Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществостраница1/5
Дата19.07.2018
Размер0.66 Mb.
  1   2   3   4   5
ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТН А Р Е Д Б А
ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. (1) С тази наредба се определя редът за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Своге. С нея се определят и конкретните правомощия на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници.

(2) Наредбата има за цел ефективно регулиране на обществените отношения, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на основата на принципите на законност, прозрачност, публичност на процедурите, осигуряване на равни условия за конкуренция и гарантиране на ефективен обществен и институционален контрол.

(3) Общинската собственост се управлява в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението й за нуждите, за които е предоставена.

Чл.2. Наредбата не се прилага за:

1.Общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и

следприватизационен контрол;

2.Общинско имущество, включено в капитала на търговски дружества;

3.Предоставяне на концесии върху обекти – общинска собственост;

Чл.3.Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършва под общото ръководство и контрол на общинския съвет.

Чл.4. (1) Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината, която съдържа:

1.Основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;

2.Основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;

3.Нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;

4.Други данни, определени от общинския съвет.

(2) В изпълнение на стратегията по ал.1 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по предложение на кмета на общината.

(3) Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета за съответната година и може да бъде актуализирана при необходимост. При необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

(4) Годишната програма съдържа:

1.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имотите – общинска собственост;

2.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи;

4.Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.

(5) Стратегията и годишната програма, както и промените в тях се обявяват на населението по реда, по който се обявяват останалите решения на общинския съвет и се публикуват и на интернет страницата на общината.

(6) Ежегодно кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

Чл.5.(1) Общинската собственост е публична и частна.

(2) Промяна в предназначението на обектите на общинската собственост от публична в частна собственост, се извършва с решение на общинския съвет, взето с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници. Приемането на решение за обявяването на имот за публична общинска собственост става с мнозинство с повече от половината от общия брой от съветниците.

(3) Предложенията по ал.2 се правят в писмена форма от кмета на общината. Предложението трябва да съдържа: вида и местонахождението на имота, акт за общинска собственост, мотиви, обосноваващи предложението, скица от действащия подробен устройствен план.

(4) В общи или подробни устройствени планове или техни изменения, може да се предвижда промяна на публична общинска собственост в частна общинска собственост след решение на общинския съвет.

(5) Промяна в предназначението на общинските имоти, което не води до промяна в характера на собствеността от публична в частна, се извършва с решение на общинския съвет, взето с обикновено мнозинство.


Глава втора

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ

Чл.6. Община Своге придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост и други ограничени вещни права върху имоти и вещи по силата на закон или въз основа на решение на общинския съвет.

Чл.7. С решение на общинския съвет се придобива собственост в следните случаи:

1. Покупко-продажба на имоти или части от тях;

2. Замяна на имот - частна общинска собственост, с имот - собственост на физически и/или юридически лица;

3. Замяна на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, с имот собственост на физически и/или юридически лица;

4. Обезщетение срещу учредено право на строеж или на друго ограничено вещно право върху имот - частна общинска собственост;

5. Делба;

6. По давност;

7. Предоставяне на общината с акт на компетентен държавен орган.

8. Чрез принудително отчуждаване на недвижими имоти за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, по реда и при условията на глава ІІІ от Закона за общинската собственост;

9. Чрез завземане на недвижим имот, чийто собственик не може да бъде установен при условията на чл.11 от Закона за наследството.

Чл.8.(1) Дарения и завещания се приемат от кмета на общината при условията на чл.61, ал.2 от Закона за наследството.

(2) Когато дарението е безвъзмездно предоставяне на услуги, чрез изпълнение на строителни и/или монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности, кметът на общината приема дарението с писмен договор и констативен протокол за извършената услуга. Стойността на дарението се удостоверява с финансово - счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към договора за дарение.

Чл.9. Кметът на общината, в рамките на предвидените по бюджета средства, сключва договори за доставка на съоръжения, технологично оборудване, транспортни средства и други дълготрайни активи.

Чл.10.(1) Вещите, необходими за административните и стопанските нужди на общината се закупуват след разпореждане на кмета от упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Вещите, необходими за административните и стопанските нужди на звената, работещи на самостоятелна бюджетна сметка, се закупуват от ръководителя на звеното.

Чл.11. (1) При изтичане на давностния срок по чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността и при нереализиране на отстъпеното право на строеж, кметът на общината определя комисия, която да установи, че няма започнало фактическо строителство в парцела, въз основа на одобрени архитектурни проекти, издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво.

(2) Въз основа на констатациите на комисията, кмета на общината издава заповед, с която се констатира погасяването на правото на строеж.

(3) Случаите на чл.49а ал.2 и 3 от Закона за общинската собственост са основание за разваляне на договора за правото на строеж. Констатирането на извършените нарушения става по реда на ал.2.Глава трета
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница