Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществостраница5/5
Дата19.07.2018
Размер0.66 Mb.
1   2   3   4   5

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. „Ателие за индивидуална творческа дейност”, по смисъла на тази Наредба, е помещение извън жилището, предназначено за упражняване на художествена, литературна, архитектурна, инженерно-техническа, научна или друга творческа дейност, чието упражняване изисква самостоятелно помещение, както и помещение, в което се упражнява разрешен по надлежния ред художествен занаят.

§ 2. Странични ползвания от горите и земите от общинския горски фонд са:

1. Добивът на борина, сено, кори, лико и семена;

2. Събирането на гъби, билки, лишеи и мъхове, горски плодове, дървесна зеленина, новогодишни елхи, пръчки, листников фураж, други растения и животни (които не са дивеч), паша на селскостопанските животни, инертни материали, без ползване на дървесина.

§ 3. „Публичен търг” по смисъла на тази Наредба е тръжна процедура, на която се дава гласност за условията й чрез обявяването им поне в един местен вестник.

§ 4. „Публично оповестен конкурс” по смисъла на тази Наредба е конкурсна процедура, на която се дава гласност за условията й чрез обявяването им поне в един ежедневник и на интернет страницата на общината.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. За неприключилите производства за продажба на земя – частна общинска собственост, на собственици на законно построена върху нея сграда, образувани по отменения § 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за собствеността (ДВ бр.33/1996 г.), а именно на лицата, придобили право на строеж или идеална част от правото на строеж до 13.07.1991 г. и техните наследници, за които има подадена молба до кмета на общината до деня на влизане в сила за Закона за изменение и допълнение на Закон за общинската собственост (ДВ бр.54/2008 г.), цената на земята се определя, като данъчната оценка се увеличи с 20 на сто.

§ 6. Настоящата наредбата отменя приетата с Решение № 10 от Протокол № 2 от18.02.2005г. на Общински съвет – Своге, изменена и допълнена с Решение № 187 от Протокол № 14/11.12.2006 г. НРПУРОИ.

§ 7. Настоящата Наредба е приета с Решение №132 от Протокол № 9 от заседание на ОбС Своге проведено на 18.09.2008г.

§ 8. Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и влиза в сила след обнародването й.

§ 9. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 121 от Протокол № 11 от заседание на ОбС Своге проведено на 14.09.2010 г.

§ 10. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 52 от Протокол № 02 от заседание на ОбС Своге проведено на 17.02.2011 г.

§ 11. Наредбата е изменена с Решение № 297 от Протокол № 42 от заседание на Общински съвет - Своге, проведено на 20.12.2013 г. и влиза в сила от 01.01.2014 г.

§ 12. Настоящата Наредба е приета с Решение № 63 от Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Своге, провело се на 24.04.2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

от наредбата за Общинска собственостСпоред нахождението

на имота

Според

предназначението

Град Своге – ІІІ та категория

Кметства от V-та и VІ-та категория

Кметства от VІІ-ма и VІІІ-ма категория

І ва зана

ІІ ра зона

ІІІ та зона

І ва

зона


ІІ ра зона

І ва

зона


1.

Помещения за хранителни стоки


3,0%

2,5 %

2,2 %

2,2 %

2,9%

1,7 %

2.

Помещения за нехранителни стоки


3,8%

3,5%

3,0%

2,7%

2,4%

1,7%

3.

Помещение за обществено хранене


3,8%

3,5%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

4.

Помещения за дискотеки, питейни заведения и игрални зали


5,0%

4,5%

4,0%

2,2%

1,9%

1,5%

5.

Помещения за извършване на услуги


2,0%

1,8%

1,6%

1,6%

1,4%

1,2%

6.

Помещения за производствена д-т

2,5%

2,0%

1,8%

1,4%

1,1%

0,8%

7.

Помещения за административни нужди на търговци

3,5%

3,0%

2,8%

2,4%

2,1%

1,8%

8.

Помещения за складове

2,5%

2,0%

1,8%

1,8%

1,5%

1,0%

9.

Терени за открити складове

1,5%

1,3%

1,0%

0,8%

1,5%

0,4%

10.

Терени за монтиране на врменни постройки по чл. 120 от ППЗТСУ и прилежащ терен към точка 1,2,3,4,5,6,7 и 8.

1,8%

1,4%

1,2%

0,9%

0,7%

0,4%

2. Определените по точка 1 се коригират със следните коефициенти, както следва:

А/ Кмс = 1-коефициенти за монолитни и сглобяеми масивни сгради;

Б/ Кпс = 0,95-коефициент за паянтови сгради;В/ Кп = 0,90- коефициент за павилион;
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2№ по ред

Код ЕКАТТЕ

Населено място

Код на община

Категория

1.

65869

гр. Своге

SFO43

3

2.

02289

с. Бакьово

SFO43

8

3.

02899

с. Батулия

SFO43

7

4.

04546

с. Бов

SFO43

7

5.

14461

с. Гара Бов

SFO43

5

6.

06272

с. Брезе

SFO43

7

7.

06327

с. Брезовдол

SFO43

8

8.

06985

с. Буковец

SFO43

8

9.

11510

с. Владо Тричков

SFO43

5

10.

14194

с. Габровница

SFO43

7

11.

18040

с. Губислав

SFO43

8

12.

21316

с. Добравица

SFO43

8

13.

21751

с. Добърчин

SFO43

8

14.

23798

с. Дружево

SFO43

7

15.

27228

с. Еленов дол

SFO43

8

16.

29163

с. Желен

SFO43

7

17.

30082

с. Завидовци

SFO43

8

18.

30329

с. Заноге

SFO43

8

19.

30350

с. Заселе

SFO43

7

20.

30847

с. Зимевица

SFO43

7

21.

32843

с. Искрец

SFO43

5

22.

14475

с. Гара Лакатник

SFO43

5

23.

43092

с. Лакатник

SFO43

7

24.

44906

с. Левище

SFO43

8

25.

43390

с. Лесковдол

SFO43

7

26.

44330

с. Луково

SFO43

7

27.

47024

с. Манастирище

SFO43

8

28.

48129

с. Миланово

SFO43

6

29.

53374

с. Огоя

SFO43

8

30.

53610

с. Оплетня

SFO43

8

31.

54122

с. Осеновлаг

SFO43

7

32.

62387

с. Реброво

SFO43

5

33.

62414

с. Редина

SFO43

8

34.

65663

с. Свидня

SFO43

5

35.

72655

с. Томпсън

SFO43

5

36.

78402

с. Церецел

SFO43

8

37.

78481

с. Церово

SFO43

5

38.

87028

с. Ябланица

SFO43

7
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница