Мотиви към присъда №1 / 06. 01. 2016 г., Постановена по н о. Х д. №805 / 2014 гДата07.05.2017
Размер150.38 Kb.
МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 1 / 06.01.2016 г., ПОСТАНОВЕНА по н.о.х.д. № 805 / 2014 г.

Сливнишка районна прокуратура е повдигнала и предявила обвинение срещу С. И. М., роден на ********** за това, че на 11.03.2014 год. около 15:00 часа в гр. Б. , кв. „М.Г." 5, бул. „Е." № ** в стая на втория етаж на къща, находяща се на адреса без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ държал високорискови наркотични вещества по смисъла на ЗКНВП, обн. в ДВ бр. 30 от 02.04.1999 год., представляващи част от Списък I по смисъла на чл. 3, ал.2, т.1 от ЗКНВП, включващ „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", издаден към „Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични", приета с ПМС 293 от 27.10.2011 год. /обн. ДВ бр. 87/04.11.2011 год./ и оценени по цена на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството съгласно Приложение № 2 от Постановление на МС № 23 / 29.01.1998 г., а именно:

1. Коноп /марихуана/, описан и изследван съгласно Протокол № 130/15.04.2014 год. на БНТЛ при ОДМВР - С. , както следва:

обект № 1 с нето тегло 0.38 /нула точка тридесет и осем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.55 % на стойност 2.28 /два лева и двадесет и осем стотинки/ лева,

обект № 2 с нето тегло 0.37 /нула точка тридесет и седем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2.86 % на стойност 2.22 /два лева двадесет и две стотинки/ лева,

обект № 3 с нето тегло 0.39 /нула точка тридесет и девет/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.26 % на стойност 2.34 /два лева и тридесет и четири стотинки/ лева,

обект № 4 с нето тегло 0.37 /нула точка тридесет и седем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.09 % на стойност 2.22 /два лева двадесет и две стотинки/ лева,

обект № 5 с нето тегло 0.40 /нула точка четиридесет/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.77 % на стойност 2.40 /два лева и четиридесет стотинки/ лева,

обект № 6 с нето тегло 0.39 /нула точка тридесет и девет/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.33 % на стойност 2.34 /два лева и тридесет и четири стотинки/ лева,

обект № 7 с нето тегло 0.37 /нула точка тридесет и седем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.62 % на стойност 2.22 /два лева двадесет и две стотинки/ лева,

обект № 8 с нето тегло 0.39 /нула точка тридесет и девет/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.99 % на стойност 2.34 /два лева и тридесет и четири стотинки/ лева,

обект № 9 с нето тегло 0.36 /нула точка тридесет и шест/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.57 % на стойност 2.16 /два лева и шестнадесет сотинки/ лева,

обект № 10 с нето тегло 0.38 /нула точка тридесет и осем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.04 % на стойност 2.28 /два лева и двадесет и осем стотинки/ лева,

обект № 11 с нето тегло 0.31 /нула точка тридесет и едно/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.73 % на стойност 1.86 /един лев и осемдесет и шест стотинки/ лева,

обект № 12 с нето тегло 0.38 /нула точка тридесет и осем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.43 % на стойност 2.28 /два лева и двадесет и осем стотинки/ лева,

2. Амфетамин, описан и изследван съгласно Протокол № 14/НАР 332 на НИКК-МВР с нето тегло 0.27 /нула точка двадесет и седем/ грама със съдържание на активен компонент амфетамин 16.7 % на стойност 8.10 /осем лева и десет стотинки/ лева или обща стойност на всички наркотични вещества 35.04 лева /тридесет и пет лева и четири стотинки / лева – престъпление по чл. 354а ал. 3 т. 1 от НК.

Подсъдимият С. И. М. не се признава за виновен, възползва се от правото си да не дава обяснения и моли съдът да постанови оправдателна присъда.

На съдебно заседание пред настоящата инстанция представителят на РП - гр. С. е поискал подсъдимият да бъде признат за виновен за извършеното престъпление и да му бъде определено наказание около минимума, което да отговаря на целите, предвидени в чл. 36 от НК.

Подсъдимият С. И. М. редовно призован явява се лично и заедно с упълномощения си защитник – адв. М.. Същият помоли в съдебно заседание по делото да се приложи разпоредбата на чл. 78 а от НК и подзащитният му да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание, тъй като правилната квалификация би следвало да бъде по ал. 5 – т. е. за маловажен случай. Същият също така моли съдът да постанови оправдателна присъда и излага подробно доводите си.

Съдът намира, че не може да се приложи разпоредбата на чл. 78 а от НК, тъй като марихуаната е канабисово производство, което е високорисково вещество и същото не се определя от цената, поради което не може да се приложи разпоредбата на чл. 78 а от НК, тъй като не може да бъде приложена ал. 5, във вр. с ал. 3 на чл. 354а от НК, а именно : маловажен случай. В практиката по приложението на закона в свое решение ВКС обосновава високата обществена опасност на деянието с факта, че по начало крайните разпространители на наркотични вещества обикновено не носят със себе си големи количества. Поради което количеството на предмета на престъплението не е от решаващо значение / в този смисъл е напр. Решение № 284 / 27.05.2010 г. на ВКС по н. д. № 180 / 2010 г., II н. о. докл. Л. М. /.

Искането на защитата да бъде преквалифицирано деянието в по – леко наказуемия състав чл. 354 а ал. 5, вр. с ал. 3 от НК, съдът не намери за основателно. Едно деяние представлява „маловажен случай” по смисъла на чл. 93 т. 9 от НК, когато степента на обществената му опасност е по – ниска в сравнение с обикновените случаи на престъпленията от съответния вид, поради липса или незначителност на вредните последици или поради наличие на други смекчаващи обстоятелства. Преценката се прави на база фактическите данни на конкретния казус, отнасящи се до начина на извършване на престъплението, вида и стойността на предмета му, на вредните му последици, данните за личността на дееца и всички други обстоятелства. В случая, предметът на престъплението е марихуана, която въпреки че се отнася към т. нар. „мека дрога” е високорисково наркотично вещество.

Съдът, след като изслуша доводите на страните и ги прецени във връзка със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира за установено следното ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Подсъдимият С. И. М. е роден на **********.

На 11.03.2014 год. в РУ МВР - С. постъпила оперативна информация, че лицето С. И. М. с постоянен адрес гр. Б. , кв. „М.Г." № 5, бул. „Е." № ** съхранява наркотични вещества. Тъй като сигналът включвал и информация, че има вероятност същият да се укрие и да изнесе наркотичните вещества, се наложило да бъде извършено претърсване в дома му, находящ се в гр. Б. , бул. „Е." № **.

На 11.03.2014 год. в 15:00 часа разследващ полицай от РУ МВР С. извършил претърсване на жилищна сграда, находяща се в гр. Б. , бул. „Е." № **. При това действие по разследването, извършено в присъствието на С. М., той доброволно завел служителите на РУ МВР С. до стая, намираща се в дясно от входната врата на втория етаж на сградата, където посочил яке, закачено на закачалка. От външния джоб на якето М. извадил найлонов плик, съдържащ в себе си 12 /дванадесет/ броя по - малки плика, във всеки от който се намирала суха зелена тревиста маса. Сухата зелена тревиста маса била иззета като обект № 1 и тествана с полеви наркотест ММС CANNABIS TEST - ампула, който реагирал на канабис. При последвалото претърсване на стаята / без съдействието на М. / върху шкаф - рафт, намиращ се в дъното на стаята - вдясно от входа й, в пепелник бил намерен и иззет като обект № 2 бял хартиен плик с бяло прахообразно вещество. Веществото било тествано с полеви наркотест - AMPHETAMINES TEST, който реагирал на амфетамин. Зад пепелника, на рафта била намерена и иззета метална кутия с надпис NESCAFE. В кутията било намерено и иззето като обект № 3 / заедно с металната кутия / бяло прахообразно вещество, което било тествано с полеви наркотест - AMPHETAMINES TEST - реагирал на амфетамин.

Като обяснение за намерените и иззети вещи и предмети, в протокола за претърсване С. И. М. саморъчно е записал, че вещите, намерени в стаята му са за негова лична употреба.

На иззетата при претърсването зелена тревиста маса, съдържаща се поотделно в дванадесет броя пакетчета, обособени и номерирани като обекти с поредни номера от № 1 до №12 / описани в Протокол № 130 / 15.04.2014 год. на БНТЛ при ОДМВР – С. /, била изготвена физикохимична експертиза, съгласно заключението на която, зелената тревиста маса представлява коноп / марихуана /, както следва :


  • - обект № 1 с нето тегло 0.38 /нула точка тридесет и осем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.55 %,

  • - обект № 2 с нето тегло 0.37 /нула точка тридесет и седем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2.86 %,

  • - обект № 3 с нето тегло 0.39 /нула точка тридесет и девет/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.26 %,

  • - обект № 4 с нето тегло 0.37 /нула точка тридесет и седем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.09 %,

  • - обект № 5 с нето тегло 0.40 /нула точка четиридесет/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.77 %,

  • - обект № 6 с нето тегло 0.39 /нула точка тридесет и девет/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.33 %,

  • - обект № 7 с нето тегло 0.37 /нула точка тридесет и седем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.62 % ,

  • - обект № 8 с нето тегло 0.39 /нула точка тридесет и девет/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.99 % ,

  • - обект № 9 с нето тегло 0.36 /нула точка тридесет и шест/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.57 %,

  • - обект № 10 с нето тегло 0.38 /нула точка тридесет и осем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.04 %,

- обект № 11 с нето тегло 0.31 /нула точка тридесет и едно/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.73 %,

- обект № 12 с нето тегло 0.38 /нула точка тридесет и осем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.43 % .

Конопът / марихуаната / е под контрол съгласно ЗКНВП и представлява част от Списък I по смисъла на чл. 3, ал.2, т.1 от ЗКНВП, включващ „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", издаден към „Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични", приета с ПМС 293 от 27.10.2011 год.

На иззетите при претърсването два обекта, съдържащи бяло прахообразно вещество била изготвена физикохимична експертиза / съгласно Протокол № 14 / НАР 332 на НИКК- МВР /. Видно от заключението й, описаното като обект № 2 в Протокола за претърсване и изземване бяло прахообразно вещество представлява амфетамин с нето тегло 0.27 / нула точка двадесет и седем / грама със съдържание на активен компонент амфетамин 16.7 %, а описаното като обект № 3 в Протокола за претърсване и изземване бяло прахообразно вещество представлява кофеин и в него не се доказва наличие на вещества, поставени под контрола на ЗКНВП.

Амфетаминът е под контрол съгласно ЗКНВП и представлява част от Списък I по смисъла на чл. 3, ал.2, т.1 от ЗКНВП, включващ „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, издаден към „Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични”, приета с ПМС 293 от 27.10.2011 год.

На иззетите наркотични вещества била изготвена оценка съгласно Приложение № 2 от Постановление на МС № 23 / 29.01.1998 г., съгласно която:

1. Коноп / марихуана /, описан и изследван съгласно Протокол № 130 / 15.04.2014 год. на БНТЛ при ОДМВР - С. е на стойност, както следва:

обект № 1 с нето тегло 0.38 / нула точка тридесет и осем / грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.55 % на стойност 2.28 / два лева и двадесет и осем стотинки / лева,

обект № 2 с нето тегло 0.37 / нула точка тридесет и седем / грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2.86 % на стойност 2.22 / два лева двадесет и две стотинки / лева,

обект № 3 с нето тегло 0.39 / нула точка тридесет и девет / грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.26 % на стойност 2.34 / два лева и тридесет и четири стотинки / лева,

обект № 4 с нето тегло 0.37 / нула точка тридесет и седем / грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.09 % на стойност 2.22 / два лева двадесет и две стотинки / лева,

обект № 5 с нето тегло 0.40 / нула точка четиридесет / грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.77 % на стойност 2.40 / два лева и четиридесет стотинки / лева,

обект № 6 с нето тегло 0.39 / нула точка тридесет и девет / грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.33 % на стойност 2.34 / два лева и тридесет и четири стотинки / лева,

обект № 7 с нето тегло 0.37 / нула точка тридесет и седем / грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.62 % на стойност 2.22 / два лева двадесет и две стотинки / лева,

обект № 8 с нето тегло 0.39 / нула точка тридесет и девет / грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.99 % на стойност 2.34 / два лева и тридесет и четири стотинки / лева,

обект № 9 с нето тегло 0.36 / нула точка тридесет и шест / грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.57 % на стойност 2.16 / два лева и шестнадесет стотинки / лева,

обект № 10 с нето тегло 0.38 / нула точка тридесет и осем / грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.04 % на стойност 2.28 / два лева и двадесет и осем стотинки / лева,

обект № 11 с нето тегло 0.31 / нула точка тридесет и едно / грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.73 % на стойност 1.86 / един лев и осемдесет и шест стотинки / лева,

обект № 12 с нето тегло 0.38 / нула точка тридесет и осем / грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.43 % на стойност 2.28 / два лева и двадесет и осем стотинки / лева,

2. Амфетамин, описан и изследван съгласно Протокол № 14 / НАР 332 на НИКК-МВР с нето тегло 0.27 / нула точка двадесет и седем / грама със съдържание на активен компонент амфетамин 16.7 % е на стойност 8.10 / осем лева и десет стотинки / лева или общатата стойност на всички наркотични вещества е в размер на 35.04 /тридесет и пет лева и четири стотинки / лева.

Видно от заключението на изготвената по производството съдебно-психиатрична експертиза, М. е употребявал наркотични вещества - по негови данни марихуана, но бил преустановил употребата й, както и че същият е могъл да разбира свойството и значението на извършеното деяние и да ръководи постъпките си.

От показанията на разпитания свидетел Р. Ц. / л. 28 / се установява, че при проведения разговор с подсъдимия, непосредствено преди извършване на претърсването на адреса в гр. Б. , бул. „Е." № **, същият е заявил, че единствено той живеел в къщата и само една от стаите й била обитаема. Също така в протокола М. лично е записал, че намерените наркотични вещества са за негова лична употреба.

По делото бяха разпитани и присъствалите поемни лица свидетелите В.И.П. и Ц.Г.М., които подробно разказаха как е протекло претърсването и изземването и какво е било намерено на адреса на подсъдимия. Свидетелят М. категорично посочва, че кутията от нес кафе е отворена пред него и в нея до половината е имало прахообразно вещество. Свидетелите са категорични, че преди да подпишат протокола за претърсване и изземване са го прочели. На същите беше предявен протокол за претърсване и изземване от 11.03.2014 г.

По делото като свидетел беше разпитан и Й.С.П., към момента на извършване на престъплението е бил началник участък в ПУ – гр. Б. . Същият също е присъствал при претърсването и изземването и сочи, че подсъдимият им е оказвал пълно съдействие. Той също лично е видял прахообразното вещество, находящо се в метална кутия от кафе, като тревистата маса е била разфасована на по – малки дози, които са били около 10 – 15 пакетчета.

Описаната по – горе фактическа обстановка се доказва по несъмнен и категоричен начин от следните събрани по делото доказателства: показанията на свид. Р. Ц. / л. 28 /, показанията на свид. Ц.М. / л. 26 - 27 /, показанията на свид. В.П. / л. 24 - 25 /, от приложените писмени доказателства : Протокол за претърсване и изземване с фотоалбум / л. 4 - 14 /, заключенията за изготвените физикохимични и съдебно - психиатрични експертизи / л. 39 – 45, 47 – 57 и 64 - 71 /, свидетелство за съдимост на подсъдимия / л. 30 / и други писмени доказателства приложени по делото.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните изводи от ПРАВНА СТРАНА:

От събраните по делото доказателства се установи по безспорен начин, че подсъдимият С. И. М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението визирано в чл. 354а ал. 3, т. 1 от НК, тъй като на 11.03.2014 год. около 15:00 часа в гр. Б. , кв. „М.Г." 5, бул. „Е." № ** в стая на втория етаж на къща, находяща се на адреса без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ държал високорискови наркотични вещества по смисъла на ЗКНВП, обн. в ДВ бр. 30 от 02.04.1999 год., представляващи част от Списък I по смисъла на чл. 3, ал.2, т.1 от ЗКНВП, включващ „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", издаден към „Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични", приета с ПМС 293 от 27.10.2011 год. /обн. ДВ бр. 87/04.11.2011 год./ и оценени по цена на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството съгласно Приложение № 2 от Постановление на МС № 23/29.01.1998 г., а именно:

1. Коноп /марихуана/, описан и изследван съгласно Протокол № 130/15.04.2014 год. на БНТЛ при ОДМВР - С. , както следва:

обект № 1 с нето тегло 0.38 /нула точка тридесет и осем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.55 % на стойност 2.28 /два лева и двадесет и осем стотинки/ лева,

обект № 2 с нето тегло 0.37 /нула точка тридесет и седем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2.86 % на стойност 2.22 /два лева двадесет и две стотинки/ лева,

обект № 3 с нето тегло 0.39 /нула точка тридесет и девет/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.26 % на стойност 2.34 /два лева и тридесет и четири стотинки/ лева,

обект № 4 с нето тегло 0.37 /нула точка тридесет и седем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.09 % на стойност 2.22 /два лева двадесет и две стотинки/ лева,

обект № 5 с нето тегло 0.40 /нула точка четиридесет/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.77 % на стойност 2.40 /два лева и четиридесет стотинки/ лева,

обект № 6 с нето тегло 0.39 /нула точка тридесет и девет/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.33 % на стойност 2.34 /два лева и тридесет и четири стотинки/ лева,

обект № 7 с нето тегло 0.37 /нула точка тридесет и седем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.62 % на стойност 2.22 /два лева двадесет и две стотинки/ лева,

обект № 8 с нето тегло 0.39 /нула точка тридесет и девет/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.99 % на стойност 2.34 /два лева и тридесет и четири стотинки/ лева,

обект № 9 с нето тегло 0.36 /нула точка тридесет и шест/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.57 % на стойност 2.16 /два лева и шестнадесет сотинки/ лева,

обект № 10 с нето тегло 0.38 /нула точка тридесет и осем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.04 % на стойност 2.28 /два лева и двадесет и осем стотинки/ лева,

обект № 11 с нето тегло 0.31 /нула точка тридесет и едно/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.73 % на стойност 1.86 /един лев и осемдесет и шест стотинки/ лева,

обект № 12 с нето тегло 0.38 /нула точка тридесет и осем/ грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.43 % на стойност 2.28 /два лева и двадесет и осем стотинки/ лева,

2. Амфетамин, описан и изследван съгласно Протокол № 14/НАР 332 на НИКК-МВР с нето тегло 0.27 /нула точка двадесет и седем/ грама със съдържание на активен компонент амфетамин 16.7 % на стойност 8.10 /осем лева и десет стотинки/ лева или обща стойност на всички наркотични вещества 35.04 лева /тридесет и пет лева и четири стотинки / лева.

По чл. 301 ал. 1 т. 1 от НПК - съдът счита, че е извършено едно деяние, същото е извършено от подсъдимия и е извършено виновно от него с оглед на събраните по делото доказателства.

По чл. 301 ал. 1 т. 2 от НПК - извършеното деяние от подсъдимия осъществява от обективна и субективна страна съставът на престъплението по чл. 354а ал. 3, т. 1 от НК.

От обективна страна е извършил горното престъпление, тъй като в гр. Б. , кв. „М.Г.” 5, бул. „Е.” № **, в стая на втория етаж от къща е държал високорискови наркотични вещества – коноп / марихуана /. Намереното и държано от подсъдимия С. И. М. количество марихуана е сравнително малко, но този факт обаче не променя обстоятелството, че подсъдимият е държал марихуаната, за което е нямал надлежно разрешително, което да му позволява това, което той безспорно е знаел.

По чл. 305 ал. 3 изр. 1 и изр. 2 от НПК - събраните и кредитирани от съда доказателства кореспондират помежду си. Не се откриват противоречия в самите доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.По чл. 31 ал. 1 от НК - несъмнено е, че подсъдимият С. И. М. отговаря на изискванията за субект на престъпление и за субект на наказателна отговорност. Видно от събраните по делото доказателства е, че е пълнолетно физическо лице към датата на извършване на престъплението 11.03.2014 г., което е извършило деянието в състояние на вменяемост. По делото не съществува никакво съмнение, а и липсват каквито и да било индиции или доказателства, за да се направи извода, че подсъдимият е действал при условията на една от хипотезите на невменяемост, посочени в чл. 33 ал. 1 от НК. Следователно към момента на извършване на деянието той е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководите постъпките си, което е основна предпоставка за съществуването на виновно поведение.

От субективна страна, деянието е извършено виновно от подсъдимия под формата на пряк умисъл, т.е. подсъдимият С. И. М. е имал представа в съзнанието си за общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване – действувал е с пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал. 2 пр. 1 от НК.

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО :

При определяне вида и размера на наказанието съдът се съобрази с принципите на законоустановеност и индивидуализация на наказанието.

Съгласно първият принцип в специалната част на закона за извършеното престъпление по чл. 354а ал. 3, т. 1 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

При определянето и индивидуализацията на наказанието съдът анализира общественоопасния характер на деянието, личността на подсъдимия, подбудите за извършване на деянието, както и всички смекчаващи и отекчаващи отговорността обстоятелства.

Като смекчаващи отговорността на подсъдимия С. И. М. обстоятелства, съдът отчете чистото съдебно минало.

С оглед на изложеното съдът приема, че наказанието за престъплението по чл. 354а, ал. 3 т. 1 от НК следва да бъде определено при условията на чл. 54 от НК, за да се постигнат целите на наложеното наказание, посочени в чл. 36 от НК. Но при определяне на наказанието съдът счита, че то следва да бъде определено при превес на смекчаващите над отегчаващите вината обстоятелства. Предвид изложеното съдът определя за извършеното престъпление ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2 000.00 / две хиляди / лева.

СЪДЪТ на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложи изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.


ОТНОСНО ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА :
Съдът постанови на основание чл. 112 ал. 2 от НПК ДА СЕ УНИЩОЖАТ по съответния ред веществените доказателства – наркотичните вещества предадени на съхранение в ЦМУ – С. , съгласно Протокол № 33169 / 15.08.2014 г.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК, съдът възложи в тежест на подсъдимия С. И. М. да заплати по сметка на Районен съд гр. С. направените по делото разноски в размер на 260.00 / двеста и шестдесет / лева и на органа на досъдебното производство направените разноски в размер на 659.44 / шестстотин петдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки / лева.По тези съображения, съдът постанови присъдата си.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница