Мотиви към присъда №46/11. 04. 2016 гДата22.12.2018
Размер58.2 Kb.
МОТИВИ

към присъда № 46/11.04.2016 г.

по НОХД № 54/2016 г. по описа на Районен съд гр.Средец
Производството е образувано по внесен обвинителен акт №5/2016 г. на Районна прокуратура-гр.Средец по досъдебно производство № 269ЗМ-440/2015 г.по описа на РУП-Средец , с който е повдигнато обвинение срещу С В Д – роден на , живущ в с. , български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен ,ЕГН за това , че на 01.12.2015 г. в гр.Средец, ул.”Димитър Благоев” № 13, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – счупено стъкло на прозорец, при условията на опасен рецидив, отнел от владението на И П И следните чужди движими вещи – 20 литра домашна гроздова ракия на стойност 240 лв. и стъклена дамаджана с оплетка на стойност 15 лв., всичко на обща стойност 255 /двеста петдесет и пет/ лева, без съгласието на владелеца с намерение противозаконно да присвои – престъпление по чл.196 ал.1 т.2, вр. чл.195 ал.1 т.3, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” от НК.По делото е приет за съвместно разглеждане в наказателното производство граждански иск , предявен от И П И –конституиран в качеството на граждански ищец срещу С В Д с искане за осъждането му да заплати сумата 255 лв. представляваща обезщетение за нанесените от престъплението имуществени вреди .

Разглеждането на делото, е проведено по реда на глава ХХVІІ от НПК.

Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, пледира за налагане на наказание лишаване от свобода.По отношение на предявеният граждански иск пледира за уважаването му до 195 лв. ,представляващи невъзстановения размер на причинените от престъплението вреди .

Подсъдимият се явява в с.з. лично и с назначения му на досъдебното производство служебен защитник адв.С от БАК.Признава фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.Изразява съжаление за извършеното деяние .Моли за налагане на минимално наказание .

Защитникът на подсъдимия пледира за налагане на минимално наказание ,а по отношение на предявеният граждански иск предоставя на съда .

Гражданският ищец моли за уважаване на гражданският иск.

При проведеното съкратено съдебно следствие подсъдимият Д се признава за виновен по повдигнатото му обвинение и признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Съдът след като е взел предвид, че самопризнанието на подсъдимия се подкрепя от доказателствата по делото, с определение е обявил, че при постановяването на присъдата ще ползва направеното самопризнание, без да събира доказателства относно фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

От обстоятелствената част на обвинителния акт се установява следната фактическа обстановка:

На 30.11.2015 г., подсъдимият С Д бил в заведение в гр.Средец , където употребил алкохол .Около 02.00 ч.-02.30 ч. на 01.12.2015 г., подс.Д тръгнал да се прибира към дома си в с.Светлина . Докато вървял по ул.“Димитър Благоев“, подс.Д , решил да извърши кражба от дома на св.И находящ се на №13 на същата улица . Подсъдимият влязъл в двора през незаключената дворна врата ,след което отишъл до задната част на къщата и проникнал в стая на първия етаж на къщата през прозореца ,чието стъкло преди това счупил като упражнил върху него натиск с ръка .От стаята подсъдимия взел две пластмасови туби с вместимост по 5 л. всяка и стъклена дамаджана с вместимост 10 л. пълни с ракия ,след което излязъл през прозореца . Междувременно св.И , който спял на втория етаж на къщата чул шум от първия етаж и се събудил .Свидетелят веднага станал, взел фенерче и излязъл на двора за да огледа имота си ,при което забелязал счупеното стъкло на прозореца на първия етаж. В същото време св.И усетил ,че някой тича в двора по посока на дворната врата и насочил светлината на фенерчето по посока на шума .На около 10 м. пред себе си свидетелят видял подс.Д точно като напускал двора му и побягнал по посока на кръстовището с ул.“Христо Ботев „. Св.И веднага се обадил на телефон 112 за да съобщи за случилото се ,след което влязъл в стаята на първия етаж ,където установил липсата на двете пластмасови туби и дамаджаната пълни с ракия ,взети преди това от подсъдимия . Докато бягал от дома на свидетеля ,подсъдимият изпуснал стъклената дамаджана , която при падането на земята се счупила ,а ракията изтекла .На сутринта ,подсъдимият отишъл до магазин находящ се на ул.“Цвятко Радойнов „ в гр.Средец стопанисван от св.Я ,на която предложил за продан една от пластмасовите туби с ракия . Св.Я го отпратила ,но той оставил тубата в търговския обект и се махнал . Другата туба с ракия подсъдимият изпил . С протокол за доброволно предаване от 02.12.2015 г. св.Я предала 1 бр. пласмасова туба с вместимост 5 л. пълна с жълтеникава течност пълна с ракия , за която посочила ,че й е предадена от подс.Д . Същата туба с разписка от 03.12.2015 г. била върната на св.И . При извършеното разпознаване на 10.02.2015 г. ,св.И разпознал подс.Д участвал под №3 на разпознаването . При извършеното разпознаване на 10.02.2015 г. св.Я също разпознала подс.Д .Видно от заключението на извършената по делото съдебно икономическа/оценъчна/ експертиза стойността на 1бр. стъклена дамаджана с оплетка е 15 лв. ,а стойността на 20 л. ракия е 240 лв. Видно от приложената справка за съдимост на подс.Д същият е многократно осъждан .

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

От обективна страна ,от доказателствата по делото се установява,че на 01.12.2015 г. в гр.Средец , ул.“Димитър Благоев „ №13 подсъдимият С Д , чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – посредством натиск с ръка счупил стъклото на прозорец на стая на първия етаж ,отнел чужди движими вещи -20 л. ракия на стойност 240 лв. и 1 бр. стъклена дамаджана с оплетка на стойност 15 лв.,всички отнети вещи на обща стойност 255 лв. от владението на живущия на същия адрес И П И ,като деянието е извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29,,ал.1,б.“а“ и б.“б“ от НК– след като подс.Д е осъждан с влезли в сила присъди както следва : по НОХД №57/2007 г. на РС Средец ,НОХД №64/2007 г.. на РС Средец , НОХД №29/2006 г. ,всички по описа на РС Средец ,за които с определение по ЧНД №26/2008 г.,в.с.08.07.2008 г. било определено общо наказание 6 г. ЛОС от изтърпяването ,на което е освободен условно предсрочно на 12.12.2012 г. с остатък от 4 м. 23 д. и по НОХД №258/2013 г. , НОХД №257/2013 г. ,НОХД №58/2014 г. ,всички на РС Средец ,за които с определение от 19.06.2014по ЧНД №63/2014 г. му е наложено общо наказание 2 г. ЛОС . От субективна страна подсъдимият е действал при форма на вината пряк умисъл като е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал тяхното настъпване .Така от обективна и субективна страна подсъдимият Д осъществил състава на престъпление по чл.196 , ал.1,т.2 ,вр. с чл.195 , ал.1,т.3 ,вр. с чл.194 ,ал.1 ,вр. с чл.29,ал.1,б.“а“ и б.“б“ от НК .

За това престъпление в особената част на НК е предвидено наказание лишаване от свобода от три до петнадесет години . Предвид разпоредбата на чл.373,ал.2 от НПК при определяне на наказанието следва да се приложи разпоредбата на чл.58а, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК . За да определи вида и размера на наказанието в съответствие с чл.54 от НК ,съдът взе предвид установените по делото смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващо вината обстоятелства следва да се отчете оказаното съдействие за разкриване на обективната истина по делото и изразеното съжаление за извършеното деяние. Като отегчаващо вината обстоятелство следва да се отчете обремененото съдебно минало на подсъдимия - множеството осъжданията в предходни моменти , които не са взети предвид при квалифициране на деянието като такова извършено при условията на опасен рецидив . При определяне размера на наказанието на подсъдимия Д , съдът прие , че е налице превес на смекчаващите вината обстоятелства и като съобрази сравнително ниската степен на обществена опасност на извършеното деяние в конкретния случай с оглед ниската стойност на щетите и високата степен на обществена опасност на дееца , определи наказание към минимума предвиден в закона , а именно три години лишаване от свобода , което намаля с една трета на основание чл.58а,ал.1 от НК и налага на подсъдимия наказание две години лишаване от свобода, с което ще се постигнат целите на наказанието предвидени в чл.36 от НК, спрямо този подсъдим.

Наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от две години , следва да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим, в съответствие с разпоредбите на чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

По отношение на гражданския иск ,съдът прие следното :Предявеният граждански иск, приет за съвместно разглеждане в настоящото производство, е с правно основание чл.45 ЗЗД.Съгласно тази разпоредба всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. С извършеното престъпление подсъдимият Д е отнел от владението на гражданския ищец И движими вещи на стойност 255 лева. С отнемането на тези вещи подсъдимият е лишил собственика им от възможността да ги ползва и да се разпорежда с тях, с което му е причинил имуществена вреда в размер на стойността на отнетите вещи , а именно 255 лв. . Предвид признаването на подсъдимия за виновен ,искът се явява доказан по основание. По отношение на размера ,съдът взе предвид ,че част от отнетите вещи , а именно 5 литра ракия на стойност 60 лв. е върната на гражданския ищец ,поради което и гражданският иск следва да бъде уважен за сумата от 195 лв. , а в останалата си част над уважения размер до претендирания размер от 255 лв. искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен . Разноските по делото в размер на 28,98 лв., следва да се възложат в тежест на подсъдимия на основание чл.189, ал.3 от НК.Предвид уважаването на гражданския иск , подсъдимият следва да заплати по сметка на Районен съд гр.Средец и 50 лв. държавна такса .
Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница