Морското образование и практика, втория флаг като стъпка за икономически просперитет в началото на XXI векДата11.02.2017
Размер106.6 Kb.
Морското образование и практика, втория флаг като стъпка за икономически просперитет в началото на XXI век

Автор: доц. к.д.п., инж. Васил Е. Вълчев

Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”, Варна

The second flag and maritime education with training as a threshold for economical prosperity in theXXI century”
capt. Vassil Valtchev – extra master

Naval academy “N. Vapzarov” , Varna

Abstract: “ Revision of the economic situation in the modern European shipping related to improvement in the marine education and training of seafarers”Key words: European, shipping, seafarers, rating, economical, marine, education, training, Flag of Convenience, Second Flag, Open register, National Register, European Shipping Market, crew, social, political, development, port, harbour, berth, officers, STSW, IMO, ISM code, GMDSS rank, derricks, winces, blocks, safety.
Създаването на втория или свободния флаг ( Open Registers) започва в средата на миналия век. Неговата цел е да бъдат избегнати националните закони и правила, позволяващи на корабособствениците да намалят годишните си такси /lower taxes of Flag of Convevience/FOC//. Първият свободен флаг е на Панама, последван от Либерия и редица малки страни като Малта, Сент Винсент, Кипър, Сингапур и др./normally accept owners of any nationality and any nationality of the crew/

Европейските страни бързо реагираха на тази експанзия в морската икономика, чрез създаването на ISO стандарта и кодексите на търговското корабоплаване/the advantages of first and second European registers/. България, като активна страна в търговското корабоплаване, се помъчи да отговори на тези нови икономически и правни изисквания чрез създаването на свой КТМ и БДС.

Всичко това беше създадено бързо и спазвайки правилата на плановата икономика, с опит за вписването ни в международното корабоплаване, работещо по правилата на пазарната икономика- employment in the European Shipping market, related to the term “globalization” determined be social, political, economic and technical development.

Нашият КТМ беше създаден въз основа на свободния превод от немския. По тази причина като начало трябва да поставим въпроса за изискванията към езиковото уточняване. Ние сме записали КТМ като в световната практика e поставена думата “Shipping”. Направихме опит да разделим корабоплаването на морско и речно, с което се отделяме от световната практика, където думите корабостроене и корабоплаване са недвусмислени.

Същото се отнася и за пристанищата. Ние имаме включени думите – порт, пристанище, пристан, което трябва по законния ред точно да се определи както e в английския – port, harbour , berth.

На няколко пъти се прави опит да бъде допълнен или коригиран КТМ. Учените трябва твърдо да заявят, че допълненията и корекциите ще бъдат вредни и решението е създаването на нов морски кодекс. В новия кодекс трябва да има глава “кораби” и в него първа точка- регистрация на корабите по националност First National Register. Български кораб е всеки кораб, който има право да носи български флаг или български търговски флаг (международен). Регистрацията се извършва на основание документи за собственост или договор за строеж на кораб, като са упоменати името на кораба и пристанището на домуване. Собствениците трябва да бъдат регистрирани в Българска фирма, на която 60% от управителния съвет и председателят са български граждани. Документите са изготвени на български или английски език.

Всеки кораб, притежаващ българско знаме, получава сертификат за националност, съгласно международните изисквания. Сертификатът за националност се издава на основа българското законодателство за знамето, като той може да бъде български флаг, българско-търговски свободен или международен флаг за кораби частна собственост и български морски флаг (военноморски) за кораби държавна собственост.

В кодекса трябва да намерим място за въпроса за регистриране на корабите и съответната процедура. Следователно във връзка с флага трябва да имаме три регистрационни книги:

1. За български кораби

2. За български кораби с търговски (международен)

3. За държавни кораби (военни и др.)

На регистрация подлежат всички кораби с дължина по-голяма от 15 метра.

Добрият кораб, за да бъде експлоатиран успешно, трябва да има добър капитан и екипаж. Кодексът ще разглежда само въпроса с правата и задълженията на капитана, който по закон трябва да бъде български гражданин, живеещ в България. Контрол върху корабите ще извършват изпълнителна агенция Морска Администрация, но корабите под търговски (свободен) флаг ще затруднят регулярния контрол при подмяната на документи. Световната практика има много начини на упълномощени корабни регистри и други специализирани фирми или националните дипломатически структури, които да изпълняват функциите на Морска Администрация. Ние трябва да впишем в кодекса какво конкретно избираме. Считаме, че най-подходящ за нашата действителност би бил дипломатическият ни корпус зад граница, който отчита тази дейност на МТ – Морска Администрация. Това е нашето мнение след задълбочено проучване от началото на 1995 година.

Българската морска образователна система е доказала своята жизненост и приложимост в продължение на 120 години. Това е система, напълно защитима в условията на новия световен ред на корабоплаването, в който конкуренцията в морската професия доби неконтролируеми размери/ employment in the European shipping market / . По-специално сред командния състав тя ще бъде подложена на силен контрол за търсене на знаещи и можещи офицери./the wisdom of training young people from Europe for jobs now occupied by lower-cost non_Europeans;arising shortage of officers in the EU/

Морското образование в България води началото си от 1892 година. Създало до наши дни хиляди специалисти, морски офицери капитани и механици, утвърдили имидж на търсени професионалисти. Нашета страна е една от създателките на под комитета STCW на IMO и като доказателство за световното признание на нашата подготовка български капитан беше избран за заместник- председател на под комитета. На втората сесия на под комитета, когато страните представиха своите учебни програми, интересен е въпросът на представителя на Канада – държавата е третата в света по стандарт/Less Developed Countries LDC/ – “Това е вашата мечта или план за бъдещето”

Известно е, че науката и образованието са уникални и автономни, поради което образователни и научни стандарти няма, дори между две учебни заведения в една държава, а още по-малко между учебните заведения на една общност от държави. Това беше потвърдено на проведения в Лисабон симпозиум по европейските образователни и научни стандарти. Ние не трябва да подръжаваме на нечия мода или да обслужваме нечии скрити интереси, а с гордост да заявим, че Република България има уникален Софийски Университет “Св. Климент Охридски” и Варненско Висше Военно Морско Училище “Никола Йонков Вапцаров”, които са съизмерими само по възраст, качество и имидж на възпитаницети си. Малко е обидно, че възпитаници на уникатите забравят кой ги е създал и се опитват да открият други структури за обучение и подготовка, използвайки създаването на нови производства и технологии./expensive officers tend to be better educated and trained/

Морската професия изисква специфични професионални и личностни качества, умеещи да създават организация, ред и дисциплина Освен високи професионални знания по корабоводене и експлоатация на кораба от морските офицери се изисква психическа издържливост, умение за съжителства с всички членове на екипажа като затворена социална общност в продължително време, за което те трябва да притежават висока социална компетентност и доказани умения да управляват безконфликтно човешкото поведение при нормални и екстремни условия на море. За постигане на горните изисквания нашата традиция е приемане на кандидати за морско образование само след обстоен и прецизен здравословен и физически преглед. Приетите млади хора отговарят на изискванията за своето бъдеще, но възниква въпросът за ръководители и преподаватели които ще трябва да ги насочват, обучават, контролират, изпитват и да се подпишат за тяхната пригодност за носене безопасна вахта и дежурство за опазване на кораба, товара и екипажа./skills and safety rules (ISM Code. STCW Convention),This gives a chance for a raise in rank/

С публикуването на 3 август 1999г. на наредба N6 за компетентност на морските лица се определят националните стандарти за освидетелстване и уреждат условията за получаване свидетелствата за правоспособност за работа на морски кораби. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността корабоводене от направление корабоплаване (Д. в. Бр.92 от 07.08.1998г.) изисква подготвящото ВУЗ тази специалност да отговаря на изискванията на Закона за висшето образование. Съгласно чл.5 ал.3 от закона за в.о. право да провеждат обучение имат само получилите акредитация по направление корабоводене. Следователно законно основание за обучение на бъдещите помощник- капитани има само ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”. Необходимо е организацията и структурата на училището по най- бърз начин да се приведат към изискванията и възможностите на извършващото се преустройство в държавата, за да се отговори на европейския стандарт за обучение: специалист – 3г.;бакалавър – 4г.;магистър – 5г.

В момента морското ни образование се намира под ръководството и контрола на 3 министерства – отбрана, транспорт и наука и висше образование. Считаме, че изход от тази сложна ситуация може да се получи с приемането на нов закон за морско училище и образование.

Разработената учебна програма за специалността корабоводене напълно отговаря на международните и национални изисквания за магистърска степен, изучаваните предмети в лекции и упражнения ще подготвят завършилите с диплом за висше образование и професионална подготовка за вахтен пом. – капитан. Морското обучение се провежда по четири метода според важността на изучавания предмет, а те са ниво информация, познания, знания и умение. Бъдещите корабоводители трябва да бъдат отлично запознати и обучени като професионалисти по корабоводене, английски език, електроника, експлоатация и морска практика (табл.1). За пет-годишния период на обучение затруднение има само в изпълнението по план на 365 дни практика. Половината от времето за практика спокойно може да намери място в летните лагери, бази и български кораби при спазване на международните и национални стандарти, но въпросът с втората половина от практиката, задължително прекарана на борда на търговски кораб, изисква допълнителни грижи и специална организация. Едно от решенията е одобряване и пускане в действие на предложената от Българска морска камара работна тетрадка, приета от Факултетния съвет – Навигационен и представена в Министерството на транспорта за одобрение. Изискванията на конвенцията STCW-95 са одобрени от Морската администрация и морския стаж, да бъде записван по дата и часове от обучаващия под контрола на ст. пом. или капитана на кораба. В този документ за практиката в глава 1-ва се разпределят отделно практика за времето на обучение и времето на море. Практиката може да се прекара на неограничен брой кораби, но за това е необходимо учебното заведение да има договорни ангажименти към корабопритежателите.

Документа за морската практика може да разработи всяка организация, която има отношение към корабоплаването и подготовката на специалисти за него, но нейната основна цел е независим контролиращ в лицето на капитана на кораба за практика с подписа си да потвърди, че стажуващият действително знае и може да прилага това, което е предвидено по учебната програма за него. В тази връзка формата на този документ и неговото съдържание могат да се използват само когато са приети от научните съвети на акредитиран ВУЗ и одобрени от Морската администрация, с което той се превръща в личен документ на обучавания за получаване на морска правоспособност. Още на първите му страници трябва да се попълва пълна биографична справка със снимка на студента /курсанта/ и информационни данни за кораба със описание на вида и мястото, следвано от времето на службата на този кораб със седмични /месечни/ бележки за проявените професионални качества върху следното: (табл. 2).

Навигация и още седем вида дейности, свързани с: безопасното корабоводене, съставяне на предварителен и изпълнителен товарен план за конкретно товарене на кораба и умението да ръководи и контролира товаро- разтоварните операции (табл. 3).

Описване на данните на кораб, свързани с неговата експлоатация и сигурност (табл. 4). Тестова проверка за знанията на МППСС-72 от 1 до 38 точки и приложение I, II, III, IV. Практическа проверка за изпълнение задълженията по време на вахта и дежурство с нагледно показване всички ситуации на опасност, риск като GMDSS оператор. Практикантът трябва да покаже на практика умението си да стои на руля и познаване на всички видове компаси, владеене на щурвала; носене на вахта не по-малко от 10 часа; участие в маневра “човек зад борда” т. е. да има качествата на добър рулеви. Това се удостоверява със записаното по (табл. 5). Към него се включва и демонстриране на познаване управлението с трите възможности на рулевата машина. Трябва да покаже знания за маневра по заставане на кораба на кей, на котви и кърма и само на котва (табл. 6).

Да демонстрира умение за отчитане газенето на кораба и определяне масата на товара с всички разчети и обосновки за течност. Познаване безопасната работа с люковите закрития, подготовка на товарните помещения за приемане на товар, изчисляване кубатурата и мястото на товарите; проверка на сантините и техните смукатели; участие като дубльор при почистване на дънни танкове;проверка танковете за сладка вода.

Контрол по подготовка на товарните съоръжения (товарни стрели и кранове) с доказване познаването на целия такелаж, блокове, винчове и работа с тежка стрела. Познаване изискванията за превоз на насипни товари и демонстриране познаването на информацията на капитана за превоз на насипно зърно СОЛАС-74 гл. 6.

Проверка на превозваните товари през равни интервали от време и необходимите действия за предпазване на кораба и товара от повреди;проверка на люковите закрития; познаване на документи и сертификати за сигурност. Да вземе участие при предаването на товарите и необходимите мерки и документи за точното предаване и оформянето на евентуални липси.

Практикуването на танкери е по-специфично, което налага да се отдели специално внимание в тренировъчната тетрадка, дори оформянето й като самостоятелно приложение. Първото изискване към практикуващия е да потвърди, че е прочел и разбрал международните ръководства за безопасността на танкерите и танкерните кейове, след което сам да попълни контролния лист за безопасност преди товарене (табл.7). Работата на танкер е трудна и опасна, поради което на практикуващия се разрешава да работи само като дублиращ на помощник- капитаните и най-необичайното е, че се изисква да проведе с всеки от механиците по една вахта в машинното отделение и дежурство в помпеното помещение. (табл.8) От това ново изискване ние също бяхме затруднени, поради което на български танкер с двама практикуващи под контрола на капитана и главния механик проведохме практиката и получихме следните резултати: (табл. 8а)

Следват участия в организиране на упражнения по напускане на кораба, спускане на спасителните лодки, салове, плотове; управление на лодка под гребла, ветрила, задборден и вътрешен двигател; качване и снемане на хора. Познаването на корабните спасителни средства съгласно корабния сертификат по СОЛАС конвенцията. Тук изниква и въпросът с демонстриране умение по указване на първа медицинска помощ на борда на кораба, за което в нашите програми се отделя достатъчно време и средства.

Пожарната безопасност, борбата с пожари, обработката на опасни товари също са включени в обучението и проверката на знанията и уменията./skills and safety rules (ISM Code,STCW Convention)/

С настоящия доклад не можем да обхванем всички въпроси, стоящи пред бъдещето на морското образование и проверка на знанията на обучаваните, но считаме, че изискванията на международните конвенции и националните правила са по възможностите на българския Парламент и Правителство за създаване Закон за морското образование, а преподавателският състав ще продължи с достойнство обучението на бъдещите морски специалисти и предаде своя опит и знания на следващите поколения преподаватели. Трябва да положим усилия за използване на националния и втори търговски флаг. Нуждата за подобряване на морското образование и практика при европейските морски лица (seafarers) е базирана не само на предположението, че корабоплаването е източник на работни места. Тя трябва да бъде погледната и в по-широк смисъл, а именно – икономическа независимост с цел създаването и подържането на безопасно търговско корабоплаване в Европа. Цитирайки доклада на Европейската комисия “Towards a new maritime strategy ”: “A wide range of cost-effective services are essential to maintain the competitiveness of European industries and Europe’s economical independence as a whole ”
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница