Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № н-18 от 2006 г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваДата01.10.2017
Размер37.11 Kb.
МОТИВИ

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с измененията в Закона за данък върху добавената стойност(ЗДДС), в сила от 22 ноември 2013 г.


В изпълнение на изискванията на ЗДДС, проектът регламентира случаите на продажби на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, като фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ.
Продажбите, извършвани чрез автомати за самообслужване, попадат в обхвата на наредбата и като всяка друга продажба следва да бъдат регистрирани и отчитани чрез фискални устройства. Съгласно предложено определение в проекта, автомат на самообслужване е всяко устройство– електронно, електрическо и/или механично, позволяващо на потребител да получи от автомата срещу заплащане на принципа на самообслужване стоки или услуги, в това число и услуги с развлекателен характер.
Спецификата на продажбите чрез автомати на самообслужване се изразява в това, че продажбата се извършва от машина на принципа на самообслужване.
С проекта е направено разграничение между автоматите на самообслужване, чрез които се извършват продажби на стоки (продажба на кафе, сандвичи, играчки и други) и автомати на самообслужване, чрез които се извършват услуги (продажба на валута, заплащане на битови и комунални сметки и други).
По отношение на първата група продажби, с проекта се предвижда да се регистрират и отчитат от фискално устройство, вградено в автомат за самообслужване (ФУВАС), като фискалната касова бележка не се издава на хартиен носител. Тъй като автоматите функционират на принципа на самообслужването, изискванията се свеждат до това част от изискуемата информация да се визуализира на дисплей на автомата. Пълното съдържание на фискалната касова бележка се съхранява в контролна лента на електронен носител (КЛЕН).
Съществено облекчение при автоматите на самообслужване е и отпадането на задължението за отпечатване на дневен, месечен и годишен финансов отчет. Дневният финансов отчет се генерира автоматично, без намеса на обслужващ оператор, като се съхранява във фискалната памет и в КЛЕН, без да се отпечатва на хартиен носител. Задължителните реквизити на фискалната касова бележка са съобразени със спецификата на ФУВАС.
Продажбите на услуги, като продажба на валута, заплащане на битови и комунални сметки и други, се регистрират и отчитат от фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет и фискални принтери), които се вграждат в автомата, като задължително се издава фискална касова бележка на хартиен носител. По отношение на автоматите, чрез които се осъществяват тези продажби, също е въведено облекчение да не се отпечатва дневен, месечен и годишен финансов отчет.
Предвиденото облекчение ще доведе от една страна до намаляване на разходите за поддръжка и обслужване на машините, а от друга страна до намаляване на разходите за консумативи, чрез предвиденото изключение задължителните документи (фискална касова бележка за клиента и дневен финансов отчет) да не се отпечатват на хартиен носител.
Предвидено е във ФУВАС да няма вграден печатащ механизъм, за да не се затруднява дейността свързана с автоматите на самообслужване.
Проектът предвижда лицата, които извършват продажби чрез автомати на самообслужване да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата до 31 януари 2014 г.
С проекта се предвижда промяна по отношение на документалното отчитане на доставките на горива. С предложеното изменение се възстановява режима за отчитане действал до постановяване на Решение № 13146 от 2013 г. на ВАС, като се въвежда същата номенклатура при съобщение за доставка на гориво по документи.
С проекта се предвижда удължаване срока за извършване на първоначална проверка на нивомерните измервателни системи с една година. Предложението се налага поради факта, че Българският институт по метрология (БИМ) не разполага с необходимите еталони и спомагателно оборудване за извършване на тези проверки.
Предложена е промяна, отразяваща въвеждане в националното законодателство на „Директивите от Нов подход на Европейския съюз“. Въвеждането на средства за измерване на разход с оценено съответствие дава възможност на лицата да използват същите в съответствие с изискванията на нормативната уредба. В тази връзка и съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и издадената на основание на чл. 7 от него Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, определени средства за измерване подлежат на оценяване на съответствието със съществените изисквания.
Предложените промени в Наредба № Н-18 няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета. Измененията и допълненията в Приложение № 22 и Приложение № 23 са с доуточняващ характер. Създава се възможност за лицата да избират от номенклатура видовете номера, които могат да се попълнят. Другата предложена промяна има за цел да се намалят и прецизират обхвата на данните, които ще подават задължените лица предвид, това че доставката е предназначена за износ. Това ще доведе до намаляване на административната тежест за задължените лица при подаване на данни към Националната агенция за приходите и се създават условия за по-ефективен контрол от органите по приходите върху движението на течни горива.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница