Н а р е д б а за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фондДата28.04.2017
Размер138.97 Kb.
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Н А Р Е Д Б А

за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд

  

Глава IОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 С тази наредба се уреждат реда и условията за стопанисване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в съответствие с действащата нормативна уредба на Закона за общинската собственост (ЗОС), Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)
Чл.2 (1) Земеделските земи от общински поземлен фонд са публична и частна общинска собственост.

(2) Земеделски земи-публична общинска собственост, са всички имоти с начин на трайно ползване „пасище, мера”

(3) Земеделски земи- частна общинска собственост, са всички други имоти от общинския поземлен фонд.
Чл.3 Стопанисването и управлението на земите от общинския поземлен фонд се осъществява от Кмета на Общината и Кмета на кметство, в чието землище се намират имотите от ОПФ.
Чл.4 Контролът по предоставяне под наем на земите от общинския поземлен фонд се осъществява от Кмета на Общината и Кмета на кметство, в чието землище се намират имотите от ОПФ.
Чл.5 Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем на физически и юридически лица.
Чл.6 Разпореждането със земи от общинския поземлен фонд, свързано с покупка, продажба и замяна, се осъществява от Общинския съвет по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Глава II

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
Чл.7 Отдаването под наем на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд се извършва при условия и по ред, определен в Глава ІІІ чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг.
Чл.8 Срокът за отдаване на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд под наем за отглеждане на едногодишни полски култури, ползване на ливади и пасища и мери е до 5 години и под аренда за създаване на трайни насаждения до 10 години.
Чл.9 (1)Имотите от общинския поземлен фонд, предназначени за създаване на трайни насаждения се определят с решение на Общинския съвет.

(2)Желаещите да ползват земеделска земя под наем или аренда, подават заявление до Кмета на Общината, в което посочват точното местонахождение на имота /землище,номер на имот, както и кратко описание на инвестиционното намерение/.

(3) Кметът на Общината внася предложение в Общинския съвет, придружено със становище от Кмета/кметския наместник на населеното място, по местонахождение на земеделските земи.

Чл.10(1)Земеделски земи, общинска собственост, предназначени за създаване на трайни насаждения, се отдават под аренда.

(2) Общинският съвет определя и актуализира минималния размер на арендното плащане.
Глава IІІ

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

Чл. 11 (1) Имотите от ОПФ, които ще се отдават под наем или аренда се определят с решение на Общински съвет – Асеновград .

(2) Кмета на Общината издава заповед за провеждането на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд, която съдържа:

1. описанието на обекта на търга ;

2. вида на търга- с явно или тайно наддаване;

3. условията за участие в търга;

4. размера и срока за плащане на депозита за участие в търга;

5. условията за плащане на цената;

6. мястото и срока за получаване на документи за участие в търга;

7. мястото и срока за подаване на документи за участие в търга;

8. мястото на обявяване на информацията за земите - обект на търга;

9. мястото, деня и часа на провеждането на търга (тръжните сесии);

10.стъпката за наддаване, която не може да бъде по-малка от 1% и по- голяма от 10% от началната тръжна цена.

(3) Подготовката и организацията на търговете се извършва от служител към отдел “СБСК”, ” при Община Асеновград.

(4) Началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд се определят с решение на Общински съвет .

(5) Със Заповедта по ал. 2 се утвърждават и тръжната документация и крайният срок за приемане на заявленията за участие.

(6) Обявата за провеждане търга съдържа данните по чл. 12, ал.1 .

(7) Обявата за провеждане на търга се публикува в един местен вестник и се обявява на видно място в сградата на общината и кметството по местонахождение на земеделските земи най-малко 10 дни преди датата на провеждане на търга.

(8) Действията по публикуване на обявата се извършват от отдел “СБСК” при Община Асеновград .

(9) Комисията по провеждането на търга се състои от 5 члена – председател, секретар, правоспособен юрист и двама общински съветници, както и двама резервни членове, единият, от които задължително правоспособен юрист и се назначава със заповед на кмета на Общината .

Чл.12(1) Право на участие в публичните търгове имат всички физически и юридически лица, които:

1.са регистрирани, като земеделски производители.

2. управителите или членовете на управителните органи на кандидата не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

4. не се намират в ликвидация;

5.нямат парични задължения по местни данъци и такси, както задължения към държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

6. нямат задължения по договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорни клаузи .

(2) Обстоятелствата по ал 1, т.З, т.4, т. 5 и т. 6 се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а обстоятелствата по ал.1, т. 2, с декларация.

Чл. 13 (1)Кандидатите за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс, представят:

1. заявление за участие ;

2. квитанция за внесен депозит за участие в съответната процедура;

3. заверено копие от картата за регистрация за земеделски производител;

4. заверено копие от документ за самоличност ;

5.документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона от търговския регистър за юридическите лица и едноличните търговци ;

6. удостоверение за актуално състояние ;

7. удостоверения от компетентните органи по чл. 12, ал. 1, т.3, т. 4, т. 5 и т. 6 ;

8. декларация по чл.12, ал. 1, т. 2 ;

9. нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;


.Чл. 14(1) Документите за участие в публичен търг се приемат в кметствата по местонахождение на имота.

Чл.15(1) В деня и часа, определени за провеждането на тръжната сесия, председателят на комисията:

1.проверява присъствието на членовете на комисията и на кандидатите;

2.обявява откриването на търга;

3.отваря пликовете с документите на участниците;

4.проверява редовността на документите, съдържащи се в плика, самоличността и пълномощията на представителя на кандидата, като констатира дали са изпълнени условията за провеждане на процедурата;

5.обявява допуснатите до участие кандидати и кандидатите, които се декласират поради неспазване на някое от условията за участие, като посочва конкретното основание.

(2) Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната тръжна цена, разграничени от председателя със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно или кратно на стъпката за наддаване. Преди третото обявяване на дадено предложение, председателят на комисията предупреждава, че това е последното обявяване. Ако няма други предложения, наддаването приключва.

(3) Публичният търг се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена. В случай, че в резултат на декласиране на участници, поради нередовност остане само един кандидат, участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

(4) Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство. За решението се съставя протокол в два екземпляра, подписан от всички членове на комисията, с който се класират участниците на първо и второ място и подреждането на останалите кандидати.

(5) Въз основа на протокола от търга, Кметът на Общината издава заповед, с която се определя спечелилият търга кандидат, наемната или арендната цена, условията и сроковете за плащането.

(6) Заповедта по предходната алинея се издава в 7-дневен срок от от датата на провеждане на търга , обявява се на видно място в сградата на общината и се съобщава на всички заинтересовани лица по реда на чл. 61 от АПК.


Чл.16(1)След влизане в сила на заповедта по чл.15, ал.6, Кмета на Общината в 30-дневен срок, сключва договор за наем с определения за спечелил търга кандидат . В договора задължително се включват условията, при които е спечелен публичния търг.

(2) При отказ на определения наемател (арендатор) да сключи договор по ал.1, кандидатът, класиран на второ място, се поканва да сключи договор при предложената от него цена. В случай на отказ процедурата се прекратява.

(3) Внесените депозити от не класираните кандидати се възстановяват .

(4) Депозитите на кандидатите, класирани на първо и второ място, не се възстановяват в случай на отказ за сключване на договор.

(5) Депозитът на обжалвалия търга участник се възстановява след влизане в сила на съдебното решение.
Чл. 17 Когато в процедурата участва само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена
Глава IV

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС

НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ
Чл.18(1) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем без търг или конкурс:

1.когато са заети с трайни насаждения;

2.когато не са използвани две и повече стопански години;

3.в случаите по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ – когато земи от общинския поземлен фонд не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем, преди издаването на заповедта от директора на ОД “Земеделие” за разпределение на масивите за ползване, могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

4.в други случаи определени в закон.

(2) Общинският съвет по предложение на Кмета на Общината до 31 август на съответната година определя имоти по ал. 1, т. 1 и т. 2 от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без провеждане на търг.

(3) Регистърът на земеделските земи по ал.1 и се обявява на видно място в общината и съответното кметство. В обявата се посочват условията, срокът за приемане на заявления и изискващите се документи, наемната цена и изискването същата да е платена при сключване на договора за наем.

(4) Срокът за приемане на заявления не може да бъде по-кратък от 10 дни,

считано от деня на обявяването.

(5) Лицата подават заявление в Община Асеновград или в кметството в чийто землище се намира имота и прилагат:

1. заверено копие от картата за регистрация за земеделски производител;

2. заверено копие от документ за самоличност;

3.документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона от търговския регистър за юридическите лица и едноличните търговци ;

4. удостоверение за актуално състояние ;

5. удостоверение, че търговеца не е обявен и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

6. удостоверение, че търговеца не се намира в ликвидация;

7.документ за липса на задължения по договори за ползване на земи от общинския поземлен фонд;

8. удостоверение за липса на задължения по местни данъци и такси;

9. удостоверение за липса на задължения към държавата

(6) Кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на заявленията и определя срок за класиране на кандидатите и за сключване на договори за наем с класираните лица.

(7) Комисията разглежда и класира заявленията по реда на постъпването им. Заявления, които не отговарят на изискванията на ал.5 се оставят без разглеждане и не участват в класирането. За работата си комисията съставя протокол, в който посочва класираните кандидати.

(8) Въз основа на протокола по ал. 7 и документ за платената наемна цена Кметът на Общината сключва договори за наем с класираните лица за едногодишно ползване.


Глава V

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА МЕРИ И ПАСИЩА ОТ

ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ-

ЖИВОТНОВЪДИ
Чл.19(1)Общинският съвет ежегодно приема с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците решение за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа:

1. размерът и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;

2. правила за ползване на мерите и пасищата на територията на общината:

(а)перспективен експлоатационен план за паша;

(б)частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;

(в)частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;

(г)прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;

(д)мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;

(е) ветеринарна профилактика;

(ж)частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески;

(з) построяване на навеси;

(и)охрана;

(й)режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;

3. годишен план за паша

4.съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване;

5.задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата.

(2) Към решението се прилага списък с данни за земеделски стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, карта за ползването на мерите и пасищата по физически

блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели, както и други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

(3) Кметът на общината, кметството съгласува списъка с Областна агенция по безопасност на храните - Пловдив /ОАПХ/.

(4) Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата

за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

(5) Поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за общо и за индивидуално ползване е съответно за сметка на ползвателите.


Чл.20 Мерите и пасищата- общинска собственост, могат да се отдават под наем само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5 години. По искане на наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък срок.
Чл. 21(1) Мерите и пасищата от ОПФ определени за индивидуално ползване се отдават под наем след провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Глава ІІІ.

(2) Размерът на таксата за общо ползване на мерите и пасищата от ОПФ се определя съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград.


Чл. 22(1)Мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, за които са сключени наемни договори по чл.21 ал. 1 не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

(2)Договорите за наем за индивидуално ползване могат да се прекратят преди изтичането на срока когато ползвателят:

1. не отговаря на условията за отдаване на земеделски земи под наем или аренда;

2. не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени по реда на чл.42 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


Глава VI

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.23(1) За нарушения на разпоредбите на тази Наредба виновните лица се наказват с глоба или имуществена санкция в размер от 100 лв. до 500 лв., а при повторно от 1 000 лв. до 2 000 лв., ако в закон не е предвидено друго наказание.

(2)Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица на общинската администрация, определени със заповед на Кмета на Общината.

(3)Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.
Чл.24 Процедурата по установяване на нарушенията, издаването на актовете и наказателните постановления и тяхното обжалване, се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба отменя Раздел ІІІ от Глава ІІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / Приета с Решение Решение № 342 от 22.10.2008 г. на Общински съвет - Асеновград/
§2. „Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
§3.По смисъла на тази наредба ''пасищни'' животни са говеда, биволи, овце и кози, както и еднокопитните животни-коне, магарета, мулета и катъри.
§4.По смисъла на тази наредба "общо ползване" е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.
§5."постоянни пасища" са поддържани площи, използвани за отглеждане на треви и други тревисти фуражни растения, възникнали по естествен начин (самозасяване) или чрез култивация (засяване), и които не са включени в сеитбооборот в продължение на 5 и повече години или няма да бъдат включвани в ротацията на културите(сеитбооборота) за поне 5 последователни години от датата на промяната в начина на трайно ползване. Постоянните пасища включват:

1."пасища'' постоянни пасища с плътна тревна покривка, които се ползват за паша на селскостопанските животни. Коситбата може да се извършва, като алтернатива на пашата или като метод за борба с плевели.

3."мери'' са постоянни пасища, разположени в близост до населени места, които се ползват само за паша на селскостопански животни.
§6."Трева и други тревисти фуражни растения'' са всички растения (тревни растителни съобщества от многогодишни житни и бобови треви и/или разнотреви), които по традиция се срещат в естествените пасища или обикновено се включват в смесите за семена за пасища или ливади в България (независимо дали се използват или не за паша на селскостопански животни).
§7. Негодни за подпомагане по схемата за единно плащане на площ са:

1. постоянни пасища или части от тях, заети от дървесна и/или храстовидна растителност с височина над 50см. (за клек и хвойна и под 50см), при гъстота, надвишаваща 50 броя на хектар, освен ако растителността е важна за защита на водите и почвата;

2. постоянни пасища или части от тях, заети от храстовидна и/или дървесна растителност с гъстота, която не позволява свободно пашуване на селскостопанските животни;

3. частите от постоянните пасища, заети със сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени и други подобни трайно неподходящи за подпомагане площи, когато те заемат общо повече от 100 кв.м. от площта на постоянното пасище;

4. постоянни пасища, от чиято площ над 60% е заета от нежелана растителност, храсти, дървета и/или други трайно неподходящи за подпомагане площи.
§ 8. „Стопанската година” започва от 1 октомври на съответната година и свърша на 30 септември следващата година.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА
§ 2. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат доколкото не противоречат на нормативен акт от по-висока степен.
§ 3. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Асеновград.
§ 4. За неуредените в тази Наредба въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОС, ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.

 

§ 5. Наредбата е приета с решение № 980/19.06.2013 г. на Общински съвет – Асеновград, взето с протокол № 32 и влиза в сила след публикуването и на сайта на Община Асеновград.


§ 6. Измененията и допълненията на Наредбата се извършват по реда на приемането и.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница