнителни характеристики:

Наблюдаваме реализиран годишен оборот от 200 000 единици и изплатени премии в размер на 100 000 единици - според разпоредбите на чл.40 от Закона за хазарта най-малко 50% от реализираните обороти или от стойността на приетите залози трябва да се разпределят между участниците като предметни награди или парични печалби. Необходимо е, да се направи уточнението, че този член се отнася за тото и лото игрите, без да засяга дейността на Еврофутбол. Но за целите на анализа ще направим още едно допускане и ще дадем картина на ситуацията, когато този регламент засяга и дейността на Еврофутбол. • В тази ситуация наблюдаваме, че изплатените премии като дял от реализираните обороти (направени залози) стават вече 50 %, което отговаря на разпоредбите на закона и на направеното по-горе допускане

 • Тук домакинствата вече си връщат половината от своите по-рано направени залози

 • В тази ситуация премииите като относителен дял от реализирания оборот са 50%, което означава при нулева данъчна тежест (позиция А2), Еврофутбол би реализирал нетна печалба в размер на 50% от реализирания оборот (или 100 000 единици, позиция D2)

 • Отново до 31.12.2009г данъчната ставка върху хазартната дейност в България е 10 %. Данъчнит режим предполага данъчната основа да е реализирания оборот (в този случай данъчните постъпления са 20 000 единици (позиция В3) както в ситуация 1). На същия принцип действащ в ситуация 1, чистата печалба за Еврофутбол от 80 000 единици (позиция D3) се изчислява като разлика от реализираните обороти в размер на 200 000 единици (позиция С3) и сумата на изплатените премии от 100 000 единици (позиция B2) и данъчните отчисления от 20 000 единици (позиция B3). За разлика от ситуация 1, сега наблюдаваме спад на чистата печалба за Еврофутбол с 50 000 единици (Ситуация 1, позиция D3 => Ситуация 2, позиция D3)

 • И тук новата икономическа реалност наложи от 01.01.2010г промяна в данъчния режим и увеличаване на данъчното бреме със ставка от 15 %. Данъчната основа се запазва. Този нов режим на облагане логично носи повече постъпления във фиска – 30 000 единици (позиция B4) равни на тези в ситуация 1. От тук естествено спада чистата печалба за Еврофутбол до 70 000 единици (позиция D4), но сега тя е с 50 000 единици по-ниска спрямо предходната ситуация (Ситуация 1, позиция D4=> Ситуация 2, позиция D4)

 • И отново, въпреки скорошното изменение на режима, в ход бяха нови предложения за изменение в облагането на този вид търговска дейност (обект на настоящия анализ). При новата ставка от 25 %, данъчната основа се формира на познатия принцип като разлика между реализирания оборот в размер на 200 000 единици (позиция C5) и изплатените премии от 100 000 единици (позиция B2). Или чистата печалба от 100 000 единици (позиция D2) се облага с 25 %-на ставка, носейки вече по-ниски данъчни постъпления (25 000 единици, позиция B5) спрямо новия (текущия) данък от 15 % (30 000 единици, позиция B4) и спрямо ситуация 1 (37 500 единици, позиция B5) . Това заедно с размера на изплатените премии от 100 000 единици (позиция B2) води вече до увеличение на чистата печалба на Еврофутбол (до 75 000 единици, позиция D5) спрямо новия (текущия) данък (70 000 единици, позиция D4) , но и намаление спрямо ситуация 1 (112 500 единици, позиция D5)

Таблица №2
A

B

C

D

1

Данъчна ставка

Премии

Оборот

Чиста печалба

2

 0.00

100 000

200 000

100 000

3

0.10

20 000

200 000

80 000

4

0.15

30 000

200 000

70 000

5

0.25

25 000

200 000

75 000

6

 

данъчни постъпления

 

 


Коментар: 1) Когато Еврофутбол реализира двойно по-голям оборот от сумата на изплатените премии (съотношението 200 000/100 000 или все повече печалби се изплащат), от гледна точка на частния сектор (бранша) най-добър вариант за данъчно облагане отново се оказва запазването на старата ставка от 10 % (чиста печалба от 80 000 единици – позиция D3), а най-лош действието на текущия данъчен режим със ставка от 15 % (чиста печалба от 70 000 единици – позиция D4); 2) от гледна точка на фиска, най-добър режим е текущия режим и ставка от 15 % (данъчните постъпления са 30 000 единици – позиция B4), а най-лош – отново запазване старата ставка от 10 % (данъчни постъпления от 20 000 единици, позиция

B3).

Коментар относно ситуации 1 и 2:

Очевидно е, че когато премиите (изплатените печалби) са/стават равни или по-малки на ½ от реализираните залози (оборот), по-изгодно е за Еврофутбол запазване на стария режим и ставка от 10% (ситуации 1 и 2, позиции D3), докато текущия режим със ставка от 15 % и проекторежима със ставка от 25 % носи по-малка нетна печалба за компанията (ситуации 1 и 2, позиции D4 и D5), като съществува специален случай, при който последните две ставки носят еднакъв финансов резултат за компанията (когато изплатените премии са около 40 % от общия оборот) – ситуация 1, позиции D10 и D11. От гледна точка на фиска, когато премиите (изплатените печалби) са равни или по-малки от ½ от реализираните залози (оборот), по-изгодно е приемането на проекторежим и ставка от 25 % (ситуации 1, позиция В5) или действието на режим със ставка от 15 % (ситуации 2, позиция В4), отколкото действието на режима със ставка от 10 %, като наблюдаваните ефекти на специалния случай, при който тези две ставки носят еднакъв финансов резултат за Еврофутбол (когато изплатените премии са около 40 % от общия оборот) са валидни и за фиска (ситуация 1, позиции В10 и В11).

Ситуация 3/ Основни сравнителни характеристики:
При реализиран годишен оборот от 200 000 единици и изплатени премии в размер на 160 000 единици- според данни и изказвания на експерти от областта между 70-80 % от приходите се изплащат като премии (печалби) – вече бе споменато за писмото на бранша, адресирано до МФ, според което изплатените премии по залаганията са 80 % от всички залози.

 • В тази ситуация домакинствата са сравнително най-малко бедни (най-богати), а Еврофутбол сравнително най-малко печели (най-много губи)

 • В тази ситуация наблюдаваме, че изплатените премии като дял от реализираните обороти (направени залози) стават вече 80 %, което отговаря на отчетните данни на букмейкърите, цитирани в писмото.

 • В тази ситуация премииите като относителен дял от реализирания оборот са 80%, което означава при нулева данъчна тежест (позиция А2), Еврофутбол би реализирал нетна печалба в размер на 20% от реализирания оборот (или 40 000 единици, позиция D2)

 • Както и в предишните ситуации до 31.12.2009г данъчната ставка върху хазартната дейност в България е 10 %. Данъчният режим предполага данъчната основа да е реализирания оборот (което носи данъчни постъпления в размер на 20 000 единици, позиция В3), подобно на ситуации 1 и 2. Чистата печалба за Еврофутбол от 20 000 единици (позиция D3) се изчислява като разлика от реализираните обороти (200 000 единици, позиция С3) и сумата от изплатените премии (160 000 единици, позиция B2) и данъчните отчисления (20 000 единици, позиция B3)

 • Отново икономическа реалност наложи от 01.01.2010г. промяна в данъчния режим и увеличаване на данъчното бреме, с по-висока ставка от 15 %. Данъчната основа се запазва. Този нов режим на облагане логично носи повече постъпления във фиска (30 000 единици, позиция B4) равни на тези в ситуации 1 и 2. От тук естествено спада чистата печалба за Еврофутбол до 10 000 единици (позиция D4), но сега тя е по-ниска с 50 % (20 000 единици, позиция D3=>10 000 единици, позиция D4) в сравнение с действието на предходния данъчен режим.

 • Въпреки скорошното изменение на режима в ход бяха нови предложения за изменение в облагането на този вид търговска дейност (обект на настоящия анализ). При новата ставка от 25 %, данъчната основа се формира от разликата между реализирания оборот (200 000 единици, позиция C5) и изплатените премии (160 000 единици, позиция B2). Или чистата печалба от 40 000 единици (позиция D2) се облага с 25 %-на ставка, носейки отново по-ниски данъчни постъпления от 10 000 единици (позиция B5) спрямо текущия данък (30 000 единици, позиция B4), спрямо стария режим със ставка от 10% (20 000 единици, позиция B3), но и спрямо ситуации 1 (37 500 единици, позиция B5) и 2 (25 000 единици, позиция B5). Това заедно с размера на изплатените премии (160 000 единици, позиция B2) води вече до увеличение на чистата печалба на Еврофутбол до 30 000 единици (позиция D5) спрямо текущия данък (10 000 единици, позиция D4) и спрямо действието на стария режим със ставка от 10% (20 000 единици, позиция D3)

 • В ситуация 3 съществува производен случай (подобно на ситуация 1), в който обаче Еврофутбол реализира „отрицателна нетна печалба”.Такава печалба се наблюдава когато изплатените печалби като дял от реализирания оборот от страна на оператора са 90 %. В тази ситуация е видно, че при запазване действието на старата ставка от 10 % и особено при текущата ставка от 15 % (когато Еврофутбол реализира отрицателен резултат) е нужно хазартния сектор да бъде освободен от данък. В противен случай винаги когато изплатените премии се доближават до реализираните обороти, наложения текущ данък ще води до реализиране на нулев (ситуация 3, позиция D9) или отрицателен финансов резултат (-10 000 единици в ситуация 3, позиция D10) за сектора.

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница