Н а р е д б а №4 за търговската дейност на територията на община чипровциДата13.01.2018
Размер88.58 Kb.

О Б Щ И Н А Ч И П Р О В Ц И

Н А Р Е Д Б А

4


ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ


Юли, 2008 г.

Глава IОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат реда и условията за функциониране на обекти за търговия, туризъм, услуги, извършването на търговска дейност на открито на територията на Община Чипровци.

(2) По смисъла на тази наредба, това са следните видове обекти: 1. магазини за хранителни стоки;

 2. магазини за промишлени стоки;

 3. складове за търговия на едро;

 4. заведения за хранене и развлечения;

 5. хотели и други места за настаняване;

 6. павилиони и будки;

 7. подвижни щандове;

 8. маси за сервиране, разположени пред обекти за хранене и

развлечения;

 1. базари;

 2. зали за компютърни игри и Интернет;

 3. сервизи и ателиета за услуги;

 4. аптеки;

 5. увеселителни паркове /стрелбища,моторни люлки и други подобни /.

(3) В зависимост от вида си, обектите биват:

 1. стационарни – намиращи се в масивни сгради, построени с

архитектурен проект;

2. нестационарни (преместваеми) – павилиони, щандове, маси – разположени по тротоари, площади, градини.


Глава ІІ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ


Чл. 2. (1) На входа или на видно място на обектите за търговия и услуги задължително се поставя табела с надпис на български език със следната информация: 1. фирма и седалище на търговеца;

 2. вид на обекта;

 3. работно време и почивни дни;

 4. име и фамилия на управителя или лицето отговорно за обекта.

(2) Когато търговският обект не работи, търговецът обявява това

на видно място (до табелата с работно време).


Чл. 3. (1) В търговските обекти е задължително на разположение на контролните органи да бъдат следните документи:


1. квитанция за платена годишна такса за търговия с вино, спирт и спиртни напитки – важи за търговските обекти и заведения за хранене и развлечения;

2. разрешение за търговия с тютюневи изделия и квитанция за платена годишна такса – важи за търговските обекти и заведения за хранене и развлечения;

3. категорийна символика (удостоверение и знак за категория) – важи за заведения за хранене и развлечения, хотели и места за настаняване;

4.документи за съдебна регистрация на фирмата или удостоверение за вписване в търговския регистър.

(2) При извършване на търговската си дейност собствениците или стопанисващите обекта лица са длъжни да извършат всички необходими регистрации,да разполагат с документи за въвеждане на обекта в експлоатация и да осигурят спазване на всички изисквания, посочени в съответната нормативна уредба.

Чл. 4. Лицата, в съответствие с вида на извършваната дейност са длъжни:

(1) В магазините и щандовете на открито да обявяват чрез етикети поставени на всеки изложен артикул продажната цена и единицата мярка.

(2) В заведенията за хранене и развлечения се съставят и предлагат на потребителите ценоразписи (лист-меню и карт-меню) със съответните грамажи и цени (изключение правят павилиони и заведения за бързо обслужване, където се изготвя ценоразпис на видно за потребителя място).

(3) В сервизи и ателиета за услуги се поставя на видно място ценоразпис с цените за отделните видове услуги, а в местата за настаняване – цената на нощувката.

(4) За всяка закупена стока или извършена услуга на потребителя се издава документ (касов бон, касова бележка, стокова разписка или фактура), който съдържа данни за цената, вида на стоката или услугата и датата на продажбата.

(5) Да обявяват с отделен ценоразпис и на определено място в обекта, стоки предмет на разпродажба или с отклонения от показателите, ако тези стоки не застрашават здравето и живота на потребителите.

(6) При продажба на стоки, подлежащи на гаранционно поддържане, задължително към касовия бон и фактура се издава гаранционна карта, в която да са упоменати – сервиза, срока и реда за рекламация.

(7) Да осигуряват свободен достъп на контролните органи и предоставят пълна информация за предлаганите стоки и услуги в обекта. (8) В залите за компютърни игри и интернет да не извършва търговия с алкохолни напитки и тютюневи изделия.

Чл. 5. Работното време на заведенията за хранене и развлечения се определя от лицето,което стопанисва обекта,при спазване на следните изисквания: • от ноември до март вкл. – от 06,00 часа до 23,00 часа,като музиката се прекратява в 22,00 часа

 • от април до октомври вкл. – от 6,00 часа до 24,00 часа,като музиката се прекратява в 23,00 часа.

Чл. 6. (1) По изключение обектите могат да работят и с удължено работно време в случаи на сватби, годишнини,коледни и великденски празници и други тържества, за което следва да притежават разрешение издадено от Община Чипровци.

(2) Разрешение за удължено работно време се издава въз основа на писмена молба до кмета на общината.

(3) Разрешението за удължено работно време се издава от Кмета на общината или упълномощено от него лице в 3-дневен срок . Отказът за издаване се прави в писмен вид и мотивирано.

(4) Кметът на общината отказва издаването на разрешение за удължено работно време при едно от следните обстоятелства:

1. нарушаване на разрешеното удължено работно време, констатирано с протокол или акт от органите на ПУ или общинска администрация;

2. обоснована жалба от граждани, обстоятелствата, по която са проверени и констатирани с протокол или акт от органите на общинската администрация, ПУ, РИОКОЗ и други компетентни органи;

3. нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите в рамките на разрешеното удължено работно време, констатирано с акт от органите на ПУ или общинска администрация.

(5) Кметът на общината отказва издаването на разрешение за удължено работно време на обекти, в които системно се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите.

Чл. 7. Лицата упражняващи търговска дейност в обекти на територията на община Чипровци са длъжни:


 1. да поддържат чистотата в обекта и прилежащата му територия;

 2. да следят за спазването на обществения ред в обекта,като при необходимост информират компетентните органи;

 3. в обекти с нощен режим на работа да осигуряват шумозаглушителна изолация;

 4. да спазват всички нормативни актове имащи отношение към извършваната дейност.


Глава ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗВЪРШВАЩИТЕ ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО

Чл. 8. Търговията на открито се извършва на места, определени със заповед на кмета на общината, по предварително одобрена от главния архитект схема.

Чл. 9. При провеждане на официални и общоградски празници се определят допълнителни места за разполагане на развлекателни съоръжения и маси за продажба на стоки.

Чл. 10. За извършване на търговия на открито с промишлени и селскостопански стоки търговецът е длъжен да заплати такса съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чипровци.

Чл. 11. Квитанцията за платената такса се съхраняват от лицето, извършващо търговия и задължително се представя пред контролните органи.

Чл. 12. Търговецът на открито е длъжен да поддържа необходимата чистота около определеното му място и да изхвърля отпадъците на обозначените за това места.

Чл. 13. (1) Ползването на открити площи общинска собственост –/тротоари и площадки/ пред търговския обект е разрешено само след подписване на наемен договор с община Чипровци.

(2) Към молбата за подписване на наемен договор се прилагат следните документи: 1. удостоверение за вписване в търговския регистър;

 2. единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ или ЕИК,определен от агенцията по вписванията;

 3. удостоверение за липса на финансови задължения към община Чипровци;

 4. скица за исканата площ

(3) Подадените документи по ал.2 се разглеждат от назначена от кмета на общината комисия,която в едномесечен срок предлага или отхвърля подписването на наемен договор.

Глава ІV
ЗАБРАНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 14. Забранява се:

 1. Продажбата на стоки с неустановен произход,за които търговецът не може да представи документи (фактури, договори за консигнация и др.),удостоверяващи произхода им.

(2) Продажбата на стоки с изтекъл срок на годност или с нарушена цялост на опаковките,с изключение на разрешените от компетентните органи.

 1. Продажбата и консумацията на алкохолни напитки и

тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица в търговските обекти и заведенията за хранене и развлечения.

 1. Продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия в

залите за компютърни игри и интернет клубове.

(5) Продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на територията на детски,учебни и здравни заведения.

(6) Допускането на лица под 18 години, без придружител в заведенията за хранене и развлечения, след 22.00 ч. през зимния и 23.00 ч. през летния период.

(7) Допускането на лица под 18 години, без придружител в зали за компютърни игри и интернет клубове след 22.00 ч. през зимния и 23.00 ч. през летния период.

(8) Сервирането на алкохол на клиенти в явно нетрезво състояние.

(9) Продажбата на алкохол от търговски обекти - магазини и павилиони, за консумация непосредствено “в” или “пред” обекта.

(10) Търговията на открито със стоки,които поради характера на предлагане могат да са опасни за здравето на потребителя,лекарства,лекарствени материали и продукти,медико-санитарни и хигиенни материали,петролни продукти и дериватите им,вино и спиртни напитки и други стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.

(11) Приготвянето и продажбата на открито без разрешение от РИОКОЗ на хлебни, месни и млечни продукти,закуски и непакетирани сладкарски изделия.

(12) Продажбата на еротични и порнографски материали на лица под 18 години,както и откритото й излагане.

(13) Търговия с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества,огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за неговото приложение.

(14) Ползване на зелените площи,тротоарите и другите места, предназначени за общо ползване, около търговския обект – за съхраняване на стоки и амбалаж.


Глава VКОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 15. При неспазване на изискванията на чл. 2, чл. 3, чл. 4, от Глава втора на едноличните търговци и юридически лица се налага санкция от 50 до 200 лв.

Чл. 16. При неспазване на разпоредбите в чл.5 и самоволно удължаване на определеното в тази наредба работното време без наличие на разрешение за удължено работно време на нарушителите се налага санкция от 50 до 300 лв.

Чл. 17. При системни нарушения на чл. 5 и регистрирани жалби от граждани, които са проверени и потвърдени от контролните органи за нарушаване на обществения ред на нарушителите се налага санкция от 100 до 500 лв.

Чл. 18. При неспазване на разрешеното удължено работно време на нарушителите се налага санкция от 50 до 500 лв. При повторно нарушение се налага санкция и не се разрешава удължаване на работното време за срок от 1 година.

Чл. 19. При неспазване на изискванията на чл. 10, чл. 11, чл. 12 и чл. 13 на еднолични търговци и юридически лица се налага санкция от 20 до 100 лв., а на физически лица до 50 лв.

Чл. 20. При неспазване на забранителните разпоредби на чл. 14 на еднолични търговци и юридически лица се налага санкция от 50 до 500 лв., а на физически лица до 300 лв.

Чл. 21. (1) Контролът по спазване разпоредбите на тази наредба се осъществява от кмета на общината,кметовете по села и кметските наместници, за търговската дейност на тяхна територия.


 1. Проверки на обектите, в които се извършва търговска дейност на територията на общината се извършват от длъжностни лица от общинска администрация,кметовете по села, кметските наместници и Полицейски участък-Чипровци.,упълномощени със заповед на кмета на общината.

 2. При констатирани нарушения, лицата по чл.21, ал.2 съставят актове за установяване на административни нарушения.

 3. Наказателни постановления се издават от кмета на общината

или упълномощени от него длъжностни лица.

 1. За образуване на административно – наказателни производства за нарушения на тази наредба,съставяне на актове,издаване,връчване и обжалване на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

По смисъла на тази наредба: 1. “Повторно нарушение” е нарушение, което е извършено за втори път в рамките на една календарна година.

 2. “Системно нарушение” е нарушение, което е извършено три и повече пъти в рамките на една календарна година.

3. “Удължено” е работното време на обект след определеното в чл. 5 от тази наредба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Заповеди във връзка с прилагането на тази наредба се издават от кмета на община Чипровци.

§2. Разпоредбите на тази наредба, свързани с основанията и размера на санкциите, не се прилагат за търговска дейност със стоки и услуги в случаите, когато същата е уредена с друг нормативен акт.

§3. Указания по тълкуване и прилагане на тази наредбата се дават от кмета на община Чипровци

§4. Настоящата наредба се довежда до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване/местната радиоуредба/ и поставяне на общодостъпни места/таблата пред общината/.

§5. Тази наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§6. Настоящата наредба отменя Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Чипровци, приета с решение № 167 от Протокол № 22 / 19.01.2005 г.

§7. Наредбата е приета от Общински съвет Чипровци с Решение № 126 по протокол № 13 от 23.07.2008г.

§8. Наредбата влиза в сила от 01.08.2008г.

ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/НЕДА СЛАВЕЙКОВА/ /АНГЕЛ КРУМОВ/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница