Мутафова, Красимира ЙордановаДата25.06.2017
Размер282.08 Kb.


Лична информация
Име
Мутафова, Красимира Йорданова

Адрес
ул. “Др. Цончев”, № 17, бл. 16А, ап. 15,

гр. В. Търново, 5000 БългарияТелефон
062 604013; GSM 0886959936

ФаксE-mail
kmutafova@mail.bg
Националност
българскаДата на раждане
24. 08. 1957 г.
Трудов стаж• Дати (от-до)
19892016 г.

• Име и адрес на работодателя
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, ул. “Т. Търновски” № 2, В. Търново

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска, научноизследователска

• Заемана длъжност
От 2014 г. – професор по История на България – История на българските земи през ХV-ХVІІ в. (23.04.2014).

• Основни дейности и отговорности


2002 –2014 г. – доцент по История на българските земи през ХV-ХVІІ в.;

Хабилитационен труд на тема “Старопрестолният Търнов в

османотурската книжнина (ХV –ХVI век)”. Свидетелство за научно звание № 21519, 30. 09. 2002 г.

1996 –2002 г. – гл. асистент по История на българските земи през ХV-ХVІІ в.

1992 –1996 г. ст. асистент по История на българските земи през ХV-ХVІІ в.

1989 –1992 г. – асистент по История на българските земи през ХV–ХVІІ в.

Преподавател по История на българските земи през ХV– ХVІІ в.

Осно­вен курс лекции по: История на българските земи ХV–ХVІІ в. пред специалностите: Балканистика (до 1999/ 2000 г.), История (от 2007/2008–2011/2012 г.). История и география (от 2002/2003 – 2004/2005, 2012/2013 - 2014/2015 г.), Археология (2002/2003 - 2008/2009, 2011/2012 г. – 2014/2015 г.),

Български език и история (2001 -2005 г.), История и чужд език (от 2010/11 г.) пред студентите редовно обучение и пред студентите задочно обучение от специалностите История и география (1996/97 – 2002/2003), Български език и история (1996/97 – 2002/2003) и История (от 2002/2003 г.)

От 2001/2002 г. – курс лекции по Балканска средновековна история пред

специалност Балканистика във Филологически факултет. От 2014/15 г. – курс лекции по Демографски, културни и религиозни промени на Балканите през VII-XVII век (специалност Балканистика, ФФ).

Специализирани курсове лекции по избираеми и факултативни дисциплини в ОКС „бакалавър”: Конфесии и етнически общности на Балканите VІІ–ХVІІ в. (специалност История), Религии и етноконфесионални общности на Балканите (специалност Етнология), Османската култура на Балканите (специалност Балканистика, ФФ).
Преподавателска мобилност

Специализирани курсове лекции пред магистри: История и теория на ислямското право (специалност Право, редовно и задочно обучение), Конфесии и етноконфесионални отношения в българските земи през ХV–ХVІІ в. (Българска история), Социално-икономически и етнодемографски проблеми в българските земи ХV–ХVІІ в. (История), Дипломатическа традиция и практика в Османската империя (История на дипломацията), Конфесионални версии на българската етнична култура (Етнология), Народна култура през ХV-ХVІІІ в. (Етнология), Политеизъм, монотеизъм, мистицизъм. Адаптивна основа на религиозните вярвания (Културна антропология), Етнополитика и религия (Гражданско и интеркултурно образование, Географско образование), Религии и религиозни институции на Балканите (ХVІІ–ХІХ век) – МПр ”Русия и Югоизточна Европа (ХVІІ–ХХІ век)”, съвместно с Башкирския държавен университет (Уфа) – пред студенти от Башкирския държавен университет.

Ръководител на магистърска програма „Културна антропология”.Лекционни курсове, свързани с българската и балканска културна, политическа и социална история на студенти, обучавани във ВТУ по линия на „Еразъм”: Confessions and ethnic communities on the Balkans VII–XVII cc.; Medieval history of the Balkans VII–XVII cc.; Confessional versions of the Bulgarian ethnic culture; The Balkans between Christianity and Islam.
Лекции на английски език, тематично обвързани с целите на международната интензивна програма „Стандарти на всекидневието”: Religions and Religious Institutions on the Balkans; Ethno-demographic Character of the Bulgarian Cities in Ottoman Registers of 16th c. Topoj of Urban Space: Tarnovo and Nikopol; Prishaltsite (the New-Comers): Social Status and Adaptation (According to Ottoman Register Data from the 16th – 17th Centuries Regarding the Sancak оf Nikopol).

Научно ръководство на успешно защитени дипломни работи на студенти от специалности в ОКС „бакалавър” (24) – История, История и география, Балканистика (ИФ), Балканистика (ФФ), и ОКС „магистър” (18) – История на дипломацията, Културна антропология, Българска история и др.
Научен ръководител на трима докторанти по История на българските земи през ХV–ХVII в. към катедра „Стара и средновековна история”: Невена Стилиянова Неделчева, редовна форма на обучение, с тема: „Конфесионални общности и култов живот в Герлово и Тозлука през XV–XVIII век” (2012– 2016); Младен Павлов Василев, задочна форма на обучение, с тема „Селищно развитие, етнодемографски и културни промени в Ловешка и Плевенска кази през ХV–ХVІІв.” (2012–2016); Десислава Милкова Димитрова, редовна форма на обучение, с тема: „Топоси на всекидневната комуникация в града по българските земи (ХVІ – ХVІІІ век)“ (2014 – 2017 г.) .
От 2009/2010 г. – основен курс лекции по История на българските земи през ХV–ХVII в. на специалност Български език и история (редовно обучение) в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”– гр. Бургас

19931994 г. основен курс лекции по История на българските земи през ХV-ХVІІ в. на специалност Български език и история (редовно обучение) в ШУ “ Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен

Лекции в различни висши училища и институти в чужбина:

- април- май 2013 г., Университет „Улудаг” (Бурса, Турция), Анкарски университет (Турция) – The Dual Sanctuaries on the Bulgarian lands and the Confessional Co-existence;

- април 2012 г., Университет „Улудаг” (Бурса, Турция) – The Danube River – geographical, historical and cultural border on the Balkans: geographical and historical artefacts (с проф. Ст. Дерменджиева);

- ноември-декември 2010 г., Университет „Улудаг” (Бурса, Турция) – The system of millets on the Balkans during 15th–17th cc.;

- юни 2010 г., Македонски университет (Солун, Гърция) The system of millets on the Balkans during 15th–17th cc. – myth, reality, alternative?;


19861989 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
19771981

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”• Основни предмети/застъпени професионални умения
Специалност История,

Втора специалност – Българска филология• Наименование на придобитата квалификация

Специалист по история и преподавател в средните училища

Защитена дипломна работа на тема „Пътностроителната и мостостроителната традиция на българския народ IX– XVIII (по епиграфски материал) “


• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността

• Вид на дейността

• Заемана длъжностОбразование и квалификация
- април 2010 г., Институт по ориенталистични изследвания към Ягелонския университет (Краков, Полша), Islamic Taricats in the Political, Cultural and Religious Life on the Balkans during 15th–17th cc.;

- юни 2009 г., Университет в Лодз (Полша) – Ethno-demographic changes and ethno-religious communities in Bulgarian lands after the Ottoman conquest.

1986–1989 г.

СУ “Св. Климент Охридски”

Научноизследователска

Редовен аспирант по История на българските земи през ХV-ХVІІ в.19831986 г.

Троянски манастир

Проучвателска, екскурзоводска дейност

Уредник при музея в Троянски манастир2002 г.

ДОЦЕНТ по научната специалност 05.03. 06. „История на България/ история на българските земи през ХV-ХVІІ век по конкурс, обявен от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; Хабилитационен труд на тема “Старопрестолният Търнов в

османотурската книжнина (ХV –ХVI век)”. Свидетелство за научно звание № 21519/ 30. 09. 2002 г. (Протокол на ВАК № 08/ 01. 07. 2002 г.)1997 г.

Образователна и научна степен ДОКТОР

Дисертация на тема: “Конфесионални отношения между християни и мюсюлмани и ислямизацията в българските земи през ХVІІ в.”

Диплома № 24729/ 23. 05. 1997 г. (Протокол на ВАК 08, №3/ 11. 03. 1997 г.)1986–1989 г.

• Име и вид на обучаващата организация
СУ “Св. Климент Охридски”, катедра „История на България“

• Вид на дейността
Редовен аспирант по История на българските земи през ХV-ХVІІ в.

Основни предмети/застъпени професионални умения
Специализиран курс по османски език при доц. М. Калицин и по османска палеография и дипломатика при доц. Ст. Андреев; 10-месечен курс по съвременен турски език към Центъра за Източни езици и култура

Специализации в чужбина
2009 г. – Турция, „Гази” университет и Анкарски университет по линия на проект („Балканите – език, история, култура”). Работа в архиви и библиотеки.

2007 г. – краткосрочна специализация в Албания, университет „Александър Джувани” (Елбасан), проучване на центрове на мистичния ислям, православни и католически общности, по линия на двустранните договори.

2005-2006 г. – 10-месечна специализация в Анкара и Истанбул (Турция), след спечелен конкурс по линия на МОН: Истанбулски университет, университет „Гази” (Анкара), Анкарски университет, Османските архиви в Истанбул и Анкара.

2003 г. – краткосрочна специализация в Скопие и Охрид (Македония) по проекта “Опознай себе си като опознаеш съседа си”.2002 г. – триседмична специализация в Ниш и Белград (Сърбия) по линия на двустранните договори на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

1996 г. – двумесечна специализация в Англия, след спечелен конкурс за стипендия, отпусната от Скилитър център за османистични изследвания – Кеймбридж.

Специализации по линия на програма „Еразъм“:

2013 г. – Турция, университет „Улудаг” (Бурса) и Анкарски университет;

2012, 2010 г. – Турция, университет „Улудаг” (Бурса);

2010 г. – Гърция, Македонски университет (Солун);

2010 г. – Полша, Ягелонски университет и Институт по ориенталистични изследвания (Краков);

2009 г. – Полша, Лодзки университет.
Организационни умения и компетенции

Ръководство и участие в проектичлен на ФС към Историко-юридически факултет;

2003 – 2005 г., член на атестационната комисия към ИЮФ;

2003–2007 г. , зам.-ръководител на катедра“История на средните векове” – отговорник по качеството на обучение;

от 2007 – 2009 г. ,зам.-декан по учебната дейност в Историко-юридически факултет;

от 2009 – 2011 г., зам.-декан по учебната дейност и работа със студенти в Исторически факултет;

от 2011 – юни 2014 г., зам.-декан по учебната дейност и работа със студенти в Исторически факултет
Участие в международни проекти: “Мюсюлманската култура по българските земи”, “Опознай себе си като опознаеш съседа си”.

2005–2014 г. Ръководител на: „XVI–XVII. Yüzyıllarda Rumeli’deki Tarikatların Osmanlı Yerel ve Merkezi Yönetimleriyle Ilişkileri”, „Балканите – език, история, култура”, Интезивна програма (ИП) „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време”, „Балканите – език, история, култура. „Академичен и културен диалог” )2007-2014 г. Участник в 5 национални и международни проекти: „Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България”, “Професионално развитие и реализация”, „Методико-теоретични проблеми на периодизацията и пространствената ориентация при историческите и географските изследвания и приносът на ИФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, „Междукултурен диалог и образование на Балканите и в Източна Европа”, Научни пространствени и динамични измерения на културния туризъм през призмата на междукултурния диалог и образованието“.
Ръководител на студентски клуб по дисциплината “История на българските земи ХV-ХVІІ в.”; Ръководител на студентски научни експедиции за теренни проучвания.

История на българския народ ХV-ХVІІІ век, на Балканите през


Основни научноизследователски области и теми:
История на българския народ ХV-ХVІІІ век, на Балканите през Средновековието и на Османската империя;

Съдбата на Търново и Търновското царство под османска власт;

Системата от връзки между религиозните и етнически общности в Османската империя и конкретно в българските земи през през ХV–ХVIII в.;

Религия и идентичност;

Ислямския суфизъм и дервишките братства в Румелия през ХV–ХVIII в., ордените Бекташия, Мевлевия, Халветия и Накшбендия през ХVІ и ХVІІ в.;

Православните структури в българските земи и на Балканите в османската документация от ХV–ХVIII в.;

Антропонимията на българското и балканско население през Средновековието, отразена в османската документация от ХV–ХVII в.;

Демографско, етднодемографско, селищно и културно развитие на административните области в Централна Северна и Североизточна България;

Проблеми на урбанизацията и организацията на градското пространство в българските земи през ХV-ХVІІ в

Предтанзиматските предтанзиматските реформи през ХІХ в.Участие в редколегията на научни издания

Членство в творчески съюзи

Научна и публикационна и активност
- член на редколегията на сп. “Епохи” (1997–2005 г. );

- Член на редакционната колегия на научно-методическо списание „История“. Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, София. ISSN 0861-3710;-Türk Kültürü ve Haci Bektaş Veli, Araştırma Dergisi, Research Quarterly, Gazi Üniversitesi – Списание на Центъра за изследване турската култура и учението на Хаджи Бекташ при „Гази” университет (Анкара, Турция);

- Gazi Akademik Bakış – академично списание на „Гази” университет, Турция;

- Редколегията на поредицата сборници „България, българите и Европа – мит, история, съвременност”, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012щ

- Отговорен редактор на сборниците с материали от Първата, Втората , Третата и Четвърта международна научна конференция на тема “Балканите – език, история, култура” – 2008, 2011, 2013, 2015 г.

- член на редколегията на поредицата “Стандарти на всекидневието през Средновековието и Ново време” (І – ІІI том, 2012, 2013 г.)

Съюз на учените в България

Участие в над 60 научни международни и национални конференции, симпозиуми и семинари в България и в чужбина.

Научна продукция /обобщени данни/ - към декември 2016 г.

Монографии – 2;

Сборници с османски документи (в съавторство) – 3;

Учебници и учебни помагала (в съавторство) – 3;

Студии и статии – над 70, публикувани в престижни български и чужди научни издания (турски, английски и американски)

Отзиви, предговори - 12;

Рецензии и становища – 8.Езикови компетенции

Майчин език
Български

Други езици

Руски [Език]

• Четене
Отлично

• Писане
много добро

• Разговор
много доброАнглийски [Език]

• Четене
Отлично

• Писане
много добро

• Разговор
много доброТурски[Език]

• Четене
много добро

• Писане
много добро

• Разговор
Много добро
Османски[Език]

• Четене
много добро

• Писане
много добро


Tехнически умения и компетенции

Работа с компютър – завършен курс за допълнителна квалификация “Основи на персоналните компютри и възможности за използването им” (теория – отличен; практика - отличен); квалификация – системен оператор


Други умения и компетенции

- Публични презентации на собствени изследвания, представяне на новоизлезли книги на колеги, участие в различни предавания по радиото и в телевизионен ефир по повод значими научни прояви и дискусии относно тюркската колонизация и ислямизация, митовете и реалностите относно помаците, старата столица Търново и нейният регион през ХV– ХVІІ в. и др.

- Организатор на редица публични прояви, свързани с юбилейни годишнини на различни формални и неформални организации в рамките на ИФ, срещи с изявени учени и публични личности, популяризиране дейността и специалностите на ИФ в телевизионни и радиопредавания („Видеосат”, „Евроком” – Велико Търново, радио „Фокус”, радио „Фокус” и др.).

- Консултант и участник във филмовата поредица „Боговете на Пловдив, в частта: „Ислямът в града”, подготвен през 2010 г., излъчен на 13 юни 2011 г. БНТ-Пловдив и др.

- Организатор на няколко големи международни форума, кръгли маси и национални конференции: поредицата международни конференции „Балканите – език, история, култура” (април 2007, 2009, 2011, 2013), Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвременност” (2007 г., 2008 г., 2010 г., 2011 г.), Научна кръгла маса “СТАНДАРТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО И НОВО ВРЕМЕ”, с участие на студенти, докторанти и преподаватели от ВТУ и СУ „Св. Климент Охридски” (12-13 май 2009, Жеравна, ’14-16 октомври 2010 г., Велико Търново, ’1-3 юни 2011 г., Гюлечица); „Мартенските студентски четения” (2011, 2012, 2013, 2014, 2015); 2. Uluslararasi Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaþilik Bilgi Söleni. Ankara, 17-19 Ekim 2007 (Турция) и др.


СПИСЪК НА ПОДБРАНИТЕ ПУБЛИКАЦИИна проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова
I. Монографии:

 1. Старопрестолният Търнов в османотурската книжнина (ХV–ХVI век). Издателство “Faber”. В. Търново, 2002, 344 с.

 2. Религия и идентичност (християнство и ислям) по българските земи в османската документация от ХV–ХVІІІ век. Издателство “Фабер”, В. Търново, 2013. (376 с.)

 3. Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена.. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2003, 384 с. (в съавторство с М. Калицин; отговорен редактор Ст. Андреев)

 4. Извори за историята на град Омуртаг. Т. 1. Османски документи ХV–ХVІІІ в. Встъпителна студия, превод, коментар и показалци. Издателство “Фабер”. В. Търново, 2009, 355 с. (в съавторство с М. Калицин и Ст. Андреев)

 5. Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. Второ преработено и допълнено издание. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2012 (476 с.) (в съавторство с М. Калицин; отговорен редактор Ст. Андреев)


II. Учебници и учебни помагала

 1. История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. Авторски колектив: Й. Андреев, Е. Стателова, Кр. Мутафова, П. Петков, Т. Мишев. ИК „Кръгозор”. София, 2002, 111–162. Преиздаван всяка година. Последно обновен и одобрен от МОН, 2012 г.

 2. История на българския народ през ХV–ХVII в. В таблици, схеми, карти и тестове. Учебно помагало. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 1994. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев)

 3. История на България. Помагало за кандидат-студенти и зрелостници. Варна, 2005; Второ преработено и допълнено издание, Варна, 2007. Издаван и електронно от 2008/ 2012 г. (с. 7–188). (в съавторство с А. Андреев)


IІІ. Студии, статии и съобщения:

 1. За някои аспекти на ислямизационния процес, отразени в дамаскините през ХVIII в. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV–ХVIII в. В. Търново, 1992, 408–415.

 2. Към историята на Троян и Троянско през ХV-ХVII в. – В: Културно-историческо наследство на Троянския край. Кн. 5. Принос към историята на Троянския край от древността до Освобождението. Съст. Т. Тотевски. София, 1992, 46–-66.

 3. Отношения между православни духовници и католици в българските земи през втората половина на ХVII в. – Исторически преглед, 1993, № 6, 101–116.

 4. The Paulicians – “Different” for all. – Études balkaniques, 1993, № 4, pp. 29–38.

 5. Теории и хипотези за гагаузите. – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 2. В. Търново, 1993, 94–110.

 6. Към историята на Търновската митрополия през ХVII в. – В: Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 1994, 263-273.

 7. За някои аспекти на противоречията между католици и православни в българските земи през ХVII в. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни четения “Проф. Иван Гълъбов”, УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 1995, 381-397.

 8. Павликяните – “други” за всички. – В: Представата за “другия” на Балканите. Под ред. на Н. Данова и др. София, 1995, 68–77.

 9. On the Problem of the Ottoman Methods of Conquest (according to Neşri and Sultan Murad's Gazavatname). – Études balkaniques, 1995, № 2, pp. 64–82.

 10. Historical Accounts about the Halveti Şeyh Bali Efendi of Sofia in a Newly Discovered Vita Dating from the 19–th century. – Études balkaniques, 1995, № 3-4, pp. 117–131. (co-author M. Kalicin)

 11. Към проблема за османските методи на завоевание (историографски модел на представяне през ХV в.) – В: Османската инвазия на Балканите и краят на средновековната българска държава. Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет, Т. 32, кн. 3, 1994, УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 1996, 159–181.

 12. Конфесионални отношения между християни и мюсюлмани и ислямизацията в българските земи през ХV-ХVII век. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор”, София, 1997, 39 с.

 13. Исторически реалии за халветийския шейх Бали Ефенди Софийски в новооткрито житие от ХІХ в. – В: Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Т. 2. Съставители Р. Градева, Св. Иванова. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 1998, 212–243. (в съавторство с М. Калицин)

 14. Правова регламентация на конфесионалните отношения между християни и мюсюлмани в българските земи през ХV–ХVIII в. – В: Религия и църква в България. Социални и културни измерения в православието и неговата специфика в българските земи. София, 1999, 313–330.

 15. Османотурски документи от ХIХ в. за храма на Троянския манастир. – В: Старопланински проучвания, 1. София, 1999, 74–83.

 16. Конфесионални отношения в Търново след османското завоевание. – В: Дни на науката’99. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. В. Търново, 1999, 19–34.

 17. Религиозната самоидентичност в българското и византийското общество през ХIV– първата половина на ХV в. (в динамиката на османската инвазия). – В: Средновековните Балкани. Политика, религия, култура. София, 1999, 131–140.

 18. Култът към светците в народния ислям и утраквистичните светилища. – В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Н. Колев. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2000, 249–266.

 19. Още за историята на Троянския манастир. – Духовна култура, 2001, кн. 1, 22–29.

 20. Средища на ислямския мистицизъм в старата столица Търново. – В: История на мюсюлманската култура по българските земи. Т. 7. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 2001, 409–447.

 21. Българите в османската правна система (втората половина на ХV –ХVI в.) – В: България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от международната научна конференция в памет на доц. Христо Коларов. ’30-31 октомври 1998 г. Ред. Й. Андреев, Кр. Мутафова, М. Младенов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2001, 261–281.

 22. Поданикът – християнин, мюсюлманин, чужденецът и законът в Османската империя през ХVI в. – В: Човекът и законът – минало, настояще, бъдеще. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2002, 16–47.

 23. Култът към светците в алианските села Ябланово, Малко село и Могилец. – В: Град Омуртаг и Омуртагския край. История и култура. Т. 2. Съст. Ив. Радев, М. Тошев. В. Търново, 2003, 324–356.

 24. Ислямските секти и ордени в Османската империя в съчинения на западноевропейски автори от ХVІ–ХVІІ в. – сп. Епохи, г. ХІ, кн.1–2, 221–237, В. Търново, 2005 (Материали от международната научна конференция “Средновековна Европа и Балканите” в памет на доц. д-р Борислав Примов и доц. д-р Георги Първев, ’14 –15 ноември 2003 г.)

 25. Павликянски селища в Централна Северна България в османски документи от ХVІ в. – В: Етнологията вчера, днес, утре. Изследвания, посветен на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2006, 479–493.

 26. Павликянски селища в османски документи от ХVІ в.: антропонимия и идентичност. – В: Историята и книгите като приятелство. Сб. в памет на Митко Лачев, София, 2007, 147–174.

 27. Възможности за изследване на българската история през ХV–ХVІІ в. в Истанбулския османски архив. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Материали от научната конференция, организирана от ИЮФ, ноември 2006 г., УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 141–155.

 28. Търновската митрополия в османски документи от ХVІІІ в. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, Т. ХХІІІ, 2008, 235–246.

 29. Доброволните помюсюлманчвания в Османската империя през последната четвърт на ХVІІ – 30-те години на ХVІІІ в. – В: Етнически и културни пространства на Балканите. Част. 1. Минало – исторически ракурси. Сборник в чест на проф. дин Цветана Георгиева. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2008, 340–382.

 30. Санкциониране на посегателства срещу физическата неприкосновеност и честта на личността в законодателствата на османските султани от ХV–ХVІ в. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвременност, Т. 2, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, 244–252.

 31. Утраквистичните светилища, посветени на Саръ Салтък на Балканите и кодът на конфесионално съжителство. – В: Балканите – език, история, култура. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2008, 280–290.

 32. Антропоними на православното население в Търново и Търновско в османски документи от ХVІ в., незасвидетелствани в ономастичната справочна литература – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 9, В. Търново, 2009, 85–106.

 33. Никопол в османските регистри от ХVІ в. – В: „България, земя на блажени…” in memoriam professoris Iordani Andreevi. Сб. с материали от Международната конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев. В. Търново, 2009, 514–534.

 34. „Трансплантираният Анадол?”: нови регистрови данни за Османпазарска каза. – В: Балканите – език, история, култура. Т. 2. В. Търново, 2011, 90–103.

 35. За комплексния анализ на приписките (начални бележки). – Във: Факти и мистификации в старите текстове. Изд. „Гутенберг”, София, 2011, 47–59.

 36. Между еретичното и каноничното: павликяните в българските земи през ХVІ–ХVІІ в. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време, Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси Жеравна 12–13 май 2009 г., Велико Търново 15–16 октомври 2010 г. В. Търново, 2012, с. 317–331, ISBN 978-954-400-721-8.

 37. In memoriam professoris Iordani Andreevi. – Сп. Епохи, год. XIX (2011), кн. №1, Велико Търново, 2012, с. 9–15, ISSN 1310 – 2141.

 38. Балканските мостове на познание (Балканите – език, история, култура (ІІ) – В: Балканите – език, история, култура. Т. 3. Издателство „ИВИС”, Велико Търново, 2013, с. (в съавторство със Ст. Дерменджиева и Ц. Иванова), с. 17–35, 17–35, ISSN 1314-4065.

 39. Балканите между християнството и исляма: антропонимия и идентичност през ХVІ в.” – В: Междукултурен диалог и образование на Балканите и в Източна Европа. В. Търново, 2013, 44–66.

 40. Османски документи от «Пископос калеми» за взаимоотношенията централна – местна османска власт – православна църква. – В: Балканите – език, история, култура. Т. 3. Издателство „ИВИС”, Велико. Търново, 2013, с. 82–91, ISSN 1314-4065.

 41. Мутафова, Красимира. БАЛКАНИТЕ – ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА. Т. 3. Велико Търново, Издателство „ИВИС”, 2013, 607 с. – сп. Балканистичен форум, кн.3, с. 281–285. - Благоевград [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

 42. Мистичните братства на хетеродоксните мюсюлмани в религиозния живот и конфесионални отношения в Румелия през XV–XVI в. – сп. Епохи, 2013, кн. 2, с. 201–236, ISSN 1310-2141.

 43. Еврейската общност в Никопол и Плевен – опит за съпоставително изследване (в съавторство с Младен Василев) – В: България, българите и Европа – мит, история, съвременност. Научна конференция ’28 октомври 2011 г. Т. VІ, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013, 143–161.

 44. Ethno-demographic Character of the Bulgarian Cities in Ottoman Registers of the 16th Century. Topoi of Urban Space: Tarnovo and Nikopol. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Сборник с материали от Интензивна програма „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време” (Велико Търново 12–23 май 2013 г. / 11–22 май 2014 г.). Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, с. 332–357, ISBN 978-619-00-0176-8.

 45. Prishaltsite (the new-comers): Social Status and Adaptation (according to Ottoman Register Data from the 16th–17th Centuries Regarding the Sancak of Nikopol) В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Сборник с материали от Интензивна програма „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време” (Велико Търново 12–23 май 2013 г. / 11–22 май 2014 г.). Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, с. 410–427, ISBN 978-619-00-0176-8.

 46. Топоси на градското пространство в османската документация от ХVІ–ХVІІ век (на примера на Търново, Никопол и Враца). – В: Балканите – език, история, култура. Т. 4.Издателство „ИВИС”, Велико Търново, 2015, с. 39-63, ISSN 1314-4065

 47. Средновековни крепости в региона на Ловеч и Троян в османски документи от XVI век. – В: Великите Асеневци. Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на българската патриаршия. Издателство „Абагар”, Велико Търново, 2016, с. 537-557, ISBN 978-619-168-175-4.


IV. Публикации в чужбина:

 1. Historical Accounts of the Halveti Shaykh Bali Efendi of Sofia in a Newly Discovered Vita Dating from the Nineteenth Century. – In: Islam and Christian-Muslim Relations. Great Britain, Vol. 12, № 3, July 2001, pp. 339–353. (co-author M. Kalicin).

 2. Osmanlı Imparatorluğu’ndaki Derviş Kardeşlik Cemiyetleri ve Tarikatları ile Tırnova. – In: Türkler. Cilt, 10. Ed. K. Çiçek, S. Koca. Ankara, 2002, s. 568–578.

 3. The Centres of Islamic Mysticism in Rumili in the Relations between Muslims and Christians during the 15th –16th centuries. – In: Ulusarası Osmanlı ve Cumhuiyet Dönemi Türk-Bulgar Ilişkeleri Sempozyumu 11-13 Mayıs 2005, Eskişehir. Bildililer kitabı, Eskişehir, 2005, s. 325-335.

 4. The Cult of the Saints in the Alevi Villages of Yablanovo (Alvanlar), Malko Selo (Küçükler) and Mogilets (Veletler) in Bulgaria. – In: 2. Uluslararası Turk Kultur Evreninde Alevlik ve Bektaşilik. Ankara, 2007, s. 249–259.

 5. “The Dual Sanctuaries on the Balkans and the Confessional Co-existence between Christians and Moslems. Internatiomal conference entitled “Sharing Sacred Space: Religion and Conflict Resolution.” – February 1415, 2008, The Center for the Study of Democracy, Toleration and Religion (CDTR) and the Center for the Study of Human Rights (CSHR) at Columbia University, USA. (printed abstract of the report)

 6. “The Danube – “Our” Northern Border” – report, presented at the 6th roundtable: “Water as the Historical Scene for the Alliance of Civilization” of the Regional Process of the 5th World Water Forum, 08-09 November, 2008, Istanbul, TURKEY (co-author S. Dermendzhieva)


V. Студии и статии под печат:

 1. Спорове между католици и православни в Сараево през XVII в. в османски документи от „Пископос калеми“ (към конфесионалната история на Босна преди и след османското завоевание) – В: Юбилеен Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев (30 с.)

 2. Троян и Троянско в османската документация от XV–XVII век (Селищна мрежа, демографски и етнодемографски облик на населението, православие и ислям, антропонимия и стопанска характеристика). – В: Юбилеен сборник послучай 150 години от основаването на гр. Троян. (80 с.)

 3. Пришълците: динамика на миграциите, социален статус и адаптация (на примера на османски регистрови данни от ХVІ–XVII в. относно Никополски санджак). – Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Иван Лазаров (25 с.)

 4. Вера Мутафчиева – явление в българската наука. – В поредицата „Избрани произведения”. (Компютърна разпечатка, 40 с.)

 5. Ислям и християнство в Севлиево (Серви/Селви) в османската документация от ХVІ–ХVІІІ в. (За някои спорни въпроси относно ранната история на града). – В: Севлиево и Севлиевския край. Изследвания, материали и документи. Т. 4 (22 с.)

 6. Утраквистичните светилища на Балканите – споделени или не? – В: „Споделени места на Балканите” (14 с.).


Предговори на поредиците:

 1. Сб. Балканите – език, история, култура. Т. 1. В. Търново, 2008, с. 3.

 2. Сб. Балканите – език, история, култура. Т. 2. В. Търново, 2011, 3–4 . / Предговор на сб. Балканите – език, история, култура. Т. 2. Издателство „ИВИС”, Велико Търново, 2011, с. 3–4, ISSN 1314-4065.

 3. Сб. Балканите – език, история, култура. Т. 3. Издателство „ИВИС”, Велико Търново, 2013, с. 13–14, ISSN 1314-4065.

 4. Сб. Балканите – език, история, култура. Т. 4. Издателство „ИВИС”, Велико Търново, 2015, 13–25, ISSN 1314-4065 (в съавторство със Ст. Дерменджиева и Ц. Иванова).

 5. Сб. Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 1. В. Търново, 2012, с. 15–16./ Предговор на сб. Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 1. Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2012, с. 15–16, ISBN 978-954-400-721-8.

 6. Сб. Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 2. В. Търново, 2013, с. 15–22 (в съавторство с Н. Христова) ISBN 978-954-400-920-5.

 7. Мутафова, Красимира, Надежда Христова. Предговор на Сб. „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“, Т. 3. Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, с. 21–25, ISBN 978-619-00-0176-8

 8. Мутафова, Красимира, Стела Дерменджиева, Ценка Иванова. Предговор на сб. Балканите – език, история, култура. – В: Балканите – език, история, култура. Т. 4. Издателство „ИВИС”, Велико Търново, 2015, с. 13-25, ISSN 1314-4065.

 9. Предговор на сб. Мартенски студентски четения. – В: Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Първата, Втора, Трета и Четвърта студентски научни конференции във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, с. 9-13 (в съавторство с Н. Хрисимов), ISBN 978-954-524-998-3.

 10. Предговор на сб. Мартенски студентски четения. – В: Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Първата, Втора, Трета и Четвърта студентски научни конференции във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, с. 9-13 (в съавторство с Н. Хрисимов), ISBN 978-954-524-998-3.
стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница