Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществостраница2/5
Дата19.07.2018
Размер0.66 Mb.
1   2   3   4   5

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА


ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл.12.(1) Кметът на oбщината управлява имотите, предназначени за осъществяване функциите на oбщинския съвет и на общинската администрация.

(2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка управляват предоставените им от общинския съвет имоти за безвъзмездно ползване.

(3) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване на функциите на кметството се управлява от кмета на съответното кметство.

(4) Кметът на общината упражнява контрол по управлението на имотите по ал.2 и ал.3.

Чл.13.(1) Имоти или части от тях - публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка, или на техни териториални структури.

(2) Предоставянето става със заповед на кмета на общината.

Чл.14.(1) Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост от името и за сметка на съответната организация или юридическо лице и на тяхна отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

(2) Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на издръжка на общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост в рамките на предвидените в техните бюджети средства.

Чл.15.(1) Части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на общинския съвет за срок до 10 години.

(2) Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се осъществява след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Първоначалната месечна наемна цена за отдаване под наем се определя съгласно Приложение №1.

(3) Въз основа на резултатите от публичния търг или публично оповестения конкурс по ал.2, кметът на общината издава заповед за определяне на наемател и сключва договор за наем.

Чл.16.(1) Предоставя се правото на директорите на училища и детски градини на територията на община Своге да вземат решения и да отдават под наем почасово помещения и спортни площадки в предоставените им сгради – публична общинска собственост за образователни и учебни цели.

(2) Определя първоначална базисна наемна цена на квадратен метър за 1 астрономичен час за обекти, разположени на територията на учебни и детски заведения в община Своге отдадени под наем, както следва:

Вид на обекта Наем за м2 за един астрономически Наем за м2 за един астрономически

час в делнични дни в лв. час в почивни и празнични дни в лв.

Класни стаи 0.10 0.20

Актови зали 0.20 0.30

Физкултурни салони 0.20 0.30

Дворове и спортни площадки 0.20 0.30

(3) Юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка могат да ползват обектите по ал.1 без да заплащат наемна цена след разрешение на директора на съответното учебно или детско заведение.


Глава четвърта

УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА


ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА

СОБСТВЕНОСТ
Чл.17.(1) Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на имоти - частна общинска собственост.

(2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка, осъществяват управлението на имотите – частна общинска собственост, предоставени им безвъзмездно за осъществяване на техните функции.

(3) Предоставянето на имотите по ал.2 в полза на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка става със заповед на кмета на общината.

Чл.18.(1) Имоти или части от тях - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет или на техни териториални структури.

(2) Предоставянето на имотите по ал.1 в полза на юридическите лица на бюджетна издръжка става със заповед на кмета на общината.

Чл.19.(1) Имотите – частна общинска собственост, се отдават под наем след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс, които се провеждат при условията на Глава осма.

(2) Въз основа на резултатите от публичния търг или публично оповестения конкурс, кметът на общината сключва договор за наем за срок не по-дълъг от 10 години.

(3). При изготвена в рамките на календарната година пазарна оценка от лицензиран оценител за същата територия /населено място/, по която е сключен договор за наем на друг имот, нова оценка не се възлага, а договорът за наем се сключва на базата на вече възприетата като пазарна наемна цена.

(4). Извън хипотезите на ал.4, Кметът възлага изготвяне на пазарна оценка. Стойността на разходите, направени от общината за изготвяне на оценката се възстановяват по сметка на общината от физическото или юридическото лице, с което се сключва сделката по управление на имота /отдаването му под наем/.

(5). Във всички случаи по настоящата глава ІV, разноските са за сметка на насрещната страна.

Чл.20.(1) С решение на общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост, без да е проведен публичен търг или публично оповестен конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. В решението си общинския съвет определя срока на договора и месечната наемна цена.

(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до кмета на общината и се придружават от доказателства за легитимността на представителите на съответното ръководство, съгласно устава на организацията и действащото законодателство, устава на юридическото лице, както и удостоверение за съдебна регистрация.

(3) Кметът на общината издава заповед за настаняване и сключва договор за наем при условията определени с решението на общинския съвет по ал. 1.

(4) Срокът за наемните правоотношения по ал.1 не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Чл.21.(1) Със заповед на кмета на общината се предоставят помещения – частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, определени в Закона за политическите партии.

(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на общината и се придружават от доказателства за легитимността на представителите на съответното ръководство, съгласно устава на политическата партия и действащото законодателство, удостоверение за съдебна регистрация, удостоверение за представителство на политическата партия в Народното събрание и нотариално заверена декларация, че предоставеният под наем имот – частна общинска собственост ще се ползва само по предназначение – за клубна база.

(3) При наличие на свободни подходящи помещения кметът на общината издава заповед за настаняване въз основа на която се сключва договор за наем със срок до края на мандата на действащото Народно събраниe.

(4) Не се предоставят помещения на организации по ал.1, които имат задълженията към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти.

Чл.22.(1) Кметът на общината предоставя със заповед помещения за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации.

(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на общината и се придружават от доказателства за легитимността на представителите на съответното ръководство, съгласно устава на организацията и действащото законодателство, удостоверение за регистрация и нотариално заверена декларация, че предоставеният под наем имот – частна общинска собственост ще се ползва само по предназначение – за клубна база.

(3) Договорите по предходната алинея се сключват за срок до 3 години.

Чл.23. С решение общинският съвет определя месечна наемната цена на 1 кв.м. за помещенията отдавани на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, на общинските ръковоства на политическите партии и на общинските ръководства на синдикалните организации.

Чл.24. Първоначалната наемна цена при провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински имоти, се определя съгласно Приложение №1.

Чл.25. (1) Размерът на наемната цена за срока на наемното отношение се изменя при промяна на минималната работна заплата.

(2) Размерът на наемната цена за срока на наемното правоотношение се актуализира с индекса на инфлацията, официално обявен от Националния статистически институт за съответната година.

(3) В 7-дневен срок от сключване на всички договори за наем страната - наемател по договора е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на договорената месечна наемна цена, за срок до прекратяване на договора. Тази сума служи за погасяване на задължения по договора.

Чл.26.Поддържането и текущите ремонти на имоти – частна общинска собственост, отдадени под наем или предоставени за ползване се извършват от наемателите или ползвателите, в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 27. Наемните отношения се прекратяват при условията на чл.15 или чл.18 от Закона за общинската собственост или при неспазване на предвидените в договора за наем клаузи.

Чл.28.(1) Кметът на общината назначава със заповед комисия, която издирва безстопанствените имоти на територията на община Своге. Комисията съставя констативен протокол за наличието на имота и за неговото състояние.

(2) Комисията по ал.1 проучва наличието на собственик на имота и документите за същия.

(3) В случай, че в едномесечен срок от назначаването на комисията по ал.1 не се установи наличието на собственик, кметът на общината издава заповед за завземане на имота. Заповедта съдържа точното описание на имота, местонахождението му, площ, граници и мероприятията, които трябва да се проведат за привеждането му в състояние да бъде използван по предназначение.

(4) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на съответния вид имот, частна общинска собственост, указан в тази наредба.


Глава пета

ВЕЩИ
Чл.29.(1) Вещите – общинска собственост се управляват в интерес на населението в общината и с грижата на добър стопанин.

(2) Общото ръководство и контрол по управлението на вещите – общинска собственост се осъществява от кмета на общината.

Чл.30. Вещите - частна общинска собственост се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка с заповед на Кмета на общината, след решение на Общинския съвет.

Чл.31.(1) Вещите - частна общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за ползване на юридически лица и звена на бюджетна издръжка или на юридически лица на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет и на техни териториални структури със заповед на кмета на общината.

(2) Вещите с балансова стойност над 1000 лв. се предоставят по реда на ал.1 след решение на общинския съвет.

(3) Кметът на общината внася в общинския съвет проект на решение заедно със становище с приложение към него мотивирано искане на заинтересуваното лице или организация; удостоверение, че то е на бюджетна издръжка; списък на вещите – частна общинска собственост, с техните индивидуализиращи белези; количество и общата им балансова стойност.

Чл.32. Вещите – частна общинска собственост извън тези по чл. 30 и чл.31 се предоставят под наем от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава осма.

Чл.33.Движими вещи - частна общинска собственост, които не са необходими за осъществяване дейността на общинския съвет и общинската администрация, както и вещи, които са останали непродадени след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс, могат да бъдат предоставени безвъзмездно на учебни, културни, здравни и спортни заведения и организации с приемо-предавателен протокол. Негодните вещи се бракуват след проведена годишна инвентаризация с протокол за бракуване. Бракът се извършва със заповед на кмета на общината, в която се посочва начина за ликвидация на вещта.


Глава шеста

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница