Municipality of smolyanДата31.03.2018
Размер26.59 Kb.

ОБЩИНА СМОЛЯН

MUNICIPALITY OF SMOLYAN

бул. България 12, 4700 Смолян, България

Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

към покана с изх. № 18 от 05.09.2014г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”
Образец № 3
ПОСОЧВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ ОТ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛОЖАТ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪОТВЕТСТВАЩИЯТ НА ТЕЗИ РАБОТИ ДЯЛ В ПРОЦЕНТИ ОТ СТОЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, И ПРЕДВИДЕНИТЕ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

/списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и видът на работите, които ще извършват, и делът на тяхното участие/

Подписаният/ата ______________________________________________________________/трите имена/

л.к. № _________________ , издадена на _______________г. от __________ , град _____________

адрес: гр. / с. __________________________ , община ___________ , област __________________

ул. ____________________________________, ____ № ______ бл. № _____ , ап. _____ , ет. _____ ,

в качеството ми на __________________________________________________________________

/длъжност или друго качество/

на ________________________________________________________________________________ ,/наименованието на участника/

участник в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за „СТРОИТЕЛСТВО” по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:  1. При изпълнението на горепосочената обществена поръчка [ще използваме / няма да използваме]1 [подизпълнител / подизпълнители]2.
  1. Подизпълнителите3, които ще използваме при изпълнение на поръчката, видовете работи или дейностите, които ще извършват, както и делът на тяхното участие (процент от общия обем на договора) са, както следва:


Наименование

на подизпълнителя

ЕИК

или

БУЛСТАТ

Видове работи или други дейности, които ще изпълнява

Дял на участието в обществената поръчка (процент от общия обем на договора)

1.

….

*** Приемаме да отговаряме за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за наши действия, бездействия и работа.

[дата]


ПОДПИС

ПЕЧАТ
[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]
1 Оставя се приложимото.

2 Оставя се приложимото.

3 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнител/и за изпълнение на поръчката.Каталог: media -> content files -> file -> 08092014%20-%20ЛЮБО%20РАВЕЛОВ%20-%20НОВА%20-%20БЕЛЕВ%20ДОЛЛЛЛЛ!!!!
file -> По Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос І. Информация за контакт с инвеститора
file -> Програма "Регионално развитие" 2007-2013
file -> Декември 2009г. M. Съхранение на документи по оп "Околна среда 2007-2013 г."
file -> К о л и ч е с т в е н а с м е т к а обособена позиция 1 доставка на месо и месни продукти
file -> К о л и ч е с т в е н а с м е т к а обособена позиция 1 доставка на месо и месни продукти
file -> Съобщение за публично предлагане на акции на “Актив Пропъртис” адсиц, гр. Пловдив”
file -> Образец №8 п р о е к т н а д о г о в о р


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница