Н а р е д б а №39 за именуване и преименуване на общински обектиДата20.07.2018
Размер75.44 Kb.
Н А Р Е Д Б А

39

ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  и

ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ на ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящата Наредба определя:

/1/ условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Димитровград;

/2/ условията и реда за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци /паметни плочи, барелефи и др./ на територията на Община Димитровград.

Чл.2. /1/ Общински обекти, предмет на именуване и преименуване са:

1. улици, булеварди, площади, градини, квартали, жилищни комплекси, спирките на градския транспорт, подлези, надлези, мостове;

2. общинските начални и средни училища, детски домове, градини и ясли;

3. общински болнични, социални и други заведения;

4. общински сгради на образователните и културни институти, читалища, библиотеки;

5. общински спортни комплекси, спортни съоръжения;

6. други.

/2/ Паметниците и другите възпоменателни знаци са произведения на човешката дейност, които документират материалната и духовната култура на обществото и имат научно, художествено и историческо значение или са свързани с живота и дейността на видни общественици, военни, политически, културни и научни дейци.

/3/ Имената на общинските обекти, паметниците и другите възпоменателни знаци са посветени на хора, събития и постижения с принос за световното и националното развитие и за историята и развитието на Димитровград и населените места в община Димитровград. Те изразяват признателността на Димитровградчани към тяхното дело и значимост.

Чл.3. /1/ Разпоредбите на настоящата наредба се отнасят за всички населени места в Община Димитровград.

/2/ Настоящата наредба не се прилага за именуване и преименуване на култови обекти и не се отнася за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на гробищните паркове на Община Димитровград.


ГЛАВА ВТОРА

ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

Чл.4. /1/ Решения за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Димитровград се вземат от Общински съвет – Димитровград.

/2/ Именуват се нови или съществуващи общински обекти, които не са именувани.

/3/ Преименуват се обекти, когато се възстановява историческото наименование или историческата значимост.

Чл.5. Обектите с национално значение – държавна собственост, на държавна издръжка, на пряко ръководство от държавни органи и др. на територията на Община Димитровград се именуват и преименуват с решение на Общински съвет – Димитровград по предложение на Народното събрание, Президента на Република България, Министерски съвет, министерствата и приравнените към тях ведомства и институции.

Чл.6. Писмено предложение до Общински съвет Димитровград за именуване и преименуване на общински обекти могат да правят:

1.Общински съветници;

2. Кметът на Община Димитровград;

3. Кметове /кметски наместници/ на населени места на територията на Община Димитровград;

4. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации;

5. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 50 души, формирани чрез съответната подписка /когато това се отнася за преименуване на улици и е свързано с подмяна на лични и други документи, подписката трябва да изразява съгласието на заинтересовани лица/.Чл.7. Проекто-решенията за именуване и преименуване, които се внасят за разглеждане в Общински съвет – Димитровград задължително съдържат:

1. Сведения за обекта и причините, които налагат да се именува или преименува;

2. мотиви за предлаганото наименование;

3. скица за местоположението на обекта /ограничителни осеви точки, ако това се отнася за улица/;

4. справка от общинската администрация за наличие на друг общински обект с предложеното име.

Чл.8. /1/ Наименованията на обектите с общинско значение се дават съобразно характера, мястото, значението на всеки конкретен обект и са свързани с имената на хора, исторически събития, открития от различни области на човешките познания, творения на природата и други при спазване на следните принципи:

1. възстановяване и развитие на традиционния модел на именната структура на Димитровградските улици и булеварди;

2. предимство се дава на наименования с исторически установена гражданственост;

3. съответствие на стила и нормите на съвременния български език на историческата точност;

4. пълноценно използване на възможностите на българската национална топонимия;

5. запазване на връзката между наименованията на улиците, булевардите, площадите и други обекти, утвърдили се като маркиращи топоними в района;

6. използване с предимство на имената на личности с изключителен принос за развитието на българското общество и Димитровград.

/2/ Именната система на общинските обекти се изгражда в рамките на самостоятелни, ясно ограничени селищни образувания.Чл.9. При наименуване и преименуване на общински обекти не се допуска:

1. използване на дублетни или приблизително еднакви наименования на улици, булеварди и площади с изключение на площад и булевард или улица, свързана с него;

2. използване на имена и названия, изгубили историческа актуалност, както и такива, свързани с тоталитарни идеологии и такива, асоциирани с прояви на геноцид и всякакви форми на дискриминация;

3. именуване и преименуване с имена на живи лица;

4. именуване на отделни части от един и същи булевард или една и съща улица с различни имена.

Чл.10. /1/ Именуване и преименуване на обекти с имена с небългарски произход се допуска само, ако се касае за имена на личности с изключителни заслуги към Димитровград или България или за наименуването на обект при условията на реципрочност с чужд град, с който Димитровград има подписан договор за партньорство.

/2/ При именуване на обекти с имена с небългарски произход се спазват следните правила:

1. при наличие на утвърден превод на името на български език се използва то;

2. в останалите случаи имената се изписват на кирилица /по произношение/.Чл.11. /1/. Не се допускат цифрови наименования на улици.

/2/ Разместване на наименувания на обекти с общинско значение се допуска само по изключение.Чл.12. /1/ Предложенията за именуване и преименуване на общински обекти се обсъждат на заседание на Постоянната комисия по “Култура, вероизповедания и средства за масова информация” на Общински съвет – Димитровград, която изготвя мотивирано становище и го представя за разглеждане на заседание на Общински съвет – Димитровград.

/2/ Общински съвет – Димитровград приема решение по ал.1 с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след шест месеца.

/3/ Решенията на Общински съвет Димитровград за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Димитровград се публикуват от Председателя на Общинския съвет, както и в официалната страница на Община Димитровград в Интернет.

/4/ Кметът на Община Димитровград организира поставянето на обозначителни табели с новото наименование на съответните обекти, в срок не по-дълъг от два месеца от датата на решението на Общински съвет Димитровград.


ГЛАВА ТРЕТА

ПАМЕТНИЦИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ
Чл.13. /1/ Общински съвет Димитровград взема решения за поставяне, преместване и демонтаж на паметници и други възпоменателни знаци /паметни плочи, барелефи и др./ на територията на Община Димитровград.

/2/ С решението по ал.1 Общинският съвет се произнася и по въпроса с чии средства /на общината, на инициаторите или събрани от дарения/ ще бъде изграден паметникът или възпоменателният знак.Чл.14. Писмено предложение до Общинския съвет за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци /паметни плочи, барелефи и др./ могат да правят:

1. Общински съветници;

2.Кметът на Община Димитровград;

3. Кметове /кметски наместници/ на населени места на територията на Община Димитровград;

4. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации;

5. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 50 души, формирани чрез съответна подписка.Чл.15. Предложението за поставяне, преместване или премахване на паметник или възпоменателен знак задължително съдържа:

1. подробни мотиви за предлаганото действие;

2. идеен проект на паметника или възпоменателния знак;

3. предложение за мястото, на което да бъде поставен или преместен паметникът или възпоменателният знак;

4. посочен източник на финансиране.

Чл.16./1/. Предложението за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци се обсъждат на заседание на Постоянната комисия по “ТСУ, строителство и комунална дейност” и Постоянната комисия по “Култура, вероизповедания и средства за масова информация” при Общински съвет – Димитровград, които изготвят мотивирани становища и ги представят за разглеждане на заседание на Общински съвет – Димитровград.

/2/ Предложенията по ал.1 писмено се съгласуват с главния архитект на Община Димитровград.

/3/ Общинският съвет приема решение по ал.1 с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след шест месеца.

Чл.17. /1/ Кметът на Общината или упълномощено от него лице – служител в общинската администрация изготвя и поддържа регистър на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Общината с визуална информация за тях, с информация за тяхното местонахождение и специфика. Регистърът се утвърждава от Общински съвет – Димитровград.

/2/ Кметът на Общината упражнява контрол по поставянето, преместването и премахването и пряко отговаря за ремонта, стопанисването и опазването на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Общината.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.18. /1/ Забранява се поставянето на табели с надписи и изображения, указващи наименованието на обекти, чиито смисъл уронва престижа на Община Димитровград, обществения морал и общоприетите норми на поведение.

/2/ Забранява се премахването или повреждането на табели с наименования на обектите.Чл.19. Забраняват се всякакви действия, свързани с паметниците или другите възпоменателни знаци извън реда, описан в глава трета от настоящата наредба, тяхното повреждане или унищожаване.

Чл.20. За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните лица се наказват с административно наказание – глоба от 100 до 1000 лв.

Чл.21. /1/ Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от Кмета на Общината или определено от него лице въз основа на акт, съставен от длъжностни лица от общинската администрация.

/2/ Установяването на нарушенията и издаването на наказателни постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба е приета на основание чл.21, ал.1, т.18 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8 от ЗНА.

§2. За неуредени в настоящата наредба въпроси Общинският съвет приема отделни решения.

§3. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Димитровград с Решение № 418/ 27.10.2016 г.

§4. Наредбата влиза от датата на влизане в сила на решението за приемането й.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница